หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต2
ณ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   20 ก.ย. 2556   21 ก.ย. 2556   22 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ห้องประชุม 1 22 ก.ย. 2556 9.00-16.00
2 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม หอประชุม ห้อง บนเวที 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
3 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม หอประชุม ห้อง ด้านล่างเวที 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สนามฟุตซอล 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม หอประชุม ห้อง ด้านล่างเวที 22 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สนามฟุตซอล 22 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สนามฟุตซอล 22 ก.ย. 2556 9.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 113 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 115 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 116 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต้นท์ 24 22 ก.ย. 2556 9.00-16.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต้นท์ 25 - 26 22 ก.ย. 2556 9.00-16.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เต้นท์ 27 22 ก.ย. 2556 9.00-16.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 114 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 114 22 ก.ย. 2556 13.00-16.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เวทีกลาง 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ใต้อาคาร3 22 ก.ย. 2556 13.00-16.00
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ใต้อาคาร1 22 ก.ย. 2556 9.00-16.00
12 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
13 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
14 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 321 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
15 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 324 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
16 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
17 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 326 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
18 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 327 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00
19 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 328 22 ก.ย. 2556 9.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 22 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 22 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 22 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 22 ก.ย. 2556 13.00-16.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 22 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 22 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 22 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 22 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 117 22 ก.ย. 2556 13.00-16.00
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 22 ก.ย. 2556 13.00-16.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 22 ก.ย. 2556 13.00-16.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 22 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 117 22 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 22 ก.ย. 2556 09.00-12.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 22 ก.ย. 2556 09.00-12.00
16 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 22 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
17 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 22 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
18 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 22 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
19 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 22 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
20 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 22 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
21 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 22 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
22 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 22 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
23 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อาคารนาฏศิลป์ ชั้น 1 ห้อง 1 22 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.00-16.00
24 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เวทีกลาง 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
25 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เวทีกลาง 22 ก.ย. 2556 13.00-16.00
26 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เวทีกลาง 22 ก.ย. 2556 09.00-12.00
27 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม เวทีกลาง 22 ก.ย. 2556 13.00-16.00
28 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม หอประชุม 22 ก.ย. 2556 13.00-16.00
29 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ใต้อาคาร 1 ชั้น ด้านล่างเวที 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 3 ชั้น 1 ห้อง 5 22 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 3 ห้อง 313 22 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 3 ห้อง 314 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
4 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 3 ห้อง 313 22 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 วัดจันทราราม ศาลาการเปรียญ 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 วัดจันทราราม ลานวัด 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" สนามฟุตบอล 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" ห้องสมุด 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" ห้องสมุด 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 1 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 วัดจันทราราม โรงเรียนปริยัติธรรม 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 วัดจันทราราม โรงเรียนปริยัติธรรม 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" อาคารเอนกประสงค์ 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" อาคารเอนกประสงค์ 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 1 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" อาคาร 1 ชั้น ล่าง ห้อง 2 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" อาคาร 2 ชั้น บน ห้อง 5 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" อาคาร 2 ชั้น บน ห้อง 6 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" อาคาร 2 ชั้น บน ห้อง 7 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" อาคาร 2 ชั้น บน ห้อง 8 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" อาคาร 2 ชั้น ล่าง ห้อง 3 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" อาคาร 2 ชั้น ล่าง ห้อง 4 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" สนามฟุตบอล 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" สนามฟุตบอล 22 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.ปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ 089-7037953 และศน.รุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ 087-7314711 e-mail : thararatkpp@hotmail.com งานเปิดโลกการเรียนรู้ สพป.กพ.2 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]