หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต2
ณ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายโกศล เดชเดี่ยว รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายกฤชอุดม กลิ่นเกตุ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายเสน่ห์ ชัยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสิทธิพงษ์ พิรุณ รอง.ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางสาวรินทร์ด้า นันตา ผอ.โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
8 นางสาวนุชรินทร์ รอดน้อย ผอ.โรงเรียนบ้านปางลับแล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
9 นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลี รอง ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
10 นางสาวปรียภัสสร์ อุปชิต ครู โรงเรียนวัดหนองเหมือด คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
11 นางสาวนุจิฬา ฤทธิ์กระจาย ครู โรงเรียนบ้านชายเคือง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
12 นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
13 นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วบุญเรือง ธุรการโรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
14 นางสาวณภัทร ขันการไร่ ธุรการโรงเรียนบ้านช่องลม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
15 นายมานิตย์ นาคเมือง ผอ.ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
16 นายไพฑูรย์ ดาวเรือง ผอ. ร.ร.บ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์” คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
17 นายวรชิต รอไธสง ครู ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
18 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
19 นายธัญ สายสุจริต รอง.ผอ.สพป.กพ.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
20 นายภาษกร แจ่มหม้อ ครู ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
21 นายเรืองศักดิ์ ตกสิยานันท์ ครู ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
22 นางปณิดา พนมวัน ครู ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
23 นายภิญโญ สุขแก้ว ครู ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
24 นายรัชศักดิ์ เดชขจร ครู ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
25 นายกฤษณะ สบายเมือง ครู ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
26 นายจักรกริช ทรัพย์ประสม ครู ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
27 นายไกรลาศ แก้วเก่า ครู ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
28 นางสาวอภิณญา แตงดารารัตน์ ครู ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
29 นางสายฝน ดีเลิศ ครู ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
30 นายสมพงษ์ แป้นพุดเย็น ครู ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
31 นางเรณู กิตติวัฒนากูล ครู ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
32 นายปรีชา แหชู ครู ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
33 นายนาวิน เงินอยู่ ครู ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
34 นายวิระกิจ เพ็งทา ครู ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
35 นายบรรจง เทียนเจริญ ครู ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
36 นายสมบูรณ์ มีเสือทอง ครู ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
37 นางบัวขาว แก้วจันทร์ ครู ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
38 นางอัมพร ดวงปัญญาสว่าง ครู ร.ร.บ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
39 นางทวีพร เขียวสุด ครู ร.ร.บ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
40 นายนฤเทพ ทองนวล ครู ร.ร.บ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
41 นางสาวสนม ครุฑธานุชาติ ครู ร.ร.บ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
42 นางสมศรี โอสาร ครู ร.ร.บ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
43 นางสมทรง ไตรวารี ครู ร.ร.บ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
44 นางสุรินทร์ วินิจสร ครู ร.ร.บ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
45 นางจุไรรัตน์ เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ครู ร.ร.บ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
46 นายเดช ปราสาททอง นักจัดการงานทั่วไป สพป.กพ.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
47 นายวิชิต ผาสุขจิตร นักวิชาการศึกษา สพป.กพ.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
48 นายบุรินทร์ สามล ครู ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
49 นายอมรเทพ สุขสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กพ.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
50 นายเสน่ห์ เอี่ยมเลิศ ช่างไม้ ๒ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
51 นายสมชาย วิยะกัน ช่างไฟฟ้า ๓ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
52 นายทองสู่ ศรีจองแสง ช่างปูน ๓ ร.ร.บ้านทุ่งทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
53 นายนิยม พูลมา ช่างปูน ๓ ร.ร.บ้านถาวรวัฒนา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
54 นายบัวไล ประชุมรักษ์ ช่างปูน ๓ ร.ร.อนุบาลทุ่งทราย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
55 นายคะนอง ศรีประเทศ ช่างปูน ๓ ร.ร.บ้านคลองสุขใจ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
56 นายบัวสอน พาภักดี ช่างปูน ๓ ร.ร.บ้านถนนน้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
57 นายไพรัตน์ นิลเกษม ช่างปูน ๓ ร.ร.บ้านดงเจริญ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
58 นายสุทธี ชุดนอก ช่างปูน ๓ ร.ร.บ้านวังน้ำแดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
59 นายปัญญา ศรีจิ ช่างปูน ๓ ร.ร.บ้านศรีอุดมธัญญะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
60 นายสุทธี ชุดนอก ช่างปูน ๓ ร.ร.บ้านวังน้ำแดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
61 ส.อ.ประชา ทองสังข์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
62 นายลำดวล ร่มโพธิ์ พนักงานธุรการ ๓ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
63 นายสมเดช ช้างแก้ว พนักงานขับรถยนต์ ๒ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
64 นายชำนาญ อิ่มใจ ช่างครุภัณฑ์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
65 นายโกมิน มาจาด ช่างไม้ชั้น ๓ ร.ร.วัดคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
66 นายปัญญา เกาะน้ำใส ช่างไม้ชั้น ๓ ร.ร.พิบูลวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
67 นายสุพจน์ โพธิ์พฤกษ์ ช่างไม้ชั้น ๓ ร.ร.บ้านร้อยไร่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
68 นายบุญช่วย โมกไธสงค์ นักการภารโรง ร.ร.บ้านนิคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
69 นายวิรัช วิเศษ นักการภารโรง ร.ร.บ้านสามเรือน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
70 นายบำรุง สามารถ ช่างไม้ชั้น ๓ ร.ร.วัดพิกุลทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
71 นายสมบูรณ์ บุญพันธ์จันที ช่างสี ชั้น ๓ ร.ร.วังแขมวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
72 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
73 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวที
74 นางสวิง สายสุทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายประดับตกแต่งเวทีและผูกผ้า
75 นางสานันท์ น้อยสาย ครู ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายประดับตกแต่งเวทีและผูกผ้า
76 นางพรทิพย์ คนสูงดี ครู ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายประดับตกแต่งเวทีและผูกผ้า
77 นางปานทิพย์ บุญโกมล ครู ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายประดับตกแต่งเวทีและผูกผ้า
78 นายวินัย บุญน่วม ครู ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายประดับตกแต่งเวทีและผูกผ้า
79 นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตย์ ผอ.ร.ร.บ้านวังตะล่อม คณะกรรมการฝ่ายจัดแสงสี เสียง ไฟฟ้า
80 นายพนม เชื้ออินทร์ ครู ร.ร.บ้านวังหันน้ำดึง คณะกรรมการฝ่ายจัดแสงสี เสียง ไฟฟ้า
81 นายเพชรแกร่ง เกียรติทวี ช่างไม้ชั้น ๓ ร.ร.ทุ่งน้อยพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายจัดแสงสี เสียง ไฟฟ้า
82 นายสมควร ดวงรัตน์ ช่างไม้ชั้น ๓ ร.ร.บ้านโพธิ์ทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดแสงสี เสียง ไฟฟ้า
83 นายสุทัน เนยมา ช่างไม้ชั้น ๓ ร.ร.บ้านไพรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสงสี เสียง ไฟฟ้า
84 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดแสงสี เสียง ไฟฟ้า
85 นายศุภกิจ ยาวีระ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมคลินิกครู (Best Practices)
86 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมคลินิกครู (Best Practices)
87 นางสาวสมปรารถนา คล้ายอ้น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมคลินิกครู (Best Practices)
88 นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมคลินิกครู (Best Practices)
89 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง.ผอ.สพป.กพ.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมคลินิกครู (Best Practices)
90 นางเบญจมาศ เอกสุภาพันธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมคลินิกครู (Best Practices)
91 นางสาวสมประสงค์ เงินเมือง ครู โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมคลินิกครู (Best Practices)
92 นางเมธิวรรณ ถ้วยอิ่ม ครู ร.ร.บ้านไผ่ยาวสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมคลินิกครู (Best Practices)
93 นางภาวิณี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมคลินิกครู (Best Practices)
94 นายกฤชอุดม กลิ่นเกตุ รอง.ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
95 นายศักดิ์ชาย กมขุนทด ผอ.ร.ร.พิบูลวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
96 นายสมชาย เมืองสุข ผอ.ร.ร.บ้านศรีไพศาล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
97 นายรังสรรค์ แสงแก้ว ผอ.ร.ร.หนองปรือประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
98 นายปรมัย เผือกเหลือง ครู ร.ร.บ้านวังบัว คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
99 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
100 นางพรชนิตว์ เหล่าเขตกิจ ครู ร.ร.บ้านไร่ดอนแตง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
101 นางสาวสีนวล สีนิล ครู ร.ร.บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
102 นางสาวนภาพร ประเสริฐพรศรี ครู ร.ร.บ้านวังน้ำแดง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
103 นายธรากร กล้ากสิการ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
104 นายครรชิต เอี่ยมคุ้ย ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.กพ.2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
105 นายเสน่ห์ ชัยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
106 นายศักดิ์ชาย กมขุนทด ผอ.ร.ร.พิบูลวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
107 นางเรณา สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
108 นายครรชิต เอี่ยมคุ้ย ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.กพ.2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
109 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
110 นายนิพันธ์ ยอดสุวรรณ รองผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
111 นายอำนาจ สังข์วะระปรีชา ครู ร.ร.บ้านช่องลม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
112 นายยอสซ์ มีสุข ครู ร.ร.บ้านศรีอุดมธัญญะ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
113 นายสถาพร คำเกิด ครู ร.ร.บ้านชุมนาก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
114 นายเทวัญ สุคนธ์สราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
115 นายอรรถนนท์ จำปาหวาย ธุรการ ร.ร.อนุบาลทรายทองวัฒนา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
116 นายทรงศักดิ์ นิติธรรมโสภณ พนักงานราชการ ร.ร.บ้านคลองแขยง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
117 นายธรากร กล้ากสิการ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
118 นางจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
119 นางสนาม ปานชื่น ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
120 นางนพพรพรรณ ญาณโกมุท ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
121 นางธัญลักษณ์ น้อมนิล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
122 นางสาวเรณุวรรณ โพธิ์ตรัส พนักงานราชการ ร.ร.บ้านสามเรือน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
123 นางชญาภา เขียวมณี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
124 นางสาวพิชชาพร นันท์ตา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
125 นางสาววันเพ็ญ นาคไพจิตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
126 นางสาวอพันตรี สิงหเดช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
127 นางสาวสุจิตรตา แสวงผล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
128 นางเบญจพรรณ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
129 นายไพฑูรย์ ดาวเรือง ผอ.ร.ร.บ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์” คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
130 นางเรณา สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
131 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
132 นางเบญจมาศ เอกสุภาพันธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
133 นางวันทนีย์ จันทร์ห้างหว้า นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
134 นางมาลินี พานชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
135 นางสาวอังคณา โพธิ์ตรัส พนักงานราชการ ร.ร.วัดพิกุลทอง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
136 นางดวงกมล เขตรวิทย์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
137 นางสาวเตือนใจ โสภา นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
138 นายจีรภัทร์ บัวพันธุ์สิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
139 นางเรณา สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
140 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
141 นายสุนทร นุชทรวง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
142 นางสาวปราณี ไชยผุย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
143 นางช่อเอื้อง ประเทศสิง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
144 นายเทวัญ สุคนธ์สราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
145 นายเฉลิมพงษ์ ยอดฉัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
146 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
147 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
148 นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
149 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
150 นางฤดี พูลเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
151 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน
152 นางสาวสมปรารถนา คล้ายอ้น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน
153 นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน
154 นายธัญ สายสุจริต รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน
155 นางสาวจุฬารัตน์ ตระกูลชัย รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน
156 นางสุกัญญา ร่มโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน
157 นายกฤชอุดม กลิ่นเกตุ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน
158 นายบุญเชิด ขำชุ่ม ผอ.โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน
159 นายฐาปน ปิตะวชิรกุล ครู โรงเรียนบ้านท่าขึ้น คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน
160 นายไพทูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศน์ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน
161 นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน
162 นายพายัพ ฟุ้งธีรกุล ผอ. โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน
163 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน
164 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน
165 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขัน
166 นายโกศล เดชเดี่ยว รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
167 นายว่าง แซ่ม้า ผอ.โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ ๑๘๙ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
168 นายบุญเชิด ขำชุ่ม ผอ.ร.ร.บ้านวังหันน้ำดึง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
169 นายนิพันธ์ ยอดสุวรรณ รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
170 นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลี รอง ผอ.ร.ร.บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
171 นายนริศ ยอดวันดี ครู ร.ร.บ้านวังตาช่วย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
172 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
173 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจนี ถูกมี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
174 นางวาสนา ลัดดาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านเพชรมงคล คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
175 นางสมพร เก่งกิจการ ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
176 นายมารุต มินทร์เสน ครู โรงเรียนบ้านท่าขึ้น คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
177 นายสุชาติ จันทร์บ้านโต้น ครู โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
178 นางสมัย บุญจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านสามแยก คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
179 นายรภัทร เอ็นดู ครูโรงเรียนบ้านคลองไพร คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
180 นายประเสริฐ สิงหเดช ครูโรงเรียนบ้านวังชะโอน คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
181 นางสุฑาภรท์ พินิจฑะ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
182 นายต่อตระกูล ทองมูล ครูธุรการโรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
183 นางขนิษฐา เรืองศรี ครูธุรการโรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
184 นายสิทธิพงษ์ พิรุณ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
185 นายไพฑูรย์ ดาวเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์" คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
186 นางจุไรรัตน์ เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์" คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
187 นางสาวสนม ครุฑธานุชาติ ครูโรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์" คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
188 นางทวีพร เขียวสุด ครูโรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์" คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
189 นายนฤเทพ ทองนวล ครูโรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์" คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
190 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
191 นางเบญจพรรณ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
192 นายรณชต โชคศรี ธุรการโรงเรียนบ้านหนองโมก คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
193 นายอลงกรณ์ โพธิ์เหมือน ธุรการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
194 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
195 นางจิรภาส กล้ากสิการ ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
196 นางวิลาวัณย์ นุชทรวง ครู โรงเรียนบ้านแม่ลาด คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
197 นางจันทร์ฉาย สินธุบุญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
198 นายครรชิต ดำดี ครู โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
199 นางระวิพรรณ น้อยน้ำคำ ครู โรงเรียนบ้านไผ่งาม คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
200 นางพิรุญ ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองโมก คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
201 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
202 นางสาวสุพัตรา ย่อภูเขาสูง ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
203 นายนวพล สุขศิริ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
204 นายเอนก บุตรสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านปากคลองลาน คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
205 นางสาวจีระภา จงจิตร ครู โรงเรียนบ้านแปลงสี่ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
206 นางจุฬาพร พัชรศักดิ์สกล ครู โรงเรียนบ้านสามเรือน คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
207 นายทองอาน จ่าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
208 นายสุชิน ช้างจั่น ครูโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
209 นางสำอาง สังข์ยก ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
210 นายประคอง แจ้งไพร ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
211 นางปจุติมา มั่นอ่ำ ครูโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
212 นายสมหมาย หวังทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านบึงลาด คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
213 นายเดช สุวรรณนำปน ครูโรงเรียนรอดนิลวิทยา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
214 นายจิระ โตมะนิตย์ ครูโรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
215 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
216 นานเอนก ธรรมเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
217 นางณัฐยา ผ่องวิลัย ครูโรงเรียนบ้านคลองสุขใจ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
218 นางนิรมล สุขบุรี ครูโรงเรียนบ้านพัดโบก คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
219 นางสมศรี โอสา ครูโรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์" คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
220 นางศศิธร สมหารวงค์ ครูโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
221 นางศิริญญา มิ่งขวัญ ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
222 นางสุภาพรรณ แก้วคำแสน ครูโรงเรียนบ้านวังชะโอน คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
223 นายวรรัตน์ ศรีประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
224 นางสาวรวิชา จันทร์พุ่ม ครูโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
225 นายธีรพล จาดดำ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
226 นายภาณุวัฒน์ บุญเยีย พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
227 นางอำพร อ่อนวัน ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้อย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
228 นายสุทัศน์ ทองขาว ธุรการโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
229 นางณัฐศยากร ภูวเดช ครู โรงเรียนบ้านวังบัว คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
230 นางสาวยุวดารา จันทร์กระจ่าง ครูธุรการ ร.ร.บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
231 นางสาวอุษา สุรเดช ครูโรงเรียนบ้านวังตาช่วย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
232 นางขนิษฐา เสนาหมื่น ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
233 นายนิวัตน์ เขตวิทย์ ครู โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
234 นางสาวสุภาภรณ์ ดีธรรมา ครู ร.ร.บ้านวังหันน้ำดึง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
235 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
236 นางสานันท์ น้อยสาย ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
237 นางบุษบา เย้ยโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านวังน้ำแดง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
238 นางสังวน พุ่มหมอก ครูโรงเรียนบ้านวังบัว คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
239 นายสมชาย วงศ์จรัส ครูโรงเรียนบ้านเพชรมงคล คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
240 นางสมใจ กันทะชมภู ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
241 นายพละ เหล่าเขตวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
242 นายเรียน ศรีชาดา ครูโรงเรียนบ้านโนนพลวง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
243 นางกนิษฐา มณฑาเทศ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
244 นายสมชาย แรมไธสง ครูโรงเรียนบ้านถาวรพัฒนา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
245 นางเบญจวรรณ เย็นอ่อน ครูโรงเรียนบ้านวังบัว คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
246 นายวรรณวิทย์ แจ่มฟ้า ครูโรงเรียนบ้านแม่ลาด คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
247 นางรุ่งนภา ศรีมุกข์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
248 นางสาวอภิญญา พันธุ์มี ครูโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
249 นางสาวนิภา มากคูณ ครูโรงเรียนบึงลาด คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
250 นางวราภรณ์ อยู่สุ่ม ครูโรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
251 นายภัทธิรา จันทรารัตน์ ธุรการโรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
252 นางมาลัย นิยม ธุรการโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
253 นางสุภัตตรา บรรเทา ครูโรงเรียนบ้านคลองแขยง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
254 นางสาวศศิวิมล อินปา ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
255 นางสาวกาญจนา แก้วบุญเรือง ครู ร.ร. อนุบาลปางศิลาทอง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
256 นางสาวรัชนีกรณ์ สิทธิพรม ครู ร.ร.บ้านทรัพย์มะนาว คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
257 นางสกุลรัตน์ พิลึก ครู ร.ร. บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
258 นางสาวแพรพรรณ ขันกสิกรรม ครู ร.ร. บ้านใหม่ธงชัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
259 นางสาวเทพสิริรัตน์ เทพวัง ครู ร.ร. บ้านชายเคือง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
260 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
261 นางธัณย์จิรา ธนาเกียรติวิบูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
262 นางกัลยา วิไลมงคล ครู โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
263 นายสหศักดิ์ ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
264 นายวินัย บุญน่วม ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
265 นางอำพร อ่อนวัน ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้อย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
266 นางกรรณิการ์ เพ็ชรครุฑ ผอ.โรงเรียนบ้านบึงลาด คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
267 นางสาวนุชรินทร์ รอดน้อย ผอ.โรงเรียนบ้านปางลับแล คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
268 นางสาวพยุง เงินเมือง ครู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
269 นางศศิประภา แก่งอินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
270 นางสาวภาวิณี พัวงามประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านมอแดงสิงห์ทองประชาสรรค์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
271 นางกัญญารัตน์ ด้วงปล้อง ครู โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
272 นางสาวบุษบา สีเชียงหา ครู โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
273 นายทรงเกียรติ จันทร์ห้างหว้า พนักงานราชการ โรงเรียนบ้างคลองแขยงวิทยา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
274 นางสาวศิริพร ใจทิม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
275 นายกฤชอุดม กลิ่นเกตุ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการกลาง ปฐมวัย
276 นางจินตนา เชื้อผู้ดี ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการกลาง ปฐมวัย
277 นางปิยรัตน์ กรมพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านชุมนาก คณะกรรมการกลาง ปฐมวัย
278 นางสาวนภาพร ประเสริฐพรศรี ครู โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง คณะกรรมการกลาง ปฐมวัย
279 นางสาวสีนวล สินดี ครู โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง คณะกรรมการกลาง ปฐมวัย
280 นางนิยดา แสนวงค์คำ ครู โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง คณะกรรมการกลาง ปฐมวัย
281 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลาง ปฐมวัย
282 นายชาลี รุจนยุทธ รอง.ผอ.สพป.กพ.2 คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
283 นายโกศล เดชเดี่ยว รอง.ผอ.สพป.กพ.2 คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
284 นายกฤษอุดม กลิ่นเกตุ รอง.ผอ.สพป.กพ.2 คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
285 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง.ผอ.สพป.กพ.2 คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
286 นายชุุมพล โอภาโส ผอ.โรงเรียนบ้านถนนน้อย คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
287 นายสุนทร นุชทรวง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
288 นางสาวโสภาวดี สิงห์อิศรางค์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.กพ.2 คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
289 นางสาวพัชนีพร อินทรสูตร ผอ.โรงเรียนบ้านคลองแขยง คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
290 นางสุรีรัตน์ วิกรานต์นนท์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
291 นางจินตนา เชื้อผู้ดี ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
292 นางณัฐธยาน์ เมฆประยูร เจ้าหน้าที่คุรุสภา สพป.กพ.2 คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
293 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รอง.ผอ.สพป.กพ.2 คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
294 นางยุเวช ทองนวม ครู โรงเรียนบ้านดงเย็น คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
295 นางวาสนา ลัดดาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านเพชรมงคล คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
296 นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
297 นายพิทักษ์ ธาระณะ นิติกร สพป.กพ.2 คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
298 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รอง.ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
299 นายแสงชัย คงแสง ครู โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
300 นางนวลชวี อำมาตย์มนตรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
301 นางสาวศิริพร ใจทิม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
302 นายสุวัฒน์ บุญพงษ์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.กพ.2 คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
303 นายสิทธิพงษ์ พิรุณ รอง.ผอ.สพป.กพ.2 คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
304 นายประสิทธิ์ สืบวงษ์รอด ครู โรงเรียนอนุบาลวังไทร คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
305 นางจิรภาส กล้ากสิการ ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
306 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
307 นางสาวอภิญญา สามล นักทรัพยากรบุคคล สพป.กพ.2 คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
308 นายธัญ สายสุจริต รอง.ผอ.สพป.กพ.2 คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
309 นางสานันท์ น้อยสาย ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
310 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
311 นายวินัย เจริญรอย นักทรัพยากรบุคคล สพป.กพ.2 คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
312 นายเสน่ห์ ชัยฤทธิ์ รอง.ผอ.สพป.กพ.2 คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
313 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
314 นางสมพิศ ทองสุข ครู โรงเรียนบ้านบึงสำราญ คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
315 นายสุชิน ช้างจั่น ครู โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
316 นางสาวจุไรรัตน์ จันทร์ปัญญา นักทรัพยากรบุคคล สพป.กพ.2 คณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Award
317 นายโกศล เดชเดี่ยว รอง.ผอ.สพป.กพ.2 คณะกรรมการตัดสินการประกวด Best Practices
318 นายกฤษอุดม กลิ่นเกตุ รอง.ผอ.สพป.กพ.2 คณะกรรมการตัดสินการประกวด Best Practices
319 นายสุนทร นุชทรวง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการตัดสินการประกวด Best Practices
320 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินการประกวด Best Practices
321 นางภาวิณี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินการประกวด Best Practices
322 นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินการประกวด Best Practices
323 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รอง.ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการประกวด Best Practices
324 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินการประกวด Best Practices
325 นางธัณย์จิรา ธนาเกียรติวิบูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินการประกวด Best Practices
326 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รอง.ผอ.สพป.กพ.2 คณะกรรมการตัดสินการประกวด Best Practices
327 นางพิมพ์วรา เมธินธนาพัฒน์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คณะกรรมการตัดสินการประกวด Best Practices
328 นางศรีรัช เทพศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี คณะกรรมการตัดสินการประกวด Best Practices
329 นางยุพา กลิ่นชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม คณะกรรมการตัดสินการประกวด Best Practices
330 นางสุวิมล อ่ำคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพลับ มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ยอดเยี่ยม
331 นายบุญเชิด ขำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ยอดเยี่ยม
332 นายปัญญา ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ยอดเยี่ยม
333 นายสนิท รังมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์เอน มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ยอดเยี่ยม
334 นายสัมฤทธิ์ พินิจชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำแดง มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ยอดเยี่ยม
335 นายนพดล แก้วประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ ๘๘ มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ยอดเยี่ยม
336 นางวราวรรณ ปานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขสำราญ มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ยอดเยี่ยม
337 นายธนกฤต อยู่สุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ดีเด่น
338 นายพิชิต แช่มชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ดีเด่น
339 นายคนึง นันทะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ดีเด่น
340 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารักษ์ศึกษา มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ดีเด่น
341 นายสุวัฒน์ ทองก้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบัว มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ดีเด่น
342 นายมุนี พวงดอกไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตารอด มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ดีเด่น
343 นายอาณัติ ทนทาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ดีเด่น
344 นางจันทรา อุทกัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ดีเด่น
345 นายประดิษฐ์ วันแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ดีเด่น
346 นายพงศกร มั่นอ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ดีเด่น
347 นายยศวัจน์ ธนาเกียรติวิบูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบคล้า มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ดีเด่น
348 นางสาวธีราพร เมืองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ดีเด่น
349 นางสาวจรรยา โชติรัตน์ ครู โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ดีเด่น
350 นางสาวสุรางคนา เพชรสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านหนองชะแอน มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ดีเด่น
351 นายเพย มะลิวัลย์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ดีเด่น
352 นางศิวพร ประเสริฐสุข ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ดีเด่น
353 นางเกวะรินทร์ โคตรภูงา ครู โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ดี
354 นางชนัญญา งามขำ ครู โรงเรียนบ้านชุมนาก มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ดี
355 นายวสันต์ นาคพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านปางลับแล มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ดี
356 นายมังกร บุญศรี ครู โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ดี
357 นางสมรัก พรมมา ครู โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ดี
358 นางสาวจุฬามณี ปุ๊ดแค ครู โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม มีผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ ดี
359 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
360 นางเบญจา นุชทรวง ครู ร.ร.อนุบาลวังไทร คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
361 นางสาวปรียาภัสสร์ อุปชิต ครู ร.ร.วัดหนองเหมือด คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
362 นางรัชนก มหาศรี ครู ร.ร.บ้านโนนตารอด คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
363 นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมรักษา ครู ร.ร.บ้านเพชรมงคล คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
364 นางฉลวย ปกเกษ ครู ร.ร.บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
365 นางประภาพันธ์ สัจจาศิลป์ ครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
366 นางเพ็ญรุ่ง ดีภา ครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
367 นางธาริณี ด่านกลาง ครู ร.ร.บ้านบึงสำราญ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
368 นางสาวพิกุล บรรดา ครู ร.ร.บ้านปางตาไว คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
369 นางนันทวัน แก้วสว่าง ครู ร.ร.บ้านชุมนาก คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
370 นางเมย์ อำนวยพันธ์วิไล ครู ร.ร.วัดน้อยวรลักษณ์ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
371 นางสาวสุรีย์รัตน์ คงคามี ครู ร.ร.บ้านบึงสำราญ คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
372 นางเบญจวรรณ เย็นอ่อน ครู ร.ร.บ้านวังบัว คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
373 นางสาวจันทวรรณ ทองคำ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
374 นางสาวสุกานต์ดา ชัยมงคล ครู ร.ร.บ้านชายเคือง คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
375 นางบุษบา เย้ยโพธิ์ ครู ร.ร.บ้านวังน้ำแดง คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
376 นางสาวกัลยา โสธนะ ครู ร.ร.บ้านบึงเสือเต้น คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
377 นางสาวบุญประคอง อำมาตร์ทัศน์ ครู ร.ร.บ้านดงเย็น คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม
378 นางสาวมาลี คล่องธัญกรณ์ ครู ร.ร.บ้านวังตะล่อม คณะกรรมการกลาง กิจกรรมเรียนร่วม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.ปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ 089-7037953 และศน.รุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ 087-7314711 e-mail : thararatkpp@hotmail.com งานเปิดโลกการเรียนรู้ สพป.กพ.2 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]