หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต2
ณ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   20 ก.ย. 2556   21 ก.ย. 2556   22 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 113 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 316 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 114 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 115 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 116 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 117 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 115 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 116 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 117 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 114 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 326 และ 327 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 326 และ 327 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ห้องประชุม 1 21 ก.ย. 2556 9.00-16.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต้นท์ 22 - 24 21 ก.ย. 2556 9.00-16.00
3 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต้นท์ 25 21 ก.ย. 2556 9.00-16.00
4 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต้นท์ 60-62 21 ก.ย. 2556 9.00-16.00
5 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต้นท์ 26 - 27 21 ก.ย. 2556 9.00-16.00
6 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม หอประชุม 21 ก.ย. 2556 9.00-12.00
7 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต้นท์ 21 ก.ย. 2556 9.00-16.00
8 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต้นท์ 21 ก.ย. 2556 9.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สนามฟุตซอล 21 ก.ย. 2556 9.00-16.00
2 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต้นท์ 36 - 37 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต้นท์ 38 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 213 ชั้น 1 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 214 ชั้น 1 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 21 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 21 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 21 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 21 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 21 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 21 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 21 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 21 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 21 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 21 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 21 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 21 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 21 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 21 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 21 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 21 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 21 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 21 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 21 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 21 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
21 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เวทีกลาง 21 ก.ย. 2556 10.00-16.00
22 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เวทีกลาง 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
23 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม หอประชุม 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
24 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เวทีกลาง 21 ก.ย. 2556 13.00-12.00
25 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม หอประชุม 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
26 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม โดมธงชาติ 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
27 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม โดมธงชาติ 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
28 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม โดมธงชาติ 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
29 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม โดมธงชาติ 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
30 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม โดมธงชาติ 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
31 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม โดมธงชาติ 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
32 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม โดมธงชาติ 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
33 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม โดมธงชาติ 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
34 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ใต้อาคาร 1 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
35 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เวทีกลาง 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
36 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เวทีกลาง 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
37 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม โดมธงชาติ ชั้น 1 ห้อง 1 21 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
38 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม โดมธงชาติ ชั้น 1 ห้อง 1 21 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สนามตะกร้อ เต้นท์ 39 - 42 21 ก.ย. 2556 9.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สนามตะกร้อ เต้นท์ 43 - 44 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สนามตะกร้อ เต้นท์ 45 - 46 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สนามตะกร้อ เต้นท์ 47 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สนามตะกร้อ เต้นท์ 49 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สนามตะกร้อ เต้นท์ 49 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต๊นท์ 50 - 51 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต๊นท์ 53 - 56 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต๊นท์ 52 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต๊นท์ 57 - 59 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต๊นท์ 28 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต๊นท์ 29 - 30 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต๊นท์ 20 - 21 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต๊นท์ 31 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต๊นท์ 32 - 33 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต๊นท์ 34 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สนามตะกร้อ เต้นท์ 35 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สนามตะกร้อ 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
19 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ห้อง 314 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
20 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 3 ห้อง 313 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
21 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 3 ห้อง 313 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 21 ก.ย. 2556 9.00-12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 328 21 ก.ย. 2556 9.00-12.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 21 ก.ย. 2556 9.00-12.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 324 21 ก.ย. 2556 9.00-12.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 21 ก.ย. 2556 9.00-12.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 317 21 ก.ย. 2556 9.00-12.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 318 21 ก.ย. 2556 9.00-12.00
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 321 21 ก.ย. 2556 9.00-12.00
12 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 315 21 ก.ย. 2556 9.00-12.00
13 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 315 21 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.ปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ 089-7037953 และศน.รุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ 087-7314711 e-mail : thararatkpp@hotmail.com งานเปิดโลกการเรียนรู้ สพป.กพ.2 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]