รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 23-25 เดือน กันยายน พ.ศ.2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงอารดา  ทัศน์ทอง
 
1. นางสมศรี  บัวอาจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงไอยกูล  คำแปงคำ
 
1. นางกิตติกาญจน์   จันทร์เกิด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 1. เด็กหญิงสุวนันท์   แสนแวด
 
1. นางสาวขนิษฐา   โภควัต
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กชายรชต  เกษอุดมทรัพย์
 
1. นางรินรดา  พร้อมกฤติกา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงสายวสันต์    อ้นทอง
 
1. นางศิวารัตน์  ปะตังทะสา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุกสาด
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  พรรณประดิษฐ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 1. เด็กหญิงณัฐพร  สุขอ่วม
 
1. นางสาวพเยาว์  ถนอมศักดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทิมา 1. เด็กหญิงนริศรา  สมบุญโพธิ์
 
1. นางวิภาพร  พุทธรักษา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 1. เด็กชายกิตติวัชน์  จันทร์เล็ก
 
1. นางรวงทอง  กวางวิเศษ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กชายจักรณรงค์  อินทพหล
 
1. นางสาวสุวิมล  นกอยู่
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1. เด็กหญิงฉันชนก  แสงประทีป
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  เกษี
 
1. นางพัชราภา  ใจหาญ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงฑิตยา  สมดี
2. เด็กหญิงปานตะวัน   บุญเขต
 
1. นางปวีณา   บังควร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  เลาวหุตานนท์
 
1. นางเพียงตะวัน  เครือยา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงณัฐชยาพร  สินธุรัตเวช
 
1. นางอัมพร  เต็มศิริรักษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงวรรณา  แก้วปาน
 
1. นางอรอนงค์   พันธุลี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กหญิงปานตะวัน  กันถาด
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ยุทธพันธ์
3. เด็กหญิงสุธิดา  จิตอามาตย์
 
1. นายนรินทร์  ขุนมิน
2. นายไพฑูรย์  ฉัตรชมภู
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  เตติตัง
3. เด็กหญิงเพชรดา  แตงน้อย
 
1. นายจิรายุ  เถาว์โท
2. นางสาวพัชรียา  จาบเพ็ง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธวัชชัย   ศรีปิ่นเป้า
2. เด็กชายศราวุฒิ  จุ้ยทรัพย์
3. เด็กชายโสภณ  ทองปรน
 
1. นางสาวสาลินี  สุวรรณพัฒนกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพล  ชลขันธ์
2. นายรัตนพล  ศรีวิเชียร
3. เด็กหญิงอภิรดี  พับพลา
 
1. นายปรีชา  มั่นการดี
2. นายพิสิทธ์ชัย  แย้มโกเมน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทะชารี
2. เด็กชายสรศักดิ์  ภูมีศรี
 
1. นายวรพล  พละทรัพย์
2. นายวรเดช  ตื้อยศ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กชายวัชรากร  สุขไผ่
2. เด็กชายอภิเดช  อ้อยแก่
 
1. นายนรินทร์  ขุนมิน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายจารุพงค์  ดำริห์
 
1. นายสุชาติ  รอดกำเหนิด
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางลาด 1. เด็กชายบุญประสงค์  ปัพพานนท์
 
1. นายศักดิ์ชัย  ปินตา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางลาด 1. นายศักดิ์สิทธิ์  พลศร
 
1. นายศักดิ์ชัย  ปินตา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กชายธรรมชาติ  สุขพินิจ
2. เด็กหญิงนุชรีย์  เดชเกิด
3. เด็กหญิงอสมาภรณ์  เดียวตระกูล
 
1. นางดารุณี   หิรัญพันธ์
2. นางอุษา  เอี่ยมโพธิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกัลยา  สุวิกรม
2. เด็กชายธนารัตน์  ชวนนอก
3. เด็กหญิงวรารัตน์  ศักดิ์ศรี
 
1. นางสาวกรนันท์  คำหล้า
2. นางสาววีรยา  บุษชะบา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทราย 1. เด็กหญิงพีรดา   เมฆนะภา
2. เด็กหญิงศรีสวัสดิ์   ปิ่นมณี
3. เด็กหญิงอาริสา   ศรีตาระเกตุ
 
1. นายเมธา   ศรีภานุมาต
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 1. เด็กชายศราวุฒิ  วงศ์จันทร์
2. เด็กหญิงสุชาดา  ถาวร
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มติยาภักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทับทิม  บุญเหลือ
2. นางสาววรรธนา  ทองมี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโขมงหัก 1. เด็กหญิงพัชรี  วงษ์มีพันธ์
2. เด็กชายอรรถพล  สุขแจ่ม
3. เด็กหญิงอลิตา  จิตสว่าง
 
1. นางนงลักษณ์  น้ำทิพย์
2. นายสันติ  ฉิมพานิช
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายกิ๊ก  ดีวงษา
2. เด็กชายนรินทร  คงอินทร์
3. เด็กชายนันทวัฒน์  เอื้อเฟื้อ
 
1. นายภราดร  นาคพงษ์
2. นายสัญชัย  มาน้อย
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กัลพฤกษ์
2. เด็กหญิงผกามาศ  อินกรัด
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แช่มมั่นคง
 
1. นางพัชรี  หายหัดถี
2. นายวรรณลภย์  จันทรนวล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงนรินทร์  ครุธแก้ว
2. เด็กหญิงมริกา  หนูหอม
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  จิโนเขียว
 
1. นายธนกฤต  ไม้แดง
2. นางโนรีรักษ์  ทีปะนะ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้ 1. นางสาวสุนันวิษา   สังขาว
2. นางสาวอังคณา   แพงมี
 
1. นางสาวกรมณ   เลขะวัฒนะ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1. เด็กชายชโยดม  แป้นจันทร์
2. เด็กหญิงรุจิกานต์  สุวรรณพานิช
 
1. นายอานนท์  พึ่งอบ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 84.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ถังทอง
2. เด็กชายสมบูรณ์  สิงห์โต
 
1. นางสาวกาญจนา  กังพิศดาร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ดีพิจารณ์
2. เด็กชายภานุพงศ์   คุ้มสุวรรณ
 
1. นายกรวิชญ์   เกษทรัพย์
2. ดร.ทักดนัย  เพชรเภรี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1. เด็กชายพัชรพล  ชาติพหล
2. เด็กชายเมธี  มาน้อย
 
1. นายสุริยา  ฉิมมั่น
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์   น้อยม่วง
2. เด็กหญิงวาสนา   ประทุมมาตร์
 
1. นางพัชรี   พิมพา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กชายธนพล   พลาพล
2. เด็กชายนุธิพงษ์   มูลไธสง
 
1. นางพัชรี   พิมพา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทันจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  วาสนามีชัย
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  หาดี
4. เด็กหญิงนงลักษณ์  สุขกร
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  ทับแปลง
 
1. นางทองพัน  ยมนา
2. นางสาวอำภวรรณ  สันป่าเงิน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกฐิน   อุ่นสมัย
2. เด็กหญิงฐิติพร   ไทยธานี
3. เด็กหญิงณัฐธิชา   เมนไชยสงค์
4. เด็กหญิงอรณิชา   พุฒฌงค์
5. เด็กหญิงเบญญาภา   จารุรัตนพงศ์
 
1. นายชูชีพ    วัชรพัฒนกุล
2. นางเนาวรัตน์   ประดิษฐ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกศกาสร 1. เด็กหญิงณัฎฐา  สมสร้าง
2. เด็กหญิงประกายฟ้า  คณิกา
3. เด็กหญิงศิริวิมล  เพ็ชรเมือง
4. เด็กหญิงสุปรีดา  โชติสวัสดิ์
5. เด็กหญิงอภิญญา  มาขาว
 
1. นายคมสัน  พันธ์โนราช
2. นายอุทิศ  บุญเกิด
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1. เด็กชายจตุรวิทย์   เสรีรัตนเสถียร
2. เด็กหญิงชญานันท์   มะลิซ้อน
3. เด็กชายวรดนัย   เพชรเภรี
4. เด็กหญิงวรรณษา   พุ่มเพ็ง
5. เด็กหญิงสิริพัชร   เมฆวัน
 
1. นางสาวน้ำฝน   กสิกรรม
2. นางสาวเปรมสิณี   ชำนาญภักดี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร   บุตรศรี
2. เด็กหญิงวริศรา   ตรงต่อกิจ
3. เด็กหญิงวิลัยพร   เทพนม
4. เด็กหญิงวิลาสินี   มหึเมือง
5. เด็กหญิงอโณมา   มีพร้อม
 
1. นางสาวปฏิชญา   ปะตังทะสา
2. นางสาวสุกานดา   วงษ์พล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ทับทิมเงิน
2. เด็กชายวรุตม์  หนองหลวง
3. เด็กหญิงสุชาดา  เสกแปลก
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ภู่สิน
5. เด็กชายสุทัศน์  มั่นไกล
 
1. นางสาวธมน  ดีหนอ
2. นางวิลาวรรณ  ทองทา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจแสน
2. เด็กหญิงชริตา  สุวรรณเขตต์
3. เด็กหญิงนรินทร์  ไร่นุ่น
4. เด็กหญิงบุษกร  ณรงค์เปลี่ยน
5. เด็กหญิงออมสิน  แหยมพลับ
 
1. นายจเด็ด  ห้อยพรมราช
2. นางสาวสุภาณี  รัตนสุวรรณ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดน 1. เด็กชายณัฐพล  สุวรรณโชติ
2. เด็กหญิงมนิสา  ไร่นุ่น
3. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  คำเมือง
4. เด็กหญิงศิริทิพย์  แอ่นดอย
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุรี
 
1. นายจเด็ด  ห้อยพรมราช
2. นางสาวสมฤดี  ศรีระวัตร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขำกลาง
2. เด็กหญิงฉัตรญา  นิลสนธิ
3. เด็กหญิงฐินิรัฐ  สิทธิชัย
4. เด็กชายณพิญช์  จันทา
5. เด็กชายณศุภกร  แย้มมาก
6. เด็กชายณัฐนนท์  กันมา
7. เด็กชายธนวัฒน์  เป้าพับดี
8. เด็กชายธนาธิป  ศรีโบราณ
9. เด็กหญิงนริศรา  พลอยโตนด
10. เด็กชายปิยณัฏฐ์  ลักษณ์เลิศพร
11. เด็กชายพัชชานนท์  เครื่องไธสงค์
12. เด็กชายภวไนย  ศาสนะ
13. เด็กหญิงมิถุนา  บรรพันธ์
14. เด็กหญิงวิจิตตรา  หมวดอยู่
15. เด็กหญิงศิรินทิพย์  กาญจนา
16. เด็กชายศุภกิจ  บัวภู
17. เด็กหญิงสุธาสินี  ปรางศรีทอง
18. เด็กหญิงหิรัญญิการ์  รุกขชาติ
19. เด็กชายอิศวพล  แสงกระจ่าง
20. เด็กชายแทนไท  รุกขชาติ
 
1. นางจันดี  รุกขชาติ
2. นายชัชอิทธิ์  หงษ์ทอง
3. นางสาวชาลิษา  น้อยเมือง
4. นายมานะ  ยมนา
5. นายหิรัญ  รุกขชาติ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายกฤษณะ    เพชรศรี
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา    ประสาทกสิกิจ
3. เด็กชายจีรภัทร    มูลระคร
4. เด็กชายณัฐชนน    บุญทรัพย์
5. เด็กชายธนะพงศ์   องอาจ
6. เด็กชายธนเขตต์   ทาทอง
7. เด็กชายนพรัตน์   หินดี
8. เด็กหญิงพรนภัส   เรือนขวัญ
9. เด็กชายพัฒนากร  นาคแสงจันทร์
10. เด็กชายวันชัย   บุญนิยม
11. เด็กชายวีรภัทร   แซ่ลี
12. เด็กชายวุฒิชัย    จันทสาน
13. เด็กหญิงศศินา  อุดมสารี
14. เด็กชายศิริชัย  ยอดเมือง
15. เด็กชายศิริชัย  ยอดเมือง
16. เด็กชายอดุลย์   วายุ
 
1. นายบรรพต  คล่องณรงค์
2. นางสาวปณิตา  ทิพย์หทัย
3. นางสาวพัชรี  อิ่มเนย
4. นายศิริพงศ์  ยะย่าเป้า
5. นายอนุวัฒน์  โลหะการก
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงนวพรรษ   มะโนสา
 
1. นางนิศารัตน์  น้อยบัวทิพย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงจิตราวดี  รักษา
 
1. นางกนกพร  ทันจันทร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 1. เด็กชายจิตะกร  ชูแผ้ว
 
1. นางสาวสุมัจฉา  สุวิสุทธิ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1. เด็กหญิงภคพร  สอนไทย
2. เด็กชายศิรวิทย์  คำบุญ
 
1. นางสาวกัญญา  คงคา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 1. เด็กหญิงจารุนันท์  สีสวยหูต
2. เด็กชายทัตพงศ์  ชัยราษร์
 
1. นางสาวชวนชม  หมีคุ้ม
2. นางรัชราภรณ์  สอนสังข์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  นครชัยศรี
2. เด็กหญิงวรัญญา  พลแก้ว
 
1. นางสาวธมน  ดีหนอ
2. นางธารารัตน์  อินเกตุุ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงฐิติภา   มีสมมุติ
2. เด็กหญิงตรีชฎา   มาน้อย
3. เด็กหญิงทัศนีย์  อ่อนเชตุ
4. เด็กหญิงประวรรณรัตน์   ขวัญเมือง
5. เด็กหญิงปวีณา   พะโยม
6. เด็กหญิงมัทธิณา   จันทวงษ์
7. เด็กหญิงสายสมร   ขอนทอง
8. เด็กหญิงสุนันทา   มาน้อย
9. เด็กหญิงสุมิตรา    พลากร
10. เด็กหญิงเบญจลักษณ์   พูลสังข์
 
1. นางพัชรี  หายหัดถี
2. นางเนาวรัตน์  ธรรมสอน
3. นางเสาวนีย์  ปาพันธ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทิมา 1. เด็กหญิงกฤติยา  สิงห์ลอ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ด่านขุนทศ
3. เด็กหญิงณัฐมน  บุญเพิ่ม
4. เด็กหญิงณิชารัศม์  ศรีสุนทรวัฒน์
5. เด็กหญิงนุชาดา  ผาวิชัย
6. เด็กหญิงพรพิมล  สมบุญโพธิ์
7. เด็กหญิงพัชราภร  ทองทับ
8. เด็กหญิงลลนา  จูด้วง
9. เด็กหญิงศศิกานต์  เงินบำรุง
10. เด็กหญิงสุพรรษา  สวนสอน
 
1. นางวิภาพร  พุทธรักษา
2. นายสมพงษ์  สุรเดช
3. นางเบ็ญจรักษ์  ใจเอิบ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงกนกอร  รอดกสิกรรม
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนสม
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กลีบบัว
4. เด็กหญิงจิตรวรรณ  จันทโท
5. เด็กหญิงจิรนันท์  เทียนสู
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  หอมรื่น
7. เด็กหญิงนันทนา  เสรฐใส
8. เด็กหญิงปนัดดา  มาน้อย
9. เด็กหญิงพิชญา  ชูศิลป์
10. เด็กหญิงยลธิดา  ฉ่อยทนง
11. เด็กหญิงวาริสา  ส่องแสง
12. เด็กหญิงวิลาสินี  เอื้อจำนง
13. เด็กหญิงสุนิสา  บดีรัฐ
14. เด็กหญิงเบญจพรรณ  พลาพล
15. เด็กหญิงเบญญาภา  พลาพล
 
1. นายธีระศักดิ์  สว่างศรี
2. นายมนูญ  นิมิตสถิตธรรม
3. นางศิริวรรณ  นิมิตสถิตธรรม
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร  สิทธิการ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ช้างสุวรรณ
2. เด็กหญิงกิ่งกรรณิการ์   พิลึก
3. เด็กหญิงชนิดา   กลิ่นสุข
4. เด็กหญิงณัฐมล  พลัดสงคราม
5. เด็กหญิงทัดดาว  โพธิ์ตะมี
6. เด็กหญิงนัทมนต์  แลดี
7. เด็กหญิงบงกรช  ขนานเยี่ยม
8. เด็กหญิงภัทราพร    เหลาอ่อน
9. เด็กหญิงรังรอง   บุญณะกิจ
10. เด็กหญิงวิธิตา  เอกระ
11. เด็กหญิงสงกรานต์   เชิงเอี่ยม
12. เด็กหญิงสุพารัตน์   รอสูงเนิน
13. เด็กหญิงอธิติยา  จันทวงศ์
14. เด็กหญิงเบญจมาศ    บัวพันธ์
15. เด็กหญิงแพรวพรรณ    ศิริมานนต์
 
1. นายธีระพจน์  สมันกสิวิทย์
2. นายภากร  สีเขียว
3. นางวันเพ็ญ  หาญลำยวง
4. นางสาวศศินันท์    ประมูล
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา    คำโต
2. เด็กหญิงศิริกัญญา   วาอุทัย
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์    แสงแก้ว
 
1. นางสาวน้ำทิพย์   ชาติวรรณ
2. นางสาวน้ำอ้อย   มงคลธง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทั่งหิรัญ
2. เด็กหญิงวรดา  ปาปะเข
3. เด็กหญิงอนุสรา  สมอบ้าน
 
1. นางกฤณภัทร  นวลอยู่
2. นางนันทวัน  จีระดิษฐ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงชญาดา   สุดใจหาญ
2. เด็กหญิงอังครา   โรจน์พัฒนกุล
 
1. นายชัยพร   อภัยราช
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์    ศรีนิล
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ทวีชาติ
 
1. นายธิติ   วัชรภัทร
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองงาม
 
1. นายไชยรัตน์   เกิดสุข
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายธนาพล  สำรี
 
1. นายไชยรัตน์   เกิดสุข
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  ทิพอุเทน
 
1. นายพงษ์เชษฐ์  พลแก้ว
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนายุทธ  โตพุ่ม
 
1. นายชูศักดิ์  จันทร์อ่อน
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  บัวเย็น
 
1. นายธานินทร์  พิลึก
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  นครชัยศรี
 
1. นายไชยรัตน์   เกิดสุข
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงทัศนีย์  คำแก้ว
 
1. นายกิตติพงษ์  ป้อมเสมา
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงชลลดา  ฉัตรเงิน
 
1. นายกิตติพงษ์  ป้อมเสมา
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  แสงดอกไม้
2. เด็กหญิงศุกลภัทร   เสาร์สุด
 
1. นายนิรันดร์  บุญประสาน
2. นางสนทนา  บุญประสาร
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 1. เด็กหญิงณิชากร  สุภิรมย์
2. เด็กหญิงทนิดา  วงศ์เสงี่ยม
 
1. นางลัดดา  ลือพัฒธิมา
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายวันชัย   มธุรส
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   แสงชาติ
 
1. นางกมลลักษณ์  ชัยรัตนสุวรรณ
2. นางนริศรา   ไทยพาท
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กชายมนัส  อ่อนน้อม
 
1. นายพงษ์เชษฐ  พลแก้ว
 
76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 1. เด็กหญิงนิชานันท์  คำแก้ว
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  สมัครธัญกิจ
3. เด็กหญิงมุฑิตา  ยุบลไมล์
 
1. นางกัลยา  อาจมาก
2. นางนวลนาฏ   หนองเอี่ยน
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 1. เด็กชายชลชาติ  สวยสระน้อย
2. เด็กชายปรเมศ  เรืองวงษ์
3. เด็กหญิงศศิธร  ดุขุนทด
 
1. นายจำลอง  วัฒนพงษ์
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 1. เด็กชายทัตพงค์  อุณหิต
2. เด็กชายทัตพร  อุณหิต
3. เด็กชายสุพัฒน์  ใจทิม
 
1. นางจำนงค์  วัฒนพงษ์
2. นางณัฐกานต์  บุญคง
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 1. เด็กหญิงพรนภา  ฤทธิ์มนต์
 
1. นางฉัตรกาญจน์  เรืองศิรรักษ์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงมนรดา  ทักญาติ
 
1. นายสุทธิ  มีขันหมาก
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายวีรภัทร   เหล่าโสด
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กชายธงชัย  พันโยศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  เถาสมบูรณ์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  มีขันหมาก
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายอิศริญาภรณ์   ลี้สกุลรักษ์
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    สุดล้ำ
 
1. นายประจักษ์  ทรงธรรม
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์   พวงดอกไม้
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงฐิติรักษ์  ชนะภัย
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองพาน 1. เด็กชายธนพล   ศรีสุข
 
1. นายราเมศ   อินเมฆ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   ภูวดล
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงชัญญานุช  หมีคุ้ม
 
1. นางจุฬาพัฒน์  สุขสวัสดิ์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  มีขันหมาก
3. เด็กชายณัฐนันท์  มั่นสุทธิ
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  น้อยมี
5. เด็กหญิงธีรดา  เครือยา
6. เด็กชายธีรภัทร  พรมมา
7. เด็กหญิงพรรณพัชร  พิเดช
8. เด็กหญิงพัชรวรรณ  พิมพา
9. เด็กชายวิชบดิทร์  พุทธรักษา
 
1. นางจุฬาพัฒน์  สุขสวัสดิ์
2. นายมงคล  รอพันธ์
3. นายสถาพร  ชูอินทร์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกรกมล  สมตน
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงชนาพร  ดีใจ
4. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  มีขันหมาก
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมสะอาด
6. เด็กชายณัฐนันท์  มั่นสุทธิ
7. เด็กหญิงธนาภรณ์  น้อยมี
8. เด็กหญิงธีรดา  เครือยา
9. เด็กหญิงนันท์ณิภัค  สุขสวัสดิ์
10. เด็กหญิงบุษยมาส  ขลิบทอง
11. เด็กหญิงพรรณพัชร  พิเดช
12. เด็กหญิงพัชรวรรณ  พิมพา
13. เด็กหญิงพันทิพย์  บุตรวงศ์
14. เด็กหญิงรุจิรัตน์  พิสิษฐ์ภาคิน
15. เด็กชายศุพณัฐ  สุวรรณวงษ์
 
1. นางจุฬาพัฒน์  สุขสวัสดิ์
2. นายมงคล  รอพันธ์
3. นางวิมลรัตน์  โพธิ์ม่วง
4. นางสาวเบญจนารถ  อมรประสิทธิ์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กชายจิราเจตต์  ประเสริฐพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กชายณัฐนันท์  มั่นสุทธิ
4. เด็กหญิงนันท์ณิภัค  สุขสวัสดิ์
5. นายพลากร  ทิพย์มาลา
6. เด็กหญิงพัชรวรรณ  พิมพา
7. เด็กหญิงพันทิพย์  บุตรวงศ์
8. เด็กหญิงมิชญานิน  พิลึก
9. เด็กหญิงรุจิรัตน์  พิสิษฐ์ภาคิน
10. เด็กหญิงวีนาพร  ประดิษฐ์
11. เด็กชายศุพณัฐ  สุวรรณวงษ์
 
1. นายกฤษณพงษ์  มาน้อย
2. นายชวลิต  จรรยาวัฒน์
3. นายมงคล  รอพันธ์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองพาน 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ฤทธิมาร
2. เด็กชายจิรพงษ์   มีสุข
3. เด็กชายจิรพัฒน์   มีสุข
4. เด็กหญิงชฎาภรณ์   จูศิริ
5. เด็กหญิงญานิภา   โพธิ์ทุ่ง
6. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    ปรีจุ่น
7. เด็กชายณรินทร์ธร    โพธิ์ไกร
8. เด็กชายธนพล   ศรีสุข
9. เด็กหญิงนพมาศ   สังข์ยัง
10. เด็กชายปรัชญาวัฒน์   พันธ์เขตร์กิจ
11. เด็กชายพงษ์สว่าง   เกตุแก้ว
12. เด็กชายภีรภัทร   เอี่ยมพงษ์
13. เด็กหญิงมุธิตา    เกิดน้อย
14. เด็กชายยศสุนทร   ทองแกมแก้ว
15. เด็กชายรดิศ   เกิดน้อย
16. เด็กชายวัชรินทร์   สิทธิพร
17. เด็กหญิงวิสสุตา   ดำทรัพย์
18. เด็กหญิงสุดารัตน์   สาคร
19. เด็กหญิงหทัยทิพย์   จูศิริ
20. เด็กชายเมธิชัย   ดำทรัพย์
 
1. นางสาวกรรณิการ์    โพธิ์รี
2. นายราเมศ   อินเมฆ
3. นายศารทูล   อินพหล
4. นางอัมพร   พิมพา
5. นางสาวเกียรติขจร   ฤทธิมาร
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายกษิดิ์เดช   นาคคุ้ม
2. เด็กชายกสานติ์   นาคคุ้ม
3. นางสาวธารารัตน์   กระต่ายทอง
4. เด็กหญิงนภาพร   แซ่หยี่
5. นางสาวนฤมล   ทิพสุคน
6. นางสาวนิภาพร   ชัยเพชร
7. เด็กหญิงปิยธิดา    บุญนาค
8. เด็กหญิงปิยะธิดา   ทุมพารักษ์
9. นางสาวพัชรินทร์   ศรีมันลาภ
10. เด็กชายมานิตา   อินทพงษ์
11. เด็กชายรัชดาพร   ฑีฆะสุข
12. เด็กชายวัชรพล   บางใบ
13. เด็กหญิงศิริวรรณ   แสงชาติ
14. นายสิริชัย   หอมรื่น
15. นางสาวสุกัญญา   ฉลาดธัญกรณ์
16. เด็กหญิงสุธิดา  ภาศิริ
17. นางสาวสุพรรณี   ฤทธิ์วิโรจน์
18. เด็กหญิงสุพรรษา   กฤษดี
19. นางสาวสุวนันท์   ยิ้มเสถียร
20. นางสาวอรสา   สาบุตร
21. เด็กชายอำนาจ   เงินทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธานี  คงกระจ่าง
2. นางบุญเทียน  บัวภู
3. นางประนอม   เปลี่ยนแปลก
4. นางสาวพรลภัส  บุญแม่น
5. นางสาวยุพา  ดีสุข
6. นางวรลักษณ์  โพธิ์บัลลังค์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงกัลยา  คุณวงศ์
2. เด็กหญิงจิตติมา  ชมนารถติกร
3. เด็กหญิงชลิตา  อิ่มเทศ
4. เด็กชายชัยวัฒน์  นครชัยศรี
5. เด็กหญิงณัฐฐา  ขาวงาม
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  น้อยพงษ์
7. เด็กชายณัฐพงษ์   โพธิ์นิ่ม
8. เด็กหญิงทุเรียน  จูงาม
9. เด็กชายธนวินท์  ดำดี
10. เด็กหญิงนริศรา  ยืนยงค์
11. เด็กชายบุเพชร  จิตสุข
12. เด็กหญิงปนัดดา  หนองหลวง
13. เด็กหญิงปวีณา  แมลงภู่
14. เด็กหญิงปวีณาพรรณ  ส่องแสง
15. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ไพโรจน์
16. เด็กหญิงปิยะดา  นาคเมฆ
17. เด็กชายปุญญพัฒน์  เจริญสุข
18. เด็กหญิงพชรวรรณ  อ่อนจิตร
19. เด็กชายพรรณเชษฐ์  หนองหลวง
20. เด็กชายพิพัฒน์  กัลปพฤกษ์
21. เด็กหญิงมัณฑนา  เสือกระจ่าง
22. เด็กชายยศกร  พิศิริ
23. เด็กหญิงระวีวัณย์  ประวรรณ
24. เด็กหญิงวรัญญา  พลแก้ว
25. เด็กหญิงวราภรณ์  เกิดช้าง
26. เด็กชายวรุตม์  หนองหลวง
27. เด็กหญิงวลี  ส่องแสง
28. เด็กหญิงวารุณี  มั่นคง
29. เด็กชายวิชญา  ปัญทะนา
30. เด็กชายวิพัฒน์  แก้วกูล
31. เด็กชายศิริศักดิ์  สุกทรัพย์
32. เด็กชายสราวุฒิ  บัววัน
33. เด็กหญิงสุชาดา  เสกแปลก
34. เด็กหญิงสุทธิดา  ภู่สิน
35. เด็กชายสุทิน  พลาพล
36. เด็กชายอนันต์  ท้าวกัลยา
37. เด็กหญิงอารยา  ปิ่นเพชร
38. เด็กชายเด่นพงษ์  เพชรรัตน์
39. เด็กชายเสกสรร  คำเลิศ
40. เด็กหญิงโอปอ  ปิ่นเพชร
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดอ่วม
2. นางสาวธมน  ดีหนอ
3. นางธารารัตน์  อินเกตุุ
4. นายนำพล  ธินวล
5. นางพัชรี  เขื่อนแก้ว
6. นางวิลาวรรณ  ทองทา
7. นายอารัญ  หนองหลวง
8. นายไชยรัตน์   เกิดสุข
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 1. เด็กชายอธิวุฒิ  กระแสโสม
 
1. นางสาวเกตุกนก  พึ่งเรือง
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 1. เด็กชายวัชรินทร์  เทพจร
 
1. นายบุญส่ง  พิมพา
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์   เรียบฮวด
 
1. นายบรรพต  คล่องณรงค์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. นางสาวทัสสินา  จิตต์บุตร
 
1. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 1. เด็กชายปิยะชัย  ทิพย์สุคนธ์
 
1. นางสาวเกตุกนก  พึ่งเรือง
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดอ่วม
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กชายสมยศ  ภู่จีน
 
1. นายประชากร  สอนสกุล
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 1. เด็กหญิงจรรยา  สะอิ้ง
 
1. นายพิษณุ  เกตุสุวรรณ์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. เด็กชายนิติพงศ์  เทพคุณ
 
1. นางสาวกนกนันท์  สนใจ
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กชายพงษ์ปกรณ์  กันโต
 
1. นายสมศักดิ์  ฤทธิ์ศิริ
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงปวีณาพรรณ  ส่องแสง
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดอ่วม
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงพรนภัส  อัศวคีรีรุ่ง
 
1. นายเอกกฤษ  ขะมันจามร
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กชายธีรภัทร   สรวงศิริ
 
1. นายดำรงค์  มีขันหมาก
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 1. เด็กชายวัชรินทร์  เทพจร
 
1. นายบุญส่ง  พิมพา
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดอ่วม
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 1. เด็กหญิงอาริยา  เล็กพริก
 
1. นายพิษณุ  เกตุสุวรรณ์
 
113 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญปล้อง
2. เด็กชายกิตติพงศ์  โพระสะ
3. เด็กหญิงจิรัชยา  ดอนสระไพร
4. เด็กหญิงจุฑามณี  รักษาญาติ
5. เด็กหญิงชลธิชา  พุทธรัตน์
6. เด็กหญิงชลธิชา  ลูกอินทร์
7. เด็กชายชวาลวิช  เพชรรัตน์
8. เด็กหญิงตะวัน  เต็มสุข
9. เด็กชายทักษิณ  คำสนอง
10. เด็กหญิงธันชนก  สัมมาสาโก
11. เด็กหญิงธาวินี  สุริยะเลิศ
12. เด็กหญิงธิฌากรณ์  นิธิสิริวัฒน์กุล
13. เด็กหญิงปานตะวัน  กันถาด
14. เด็กหญิงพัชราพร  เทพาชมภู
15. เด็กหญิงพัชริฏา  ตุ๊บบาง
16. เด็กหญิงพิชาพร  โตหุ่น
17. เด็กหญิงพิยะดา  เกตุกลมเกลา
18. เด็กหญิงพุทธิฌา  จันทะวงค์
19. เด็กหญิงริลลภัทร  เลาวกุล
20. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  เรืองอนันต์
21. เด็กหญิงศศิธร  อู๋เถื่อน
22. เด็กหญิงศิรินภา  คีรีทศ
23. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ยุทธพันธ์
24. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ดีบาง
25. เด็กหญิงสุณิษา  ประมาณ
26. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็งน้ำคำ
27. เด็กหญิงสุธิดา  จิตอามาตย์
28. เด็กหญิงสุพัชชา  ชมสน
29. เด็กชายสุภกิตย์  กล่อมยัง
30. เด็กหญิงอนิสา  จันทร์ศิริ
31. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชูกำแพง
32. เด็กหญิงอรวรรณ  เฉียบแหลม
33. เด็กหญิงอังคณา  สมพงษ์
34. เด็กชายเจษฎา  จันทร
35. เด็กชายเอกชัย  พวงสมบัติ
36. เด็กชายไชยพศ  แก้วเข็ม
37. เด็กหญิงไอริน  ยิ้มแย้ม
 
1. นายพิชิต  เอมศิริ
 
114 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กชายกรรณพร   อังกุลดี
2. เด็กหญิงจรรยารักษ์   แป้นจันทร์
3. เด็กชายจิราพัชร   ทั่งทอง
4. เด็กชายจิราพันธ์    วิเท่ห์
5. เด็กชายจเร   เพชรเทียน
6. เด็กหญิงชนาภา  หนูหอม
7. เด็กชายณัฐชัย   โมกมัน
8. เด็กหญิงณัฐธิดา    ศริมาน
9. เด็กชายณัฐพงษ์  พูลกลิ่น
10. เด็กชายตัณติกร   นิลรัตน์
11. เด็กชายทศพล  วิสิทธิเขตร
12. เด็กหญิงทัศนีย์   เขียวแก้ว
13. เด็กชายธนากร   บดีรัฐ
14. เด็กหญิงนุชจะนาถ   จันทร์กระจ่าง
15. เด็กหญิงน้ำผึ้ง   ศรีคะเรศ
16. เด็กหญิงปรียา  ชูชื่น
17. เด็กหญิงปัทมา    ชูศิลป์
18. เด็กหญิงปิยธิดา   เดิมทำรัมย์
19. เด็กชายพิเชษฐ์   เล็กกลิ่น
20. เด็กชายภานุพงษ์   อินปาน
21. เด็กชายภูชิสกรณ์   ขอนทอง
22. เด็กหญิงมัลลิกา   หมอกเมฆ
23. เด็กชายรัฐธรรมนูญ   น่วมไทย
24. เด็กหญิงรัตนาวดี  คีรีรมย์
25. เด็กหญิงวริษา   ชาญเขตการ
26. เด็กชายวุุฒิชัย  ภู่จีน
27. เด็กหญิงศรัญญ่า   หาญยิ่ง
28. เด็กหญิงศุภาวรรณ   แสนแก้ว
29. เด็กชายสมยศ   ภู่จีน
30. เด็กหญิงสมใจ   ทองมี
31. เด็กชายสันติ   มะลิพรม
32. เด็กหญิงสุตาภรณ์  จักร์ปล้อง
33. เด็กชายสุรศักดิ์   มังษะชาติ
34. เด็กหญิงสุรัญญา   รอดกสิกรรม
35. เด็กชายอนาวิล   อ่อนเชตุ
36. เด็กชายอรรฆพร   นาแพงสอน
37. เด็กชายอลงกรณ์   โมลาลาย
38. เด็กหญิงเพชรไพริน   คำพุฒ
39. เด็กหญิงเพียงฟ้า   เนียมนิ่ม
40. เด็กชายไพบูลย์   อินทิยา
 
1. นางทับทิม  สังคง
2. นายประชากร  สอนสกุล
3. นางภาศิมาส  ยอดวันดี
4. นายสมพงษ์  ทวนธง
5. นายสมเดช  สุรเดช
6. นายสุรสิทธิ์  จันทนา
7. นางอุ่นเรือน  เกตุเอี่ยม
8. นายเวนิต  อนุสรณ์ประดิษฐ์
 
115 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  หมั่นเขตรกิจ
2. เด็กชายธนพล  ปิกรอด
3. เด็กชายธรรมรัตน์  ลาฝอย
4. เด็กชายนิธิศ  ชาวพม่า
5. เด็กชายภูมิสิทธิ์  เพชรวิเศษ
6. เด็กหญิงมนทิรา  สนธิรักษ์
7. เด็กหญิงมัทนีย์  จตุรงค์
8. เด็กหญิงสุชาดา  ฉายวิโรจน์
9. เด็กชายอมรเทพ  ประกาสิทธิ์
10. เด็กหญิงเกตุสุวรรณ์  ศรีคันทะรัตน์
 
1. นางลำพูน  แก้วจันทร์
 
116 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐพล   ตุลภิภาค
2. เด็กชายธนสิทธิ์   เขียวเกษม
3. เด็กชายพลากร  เที่ยงธรรม
4. เด็กหญิงพาฝัน   แดนดง
5. เด็กหญิงสุทธิดา   อนุยูร
6. เด็กหญิงสุมิตรา   แจ่มใส
7. เด็กหญิงอรอนงค์   ใจดำ
8. เด็กชายเอกรัตน์   ลำเจียก
 
1. นางมาลี  เพชรพิพัฒน์
2. นายสะเทือน  นาคเมือง
 
117 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกรนิศ  หอมรื่น
2. เด็กชายรัชชานนท์  บัวพรม
3. เด็กหญิงสุภาพร  ยั่งยืน
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เกิดพันธ์
5. เด็กหญิงอธิภาวดี  เฉลยภพ
6. เด็กหญิงอรัญญารัตน์  ปานดี
 
1. นางจันทร์รอน  ช่างน้อย
 
118 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงชัญญานุช  หมีคุ้ม
2. เด็กหญิงณัฏฐชญา  โคกทอง
3. เด็กหญิงธีรดา  เครือยา
4. เด็กหญิงปพิชญา  ทุ่งแจ้ง
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  เอมสมบุญ
6. เด็กหญิงโศภิษฐา  หลวงกิจจา
 
1. นางจุฬาพัฒน์  สุขสวัสดิ์
2. นายมงคล  รอพันธ์
3. นางวิมลรัตน์  โพธิ์ม่วง
 
119 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมประโคน
2. เด็กหญิงบรรจพร  ชีวิโต
3. เด็กหญิงปัทมา  มีบุตร
4. เด็กหญิงพรไพลิน  บุญมา
5. เด็กหญิงพรไพสน  สมาย
6. เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีวิลัย
7. เด็กหญิงเยาวรัตน์  รุ่งทวีนันทพงศ์
8. เด็กหญิงโสรยา  สุทธหลวง
 
1. นางทัตฌา  ไชยศรีษะ
 
120 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงกุสุมา   อ้นเกษ
2. เด็กหญิงคีตมนต์   คงเผ่าพงษ์
3. เด็กหญิงณพวรรษ   ภาวสุทธิกุล
4. เด็กหญิงณัชชา   ภาวสุทธิกุล
5. เด็กหญิงธนรัตน์   นิลกำแหง
6. เด็กหญิงบุนยะดา   ทองตัน
7. เด็กหญิงปภาดา   เอี่ยมเอื้อยุทธ
8. เด็กหญิงปรมาภรณ์   ปรมะ
9. เด็กหญิงปรารถนา   ปกปิงเมือง
10. เด็กหญิงภูริชญา   รังสิภาพรกุล
11. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   นิลกำแหง
12. เด็กหญิงสุชญา   ปิ่นชัยมูล
13. เด็กหญิงอาชาณีย์   ทองมาก
 
1. นางจารุวรรณ   คงเผ่าพงษ์
 
121 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กชายก้องเกียรติ  คำภิลานน
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ถานะ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ธรรมประกอบ
4. เด็กหญิงเกศนี  อัมพุต
5. เด็กชายเมธา  เข้ามา
 
1. นายปรีชา  ภู่ประเสริฐ
 
122 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 1. เด็กชายธนากร    ณ น่าน
2. เด็กหญิงสุนิสา   จันดาแสน
 
1. นางสาวกรพิน  วัฒนศิริ
2. นางวรรณา   โชคประเสริฐถาวร
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กชายธีระศักดิ์  นันทโรจนาพร
2. เด็กชายนัทนันต์  รักษ์สิงห์
3. เด็กชายภานุพงศ์  จำรัส
 
1. นายรัตนศักดิ์  เงินทอง
2. นายสุวรรณโชค  เหล่าเขตวิทย์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. นายธนายุทธ  แพงมี
2. เด็กชายพิเชษฐ์  พลปราบ
3. เด็กชายอทิยะ  ยอดเยี่ยม
 
1. นางสาวพชรพร  วงษ์สกุลพิน
2. นางสาวสำอางค์  คันทา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 1. เด็กหญิงนงนุช  ถาวร
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พลศร
3. เด็กหญิงลัดดา  แพงหนู
 
1. นายทวี  อบเชย
2. นางสุนทรี  สุขศิลป์วิทยา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะแบก 1. นางสาวธนวรรณ  พลขันธ์
2. นางสาวผกามาศ  แป้นจันทร์
3. นางสาวอุไลวรรณ  พลแก้ว
 
1. นายธีระสันต์  อยู่ยอด
2. นางอรนันต์  กลิ่นสวรรค์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  จำปาแดง
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  มาลาวงค์
3. เด็กหญิงนุสบา  รุ่งแจ้ง
4. เด็กหญิงศศินา  คำบรรลือ
5. เด็กหญิงศศิพิมพ์  โคสอน
6. เด็กหญิงไพลิน  ทองสุข
 
1. นางสาวนิตยา  ตาวงค์เสน
2. นายบัลลังก์  ฉิมพาลี
3. นางวิภาทิณี  ฉิมพาลี
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนิตยา  อ่อนกล้า
2. เด็กหญิงปรารถนา  ศรีพยัคฆ์
3. เด็กหญิงรลิสา  เพชรเภรี
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  วีรโชติกุล
5. เด็กหญิงศิรินทรา  บางหลือง
6. เด็กหญิงเพชรา  บรรณา
 
1. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง
2. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงวรรวิษา    เรืองสมบัติ
2. เด็กหญิงวรินธร    เกตุหอม
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   นุ่นประสิทธิ์
 
1. นายบรรพต   บูรณะภักดี
2. นางสาวอริศรา  สถาพร
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 1. เด็กหญิงภัสสร   แก้วเสถียร
2. เด็กหญิงรุ่งรัตน์   วงษ์แก้ว
3. เด็กหญิงสุกัญญา   นันโท
 
1. นางจำเนียร  ดานุ่ม
2. นางศรีไพร   เสืออุดม
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 1. เด็กหญิงกิตติยา   หลวงจันทร์
2. เด็กหญิงกุลณัฐ   นพคุณ
3. เด็กหญิงเจนจิรา   ดอกกุหลาบ
 
1. นางสาวกรพิน  วัฒนศิริ
2. นางวรรณา   โชคประเสริฐถาวร
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  แย้มยิ้ม
2. เด็กหญิงอัญรญา  สุขมาก
3. เด็กหญิงเกศรา  เจริญจิต
 
1. นางทิวา  ลาอาภัย
2. นางสุพิศ  คชินทร
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. นายพงษ์เพชร  ถมยา
2. นายสุทัศน์  สว่างพงษ์
3. นายสุริยา  กาญจนะกำเหนิด
 
1. นางจีรภา  ดีสอน
2. นายภัทรพล  เมฆพินธุ์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทิมา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ประหยัด
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีชมภู
 
1. นายณัฐพงศ์  ทวีรัตน์
2. นางเทียมฤทัย  ทวีรัตน์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปากดง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  คงเมือง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อุ่นวัน
 
1. นางกษมาพร  พิรส
2. นางสาวสิริญญา  มั่นคง
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 1. เด็กหญิงภัทรพร  เข็มทอง
2. เด็กหญิงวาริน  แสนยะมาตย์
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ศรีศิลป์
 
1. นางกาญจนา  อำนวย
2. นางวิไลวรรณ  มั่นเกษวิริยะการ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงกมลวัลย์  บัวพันธ์
2. เด็กหญิงกันทิมา  อินทยา
3. เด็กหญิงนภัสสร  ธนูพล
 
1. นางภาศิมาส  ยอดวันดี
2. นางสาวศุทธินี  เทพสกุล
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 1. เด็กหญิงภัทรพร  เข็มทอง
2. เด็กหญิงวาริน  แสนยะมาตย์
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ศรีศิลป์
 
1. นางกาญจนา  อำนวย
2. นางสาวภัททิราภรณ์  จันทร์ประจักษ์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 1. นางสาวชุติภา  พือสันเทียะ
2. นางสาวน้ำเพชร  เสนานิคม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  สนิทมาก
 
1. นางสาวนภาทิพย์  เจียมเกตุ
2. นางวีณา  มูลศิริ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 1. เด็กหญิงชนาภา  เอมพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพิศา  ถาวร
3. เด็กหญิงสุภาวดี  มาน้อย
 
1. นางสาวทองทรัพย์  ขอนทอง
2. นางสุนีย์  พรมมาก
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กชายทวีศักดิ์  แรงเขตการ
2. เด็กหญิงปัชมาภรณ์  ถมยา
3. เด็กชายวันเฉลิม  ชุ่มเขียวดี
 
1. นางปราณี  กันปล้อง
2. นางรุ่งราวัลย์  พุ่มริ้ว
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กชายธรรมลักษณ์   วรรณโชติ
2. เด็กชายวัชราภรณ์   รอดชื่น
 
1. นางสาวปาณิศา   มีขันหมาก
2. นายไพบูลย์   ปิ่นจุไร
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อยู่สุขอาบ
2. เด็กชายศิวนาถ   ไชยคำมิ่ง
 
1. นางวันเพ็ญ   เกิดมีโภชน์
2. นางสาวสุกัญญา  อาลัย
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงณิรัชชา   ผ่องแผ่ว
2. เด็กชายวิศรุต   ปิยะมัยคงเดช
 
1. นางสาวปาณิศา   มีขันหมาก
2. นายไพบูลย์   ปิ่นจุไร
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เงินถา
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ทองเชื้อ
 
1. นางธนิษฐา  เตชา
2. นางสาวปาริสา  ขาวขำ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กหญิงนิรชา  ดาษพันธ์
2. เด็กชายปริญญา  เลินไธสง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  จ่าทอง
 
1. นายอายุวัฒน์  ทองนวม
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชูสุวรรณ
2. เด็กหญิงอรพิน  อินทะเสน
 
1. นางสาวรัชนี  หุ่นแก้ว
2. นายศราวุฒิ  ทิคำมูล
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กหญิงดีมนรินทร์  ที่รัก
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองชมภู
 
1. นายอายุวัฒน์  ทองนวม
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ใจบาล
2. เด็กหญิงณัฐริกา  เพชรดี
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  จำปาวงศ์
2. นายเชาวฤทธิ์  อินสอาด
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย   แก้วสมบัติ
2. เด็กชายสุริยา   ทีเป้า
 
1. นางวันเพ็ญ   เกิดมีโภชน์
2. นางสาวเรวดี  สิงห์ต่อม
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กชายธนากร  คลังสมบัติ
2. เด็กหญิงวงเดือน  เบ้าชนะ
 
1. นายนฤดล  เทศประสิทธิ์
2. นางสาวปาริชาติ  ม่วงทอง
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทิมา 1. เด็กหญิงปาริฉัตต์  เรืองวงษ์
2. เด็กหญิงอรรถรส  แพงแก้ว
 
1. นายณัฐพงศ์  ทวีรัตน์
2. นางเทียมฤทัย  ทวีรัตน์
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กชายกิตติธร  ตรีบุพชาติสกุล
2. เด็กชายศิวกร  อินยะ
3. เด็กชายอภิรักษ์  อินทรศรี
 
1. นางสาวธนกมล  บัวแย้ม
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายธวัชชัย    ลาภคูณ
2. เด็กชายพงษ์เทพ   โคตรพันธ์
3. เด็กชายวุฒิชัย   โลหะชัย
 
1. นางสาวทิพย์  ล้ำเลิศประเสริฐการ
2. นางสาวศิริขวัญ  อือนอก
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1. เด็กชายธนกร  ไร่นุ่น
2. เด็กชายธนทร  ปิ่นจุไร
3. เด็กชายโยธิน  เสือเจริญ
 
1. นางสาวกรรณิกา  มาสิน
2. นายวิโรจน์   ไชยสิงห์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงนัทธชา  แมทธี
 
1. นางนพรัตน์  รามสูต
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กชายโธมัส ควินตัน อุดมมิตร  รามสูต แมทธี
 
1. นางนพรัตน์  รามสูต
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 1. นางสาวมินตา  นาคกล่ำ
 
1. นางญาณิศา  ถิรวัฒนากุล
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พลเก่ง
 
1. นางสมพิศ  แก้วปงสัก
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1. เด็กชายพิชญะ  สายคำทร
 
1. นายวาทิตย์  บุญเพ็ง
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้ 1. นางสาวณัฐมน  ผลสง่า
 
1. นางจิรา   คุ้มเณร
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ชุมสน
 
1. นางสาวขจรวรรณ  ภู่ขจร
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. นางสาวศิริพร   เหลาอ้อ
 
1. นายเพ็ง  สอนสกุล
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1. เด็กหญิงวรินทิพย์  นิวคอมบ์
 
1. นางชุติมณฑน์  จิตชัยภรณ์
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 1. เด็กหญิงนฤมล  อินทร์จันทร์
 
1. นางสาวปราณี  ต่อกร
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กชายจเร  เพชรเทียน
2. เด็กชายทศพล  วิสิทธิเขต
3. เด็กชายธีระนัย  กลิ่นจันทร์
4. เด็กหญิงวริษา  ชาญญตการ
5. เด็กชายอนาวิล  อ่อนเชตุ
 
1. นางสาวช่อผกา  มาน้อย
2. นางเสาวนีย์  ปาพันธ์
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร 1. เด็กหญิงธนัชพร  สีมาหงส์ลดานนท์
 
1. Miss.Pan Ying   Sha
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1. เด็กชายทินกร   วิริยาทิคุณ
2. เด็กชายธีรวัฒน์   ศรีโรทก
 
1. นายธงชัย  เกตุน้อย
2. นางสาวปณิดา    ไชยบุญตา
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ขจรสมบัติ
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  พิรักษา
 
1. นายมานะ  จันทร์ต้น
2. นายเพ็ง  สอนสกุล
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายจตุวิทย์    มหึมา
2. เด็กชายจีระศักดิ์    หอมหวน
3. เด็กชายธีรพงศ์   สุลินธาบูรณ์
4. เด็กชายนิธิวุฒิ    ศรีคล้าย
5. เด็กชายสุวรรณธร  แซ่เอี๊ยม
6. เด็กชายอรรถพล   นาคคุ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธานี  คงกระจ่าง
2. นางประนอม    เปลี่ยนแปลก
3. นางสาวพรลภัส   บุญเม่น
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายจักรินทร์   โสมแพง
2. เด็กชายทวีศักดิ์   ทิพเกษร
3. เด็กชายนพเก้า   คงรักษา
4. เด็กชายวรชิต   ปัญญาเสน
5. เด็กชายวราเดช   พุทธบุตร
6. เด็กชายวสันต์   อุตเถิน
 
1. นางพิศสมัย  จิวเดช
2. นายสมจิตร   ยศสาย
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายกิตติชัย  เมนกูล
2. เด็กชายทินกร  ติ่งดา
3. เด็กชายธนากร  สุริยะท้วม
4. เด็กชายรัตนชัย   อยู่เย็น
5. เด็กชายรุ่งสุริยา   เมนกุล
6. เด็กชายวิศรุต   เจริญพร
7. เด็กชายอนุสรณ์  เพชรวาว
8. เด็กชายอรรถสิทธิ์   ฉายแก้ว
 
1. นายชัยวุธ  ศรีอุตวงศ์
2. นายณรงค์  บุญเกิด
3. นายสรวุทธิ   พิทธยะพงษ์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  สุขทวี
2. เด็กชายญาณุวัฒน์   เอมสรรค์
3. เด็กหญิงณัฎยา   อินวงค์
4. เด็กหญิงณิชาภัทร   เทพปันติ
5. เด็กชายธงชัย   มาตรเสนา
6. เด็กหญิงภาวิดา   อิมณรัญ
7. เด็กหญิงรัตนา   ปัญญาเครือ
8. เด็กชายวัฒนะ   ทองตะนุนาม
9. เด็กชายวิศรุต   เหล่ารอด
10. เด็กหญิงสุวพิชญ์   หลวงเครือ
 
1. นางกาญจนา  ศรีสุข
2. นายณรงค์  บุญเกิด
3. นางเกศิณี   บึงมุม
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงกรกนก  โพเทพ
2. เด็กหญิงกฤตญภรณ์  จินเพชร
3. เด็กหญิงจิรภัทร์  กอแก้ว
4. เด็กหญิงจุฑามาส  วัฒนศิริ
5. เด็กชายชนินธร  ท้วมทอง
6. เด็กชายณัชพล  บ่อทอง
7. เด็กหญิงถวิกา  อินทรโส
8. เด็กหญิงปาลิดา  ศรีสิงห์
9. เด็กหญิงพัชฏาภรณ์  ทิพโอสถ
10. เด็กหญิงเมธาวี  ลิ่มวชิรโชติ
 
1. นางทัศนีย์  สุพรรณแสง
2. นายปริพนธ์  กรรณิกา
3. นางวัญเพ็ญ  ม่วงจันทร์
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายชินดนัย   หุติพรม
2. เด็กชายนพดล    บินบล
3. เด็กหญิงบุษยา   แย้มชู
4. เด็กหญิงรุจิรา   มิ่งเมือง
5. เด็กหญิงสบันงา   โพธิ์ทอง
 
1. นางวารุมาศ   บูชาเกียรติ
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์  แหยมเปรมปรี
2. เด็กชายสิทธิพล  เปียใส
3. เด็กหญิงอภิชญา  ช้างลอย
 
1. นายจำลอง   วัฒนพงษ์
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นุ่มน้อย
2. เด็กหญิงดวงนฤมล  กลิ่นจันทร์
3. เด็กหญิงสมฤดี  ปิ่นมณี
 
1. นางคัทลียา  บัวแย้ม
2. นางสุนทรี  นิรัติศัย
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  นาคปน
2. เด็กหญิงอติกานต์  ศรีสันต์
3. เด็กหญิงโยสิตา  บุญสุข
 
1. นางอัมพร  จอมมาวรรณ
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางลาด 1. เด็กชายชาญยุทธ  ชูแผ้ว
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  หงษ์ยนต์
 
1. นางรวงทอง  แสงสว่าง
2. นางลินดา  คำภา
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1. เด็กชายภูวนาท   พืบขุนทด
2. เด็กชายโรดริโก้   วงษ์เมืองคำ คาเบร์ร่า
 
1. นางสาวพรทิพย์   เขม้นเขตการ
2. นางวรวรรณ   เพชรเภรี
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอนิรุทธ์  วงศ์จันดา
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีตระกาล
 
1. นางสาวรัตญา  ทองคำ
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางลาด 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  อุดมสุข
2. เด็กชายสิริชัย  หอมรื่น
 
1. นางรวงทอง  แสงสว่าง
2. นายศักดิ์ชัย  ปินตา
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางลาด 1. เด็กชายดนัย  บัวเผื่อน
2. เด็กหญิงสุวิมล  หงษ์ยนต์
 
1. นางรวงทอง  แสงสว่าง
2. นางลินดา  คำภา
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางลาด 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ถาวร
2. เด็กหญิงเกศินี  ร้อยตรอง
 
1. นายชาติชาย  เมฆี
2. นางลัดดา  เมฆี
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. นางสาวส่องแสง  รุ่งแจ้ง
 
1. นายสุชาติ  รอดกำเหนิด
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมอโคน 1. เด็กหญิงณัฐริกา   เกิดพงษ์
 
1. นายวีระชัย   จันทะเสน
 
187 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  จำปาหวาย
 
1. นางอรุณี  เกิดโต
 
188 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงถาวรีย์  รอดเขียว
2. เด็กหญิงสุภาพร   ศรีนวล
3. เด็กชายอดิศร  แสนสง
 
1. นางสาวภาวีณี  โฉมนาจ
2. นางรัชนีย์  สุขขา
 
189 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กหญิงณัฐชยา   เพชรอ้อน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนภิญโญ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาวนิศากร  มาน้อย
2. นางมาลี  สุภาภรณ์ประดับ
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงวิภาดา  บรรจง
 
1. นางสาวสมนึก  ภัทรรังษี
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายธีรภัทร  เจี่ยสมบุญ
 
1. นางสาวพนิดา  สีกล่อม
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กชายชาติชาย  มากดี
 
1. นางพรสวรรค์  ศิริไพบูลย์
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กชายวทัญญู  กันหาวงค์
 
1. นางสาวจิตรปฏิมา  อ้อยงาม
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายฉัตรชัย  พนมเวทย์
 
1. นางจันทร์รอน  ช่างน้อย
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กชายภัควัต  มั่งมูล
 
1. นางสาวมณฑิรา  สุจชารี
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1. เด็กชายวุฒิชัย   สนิทแสง
 
1. นางพัชราพร   วัฒนศิริ
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 1. เด็กชายสิริโรจน์  ก๋าฝั้น
 
1. นางประภาสิริ  อยู่ยืน
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายยงยุทธ  ช่วยชู
 
1. นางสาวพนิดา  สีกล่อม
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายถิรนัย  พุ่มทอง
2. เด็กชายปรีชา  แปลกมาก
3. เด็กชายภาณุพงศ์  อินเลี้ยง
 
1. นางระพีพรรณ  รอดกำเหนิด
2. นางสาวสมนึก  ภัทรรังษี
 
200 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายพงษ์สกร  ช้างสุวรรณ
2. เด็กชายอนาวิล  รักษ์สิงห์
 
1. นางระพีพรรณ  รอดกำเหนิด
2. นายสุชาติ  รอดกำเหนิด
 
201 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กชายชานนท์  กลัดคง
2. เด็กหญิงวธัญญา  สิทธิพูล
 
1. นางจตุพร  ดิษฐบรรจง
2. นางสาวพัชรี  ศรีเจริญ
 
202 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระทิง 1. เด็กชายโกวิท    อินถึก
 
1. นายเอกสิทธิ์   หม่องมะลิต๊ะ
 
203 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดน 1. เด็กชายชนะชัย  ควรหา
2. เด็กชายวรายุทธ  หว่างจ้อย
 
1. นางสาวเพชรชมพู  นันตา
2. นางสาวเมธาวี  คำรินทร์
 
204 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   ปั้นสุข
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   ชนะศิล
 
1. นางสาวลำพรวน   บัวเผียน
2. นางสาวสมรัก   เกษสำโรง
 
205 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 1. เด็กหญิงมินตรา   โอสถ
2. เด็กชายโยธา   ศิริโยธา
 
1. นางรัชฏาภรณ์    โพธิ์พฤกษ์
 
206 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์   คำแสง
2. เด็กหญิงวิมลศิริ   บุญส่ง
 
1. นางสาวลำพรวน   บัวเผียน
2. นางสาวสมรัก   เกษสำโรง
 
207 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 1. เด็กชายชัยอนันต์  อินทนา
2. เด็กชายทวีศักดิ์  อินทนา
3. เด็กชายนที  พงษ์มา
4. เด็กชายวีรยุทธ  เหล่าเขตกิจ
5. เด็กชายเขมทัด  เซียมคำ
 
1. นางวาสนา  สว่างเพียร
2. นางสาวสายฝน  แจ้งถิ่นป่า
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 1. เด็กชายวันชนะ  เรือนเครือ
 
1. นางลออ  ตาพรม
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายพงศกร  รัตนะ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  หลงฉิม
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงโสพิศ  แพรทอง
 
1. นางนพรัตน์  แจ่มทุ่ง
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กชายภัควัต  มั่งมูล
 
1. นางสาวมณฑิรา  สุจชารี
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แกว่นธัญกิจ
 
1. นายไชยรัตน์   เกิดสุข
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงมนัตสนัน  บ่อทรัยพย์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แย้มสุข
3. เด็กหญิงอัจริญา  เนียมเมฆ
4. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุววรณการ
 
1. นางจันทร์รอน  ช่างน้อย
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สมปู่
 
1. นางนพรัตน์  แจ่มทุ่ง
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 1. เด็กหญิงปอแก้ว    ชมภู่
 
1. นางรัชฏาภรณ์    โพธิ์พฤกษ์
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุกปาน
2. เด็กหญิงปู  ชาวพม่า
3. เด็กหญิงลาวัณย์  มหาสวัสดิ์
4. เด็กหญิงสรัญญา  ลพพึ่งชู
5. เด็กชายเกริกพล  มงคลธง
6. เด็กหญิงแจ่มนภา  ดำนิล
 
1. นางณัฐพร  แสงศิริ
2. นางพรทิพา  พันธุ์จันทร์ดี
3. นางสาวศันสนีย์  โอสา
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สมนึก
2. เด็กหญิงธัญยพร   มะโน
3. เด็กหญิงนาตยา  คัดธะนิด
4. เด็กหญิงสุธิตา  แสนวัง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  รอดอ่อน
6. เด็กหญิงเมทินี  คัดธะนิด
 
1. นางผ่องศรี  สาระถี
2. นายวันชัย  มีฐานะ
3. นางสาวสุวลี  รอดพร้อม
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโขมงหัก 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  คำชู
2. เด็กหญิงวิภาวดี  พันสนิท
3. เด็กหญิงสุภาพร  เดชคำภู
 
1. นางสาวปฐมพร  แย้มเอี่ยมเจริญ
2. นางสาวสุทธิรักษ์  ลุ่มลึก
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายจักรเพชร  วันมา
2. เด็กหญิงดวงใจชนก   ฉัตรโต
3. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  วันมา
 
1. นางสาวนิตยา  ตาวงค์เสน
2. นางวิภาทิณี  ฉิมพาลี
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1. เด็กชายปฏิภาณ   เป้าชนะ
2. เด็กชายพีรภัทร    เกษมจิตร
3. เด็กชายรพีภัทร   บุญเลิศ
 
1. นางนางเกศกาญจน์   จันปอภาร
2. นางวันเพ็ญ    ธัญญะวัน
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 1. เด็กชายนที  อัคฮาดศรี
2. เด็กชายมนตรี    ศิริโยธา
3. เด็กหญิงมินตรา   โอสถ
 
1. นางจันทนา    มั่นคง
2. นางบุษบา   บัวพันธุ์
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายจารุกิตต์  เขียวคล้าย
2. เด็กชายรัชชานนท์  พนิกร
3. เด็กชายสุรชัย  ไทยพาศ
 
1. นางสาวสำอางค์  คันทา
2. นายไพโรจน์  พลาพล
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระทิง 1. เด็กชายจีรพงษ์   ชัยศรี
2. เด็กชายพิมพกานต์   ตรีพาทย์
3. เด็กชายเอกรินทร์   จีนเพชร
 
1. นางสาวนิตยา   ธรรมเสนา
2. นายพงษ์พันธ์    ฉิมโหมด
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายกนกศักดิ์  พยัคเพท
2. เด็กหญิงดวงใจชนก  ฉัตรโต
3. เด็กชายอมรเทพ  พยัคเพท
 
1. นางวิภาทิณี  ฉิมพาลี
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 1. เด็กชายภานุวัฒน์   สีมา
 
1. นายชูชีพ   วัชรพัฒนกุล
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระทิง 1. เด็กชายภาณุพัฒน์   นิตย์ประทุม
2. เด็กชายวิชาญชัย    จั่นเพ็ชร์
 
1. นายพงษ์พันธ์   ฉิมโหมด
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กชายภาณุมาศ  ประมาณ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  พุฒจอน
 
1. นางเสาวนีย์  ตาคำ
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกศกาสร 1. เด็กชายวิศรุต  เกษมสุข
2. เด็กหญิงวีรยา  บุตรอินทร์
 
1. นายธนศักดิ์  ปิ่นมณี
2. นางสาวอภิรดี  คล้ายเดช
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระทิง 1. เด็กชายธีรพัฒน์   บุญยัง
2. เด็กชายวุฒิพงษ์   เรืองศรี
3. เด็กชายสุธี   สมอนาค
 
1. นางสวาท   จีนเพชร
2. นางอภินันท์   สีขำ
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   กมลวิบูลย์
2. เด็กหญิงสโรชา   สนิทมาก
3. เด็กหญิงอรวรรณ   ตังประเสริฐ
 
1. นางวันเพ็ญ   ธัญญะวัน
2. นางเกศกาญจน์   จันปอภาร
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายกนกศักดิ์   พยัคเพท
2. เด็กชายธีรภัทร  เจี่ยสมบุญ
3. เด็กชายวรพล  อ้นบำรุง
 
1. นางสาวพนิดา  สีกล่อม
2. นางสุธีรา   สารียัง