หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต2
ณ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 113 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 316 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
3 723 รางวัลอันทรงคุณค่า โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต้นท์ 20 ก.ย. 2556
-
4 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 114 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
5 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 115 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
6 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 116 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
7 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 117 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
8 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 115 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
9 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 116 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
10 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 117 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
11 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 114 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
12 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 326 และ 327 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
13 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 326 และ 327 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.ปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ 089-7037953 และศน.รุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ 087-7314711 e-mail : thararatkpp@hotmail.com งานเปิดโลกการเรียนรู้ สพป.กพ.2 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]