หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kpt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางจำเนียร ชีวะไทยโรงเรียนบ้านหาดชะอมประธานกรรมการ
2. นายภัทรกร ทรัพย์สุขโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนากรรมการ
3. นายวิภาพร รักษาสิทธิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา แต้วัฒนาสกุลโรงเรียนบ้านถนนงาม มิตรภาพที่ 27ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สกุลพองโรงเรียนร.อนุบาลปางศิลาทองกรรมการ
3. นางกมลวรรณ ศรีหินกองโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
รางวัลอันทรงคุณค่า
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางศิริ ดีกังโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตงประธานกรรมการ
2. นางวริศรา วงศ์จรัสโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. นางสาวสุจิตตรา แก้วโตโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางชุมพร นานานพนันท์โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้างประธานกรรมการ
2. นางสาคร ตั้งโตโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่กรรมการ
3. นางชูศรี จำปาศักดิ์โรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์วรา เมธินธนาพัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวสมประสงค์ เงินเมืองโรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคีกรรมการ
3. นางสมพัตร ชื่นทองโรงเรียนร.อนุบาลปางมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางอุบล คงใหญ่โรงเรียนบ้านปากคลองลานประธานกรรมการ
2. นางศรีลักษณ์ ภิรมจิตรโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการ
3. นางชุลีรัตน์ ทองมีโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสมใจ กันทะชมภูโรงเรียนร.อนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ท่าพริกโรงเรียนบ้านปางตาไวกรรมการ
3. นางสราญรัตน์ อิสระชัยเสาวกุลโรงเรียนบ้านโพธิ์เอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับประธานกรรมการ
2. นางทัศนี ฟุ้งวิเศษโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์กรรมการ
3. นางนวลทิพย์ ปานเงินโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา อุ่นเป็นนิจโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางฉัตรอนงค์ เงินเมืองโรงเรียนบ้านวังบัว กรรมการ
3. นางสาวนงค์รักษ์ นิยมพงษ์โรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางเกษรา นาคทองโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุนิศา กาจธัญญการโรงเรียนบ้านท่าพุทรากรรมการ
3. นางกิ่งทอง ใจแสนโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางสาววราภรณ์ สุขะตะวิจิตรโรงเรียนบ้านนาเหนือประธานกรรมการ
2. นางไพศรี ภักดีภูวนารถโรงเรียนบ้านร้อยไร่กรรมการ
3. นางสาวศิริมา เข่งเงินโรงเรียนบ้านป่าเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวจีระภา พึ่งกริมโรงเรียนร.อนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา โชติรัตน์โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางอารมณ์ พุ่มฉัตรโรงเรียนวัดพิกุลทองกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสิริมนต์ ส่งเสริมล้อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ประธานกรรมการ
2. นางสาววนิภา มากคูณโรงเรียนบ้านบึงลาด กรรมการ
3. นางศิภากรณ์ กมลรัตน์โรงเรียนบ้านปากคลองลาน กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวนพมาส เพ็งพันธุ์โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง กรรมการ
2. นายอรรถสิทธิ์ ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ กรรมการ
3. นางสาวกัลยา คล้ายแก้วสกุลโรงเรียนอนุบาลคลองลาน กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายคมสัน ชาติสุทธิโรงเรียนบ้านส่องตาแล กรรมการ
2. นางอัจฉรา เจนเจตวิทย์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน กรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เซี่ยงหลิวโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริพร ใจทิมศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน นกน้อยโรงเรียนบ้านวังชะโอน กรรมการ
3. นางสุพัตรา มณีพลายโรงเรียนบ้านคลองยาง กรรมการ
4. นางสาวปิยลักษณ์ ยุทธอาสาโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร ใจทิมศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายฐาปน ปิตะวชิรกุลโรงเรียนบ้านท่าขึ้น กรรมการ
3. นางศรีสุดา อินสอาดผลโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร กรรมการ
4. นางอุษา นิ่มตรงโรงเรียนประชารักษ์ศึกษา กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริพร ใจทิมศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน นกน้อยโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นางสุพัตรา มณีพลายโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
4. นางสาวปิยลักษณ์ ยุทธอาสาโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร ใจทิมศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายฐาปน ปิตะวชิรกุลโรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการ
3. นางศรีสุดา อินสอาดผลโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร กรรมการ
4. นางอุษา นิ่มตรงโรงเรียนประชารักษ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายภูสิทธิ์ โพธิ์อ่องโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายชะราวุฒิ ฤทธิ์ทองโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
4. นางวรรณวิมล ปัญญาสุโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ กรรมการ
5. นายสกล ยาใจ โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ กรรมการ
6. นางขนิษฐา ธงศรีโรงเรียนบ้านบึงหล่ม กรรมการ
7. นางวีณา ฟุ้งธีรกุลโรงเรียนบ้านคลองเตย กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาววนิดา นิลเศษโรงเรียนบ้านห้วยน้อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายภูสิทธิ์ โพธิ์อ่องโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายชะราวุฒิ ฤทธิ์ทองโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
4. นางวรรณวิมล ปัญญาสุโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์กรรมการ
5. นายสกล ยาใจโรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้กรรมการ
6. นางขนิษฐา ธงศรีโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
7. นางวีณา ฟุ้งธีรกุลโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
8. นางสาววนิดา นิลเศษโรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาววิภา บานเย็นโรงเรียนบ้านห้วยน้อย ประธานกรรมการ
2. นายเดชศักดา ธงศรีโรงเรียนบ้านสุขสำราญ กรรมการ
3. นางสาวกีระพา คันภูเขียวโรงเรียนบ้านปางตาไว กรรมการ
4. นางสาวรำไพร ชัยธงรัตน์ โรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
5. นางสาวเอมวดี เส็งเตี้ยมโรงเรียนบ้านพัดโบก กรรมการ
6. นายศุภฤกษ์ ใจหมั้นโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา กรรมการ
7. นายภาณุวัฒน์ สมนึกโรงเรียนบ้านคลองสุขใจกรรมการ
8. นายธนาเดช โพคทรัพย์โรงเรียนบ้านช้างคับ กรรมการ
9. นางปัทมา ขำขาว โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเข็มทิศ นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาววิภา บานเย็นโรงเรียนบ้านห้วยน้อย ประธานกรรมการ
2. นายเดชศักดา ธงศรีโรงเรียนบ้านสุขสำราญ กรรมการ
3. นางสาวกีระพา คันภูเขียวโรงเรียนบ้านปางตาไวกรรมการ
4. นางสาวรำไพร ชัยธงรัตน์ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล กรรมการ
5. นางสาวเอมวดี เส็งเตี้ยมโรงเรียนบ้านพัดโบก กรรมการ
6. นายศุภฤกษ์ ใจหมั้นโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา กรรมการ
7. นายภาณุวัฒน์ สมนึกโรงเรียนบ้านคลองสุขใจกรรมการ
8. นายธนาเดช โพคทรัพย์โรงเรียนบ้านช้างคับ กรรมการ
9. นางปัทมา ขำขาว โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเข็มทิศ นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาววิภา บานเย็นโรงเรียนบ้านห้วยน้อย ประธานกรรมการ
2. นายเดชศักดา ธงศรีโรงเรียนบ้านสุขสำราญ กรรมการ
3. นางสาวกีระพา คันภูเขียวโรงเรียนบ้านปางตาไว กรรมการ
4. นางสาวรำไพร ชัยธงรัตน์ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล กรรมการ
5. นางสาวเอมวดี เส็งเตี้ยมโรงเรียนบ้านพัดโบก กรรมการ
6. นายศุภฤกษ์ ใจหมั้นโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา กรรมการ
7. นายภาณุวัฒน์ สมนึกโรงเรียนบ้านคลองสุขใจ กรรมการ
8. นายธนาเดช โพคทรัพย์โรงเรียนบ้านช้างคับ กรรมการ
9. นางปัทมา ขำขาว โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเข็มทิศ นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมพร เก่งกิจการโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสนิท วรรณวิโรจน์โรงเรียนหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายมารุต มินทร์เสนโรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการ
4. นางสุฑาภรณ์ พินิจฑะโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
5. นางศุวดี ชมพูวณิชกุลโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวาสนา ลัดดาพันธ์โรงเรียนบ้านเพชรมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาววารี จันทร์มณีโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางปาณิสรา ศิลาพลโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
4. นายสุชาติ จันทร์บ้านโต้นโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนากรรมการ
5. นางจามรี กกขุนทดโรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางน้ำผึ้ง พิลึกโรงเรียนอนุบาลวังไทรประธานกรรมการ
2. นางสมัย บุญจันทร์โรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
3. นางเรณู ไชยหงษ์โรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
4. นางวันนา มีมุขโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอัธยา จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านวังน้ำแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจิฬา ฤทธิ์กระจายโรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการ
3. นางนิศารัตน์ จันทร์เกลี้ยงโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางราตรี ลีมาโรงเรียนบ้านอุดมสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุขวิมล พูลพันธ์โรงเรียนวัดอุเบกขารามกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ราชรีโรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางปัญจา ขันกสิกรรมโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพฯประธานกรรมการ
2. นางสาวตะวัน เขตคงโรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการ
3. นางเกวรินทร์ โคตรภูงาโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติโรงเรียนบ้านโพธิ์เอนประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ ชิตมนตรีโรงเรียนบ้านทุ่งหันตรากรรมการ
3. นางนันทวัน แก้วสว่างโรงเรียนบ้านชุมนากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายประสาน จริยภิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อประธานกรรมการ
2. นางพนารัตน์ ยอดสุวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางจารุวรรณ พุ่มพิศโรงเรียนบ้านส่องตาแลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวรี ใจธรรมโรงเรียนบ้านปางตาไวประธานกรรมการ
2. นายมารุต มินทร์เสนโรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการ
3. นางสมพร เก่งกิจการโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอารีรีตน์ จันทร์เพ็ง โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร จันทร์หอมโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางธวัลรัตน์ สังข์แสงโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางสมัย บุญจันทร์โรงเรียนบ้านสามแยกประธานกรรมการ
2. นางปรียา บุญโกมล โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตงรองประธานกรรมการ
3. นายประมวล จันทร์อ่วมโรงเรียนบ้านทุ่งซ่านกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอุดม ธาระณะโรงเรียนอนุบาลปางมะค่าประธานกรรมการ
2. นายสุรินทอน บ่อถ้ำโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวจารุมาศ มีเสือทองโรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ สิงหเดชโรงเรียนบ้านวังชะโอนประธานกรรมการ
2. นายอรรถสิทธิ์ ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯกรรมการ
3. นายจงรักษ์ จูเปรมปรีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ จันทร์บ้านโต้นโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุทธิ กลางสุพรรณ์โรงเรียนบ้านถนนน้อยกรรมการ
3. นายภคนนท์ เบี้ยจรัสโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชลอ เงินเมืองโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นายลายุ วรเจริญโรงเรียนบ้านท่าพุทรากรรมการ
3. นายชำนาญ กันรีโรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางประเทืองทิพย์ แก้ววิเชียรโรงเรียนบ้านปางตาไวประธานกรรมการ
2. นางวงเฉลิม หาญลำยวงโรงเรียนบ้านหนองโมกกรรมการ
3. นางเบญจา น้อยเจริญโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชัยลพ มระกรณ์โรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางจุฬาพร พัชรศักดิ์สกลโรงเรียนบ้านสามเรือนกรรมการ
3. นางสาวสะใบพร รัตถาโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทองหล่อ กัณทะชมภูโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางนิรมล สุขบุรีโรงเรียนบ้านพัดโบกกรรมการ
3. นางสาวสนม ครุฑธานุชาติโรงเรียนบ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุกิจ อินไผ่โรงเรียนบ้านคลองไพรประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ สุวาส โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นางสาวนุสรา วัตละยานโรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ พุ่มซ่อนกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานประธานกรรมการ
2. นายศักดายส ลิ่วโรจน์สกุลโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการ
3. นายสมปอง พงษ์เกษตร์กรรม์โรงเรียนบ้านเกาะฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพิรุญ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านหนองโมกประธานกรรมการ
2. นางเฉลียว ม่วงทองโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขกรรมการ
3. นางนิชนันท์ มัธยาโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายจิรายุทธ สงพิทักษ์โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ เรืองเดชโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายวีระ ชาติบุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านสระตาพรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายจิรายุทธ สงพิทักษ์โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ เรืองเดชโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายวีระ ชาติบุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านสระตาพรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางสุคนธ์ทิพย์ กลิ่นมณฑาโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางสาวผ่องศรี เพชรดีโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นางสมปอง ขุนพิลึกโรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสุคนธ์ทิพย์ กลิ่นมณฑาโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางสาวผ่องศรี เพชรดีโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นางสมปอง ขุนพิลึกโรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายเอนก บุตรสิงห์โรงเรียนบ้านปากคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี จารุเตมีย์ โรงเรียนบ้านไร่ใหม่กรรมการ
3. นางสาวบัวสาย แก้วเมืองมูลโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายเอนก บุตรสิงห์โรงเรียนบ้านปากคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี จารุเตมีย์โรงเรียนบ้านไร่ใหม่กรรมการ
3. นางสาวบัวสาย แก้วเมืองมูลโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวจีระภา จงจิตรโรงเรียนบ้านแปลงสี่ประธานกรรมการ
2. นางสุธารัตน์ ขุนพิลึกโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวมะลิ พรมพันธุ์โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวสี ชนะภัยโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายปาน ผึ้งเถื่อนโรงเรียนวัดปรีชาราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางดารารัตน์ โคเพ็ชร์โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประยูร ว่องธัญญการโรงเรียนบ้านหนองโมกประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ ย่านสากลโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์กรรมการ
3. นายนรชัย ทรัพย์สอาดโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางรุจิรา ขุมทรัพย์โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางปานทิพย์ บุญโกมลโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางอัจฉรา พงษ์พรต โรงเรียนบ้านโพธิ์เอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา เหล่าทรัพย์โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนากรรมการ
3. นางสุพัชลา ติ๊บบุ่งโรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ กรพิทักษ์โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ นุชทรวงโรงเรียนบ้านแม่ลาดกรรมการ
3. นายสุรันต์ ทอดเสียงโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ก้อนทองโรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปองผดุงโรงเรียนบ้านสามเรือนกรรมการ
3. นายบุญส่ง ม่วงทองโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสมยูร หลอดทองโรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นางนวลละออ จันทรังษีโรงเรียนบ้านหนองโมกกรรมการ
3. นางนงณภัส สุวรรณบุตโรงเรียนบ้านถนนงามฯกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ เหลืองทองโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตงประธานกรรมการ
2. นายทองม้วน มิตมาตโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวฉัตรเพชร ชัยพิกุลโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายแสงชัย คงแสงโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี มณีประกรโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายธีรสุวัฒน์ สืบพันธุ์ดีโรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวกฤษณา สุวรรณเจริญโรงเรียนบ้านมอเจริญประธานกรรมการ
2. นายวินัย บุญน่วมโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ ด้วงปล้องโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายยอส์ซ มีสุขโรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สุวรรณนำปนโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ เงินอาจโรงเรียนบ้านคลองสุขใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายนิมิตร์ คงประณีตโรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาวประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ เอี่ยมรักษาโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นายวิเชียร แก้วเจริญผลโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร ประสาทแก้วโรงเรียนบ้านหนองจอกประธานกรรมการ
2. นางเฉลย เมืองสุขโรงเรียนบ้านส่องตาแลกรรมการ
3. นางกัลยา วิไลมงคลโรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเกรียงศักดิ์ บุรีวงศ์โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตงประธานกรรมการ
2. นายกฤษณ์ หมีทองโรงเรียนบ้านเกาะฝ้ายกรรมการ
3. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ จุ้ยวงษ์โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์กรรมการ
3. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ บุรีวงศ์โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตงประธานกรรมการ
2. นายกฤษณ์ หมีทองโรงเรียนบ้านเกาะฝ้ายกรรมการ
3. นายสมน้อย ดีสมโรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ฤทธิ์เทพโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการ
3. นางนารีนาท สารินนท์โรงเรียนวัดคลองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายมยุรี สังข์กลิ่นโรงเรียนบ้านคลองสุขใจประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญโทโรงเรียนบ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นางสาวเอนก จาดดำศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ไตรวารีโรงเรียนบ้านไร่ใหม่กรรมการ
3. นายอมร สุวรรณยศโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ ประสงค์ลาภโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีกรรมการ
3. นางนารีนาท สารินนท์โรงเรียนวัดคลองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจิระ โตมะนิตย์โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายเดช สุวรรณนำปนโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการ
3. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายจิระ โตมะนิตย์โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐยา ผ่องวิลัยโรงเรียนบ้านคลองสุขใจกรรมการ
3. นางสาวนุชนาท ด่างพลอยโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประยงค์ ประสงค์ลาภโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ การภักดีโรงเรียนบ้านกระบวยทองกรรมการ
3. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นายสมน้อย ดีสมโรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ การภักดีโรงเรียนบ้านกระบวยทองประธานกรรมการ
2. นายศิริเกศ เยี่ยงวิญญูโรงเรียนบ้านพัดโบกกรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ ดีสมโรงเรียนบ้านช้างคับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายจำเริญ กาศเกษมโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางรัตยา ยามาโรงเรียนบ้านโนนตารอดกรรมการ
3. นายภาณุชิต ชาวด่านโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นางสาวนุจรีย์ จ่อนตะมะโรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯประธานกรรมการ
2. นายศิริเกศ เยี่ยงวิญญูโรงเรียนบ้านพัดโบกกรรมการ
3. นายมยุรี สังข์กลิ่นโรงเรียนบ้านคลองสุขใจกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ การภักดีโรงเรียนบ้านกระบวยทองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญโทโรงเรียนบ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นายราชวัฒน์ ทองนวมโรงเรียนอนุบาลวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นายสุชิน ห้วยหงส์ทองโรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา โสธนะโรงเรียนบ้านบึงเสือเต้นกรรมการ
3. นางสาวนริศรา นนท์ไธสงค์โรงเรียนคีรีวงค์วัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นางสาวนริศรา นนท์ไธสงค์โรงเรียนคีรีวงค์วัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นางสาวนริศรา นนท์ไธสงค์โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายสุชิน ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการ
3. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายสุชิน ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการ
3. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการ
3. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนบ้านปากคลองลานประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายสุชิน ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการ
3. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ห้วยหงส์ทองโรงเรียนบ้านปากคลองลานประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุชิน ห้วยหงส์ทองโรงเรียนบ้านปากคลองลานประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนบ้านปากคลองลานประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา นนท์ไธสงค์โรงเรียนคีรีวงค์วัฒนากรรมการ
3. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นายสมหมาย หวังทรัพย์โรงเรียนบ้านบึงลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวนริศรา นนท์ไธสงค์โรงเรียนคีรีวงค์วัฒนาประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นายสุชิน ห้วยหงส์ทองโรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางปจุติมา มั่นอ่ำโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย หวังทรัพย์โรงเรียนบ้านบึงลาดกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางปจุติมา มั่นอ่ำโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย หวังทรัพย์โรงเรียนบ้านบึงลาดกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพงษ์ พิรุณรอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตโรงเรียนบ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นายอภิชาติ จันทองโรงเรียนอนุบาลปางมะค่ากรรมการ
4. นายบุญเลิศ บุญญาโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์กรรมการ
5. นายมงคล เล็กกระจ่างโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ พิรุณรอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตโรงเรียนบ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นายอภิชาติ จันทองโรงเรียนอนุบาลปางมะค่ากรรมการ
4. นายบุญเลิศ บุญญาโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์กรรมการ
5. นายมงคล เล็กกระจ่างโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการ
3. นายสุภัตรา พุ่มเทียมโรงเรียนวัดหนองเหมือดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการ
3. นางสาวสุภัตตา พุ่มเทียนโรงเรียนวัดหนองเมือดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายนักรบ สุวรรณกูลโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นางสาวสุภัตตา พุ่มเทียนโรงเรียนวัดหนองเหมือดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายนักรบ สุวรรณกูลโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นางสาวสุภัตตา พุ่มเทียนโรงเรียนวัดหนองเหมือดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา บุตรสำราญโรงเรียนบ้านหนองผักหนามกรรมการ
3. นางสาวสมเงิน บุญสุขโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา บุตรสำราญโรงเรียนบ้านหนองผักหนามกรรมการ
3. นางสาวสมเงิน บุญสุขโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการ
3. นางสุภัตรา พุ่มเทียนโรงเรียนวัดหนองเหมือดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล นิลสุ่มโรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการ
3. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายสุวิทย์ พุ่มฉัตรโรงเรียนวัดพิกุลทองประธานกรรมการ
2. นางชนกานต์ วชิรกมลกุลโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการ
3. นายทองอาน จ่าทองโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
4. นายพายัพ ฟุ้งธีรกุลโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทวิชาติ สิบรัมย์โรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพงษ์ พิรุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตโรงเรียนบ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นายอภิชาติ จันทองโรงเรียนอนุบาลปางมะค่ากรรมการ
4. นายบุญเลิศ บุญญาโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์กรรมการ
5. นายมงคล เล็กกระจ่างโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ พิรุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตโรงเรียนบ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นายอภิชาติ จันทองโรงเรียนอนุบาลปางมะค่ากรรมการ
4. นายบุญเลิศ บุญญาโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์กรรมการ
5. นายมงคล เล็กกระจ่างโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพงษ์ พิรุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตโรงเรียนบ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นายอภิชาติ จันทองโรงเรียนอนุบาลปางมะค่ากรรมการ
4. นายบุญเลิศ บุญญาโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์กรรมการ
5. นายมงคล เล็กกระจ่างโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ พิรุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตโรงเรียนบ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นายอภิชาติ จันทองโรงเรียนอนุบาลปางมะค่ากรรมการ
4. นายบุญเลิศ บุญญาโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์กรรมการ
5. นายมงคล เล็กกระจ่างโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวรุ่งณภา บุตรสำราญโรงเรียนบ้านหนองผักหนามประธานกรรมการ
2. นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ จันทองโรงเรียนบ้านเขาพริกไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายทองอาน จ่าทองโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางรุ่งณภา บุตรสำราญโรงเรียนบ้านหนองผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งณภา บุตรสำราญโรงเรียนบ้านหนองผักหนามกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ จันทองโรงเรียนบ้านเขาพริกไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางชนกานต์ วชิรกมลกุลโรงเรียนรอดนิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา ปราบโรคโรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวธัญชนก จาดดำโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางชนกานต์ วชิรกมลกุลโรงเรียนรอดนิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เขม้นดีโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายกฤษณา ปราบโรคโรงเรียนเขาพริกอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางชนกานต์ วชิรกมลกุลโรงเรียนบ้านรอดนิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก จาดดำโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางกฤษณา ปราบโรคโรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชนกานต์ วชิรกมลกุลโรงเรียนรอดนิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา ปราบโรคโรงเรียนบ้านรอดนิลวิทยากรรมการ
3. นางสาวธัญชนก จาดดำโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เขม้นดีโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายจิระ โตมะนิตย์โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางนิรมล สุขบุรีโรงเรียนบ้านพัดโบกประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจรีย์ จ่อนตะมะโรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯกรรมการ
3. นางชนากาญต์ วชิรกมลกุลโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนิรมล สุขบุรีโรงเรียนบ้านพัดโบกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางชนากาญต์ วชิรกมลกุลโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางนิรมล สุขบุรีโรงเรียนบ้านพัดโบกประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจรีย์ จ่อนตะมะโรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯกรรมการ
3. นางชนากาญต์ วชิรกมลกุลโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนิรมล สุขบุรีโรงเรียนบ้านพัดโบกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางชนากาญต์ วชิรกมลกุลโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เขม้นดีโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายพีระ เดชะผลโรงเรียนบ้านคลองมดแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาวสมเงิน บุญสุขโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการ
2. นางชนากาญต์ วชิรกมลกุลโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิพร หนูหน่ายโรงเรียนวัดอุเบกขารามกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสุณี รอบุญโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียนเนตร นิ่มช้ำโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ ค่ำยังโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นาย สมหมาย หวังทรัพย์โรงเรียนบ้านบึงลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียนเนตร นิ่มช้ำโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสุณี รอบุญโรงเรียนบ้านสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย หวังทรัพย์โรงเรียนบ้านบึงลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียนเนตร นิ่มช้ำโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสุณี รอบุญโรงเรียนบ้านสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย หวังทรัพย์โรงเรียนบ้านบึงลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียนเนตร นิ่มช้ำโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสุณี รอบุญโรงเรียนบ้านสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางปจุติมา มั่นอ่ำโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางดวงรัตน์ สัตยพันธ์โรงเรียนวัดแสงอุทัยกรรมการ
3. นางสาวเพียนเนตร นิ่มช้ำโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางปจุติมา มั่นอ่ำโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางดวงรัตน์ สัตยพันธ์โรงเรียนวัดแสงอุทัยกรรมการ
3. นางสาวเพียนเนตร นิ่มช้ำโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางจิตตราพร สังข์ทองโรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ์ มัทวรัตน์โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการ
3. นางสาวศศิธร จันทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจิตตราพร สังข์ทองโรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ์ มัทวรัตน์โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการ
3. นางประจุติมา มั่นอ่ำโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายดิเรก สุขตระกูลโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายศรีศักดิ์ เสนาหมื่นโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้กรรมการ
3. นายสุวิน ขุนพิลึกโรงเรียนบ้านคลองสุขใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายเสน่ห์ ทองมีโรงเรียนบ้านช้างคับประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิตย์ มณีพันธุ์โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนากรรมการ
3. นายสมพงษ์ ศรีหินกองโรงเรียนบ้านใหม่เจิรญสุขกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสารภี เมาเกตุโรงเรียนบ้านโพธิ์เอนประธานกรรมการ
2. นายสังวน พุ่มหมอกโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการ
3. นายบุญมาย เมาเกตุโรงเรียนบ้านโนนพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสารภี เมาเกตุโรงเรียนบ้านโพธิ์เอนประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา เสนาหมื่นโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นายบุญมาย เมาเกตุโรงเรียนบ้านโนนพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมชาย วงค์จรัสโรงเรียนบ้านเพชรมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรัตน์ พิมพาสอนโรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ คำลาโรงเรียนบ้านส่องตาแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ ฟองธิวงศ์โรงเรียนบ้านแปลงสี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรัตน์ พิมพาสอนโรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ คำลาโรงเรียนบ้านส่องตาแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวพิมพ์ประไพ ชาตินัดโรงเรียนบ้านมาบคล้าประธานกรรมการ
2. นางปิยาวัฒน์ อะโนดาษโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการ
3. นางเมธิวรรณ ถ้วยอิ่มโรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์ประไพ ชาตินัดโรงเรียนบ้านมาบคล้าประธานกรรมการ
2. นางปิยาวัฒน์ อะโนดาษโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการ
3. นางเมธิวรรณ ถ้วยอิ่มโรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายส่งชัย จันทร์หา จันทร์หาโรงเรียนบ้านทุ่งซ่านประธานกรรมการ
2. นางอรสา กระต่ายทองโรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ยกรรมการ
3. นางยุพดี อ่อนฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัวรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายส่งชัย จันทร์หาโรงเรียนบ้านทุ่งซ่านประธานกรรมการ
2. นางอรสา กระต่ายทองโรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ยกรรมการ
3. นางยุพดี อ่อนฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัวรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเฉลิม ดงบังโรงเรียนบ้านท่าพุทราประธานกรรมการ
2. นายบุญลือ จุ่นทองโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์กรรมการ
3. นายดำรง คชฤทธิ์โรงเรียนบ้านเกาะฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายมังกร บุญศรีโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายจรวน ใจแสนโรงเรียนบ้านมอเจริญ(สาขาบ้านใหม่เชียงราย)กรรมการ
3. นายเฉลิม พงษ์สกัดโรงเรียนบ้านช้างคับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสังวาลย์ ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางณัฐยา ผ่องวิลัยโรงเรียนบ้านคลองสุขใจกรรมการ
3. นางบุญรวม นิคมขำ โรงเรียนบ้านส่องตาแลกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตนาพร โฉมอินทร์โรงเรียนบ้านปากคลองลานประธานกรรมการ
2. นางอำพร อ่อนวันโรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการ
3. นางสาวอุษา สุรเดชโรงเรียนบ้านวังตาช่วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสังวาลย์ ศรีสมบูรย์โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางณัฐยา ผ่องวิลัยโรงเรียนบ้านคลองสุขใจกรรมการ
3. นางบุญรวม นิคมขำโรงเรียนบ้านส่องตาแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางพวงเพชร ใจแสนโรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางเทวี พุทธรักชาติโรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ นุสนธิ์โรงเรียนบ้านท่าพุทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์โรงเรียนบ้านหัวรังประธานกรรมการ
2. นางเทวี พุทธรักชาติโรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ นุสนธิ์โรงเรียนบ้านท่าพุทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวิมล ใส้พงษ์โรงเรียนชุมชมบ้านสลกบาตรประธานกรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว บุญศรีโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีกรรมการ
3. นางทองอ่อน สุวรรณ์โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวิมล ใส้พงษ์โรงเรียนชุมชมบ้านสลกบาตรประธานกรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว จันทร์ศรีโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีกรรมการ
3. นางทองอ่อน สุวรรณ์โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์ สารีพุทธโรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นางบุษบา เย้ยโพธิ์โรงเรียนบ้านวังน้ำแดงกรรมการ
3. นางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์โรงเรียนบ้านหัวรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ สารีพุทธโรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นางอุษา พุทธรักษาโรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้กรรมการ
3. นางพวงเพชร ใจแสนโรงเรียนบ้านมอเจริญ(สาขาบ้านใหม่เชียงราย)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวมลิวัลย์ จันทร์แอดโรงเรียนบ้านหนองชะแอนประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ เตชัยโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา พัฒติกะพงษ์โรงเรียนบ้านส่องตาแลกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวทัญญู เหล่าทองโรงเรียนบ้านทุ่งซ่านประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยพร อินทวัน อินทวันโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวอุษา สุรเดชโรงเรียนบ้านวังตาช่วยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสลิล ทิพชูชาติโรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายดำรง เอมโอฐโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อยกรรมการ
3. นางสาวณัฐศยากร พรภูวเดชโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายไพบูลย์ วงค์เมืองคำโรงเรียนบ้านบึงหล่มประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ จิตชัยภรณ์โรงเรียนบ้านคลองไพรกรรมการ
3. นางสาวรังศิยา อินทสรโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอรรพล โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางเมย์ อำนวยพันธ์วิไลโรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์กรรมการ
3. นางสาววนัสนันต์ ไฉนงุ้นโรงเรียนบ้านปางตาไวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวีระ ชาติบุญญฤทธิ์โรงเรียนบ้านสระตาพรมประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร วิบูลย์ธนังกูลโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ ศรีมันตะโรงเรียนบ้านคลองมดแดงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ มั่นศักดิ์โรงเรียนบ้านพัดโบกประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี เปล่งสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองชะแอนกรรมการ
3. นายสราวุธ จักรงามโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมัคร ปิ่นทองโรงเรียนบ้านปากคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสรพี นากงามโรงเรียนบ้านเพชรนิยมกรรมการ
3. นายวินัย มนัสตรงโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอำพร อ่อนวันโรงเรียนบ้านห้วยน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา พัฒติกะพงษ์โรงเรียนบ้านส่องตาแลกรรมการ
3. นายจารึก อัตตะชีวะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรัตน์ดา อาจมากโรงเรียนบ้านท่าขึ้นประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรา ชมเมืองโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสตรีรัตน์ ตั้งมีลาภโรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางวรรณา มากเปี่ยมโรงเรียนบ้านคอปล้องประธานกรรมการ
2. นางสาววิริยา แสงมณีโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการ
3. นายศุกฤษฎ์ พู่ฤทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ สิงหเดชโรงเรียนบ้านวังชะโอนประธานกรรมการ
2. นายลภัส เอ็นดูโรงเรียนบ้านคลองไพรกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ พู่ฤทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ สิงหเดชโรงเรียนวังชะโอนประธานกรรมการ
2. นายจารึก อัตตชีวะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการ
3. นายลภัส เอ็นดูโรงเรียนบ้านคลองไพรกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางเกษรา นาคทองโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพิชชาภา ศรีสุขโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการ
3. นางสาวศิรประภา เพ็งศิริโรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางมารศรี มูลสันโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิวิมล อินปาโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการ
3. นางวิชุตา ชาญรังสฤษดิ์โรงเรียนวัดอุเบกขารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางศิวพร ประเสริฐสุขโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก จาดดำโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ อินทรสูตโรงเรียนร.ร.บ้านคลองแขยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางนภัส สุวรรณบุตโรงเรียนบ้านถนนงามประธานกรรมการ
2. นางน้ำเชื่อม แก้วอ่อนโรงเรียนบ้านบึงเสือเต้นกรรมการ
3. นางวงเดือน ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางเบญจา นุชทรวงโรงเรียนอนุบาลวังไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวริทร์ลภัส พลไชยเศรษฐโรงเรียนบ้านท่าพุทรากรรมการ
3. นางปิยาชนก ผิวละออโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจินดา พุกสุขโรงเรียนวัดพหรมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางปัญญารัตน์ วันทองโรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้กรรมการ
3. นางกฤษณา ปราบโรคโรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางรัชนี สุดใจโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภา ภู่จีนโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งนภา อินทรสูตโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ ทองสุขโรงเรียนบ้านบึงสำราญประธานกรรมการ
2. นางชนิกานต์ ชาญเชี่ยวโรงเรียนบ้านเกาะตาลกรรมการ
3. นางสาวศิริญญา มหาโพธิ์โรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสายสมร คชภูมิโรงเรียนบ้านท่าพุทราประธานกรรมการ
2. นางจิรา โคตรประทุมโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ศรีภิรมย์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางกชพรรณ อยู่สุ่มโรงเรียนบ้านท่าขึ้นประธานกรรมการ
2. นางชุติมา แก้วเก่าโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงกรรมการ
3. นางปราณิศา สมแวงโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายปรมัย เผือกเหลืองโรงเรียนบ้านวังบัวประธานกรรมการ
2. นางสาววาริน รูปทรงโรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนากรรมการ
3. นางละออง ขันลุยโรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางวสุกานต์ แซ่จันทร์โรงเรียนบ้านวังน้ำแดงประธานกรรมการ
2. นางสมคิด ผิวละออโรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคีกรรมการ
3. นางพรณัฐชา อิ่มเนยโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสุกานดา หาญสุริย์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางสายพิณ ประภาวงศ์โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการ
3. นางมัจฉา โครวัตร์โรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวสุภาวิณี พัวงามประเสริฐโรงเรียนบ้านมอแดงประธานกรรมการ
2. นายยอสซ์ มีสุขโรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะกรรมการ
3. นายวิชาญ เหมะณีโรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการ
4. นางกัลยา คล้ายแก้วสกุลโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
5. นางนิภาภรณ์ ยอดคำโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายจักรภัทร ตุงคำโรงเรียนบ้านดอนขวางประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เมืองสุขโรงเรียนบ้านศรีไพศาลกรรมการ
3. นางศศิประภา แก่งอินทร์โรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
4. นายภาณุมาศ นาเวชโรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมรักษาโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ สืบวงศ์รอดโรงเรียนอนุบาลวังไทรประธานกรรมการ
2. นายสุริยันต์ ปาณคำโรงเรียนวัดอุเบกขารามกรรมการ
3. นายแสงชัย คงแสงโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เสือสิงห์โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ พิลึกโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายวินัย บุญน่วมโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางถนอมขวัญ อยู่ปานโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนากรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ จันทองโรงเรียนบ้านเขาพริกไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายชาตรี ศรีเดชโรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา โสธนะโรงเรียนบ้านวังน้ำแดงกรรมการ
3. นางสาวเครือวรัญ ขัดมันโรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิชิต ผาสุขจิตรนักวิชาการศึกษาชำนาญการประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา สุวรรณเจริญโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการ
3. นางพิศมัย แก้วเจริญผลโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา แต้วัฒนาสกุลโรงเรียนบ้านถนนงามประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ เอี่ยมรักษาโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นางวัชรี น้ำนุชโรงเรียนบ้านหัวเสลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวิลาวรรณ ชัยหังโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตประธานกรรมการ
2. นางสุรางคณา เพชรสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองชะแอนกรรมการ
3. นางศรีลักษณ์ ภิรมจิตรโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางวัฒนารัตน์ ไรเกษโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ แก้วสว่างโรงเรียนวชิรสารศึกษากรรมการ
3. นายอัจฉรา คงอินทร์โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวัฒนารัตน์ ไรเกษโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ แก้วสว่างโรงเรียนวชิรสารศึกษากรรมการ
3. นางอัจฉรา คงอินทร์โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสายพิณ ประภาวงศ์โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แก้วบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองกรรมการ
3. นางสาวณัชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสายสมร ศรภูมิโรงเรียนบ้านท่าพุทราประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกานดา หาญสุริย์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นางวัชรี ไชยศรีย์โรงเรียนวัดอุเบกขารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายนภดล สืบวงษ์รอดโรงเรียนอนุบาลวังไทรประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา มณีพลายโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
3. นางสำรวม เครือผือโรงเรียนบ้านวังเจ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายเดชศักดา ธงศรีโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นายชะราวุฒิ ฤทธิ์ทองโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นางมยุรีย์ หลำใจซื่อโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางทัศนี ฟุ้งวิเศษโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจำรอง อิ่มรอดโรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการ
3. นางกาญจนา สอนคำมีโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาววิริยา แสงมณีโรงเรียนบ้านมอเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา เรียนไธสงโรงเรียนบ้านวังตาช่วยกรรมการ
3. นางจิรภา วรรณวงศ์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรินทร์ เซี่ยงหลิวโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหินดาราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางวรรณวิมล ปัญญาสุโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา ธงศรีโรงเรียนบ้านบึงหล่มประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ สมนึกโรงเรียนบ้านคลองสุขใจกรรมการ
3. นางอัมรินทร์ เหม็นต้นสายโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายประเทือง สมพงษ์โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สุวรรณนำปนโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นายวิเชียร แก้วเจริญผลโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายประเทือง สมพงษ์โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สุวรรณนำปนโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นายวิเชียร แก้วเจริญผลโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางสุพัตรา ฟูแก้วโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา วรชินาโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีกรรมการ
3. นางปรานี พูลพันธ์ชูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุนันธ์ จาดดำโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาส มีสุขโรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนากรรมการ
3. นางปิยรัตน์็ กรมพันธุ์โรงเรียนบ้านชุมนากกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางบรรเจิด ทองนวมโรงเรียนอนุบาลวังไทรประธานกรรมการ
2. นางนิยดา แสนวงค์คำโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองกรรมการ
3. นางสมนึก สิงห์โตน้อยโรงเรียนอนุบาลปางมะค่ากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวระหัส ธรรมสอนโรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ดียิ่งโรงเรียนบ้านกระบวยทองกรรมการ
3. นางลำเพย ภูคลังโรงเรียนบ้านถนนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางยุเวช ทองนวมโรงเรียนบ้านดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา แต้วัฒนาสกุลโรงเรียนบ้านแม่ลาดกรรมการ
3. นางกิ่งทอง ใจแสนโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวระหัส ธรรมสอนโรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ดียิ่งโรงเรียนบ้านกระบวยทองกรรมการ
3. นางลำเพย ภูคลังโรงเรียนบ้านถนนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวระหัส ธรรมสอนโรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ดียิ่งโรงเรียนบ้านกระบวยทองกรรมการ
3. นางลำเพย ภูคลังโรงเรียนบ้านถนนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวระหัส ธรรมสอนโรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ดียิ่งโรงเรียนบ้านกระบวยทองกรรมการ
3. นางลำเพย ภูคลังโรงเรียนบ้านถนนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางยุเวช ทองนวมโรงเรียนบ้านดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา แต้วัฒนาสกุลโรงเรียนบ้านแม่ลาดกรรมการ
3. นางกิ่งทอง ใจแสนโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุลีรัตน์ ทองมีโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริมา เข่งเงินโรงเรียนบ้านป่าเหียงกรรมการ
3. นางกำไร อินทนะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุลีรัตน์ ทองมีโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริมา เข่งเงินโรงเรียนบ้านป่าเหียงกรรมการ
3. นางกำไร อินทนะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุลีรัตน์ ทองมีโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริมา เข่งเงินโรงเรียนบ้านป่าเหียงกรรมการ
3. นางกำไร อินทนะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุลีรัตน์ ทองมีโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริมา เข่งเงินโรงเรียนบ้านป่าเหียงกรรมการ
3. นางกำไร อินทนะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจีระภา พึ่งกริมโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นางมยุรี แก้วมาโรงเรียนบ้านชุมนากกรรมการ
3. นางจรรจิรา พ่วงทองโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางไพศรี ภักดีภูวนารถโรงเรียนบ้านร้อยไร่ประธานกรรมการ
2. นางดีอร เชื้ออินทร์โรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
3. นางธาริณี ด่านกลางโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมยุรีย์ หลำใจซื่อโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์พงษ์ ไชยเลิศโรงเรียนบ้านคลองไพรกรรมการ
3. นางสำรวม เครือผือโรงเรียนบ้านวังเจ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมยุรีย์ หลำใจซื่อโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์พงษ์ ไชยเลิศโรงเรียนบ้านคลองไพรกรรมการ
3. นางสำรวม เครือผือโรงเรียนบ้านวังเจ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางมยุรีย์ หลำใจซื่อโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์พงษ์ ไชยเลิศโรงเรียนบ้านคลองไพรกรรมการ
3. นางสำรวม เครือผือโรงเรียนบ้านวังเจ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมยุรีย์ หลำใจซื่อโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์พงษ์ ไชยเลิศโรงเรียนบ้านคลองไพรกรรมการ
3. นางสำรวม เครือผือโรงเรียนบ้านวังเจ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจีระภา จงจิตรโรงเรียนบ้านแปลงสี่ประธานกรรมการ
2. นางนิชนันท์ มัธยาโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
3. นางกุหลาบ จันทร์ต้นโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจีระภา จงจิตรโรงเรียนบ้านแปลงสี่ประธานกรรมการ
2. นางนิชนันท์ มัธยาโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
3. นางกุหลาบ จันทร์ต้นโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจีระภา จงจิตรโรงเรียนบ้านแปลงสี่ประธานกรรมการ
2. นางนิชนันท์ มัธยาโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
3. นางกุหลาบ จันทร์ต้นโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพิศ ทองสุขโรงเรียนบ้านบึงสำราญประธานกรรมการ
2. นายอุดม มาน้อยโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางไปรยา ศรีชาดาโรงเรียนบ้านวังเจ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพหรมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย หวังทรัพย์โรงเรียนบ้านบึงลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ ค่ำยังโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย หวังทรัพย์โรงเรียนบ้านบึงลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ ค่ำยังโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุวรรณา คงศรัตราโรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นางสาวลัดดา จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านหัวเสลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุวรรณา คงศรัตราโรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นางสาวลัดดา จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านหัวเสลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุวรรณา คงศรัตราโรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นางสาวลัดดา จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านหัวเสลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจักรี คชภูมิโรงเรียนบ้านท่าพุทราประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สุวรรณนำปนโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นางสาวพิกุล บรรดาโรงเรียนบ้านปางตาไวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเบญจวรรณ เย็นอ่อนโรงเรียนบ้านวังบัวประธานกรรมการ
2. นางอำนวย บุญจวงโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการ
3. นางพรรณี นาคเอี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเบญจวรรณ เย็นอ่อนโรงเรียนบ้านวังบัวประธานกรรมการ
2. นางอำนวย บุญจวงโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการ
3. นางพรรณี นาคเอี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศศิธร วันคำโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ยามาโรงเรียนบ้านโนนตารอดกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเรียน ศรีชาดาโรงเรียนบ้านโนนพลวงประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ การภักดีโรงเรียนบ้านกระบวยทองกรรมการ
3. นายราชวัฒน์ ทองนวมโรงเรียนอนุบาลวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเรียน ศรีชาดาโรงเรียนบ้านโนนพลวงประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ การภักดีโรงเรียนบ้านกระบวยทองกรรมการ
3. นายราชวัฒน์ ทองนวมโรงเรียนอนุบาลวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเดช สุวรรณนำปนโรงเรียนรอดนิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ เผือกเหลืองโรงเรียนบ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นางรัชนก มหาศรีโรงเรียนบ้านโนนตารอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเดช สุวรรณนำปนโรงเรียนรอดนิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ เผือกเหลืองโรงเรียนบ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นางรัชนก มหาศรีโรงเรียนบ้านโนนตารอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติโรงเรียนบ้านโพธิ์เอนประธานกรรมการ
2. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นางอำพร อ่อนวันโรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติโรงเรียนบ้านโพธิ์เอนประธานกรรมการ
2. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นางอำพร อ่อนวันโรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติโรงเรียนบ้านโพธิ์เอนประธานกรรมการ
2. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นางอำพร อ่อนวันโรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติโรงเรียนบ้านโพธิ์เอนประธานกรรมการ
2. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นางอำพร อ่อนวันโรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเฉลิม ดงบังโรงเรียนบ้านท่าพุทราประธานกรรมการ
2. นายสุรศิลป์ โคตรประทุมโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ รอบุญโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภาณุชิต ชาวด่านโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายทองหล่อ กันทะชมพูโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นางสาวปรียาภัสสร์ อุปชิตโรงเรียนวัดหนองเหมือดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.ปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ 089-7037953 และศน.รุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ 087-7314711 e-mail : thararatkpp@hotmail.com งานเปิดโลกการเรียนรู้ สพป.กพ.2 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]