การแก้ไขข้อมูลนักเรียน กรรมการ ผู้ฝึกสอน
การแก้ไขข้อมูลนักเรียน กรรมการ ผู้ฝึกสอน แจ้ง ผู้รับผิดชอบ นายทะเบียนกลุ่มโรงเรียน และฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระฯ ให้ดำเนินการแก้ไขรายชื่อและเปลี่ยนแปลงรายชื่อให้เสร็จในเวลา ๑๘.๐๐ น.วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ระบบเปิดให้โรงเรียนดำเนินการพิมพ์ได้ใรวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 14:06 น.