สรุปเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลคลองลาน 24 7 1 4 32
2 ชุมชนบ้านคลองลาน 18 6 3 3 27
3 วัดพรหมประดิษฐ์ 16 11 13 4 40
4 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 16 6 4 5 26
5 บ้านอุดมทรัพย์ 16 2 2 1 20
6 บ้านบึงหล่ม 15 7 6 1 28
7 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 14 5 5 2 24
8 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 13 8 2 3 23
9 อุทิศศึกษา 13 7 7 2 27
10 บ้านคลองลึกพัฒนา 13 4 3 2 20
11 บ้านปากคลองลาน 12 8 1 4 21
12 ชุมชนบ้านสลกบาตร 12 2 3 2 17
13 ชุมชนประชาสามัคคี 11 7 4 6 22
14 บ้านใหม่เจริญสุข 11 5 2 2 18
15 บ้านวังน้ำพัฒนา 11 4 1 8 16
16 บ้านคลองแขยงวิทยา 11 3 5 7 19
17 บ้านชายเคือง 10 7 3 8 20
18 บ้านหนองน้ำแดง 10 5 4 1 19
19 รังษีวิทยา 10 3 3 1 16
20 บ้านช้างคับ 9 10 1 6 20
21 บ้านวังชะโอน 9 9 6 6 24
22 บ้านสุขสำราญ 9 9 5 3 23
23 ศรีวรลักษณ์ 9 5 1 3 15
24 บ้านมอเจริญ 9 4 0 3 13
25 บ้านปางตาไว 9 2 1 3 12
26 อนุบาลวังไทร 9 1 1 4 11
27 บ้านวังตาช่วย 8 14 5 4 27
28 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 8 9 5 14 22
29 บ้านทุ่งทอง 8 7 4 6 19
30 อ่างทองราษฎร์วิทยา 8 6 6 2 20
31 บ้านหนองชะแอน 8 5 9 9 22
32 บ้านวังบัว 8 4 6 4 18
33 เทพผดุงศิษย์ศึกษา 8 4 1 3 13
34 บ้านส่องตาแล 8 1 2 2 11
35 อนุบาลมิ่งขวัญ 7 10 4 2 21
36 อนุบาลคลองขลุง 7 8 6 5 21
37 บ้านโป่งน้ำร้อน 7 5 6 1 18
38 บ้านทรัพย์มะนาว 6 9 8 4 23
39 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 6 6 2 0 14
40 อนุบาลปางศิลาทอง 6 5 6 4 17
41 บ้านเพชรมงคล 6 5 4 2 15
42 บ้านพัดโบก 6 4 4 4 14
43 บ้านคลองมดแดง 6 3 3 2 12
44 บ้านหัวรัง 6 2 0 0 8
45 บ้านถาวรวัฒนา 5 5 6 1 16
46 บ้านใหม่ธงชัย 5 2 2 1 9
47 บ้านคลองสุขใจ 5 2 1 3 8
48 คีรีวงศ์วัฒนา 5 2 1 0 8
49 บ้านเขาพริกอนุสรณ์ 5 2 0 0 7
50 บ้านหนองตะเคียน 5 1 4 4 10
51 บ้านเขาน้ำอุ่น 5 1 1 0 7
52 วัชรสหศึกษา 4 7 0 2 11
53 ประชารักษ์ศึกษา 4 6 7 7 17
54 บ้านบึงสำราญ 4 6 0 3 10
55 บ้านคลองแขยง 4 6 0 2 10
56 บ้านท่าขึ้น 4 5 9 10 18
57 บ้านห้วยน้อย 4 5 1 2 10
58 บ้านโชคชัยพัฒนา 4 5 0 0 9
59 วัดอุเบกขาราม 4 3 2 4 9
60 บ้านพรหมมาสามัคคี 4 3 1 1 8
61 บ้านบึงลาด 4 3 1 0 8
62 บ้านตากฟ้าพัฒนา 4 3 0 1 7
63 วรรณวัฒน์ศึกษา 4 2 2 1 8
64 บ้านท่าข้ามสามัคคี 4 1 0 2 5
65 บ้านหนองหิน 4 0 1 0 5
66 สหราษฎร์ศึกษา 3 5 5 6 13
67 บ้านวังน้ำแดง 3 3 0 3 6
68 บ้านหนองช้างงาม 3 2 3 2 8
69 บ้านศรีเกษตรพัฒนา 3 2 2 0 7
70 อนุบาลทุ่งทราย(หนองนกชุม) 3 2 1 0 6
71 บ้านเขาพริกไทย 3 2 0 0 5
72 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 3 1 5 0 9
73 วัดแสงอุทัย 3 1 4 0 8
74 บ้านคลองเตย 3 1 1 0 5
75 บ้านเกาะตาล 3 1 0 2 4
76 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง 3 1 0 1 4
77 บ้านวังหันน้ำดึง 3 0 4 5 7
78 บ้านเกาะฝ้าย 3 0 1 0 4
79 บ้านวังโป่งพัฒนา 3 0 0 1 3
80 บ้านวังพลับ 3 0 0 0 3
81 วัดหนองเหมือด 2 7 3 5 12
82 บ้านท่าพุทรา 2 4 4 2 10
83 บ้านดงเย็น 2 4 2 2 8
84 วัดคูหาสวรรค์ 2 3 5 2 10
85 บ้านสามเรือน 2 3 2 2 7
86 บ้านหนองโมก 2 3 0 0 5
87 บ้านถนนน้อย 2 3 0 0 5
88 วัดคลองเจริญ 2 3 0 0 5
89 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 2 2 3 2 7
90 บ้านคลองไพร 2 2 3 1 7
91 บ้านทุ่งซ่าน 2 2 2 3 6
92 บ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์" 2 2 2 1 6
93 บ้านไร่ดอนแตง 2 2 1 3 5
94 หนองปรือประชาสรรค์ 2 2 1 1 5
95 บ้านหัวเสลา 2 2 1 1 5
96 บ้านหนองปรือ 2 2 0 2 4
97 บ้านนิคม 2 2 0 1 4
98 บ้านดงเจริญ 2 1 2 2 5
99 บ้านแปลงสี่ 2 1 2 1 5
100 บ้านปางลับแล 2 1 1 1 4
101 บ้านท่าช้าง 2 1 0 2 3
102 บ้านไผ่ยาวสามัคคี 2 1 0 0 3
103 บ้านคลองสะพานช้าง 2 1 0 0 3
104 บ้านโป่งแต้ 2 1 0 0 3
105 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา 2 1 0 0 3
106 วชิรสารศึกษา 2 1 0 0 3
107 บ้านไพรสวรรค์ 2 0 3 0 5
108 บ้านหาดชะอม 2 0 2 2 4
109 บ้านโนนตารอด 2 0 2 1 4
110 บ้านบึงเสือเต้น 2 0 2 0 4
111 บ้านช่องลม 2 0 1 0 3
112 บ้านหนองกระทุ่ม 2 0 0 1 2
113 รอดนิลวิทยา 2 0 0 0 2
114 บ้านโพธิ์ทอง 1 7 0 0 8
115 บ้านโพธิ์เอน 1 4 5 1 10
116 บ้านคอปล้อง 1 4 3 2 8
117 วัดสว่างอารมณ์ 1 4 2 5 7
118 อนุบาลปางมะค่า 1 4 1 2 6
119 อนุบาลธัญรดา 1 4 1 1 6
120 บ้านถนนงาม 1 4 1 0 6
121 บ้านวังเจ้า 1 4 0 6 5
122 บ้านจอมทองพัฒนา 1 3 0 0 4
123 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 1 2 3 2 6
124 บ้านระหานประชาศึกษา 1 2 3 1 6
125 บ้านหนองผักหนาม 1 2 1 3 4
126 บ้านรังแถว 1 2 1 0 4
127 บ้านคลองขุด 1 2 0 5 3
128 บ้านชุมนาก 1 2 0 3 3
129 บ้านจิตตมาสพัฒนา 1 2 0 2 3
130 บ้านไร่ใหม่ 1 2 0 1 3
131 บ้านสระตาพรม 1 2 0 0 3
132 อนุบาลบึงสามัคคี 1 1 2 4 4
133 บ้านใหม่หนองยาง 1 1 1 2 3
134 สักงามประชาสรรค์ 1 1 1 1 3
135 บ้านทุ่งหันตรา 1 1 1 1 3
136 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 1 1 1 1 3
137 บ้านคลองสมบูรณ์ 1 1 0 2 2
138 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ 1 1 0 1 2
139 มิตรอารีวิทยาสิน 1 1 0 1 2
140 บ้านบึงหล่มสามัคคี 1 1 0 0 2
141 บ้านวังน้ำ 1 1 0 0 2
142 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 1 1 0 0 2
143 บ้านแม่ลาด 1 0 2 1 3
144 บ้านท่ามะเขือ 1 0 2 0 3
145 บ้านโคกเลาะ 1 0 1 0 2
146 บ้านเพชรนิยม 1 0 0 1 1
147 ประชาราษฎร์สามัคคี 1 0 0 0 1
148 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี 1 0 0 0 1
149 วัดพิกุลทอง 0 8 3 6 11
150 บ้านหนองทองหล่อ 0 3 1 1 4
151 เบญจมาศศึกษา 0 3 1 0 4
152 บ้านสามขา 0 3 0 1 3
153 บ้านมอเจริญ(สาขาบ้านใหม่เชียงราย) 0 3 0 1 3
154 วัดน้อยวรลักษณ์ 0 3 0 0 3
155 บ้านคลองใหญ่ใต้ 0 2 2 2 4
156 อนุบาลทรายทองวัฒนา 0 2 2 0 4
157 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 0 2 1 1 3
158 วชิรนิติโสภณ 0 2 1 0 3
159 อนุบาลฑิฆัมพร 0 2 1 0 3
160 บ้านศรีทองสามัคคี 0 2 0 4 2
161 บ้านกระบวยทอง 0 2 0 0 2
162 บ้านกระโดนเตี้ย 0 2 0 0 2
163 ทุ่งน้อยพัฒนา 0 1 4 1 5
164 บ้านหนองชุมแสง 0 1 2 2 3
165 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 0 1 2 0 3
166 บ้านร้อยไร่ 0 1 1 0 2
167 บ้านโนนพลวง 0 1 1 0 2
168 บ้านเปาะสวอง 0 1 0 4 1
169 บ้านป่าเหียง 0 1 0 2 1
170 บ้านไผ่งาม 0 1 0 2 1
171 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง 0 1 0 2 1
172 บ้านหนองไผ่ 0 1 0 0 1
173 บ้านบ่อทอง 0 1 0 0 1
174 บ้านหนองบอน 0 1 0 0 1
175 บ้านหนองปล้อง 0 1 0 0 1
176 บ้านอุดมสามัคคี 0 1 0 0 1
177 บ้านมาบคล้า 0 0 3 1 3
178 บ้านวังตะล่อม 0 0 3 0 3
179 บ้านวังน้ำซึม 0 0 2 0 2
180 บ้านวังหามแห 0 0 1 0 1
181 พิบูลวิทยาคาร 0 0 0 2 0
182 บ้านวังล้อมรำลึก 0 0 0 1 0
183 บ้านมอแดง 0 0 0 1 0
184 บ้านศรีอุดมธัญญะ 0 0 0 1 0
185 บ้านสามแยก 0 0 0 1 0
186 บ้านหนองหล่ม 0 0 0 1 0
187 บ้านปางมะนาว 0 0 0 0 0
รวม 683 522 340 350 1,545