รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต2
ณ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงปัญชลิกา  แสงทองเลิศ
 
1. นางตัตติยา  งิ้วลาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  มลฑาทิพย์
 
1. นางสาวอัมพร  งิ้วลาย
2. นางสาวอัมพร  งิ้วลาย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจีราวรรณ์  พุมมา
 
1. นางสาวจรรยา  โชติรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังไทร 1. เด็กหญิงบุณยาพร  ไชยออย
 
1. นายทรงฤทธิ์  ศรีวิชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงมีสทีน  วิรุฬพันธ์
 
1. นางวริศรา  วงศ์จรัส
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงพิมนภา  ปิ่นนาค
 
1. นางรวงทอง  งามประเสริฐ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 1. เด็กหญิงวราภรณ์   สุขเกษม
 
1. นางวันสว่าง   แก่นนาดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพลับ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  บุญประชม
 
1. นางสาวสุจิตตรา  แก้วโต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัว 1. เด็กชายธนภูมิ    พันธุ์ศรี
 
1. นางฉัตรอนงค์   เงินเมือง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงวาสนา  แซ่ย้า
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 1. เด็กหญิงกิตติพร  ดวงมี
2. เด็กหญิงชญานิศ  จำปาทอง
 
1. นางสาวสมประสงค์  เงินเมือง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางตาไว 1. เด็กหญิงพวงผกา  วงษ์สง่า
2. เด็กหญิงเบญจมาพร  เมาเกตุ
 
1. นางนพรัตน์  ลำโนรี
2. นางอำไพ  ท่าพริก
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กชายวสุ   ทรงปัญญาวุฒิ
 
1. นางสาวนันทิกา   ขำเส็ง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโมก 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คลังทอง
 
1. นางสาวภวนาพร  โตน้อย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 1. เด็กชายอนวัช  เนตรพรมราช
 
1. นายทรงเกียรติ  จันทร์ห้างหว้า
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สานุเสริม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชัยยา
3. เด็กหญิงปิยะพร  นุ้ยภิรมย์
 
1. นายจักรวาล  มาตรสิงห์
2. นางสาววาสนา  จ้อนแจง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 1. เด็กหญิงกาญจนา   ชัชวาร์ปรีชา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ท่อกระโทก
3. เด็กชายณัฐวัตร  บัวขนก
 
1. นางฐานิดา  ฟองหนองอ้อ
2. นางอุ่นเรือน  เมืองสองชั้น
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1. เด็กชายณรงค์ทรัพย์  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงปภัสวี  ยศกำแหง
3. เด็กหญิงพรรภษา  ฝากามล
 
1. นางสาวพรทิพย์พา  คล้ายกมล
2. นางวีณา  ฟุ้งธีรกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายกิตติ  วรรณา
2. เด็กหญิงจิรภัทร์  ทาสุ่ม
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญมา
 
1. นายเพย  มะลิวัลย์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กชายธิราพรรณ   ปัตสายะ
2. เด็กหญิงสุธีรา  ไชยมงคล
 
1. นางสาวสุมารินทร์  บุญเกิด
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 1. เด็กหญิงกาญจนศิริ   โตโทน
2. เด็กชายพูลสิน   วันมา
 
1. นางวรรณวิมล   ปัญญาสุ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 1. เด็กชายอรรณพ  ขันกสิกรรม
 
1. นายชัยศิริ  ขันตี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 1. เด็กชายอรรถพล  อุดเถิน
 
1. นายชัยศิริ  ขันตี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างคับ 1. เด็กหญิงพรประภา  ก้อนนาค
 
1. นางภัทราพร  บุญมาดี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงกรกนก   กล่อมปัญญา
2. เด็กชายยุทธนา   อ่อนโพธา
3. เด็กหญิงลัคณา   กอสัมพันธ์
 
1. นางสาวชนพิชา   ศิรินอก
2. นางวนิดา   อัตตะชีวะ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ฉายอรุณ
2. เด็กชายประสงค์  สุ่มเล็ก
3. นายเกียรติภูมิ  เที่ยงตรง
 
1. นางสาวณัฐยา  คำสุข
2. นางสาวธีราพร  เมืองแก้ว
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 1. เด็กหญิงบุณยาพร   วิเก็ง
2. เด็กหญิงปรีณาพรรณ   อิ่มโภชน์
3. เด็กชายรัตนพงค์   คงดอนทอง
 
1. นายสุชาติ   จันทร์บ้านโต้น
2. นางโสภา  เรืองศรี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีชมชื่น
2. เด็กชายสราวุธ  สมวงษ์
3. เด็กหญิงเสาวพร  บุญล้อม
 
1. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
2. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 1. เด็กหญิงปนัดดา   จันทะวงษา
2. เด็กหญิงลักษณพร   อินทร์ภูษา
3. เด็กหญิงวิภาดา   พลเยี่ยม
 
1. นายประหยัด    อนันต์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กหญิงนิติรัตน์   วรนาม
2. เด็กชายรัชชานนท์   สมดวงศรี
3. เด็กหญิงรุ่งมณี   ผลาผล
 
1. นายประเสริฐ   สิงหเดช
2. นางเรณู   ไชยหงษ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงปิยะธิดา   แก้วสงค์
2. เด็กหญิงพรรษชล    กอสัมพันธ์
3. เด็กชายพีระพงศ์   เข็มบุปผา
 
1. นางสาวชนพิชา   ศิรินอก
2. นายศุภฤกษ์   ภู่ฤทธิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 1. เด็กหญิงจันทกานต์   ใจอารีย์
2. เด็กหญิงชวาลา   ศรีโสภา
3. เด็กหญิงสุธัญญา   แสนดี
 
1. นางสุกัญญา  มงคลศรี
2. นางอรอุมา  อนันต์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายณัฐพล   งามสม
2. เด็กชายปฐมพร   กรุเมืองแก้ว
 
1. นางสาวตะวัน   เขตคง
2. นายปรีชา  อินทร์ชู
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงจินตนา  เกยพยา
2. เด็กหญิงอรนลิน  เพ็งเอี่ยม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวิชาติ  สิบรัมย์
2. นางสาวสุกัญญา  ศิริโยธา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 91.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายภูวิศ    เจริญราช
2. เด็กชายอิศรา   ทองอาบ
 
1. นางยุพิน   นกน้อย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 1. เด็กชายพงษ์พัทธ์  ชูศรีทอง
2. เด็กชายยอดชาย  ทองประเทือง
 
1. นายภาณุวัฒน์  บุญเยีย
2. นางสาววรรณนิษา  ทองน้อย
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 1. เด็กชายธนารัตน์   วงค์ชมภู
2. เด็กชายวรัญญู  อ่วมจุก
 
1. นายประหยัด  อนันต์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายนิรันดร์   ลองสันเทียะ
2. เด็กชายปารินทร์  ยอดรัก
 
1. นายภานุวัตร  พันธุ์ยี่
2. นายอมร  สุวรรณยศ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายธนบัตร  ทองจันทร์
2. เด็กชายวิศรุต  สายโรจน์
 
1. นายภานุวัตร  พันธุ์ยี่
2. นายอมร  สุวรรณยศ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  พรหมอินทร์
2. เด็กหญิงรสิตา  ซึดนอก
3. เด็กหญิงวาสนา  สุวรรณ
4. เด็กหญิงวิภาวดี  พายคง
5. เด็กหญิงเพชราภรณ์  แซ่ห่าน
 
1. นางสาวสมจิตร  เขียวนวล
2. นางสุนันทา  เงินแจ่ม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงกฤติกา  ยาชมภู
2. เด็กหญิงวันวิสา  แสงหนู
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทร์ดวง
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  จำนงค์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ปานกลีบ
 
1. นางสาวสมจิตร  เขียวนวล
2. นางสุนันทา  เงินแจ่ม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงณัฐมน  แพงสา
3. เด็กหญิงปภัทสร  สิทธิ
4. เด็กหญิงสุดธิดา  โยธานันท์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงหนู
 
1. นางสุนันทา  เงินแจ่ม
2. นายเบญจา  น้อยเจริญ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา   แย้มเฉลียว
2. เด็กหญิงชนม์นิภา   พรมประสิทธิ์
3. เด็กหญิงดวงพร   พื้นผา
4. เด็กหญิงธนัญพร   ศิริสมบัติ
5. เด็กหญิงสราสินี   แก้วกล้า
 
1. นายณรงค์   ก้อนทอง
2. นางอมรรัตน์   มีขวัญรัก
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางตาไว 1. เด็กหญิงธันยธร  ต่วนชะเอม
2. เด็กหญิงพรรณภษา  ยวงสอน
3. เด็กหญิงพิชญานิล  สุขคำ
4. เด็กหญิงสุพพัตรา  เกตุวงค์
5. เด็กหญิงสุภัตตรา  คงรักษ์
 
1. นางนพรัตน์  ลำโนรี
2. นางประเทืองทิพย์  แก้ววิเชียร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กชายกิตติพงศ์  นอกไธสง
2. เด็กชายจิรัฐ   ปานเขียว
3. เด็กหญิงฐิติมา   ม่วงไม้
4. เด็กหญิงประวีณา   ทรัพย์โฉม
5. เด็กชายอนิรุทธ์  ศรีสัตย์
 
1. นางสาวศศิวิมล  อินปา
2. นายศักดายส   ลิ่วโรจน์สกุล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 1. เด็กหญิงญาดา  วางเหลียม
2. เด็กชายนันทนา  กองล้อม
3. เด็กหญิงนารีรัตน์   โครตธรรม
4. เด็กชายเมธา   เชื้อทอง
 
1. นางสาวกุมารี   ฝั้นหลี
2. นายวรวิทย์  สุขจุ่น
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พุอ้อย
2. เด็กหญิงนพวรรณ  จันพิมพา
3. เด็กหญิงภัคคะภรณ์  จันทร์หีบ
4. เด็กหญิงอฐิติยา  วัดเกลี้ยพงษ์
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  เรียงราย
 
1. นายชาญวิทย์  ไชยธงรัตน์
2. นางสาวมณีวรรณ  เรืองเดช
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายคณนาถ  ขัดแป้น
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  อ่ำช้าง
3. เด็กชายชัยฤทธิ์  บุญเดช
4. เด็กชายชูเกียรติ   มหึมา
5. เด็กหญิงฐิติมา  สังขวิศิษย์
6. เด็กชายธนากร  ม่านมูล
7. เด็กชายปกรณ์  วงค์วานเตชะ
8. เด็กหญิงประภัสสร  แหลมทอง
9. เด็กหญิงปริมประภา  สายเครือเปี้ย
10. เด็กหญิงภาณุมาศ   จันคำ
11. เด็กหญิงมนัสชนก  คำมานิตย์
12. เด็กชายราชภูมิ  หีบทอง
13. เด็กหญิงวรรณนิสา  พรหมเสน
14. เด็กหญิงศศิวิมล  สายวงศ์นวล
15. เด็กชายสมพงษ์  ประชากุล
16. เด็กชายสุพจน์  แสนคำ
17. เด็กหญิงอิสริยา  แก้วสระแสน
18. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เถื่อนเทศ
19. เด็กหญิงเบญญาภา  แสนมา
20. เด็กชายไนยชน  แย้มบุญเรือง
 
1. นางนิตยา   อุ่นเป็นนิจ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายคณนาถ  ขัดแป้น
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  อ่ำช้าง
3. เด็กชายชัยฤทธิ์   บุญเดช
4. เด็กชายชูเกียรติ  มหึมา
5. เด็กหญิงฐิติมา  สังขวิศิษฐ์
6. เด็กชายธนากรณ์  ม่านมูล
7. เด็กชายปกรณ์  วงศ์วานเตชะ
8. เด็กหญิงประภัสศร  แหลมทอง
9. เด็กหญิงปริมประภา  สายเครือเปี้ย
10. เด็กหญิงภานุมาศ  จันคำ
11. เด็กหญิงมนัสนก  คำมานิต
12. เด็กชายราชภูมิ  หีบทอง
13. เด็กหญิงวรรณนิตสา  พรมเสน
14. เด็กหญิงศศิวิมล  สายวงศ์นวล
15. เด็กชายสมพงษ์  ประชากุล
16. เด็กชายสุพจน์  แสนคำ
17. เด็กหญิงอิสริยา  แก้วสระแสน
18. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เถื่อนเทศ
19. เด็กหญิงเบญญาภา   แสนมา
20. เด็กชายไนยชน  แย้มบุญเรือง
 
1. นางนิตยา  อุ่นเป็นนิจ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงปาริตา  แสงทอง
 
1. นางวรรณภา  ศรีม่วง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กหญิงญาดา   วนไธสงค์
 
1. นายศุภรส  มารวยดี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวพัชรียา  แก้ววิเศษ
 
1. นางอรุณี  สันทัศ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเจ้า 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  สมทอง
2. เด็กชายสมภาพ  พระเกตุ
 
1. นางสำรวม  เครือผือ
2. นางไปรยา  ศรีชาดา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ค้าสุวรรณ
2. เด็กชายชายแดน   จบปาน
 
1. นางสาวรัตนาพร   โฉมอินทร์
2. นายเอนก   บุตรสิงห์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 1. เด็กชายชลิต  ศรีภุมมา
2. เด็กหญิงรวิอร  นิลเกษม
 
1. นางจิรภาส  กล้ากสิการ
2. นางอรวรรณ  ธรรมเจริญ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  อ่วมสถิตย์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงช่วง
3. เด็กหญิงจีรนันท์  สระทองพิมพ์
4. เด็กหญิงจีรวรรณ์  พุมมา
5. เด็กหญิงนารินทร์  สว่างภักดี
6. เด็กหญิงนารีรัตน์  นามนาค
7. เด็กหญิงบุษยามาศ  สุขศาสตร์
8. เด็กหญิงพรทิพย์  จิ๋วสาคร
9. เด็กหญิงสุวรรณา  นามนาค
10. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  เพียรกสิกรรม
 
1. นางสาว เพียนเนตร  นิ่มช้ำ
2. นายจิรายุทธ  สงพิทักษ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 1. เด็กชายกฤษฎา   ตีกระพี้
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  โมรา
3. เด็กชายธนกร   ภาษาประเทศ
4. เด็กชายธนพล   จันทร์เขียว
5. เด็กหญิงธิชาภรณ์   พฤกษ์หอม
6. เด็กหญิงพรทิพย์   กระพุทธา
7. เด็กชายภิญโญ   โพธิ์พฤกษ์
8. เด็กหญิงอมราวรรณ   ทองต้น
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ   แสงเงิน
10. เด็กหญิงเมษาวดี   เชยจันทร์
 
1. นางสุกัญญา   ขันกสิกรรม
2. นายสุชาติ   จันทร์บ้านโต้น
3. นางอนุรักษ์   สมัครเขตรการ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   บุญเกตุ
2. เด็กหญิงกรองแก้ว   วงเสนา
3. เด็กหญิงกุณฑีรา   จันทเสน
4. เด็กหญิงกุลนิดา   แข็งธัญญากิจ
5. เด็กหญิงจิณห์นิภา   เจตน์เขตร์กันต์
6. เด็กหญิงญาณิกา   พุ่มสวัสดิ์
7. เด็กหญิงดวงกมล   หารเวียง
8. เด็กหญิงปิยาณัฐ   โพธิ์ยอด
9. เด็กหญิงภัทราพร   บุญเพชร
10. เด็กหญิงลลิตา   หนูหา
11. เด็กหญิงอชิรญาณ์    เสือกลิ่น
12. เด็กหญิงอัยยฎา   โพธิ์หวี
13. เด็กหญิงอาฒยา   ทองคำ
14. เด็กหญิงอานัญชา   ทองคำ
15. เด็กหญิงเขมมิการ์   ยุบลเมฆ
 
1. นางสาวทิพย์สุดา   รอดไพรี
2. นางมณิสรา   วงค์คร้าย
3. นางละเมียด   อินอ่อน
4. นางวัฒชิรา   ประเสริฐดี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กชายชินราช  ศรีดิฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐกมล  แจ้งไพร
3. เด็กชายณัฐภัทร  แปงชมภู
 
1. นายสมศักดิ์  สุุวรรณนำปน
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  ปัดไธสง
2. เด็กหญิงปาริชาต  สุวรรณฉายยา
3. เด็กชายเสถียรพงษ์   เจริญสุข
 
1. นายทวีศักดิ์  โพธิ์จันทร์
2. นายประนม  แสงเดือน
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สีทัด
2. เด็กหญิงมนทิรา  การะคุณ
 
1. นายสมศักดิ์  สุุวรรณนำปน
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. เด็กหญิงดวงหทัย   ทองแพ
2. เด็กหญิงวาสนา   ทานามัย
 
1. นางวิมล  ใส้พงษ์
2. นางไพเราะ  ศิรินทร์วงษ์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงอรวรา   บุญชู
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เทียนชัย
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. เด็กหญิงโมโมเอ  ทัยเทียม
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญชู
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  นิ่มลพ
 
1. นางศศิธร  สมหารวงศ์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 1. เด็กหญิงเต็มดวง  คนโทพรมราช
 
1. นางสาวพรรณธิกา  รอบเมือง
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัดโบก 1. เด็กหญิงพรชิตา  คำอุ่น
 
1. นายศิริเกศ   เยี่ยงวิญญู
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1. เด็กหญิงอินทิรา  ครองสัตย์
 
1. นายวรวัจน์  ศรีประดิษฐ์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายธราเทพ   ธรรมวงค์
2. เด็กชายศิริเพชร   ศรีระวัตร
 
1. นางวงเดือน   แสนบุญมา
2. นายศุภชัย   อาลัย
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกฤตพร  วิมลวชิรเมธี
2. เด็กหญิงฐิติกา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวปิยลักษณ์  ยุทธอาสา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงจิตรสินี  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แซ่ย้า
 
1. นางสาวเข็มทิศ  นาคสวาสดิ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัดโบก 1. เด็กชายอภิลักษณ์   บัวใหญ่รักษา
 
1. นายศิริเกศ   เยี่ยงวิญญู
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  หลักทรัพย์
2. เด็กหญิงนัสชา  ศุภวัฒนมนตรี
3. เด็กหญิงสรสิชา  อัศวธนัตถ์
 
1. นางสาวจันทวรรณ  ทองคำ
2. นางสายใจ  เจริญเยาว์
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กชายจีรภัทร   ใจกว้าง
2. เด็กชายยสุพจน์   สงค์ทิม
3. เด็กชายสุรพงค์  แสงหิรัญ
 
1. นายประสาร  เสือแดง
2. นางปาณิสรา  ศิลากุล
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  โพธิบุตร
2. เด็กชายถนอม  พรมวงค์
3. เด็กชายสุธีย์  รุ่งเรือง
 
1. นางณัฐยา  ผ่องวิลัย
2. นายภาณุวัฒน์  สมนึก
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐพร   นากามูระ
 
1. นายทรงเกียรติ   จันทร์หอม
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 1. เด็กชายอธิวัช   ขัดมัน
 
1. นางเครือวรัญ   ขัดมัน
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายภาคภูมิ  เสนาบุญ
 
1. นายเอกลักษณ์  สมากร
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1. เด็กชายคมสันต์  จ่ายเจริญ
 
1. นางสาววรวิชา   จันทร์พุ่ม
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไผ่แก้ว
 
1. นางสาวนภาพร  ประเสริฐพรศรี
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กชายบดิณเดชา  สุทา
 
1. นายประคอง  แจ้งไพร
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กหญิงวรรณิดา  โพธิ์ศรี
 
1. นายแดง  อยู่พันธ์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 1. เด็กหญิงกาญจนา  กองเพ็ง
 
1. นางสาวนริศรา  นนท์ไธสงค์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กหญิงกนกมาศ  เพี้ยนสิริ
 
1. นายแดง  อยู่พันธ์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 1. เด็กหญิงศศิกานต์    บูชาพันธ์
 
1. นางสาวนริศรา  นนท์ไธสงค์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 1. นางสาวพนิดา  สุขสวรรค์
 
1. นายมาโนช  เขม้นดี
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 1. เด็กชายกฤตพรพิพัฒน์   ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางอำพร  อ้วนหินกอง
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายภูชัสส์   อ้วนหินกอง
 
1. นายสุชิน   ห้วยหงษ์ทอง
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายนัฐพงษ์   เจริญลาภ
 
1. นายสุชิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 1. เด็กชายชลธิชา  กล้าจริง
 
1. นายใหม่  นนท์ไธสงค์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 1. เด็กหญิงพรหมนภา  พรมนอก
 
1. นายใหม่  นนท์ไธสงค์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง 1. เด็กชายกล้าณรงค์  อรรคนิมาตย์
2. เด็กหญิงชุติมา  พิลึก
3. เด็กชายฐาปนพงษ์  ทองต้นวงค์
4. เด็กชายณัฐพล  ปิ่นสกุล
5. เด็กหญิงนิษารัตน์  แก้วสุวรรณ
6. เด็กหญิงปิยนุช  จึงเจริญ
7. เด็กชายวายุ  ทองต้นวงค์
8. เด็กหญิงสุพิชชา  สุคนทา
9. เด็กหญิงสุวิมล  นาคเมือง
 
1. นางสาวมลฤดี  ศรีประทุม
2. นางวสุกาญจน์  แซ่จันทร์
3. นายแดง  อยู่พันธ์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กหญิงกนกมาศ  เพี้ยนสิริ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  วงษ์ทอง
3. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  พรมน้อย
4. เด็กหญิงจันทร์นิภา  ภูตะดา
5. เด็กหญิงพรลัดดา  สมวงศ์
6. เด็กชายภูสิทธิ  เวียนเป๊ะ
7. เด็กหญิงวรรณิดา  โพธิ์ศรี
8. เด็กหญิงสุดาพร  แทนสมบัติ
9. เด็กหญิงอำพร  พิมพ์ดี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เวียงทอง
2. นายสมยูร  หลอดทอง
3. นายแดง  อยู่พันธ์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  จันทร
2. เด็กชายชยุตม์  มีมุข
3. เด็กชายชานนท์  ชมภูหอม
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิพย์ขุนทด
5. เด็กชายตุลาธาร  ดำสนิท
6. เด็กชายทองฉัตร  หมวดทองอ่อน
7. เด็กชายธนกร  ฤทธิ์คง
8. เด็กชายธนพล  ทรัพย์พาณิช
9. เด็กชายธนภัทร  ยามา
10. เด็กชายธาราดล  สายสุนีย์
11. เด็กชายธีรเทพ  ผดุงขวัญ
12. เด็กชายปัญญา  ดีพิจารณ์
13. เด็กชายปิยวัฒน์  วาระมุลณี
14. เด็กชายพุทธิพงษ์  พึ่งนิล
15. เด็กชายภราดา  ชำนาญ
16. เด็กชายภัทธรพงษ์  เสือสุ่ม
17. เด็กชายศุภกร  พุ่มพิศ
18. เด็กชายสุทิวัส  ผ่องอำพันธ์
19. เด็กชายสุรชัย  อายุวงษ์
20. เด็กชายเดชาพล  สิงหา
21. เด็กชายเอชิน  พูลวงษ์
 
1. นายกิตติพงศ์  บุณยะโหตระ
2. นายจเร  วิชัย
3. นายชนธัญ  ผิวพรม
4. นายณัชพล  กลิ่นบัวขาว
5. นายภัทรพงศ์  เอี่ยมอิน
6. นางสาวสุวรัตน์  ขุนพิลึก
 
97 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กหญิงครองขวัญ   ฤทธิ์กระจาย
2. เด็กหญิงจิราพร   บุญวงษ์
3. เด็กชายฉัตรชัย   ผลเพิ่ม
4. เด็กชายชัชพงศ์   ช้างพันธ์
5. เด็กชายณัฐพงษ์   เจียกอุปถัมภ์
6. เด็กหญิงณัฐวรรณ   จิ๋วนุช
7. เด็กชายณัฐวุฒิ   สร้อยนาค
8. เด็กชายธนดล   จันดี
9. เด็กชายปัญญาวุฒิ   ดวงตาโคตร
10. เด็กหญิงพิมพิศา   กลางยศ
11. เด็กหญิงพิไลวรรณ   แท่งทอง
12. เด็กชายภานุวัฒน์   นันทวิมล
13. เด็กหญิงภาวรินทร์   ธนูศร
14. เด็กหญิงละอองดาว   สุทธิประภา
15. เด็กชายวสันต์   ฉะติพบ
16. เด็กชายวันชัย  เพ็ชรพันธ์
17. เด็กชายวิเชียร   พิรอด
18. เด็กชายวิโรจน์   เหลาพร
19. เด็กชายวุฒิชัย   เรือนสว่าง
20. เด็กหญิงศิริวรรณ   ทองพันธ์เมือง
21. เด็กหญิงสิริยากร   ทองขาว
22. เด็กชายอนุชา   สร้อยนาค
23. เด็กหญิงอัจฉรา   บุปผาชาติ
24. เด็กหญิงเกศแก้ว   บัวคำ
 
1. นายธวัช  พิลึก
2. นางสาวนุจิฬา  ฤทธิ์กระจาย
3. นางละออง  ขันลุย
4. นางศรีประไพ   นิลสุ่ม
5. นายอนุวัฒน์  มณฑาทิพย์
6. นายอัษฎาวุธ   มิ่งเมือง
7. นายอิทธิพล   นิลสุ่ม
8. นางสาวเทพสิริรัตน์  เทพวัง
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 1. เด็กชายภีรภัทร  ปริพล
 
1. นางสมศรี  พิศสารี
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แมนไธสง
 
1. นางสาวรวิชา  จันทร์พุ่ม
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สามงามยา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยูร  น้อยเผ่า
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 1. เด็กหญิงกุลฑิรา  จันทร์ดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยูร  น้อยเผ่า
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 1. เด็กชายพงศธร  อ่อนศรีจันทร์
 
1. นายบุญเลิศ  บุญญา
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 1. เด็กหญิงลลิตา   พิเลา
 
1. นางศิริลักษณ์   จันทอง
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. เด็กชายธิติวัฒน์  ใจแสน
 
1. นายอุดม  มาน้อย
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  น้อยสุข
 
1. นางสาวสมจิตร  เขียวนวล
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กชายกิตติ  สาพรมมา
 
1. นายคะนอง  เพ็ชรพูล
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 1. เด็กชายเกริกพล  มาคะบุตร
 
1. นางสาวสาริศา  วิเวก
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงแสงทิพย์  พรมเมือง
 
1. นางพลับพลึง  เพ็ชรพูล
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงสิริยากร  ธรรมจิตร
 
1. นายวุฒิชัย  นันทวงษ์
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 1. เด็กชายเทียนชัย  สิงห์วงค์
 
1. นายบุญเลิศ  บุญญา
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสหัสวรรษ  สีดาคำ
 
1. นางสาวศราวัสดี  สีใส
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1. เด็กหญิงบงกช  ปะตังเวสา
 
1. นายอำพร  รอดเทียน
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงนิตยา  ทิมดา
 
1. นายสมภพ  ทิพยโสตถิ
 
114 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปัสสาเวียง
2. เด็กชายกฤษณะ  สุขเทศ
3. เด็กหญิงกันติศา  จูสิงห์
4. เด็กหญิงกาญจนา  ต่างใจ
5. เด็กชายกิตติคุณ  ขวัญมงคล
6. เด็กหญิงคณิสรา  เนตรรัตนา
7. เด็กหญิงจันทมณี  ศรีเดช
8. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ราชรุณ
9. เด็กหญิงฐิติรัตน์  โพธิ์เงิน
10. เด็กหญิงณัฐนิชา  นนท์เสือเผ่า
11. เด็กหญิงณิฌารัตน์  เกษกุล
12. เด็กหญิงพัชราภา  หงิมจั่น
13. เด็กชายภูศรันย์  ประสารศรี
14. เด็กหญิงมัลลิกา  คงกล้า
15. เด็กหญิงวรนุช  แขกอ่อน
16. เด็กชายวรพรต  อินมะณี
17. เด็กหญิงวรรษมน  ชินรงค์
18. เด็กหญิงวราภรณ์  มงคล
19. เด็กชายวัชรินทร์  สิทธิพล
20. เด็กหญิงวาสนา  ต่างใจ
21. เด็กหญิงวิภาดา  เชื้อจิตร์
22. เด็กชายศราวุธ  สระรอดทอง
23. เด็กหญิงศุภิศรา  ช้างวงษ์
24. เด็กหญิงหทัยวรรณ์  ใจมั่น
25. เด็กหญิงอภัสรา  วันนา
26. เด็กหญิงอมลวรรณ  ขุนพิลึก
27. เด็กหญิงอินทิรา  สระทองเนียม
28. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ภู่เปี่ยม
 
1. นางกชพร  โพธิ์อ่อง
2. นางกาญจนา  สอนคำมี
3. นางชุลีรัตน์  ทองมี
4. นายบรรเลง  แผ้วชำนาญ
5. นางศรีสุนันต์  จันทร์กล้า
6. นางศิริลักษณ์  เรื่อศรีจันทร์
7. นางสมาพร  สุขตระกูล
8. นายสุวรรณ  แก้ววิเศษ
 
115 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองดี
2. เด็กชายคณิน   โพธิ์โต
3. เด็กหญิงจันทมณี  พัฒนปิ่น
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงพาน
5. เด็กชายภาณุวิชญ์   ทองเต็ม
6. เด็กชายภาณุวุฒิ  กุลเกิด
7. เด็กชายอรรถพล   บริบูรณ์
8. เด็กหญิงเพชรลดา   สง่าเนตร
 
1. นางสาวกัลยา   โสธนะ
2. นางสาวกุสุมา   พันธุ์บุญมี
3. นางน้ำเชื่อม   แก้วอ่อน
 
116 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1. เด็กชายจักรพรรดิ์   กลั่นทิพย์
2. เด็กหญิงจิรกานต์    ขำจาด
3. เด็กชายดนุสรณ์   ทองวิชิต
4. เด็กชายนนทวัฒน์   จิตตรง
5. เด็กหญิงนันทวัน    โพธิ์แสง
6. เด็กชายวิชานนท์   จงสา
7. เด็กชายศรันย์   ธรรมเที่ยง
8. เด็กหญิงสิราวรรณ    เกตุสะริ
9. เด็กหญิงสุธิดา   พิมศรี
10. เด็กหญิงเบญจมาศ    ดิษเจริญ
 
1. นางปรานี    พูลพันธ์ชู
2. นางอรวรรณ์   มัทวรัตน์
3. นางอัญชลี   บุญชูวณิชยวัตร
 
117 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  เบ้าทอง
2. เด็กหญิงนุชนาถ  มังหลง
3. เด็กหญิงบุญศิริ  สมวงษ์
4. เด็กหญิงพรพนม  ทีภูเรียง
5. เด็กหญิงพรพิมล  แซ่ตั้ง
6. เด็กหญิงอรนิชา  โงนรี
 
1. นางปจุติมา  มั่นอ่ำ
2. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
3. นางยุพิน  ใจหมั้น
4. นายศุภฤกษ์  ใจหมั้น
 
118 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงชนาพร  ดวงต๊ะ
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  เมืองบาง
3. เด็กหญิงธนาพร  ดังใหม่
4. เด็กหญิงวันนิดา  เสือเขียว
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ปอสี
6. เด็กหญิงสุกัญญา  วอมขุนทด
 
1. นางปจุติมา  มั่นอ่ำ
2. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
3. นายศุภฤกษ์  ใจหมั้น
4. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
 
119 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงนุชนาถ  มังหลง
2. เด็กหญิงบุญศิริ  สมวงษ์
3. เด็กหญิงปฐมพร  อัครราช
4. เด็กหญิงพรพนม  ทีภูเรียง
5. เด็กหญิงพรพิมล  แซ่ตั้ง
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ภู่ระย้า
7. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์แก้ว
8. เด็กหญิงอรนิชา  โงนรี
 
1. นางปจุติมา  มั่นอ่ำ
2. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
3. นางยุพิน  ใจหมั้น
4. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
 
120 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงชนาพร  ดวงต๊ะ
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  เมืองบาง
3. เด็กหญิงธนาพร  ดังใหม่
4. เด็กหญิงวันนิดา  เสือเขียว
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ปอสี
6. เด็กหญิงสุกัญญา  วอมขุนทด
7. เด็กหญิงเมริษา  พัดพ่วง
8. เด็กหญิงแสงทิพย์  พรมเมือง
 
1. นางปจุติมา  มั่นอ่ำ
2. นางยุพิน  ใจหมั้น
3. นายศุภฤกษ์  ใจหมั้น
4. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
 
121 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ชนะฟู
2. เด็กหญิงญานิศา  กะตะรัตน์
3. เด็กหญิงฐิติยา  มาลัย
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นิลมี
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  สังวาลย์วงศ์
6. เด็กหญิงปาริชาติ  สังวาลย์วงศ์
7. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ทองข่าย
8. เด็กหญิงมะลิวัลย์  วันสง
9. เด็กหญิงรัชนีกร  อินตะแสน
10. เด็กหญิงสาวิตรี  แสนดี
11. เด็กหญิงสุธิสา  มูรธากร
12. เด็กหญิงสุพรรณวสา  สุภาวงศ์
13. เด็กหญิงเบญจพร  เสือเหลือง
14. เด็กหญิงแอนนา  ฟองธิวงค์
 
1. นางสาวกัลยา  คล้ายแก้วสกุล
2. นางศศิประภา  แก่งอินทร์
 
122 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  แก้วบุญเรือง
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์ปุย
3. เด็กหญิงจริยา  โพธิ์กล่ำ
4. เด็กหญิงจันทนา  สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ทัพปั้น
6. เด็กหญิงพิยดา  ปานวัฒน์
7. เด็กหญิงศิริรักษ์  เก๋งป้อง
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   นุ่มมีศรี
9. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีไพร
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  บุญมา
 
1. นางสาวปิยพร  อินทวัน
2. นางสาวศศิธร  แก้วอ่อน
3. นางสาวสุกันยา  ดอกพลวง
4. นายสุริยา  ฤทธิ์เทพ
5. นางสาวใกล้รุ่ง   ท้องฟ้า
 
123 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กชายบาส   กันเที่ยง
2. เด็กชายพงศ์ภรณ์   ขำสุข
3. เด็กชายพีรพล  พิลึก
4. เด็กชายพีรพัฒน์   สาคร
5. เด็กชายวินัย  บุญเกิด
 
1. นายพิชัย  นวลไผ่
2. นายภูมินาถ  เชื้อเล็ก
 
124 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายชูศักดิ์  ยนตยศ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตุ่นคำ
 
1. นายจิรวัฒน์  ทับจาต
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแขยง 1. เด็กชายณัฐวิทย์   ยอดฉัตร
2. เด็กชายธวัชชัย    ทองคุ้ม
3. เด็กหญิงสวรส    สาระกัน
 
1. นางสาวกนกวรรณ    อินทรสูต
2. นางสาวสุภัตตรา    บรรเทา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กชายธนากร   ตามสมัย
2. เด็กชายพิชัย    รุ่งราวี
3. เด็กชายสาธร  อิ่มปรีชา
 
1. นางสาวกาญจนา  พัฒติกะพงษ์
2. นายอุดร  น้อยยอด
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 1. เด็กชายกันต์ปวีร์  ปูทอง
2. เด็กชายวีระชัย   แก้วโพธิ์กาง
3. เด็กชายวุฒิพงศ์  ส้มมีสี
 
1. นางสาวลาวรรณ์  มานิตย์
2. นายไชยยงค์  คำลา
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กชายประสิทธิ์  เอกไทย
2. เด็กชายปราโมทย์  รัฐวร
3. เด็กชายปัญญา  ศรีหาวัฒน์
 
1. นางจิรา  โคตรประทุม
2. นายสุระศิลป์  โคตรประทุม
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์" 1. เด็กหญิงชลนิฌา   ชมภูศรี
2. เด็กหญิงธีระดา   คำแหวน
3. เด็กหญิงมุตทชา    สามงามนา
4. เด็กหญิงรวิวรรณ    จินบุรี
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   เขียวสุด
6. เด็กหญิงสุวนันท์  ปานสุด
 
1. นางสาวสนม  ครุฑธานุภาพ
2. นางสมทรง   ไตรวารี
3. นางอัมพร  ดวงปัญญาสว่าง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 1. เด็กหญิงธนพร  ใจชื้น
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ท่อกระโทก
3. เด็กหญิงนันทนา  กองล้อม
4. เด็กหญิงนารีรัตน์   โครตธรรม
5. เด็กหญิงสิริยากร  ชอบทองหลาง
6. เด็กหญิงเจนจิรา  นนกระโทก
 
1. นางชรินภรณ์   ต้องหา
2. นางสาวผกามาศ  เนียมศิลป์
3. นางอนันตญา   ทองธรรมชาติ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางลับแล 1. เด็กหญิงกาญจนา  ขุนพิลึก
2. เด็กหญิงจิตรา  สร้อยศรี
3. เด็กหญิงพรพรรณ  เผือกกุญชร
 
1. นายวสันต์  นาคพันธ์
2. นางเพียงพิศ  นาคพันธ์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย 1. เด็กหญิงพิมพิศา   แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงสุนิศา  มาใส
3. เด็กชายเจมส์  ใยย้อย
 
1. นายกฤษณ์  หมีทอง
2. นายดำรงค์  คชฤทธิ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 1. นางสาวกิ่งแก้ว  จันทร์นาม
2. นางสาวปาริฉัตร  โพธิ์คาศรี
3. นางสาวรมณีย์  ชื่นจิตร์
 
1. นางจิรภาส  กล้ากสิการ
2. นางสานันท์  น้อยสาย
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายธีรศักดิ์  นาสิงห์คาน
2. เด็กชายวชิรวิญช์  เอี่ยมละออง
3. เด็กชายอรรพล  บัวปลี
 
1. นางสมหญิง  พวงกลิ่น
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณิชนันท์  นุสนท์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปานน้อย
3. เด็กหญิงสรัญญา  โชติรัสสะ
 
1. นางจันทรา  นาควังไทร
2. นางอรทัย  ยศนันท์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อั๊วะเลียง
2. เด็กหญิงพรรณพัตรษา  เพียรพิทักษ์
 
1. นางขนิษฐา  เสนาหมื่น
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 1. เด็กหญิงนงนภัส  เกิดพระ
2. เด็กหญิงวรรณภา  ไหยะโก
3. เด็กชายวันชนะ  ปริพล
 
1. นางศกุนิชญ์  มีแก้ว
2. นางสาวอรอุษา  ชัยพันธ์วิริยาพร
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ประพิมพันธ์
2. เด็กหญิงสุนิสา   แสนเสนาะ
3. เด็กหญิงแววมณี  ก้อนจันทร์เทศ
 
1. นางจารุวรรณ  พุ่มพิศ
2. นางบุญรวม   นิคมขำ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทากัมมา
2. เด็กหญิงพรชนก  เทพปินตา
3. เด็กหญิงสวรินทร์  ผิวอร่าม
 
1. นางสำฤทธิ์  คำเกลี้ยง
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัว 1. นายธิติวุฒิ    พันธ์ศรี
2. นางสาวรังสิยา   พุมมา
3. นางสาวสุภัทรา   ค้ากระบือ
 
1. นางสังวน    พุ่มหมอก
2. นางเบญจวรรณ   เย็นอ่อน
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงชุติมา  ฟักเหลือง
2. เด็กชายภานุวิช  เสนาพิทักษ์
3. เด็กหญิงศศินิภา  หิงษสา
 
1. นางกันยาวีร์  เรืองระยับชัย
2. นางพิชญา  โชติช่วง
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างคับ 1. เด็กหญิงจันจิรา  มั่งจีน
2. เด็กชายพลวัฒน์  ทองดี
3. เด็กหญิงสายฝน  องสุขดี
 
1. นางสาวนภากูล  ธาตุ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมนาก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พึ่งงาม
2. เด็กชายสมภพ  สำราญสุข
 
1. นายชายงาม  งามขำ
2. นายสถาพร  คำเกิด
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. นายณัฐพล  เปรื่องเจริญ
2. นายวรายุ  จันทร์สังสา
 
1. นางสาวบังอร  จันทร์หอม
2. นายสุชิน  ช้างจั่น
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  อัตตะชีวะ
2. เด็กชายศิลปะชัย   นันทะแสน
 
1. นายจารึก  อัตตะชีวะ
2. นางวนิดา  อัตตะชีวะ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงธัณยธร   กอสัมพันธ์
2. เด็กหญิงนฤลดา   คำวงศ์ภากร
 
1. นายจารึก  อัตตะชีวะ
2. นางวนิดา  อัตตะชีวะ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เทพจร
2. เด็กชายภควัต  อายุพัฒน์
3. เด็กหญิงสุภัสตรา  บุญวงค์
 
1. นายประเสริฐ  สิงหเดช
2. นางเรณู  ไชยหงษ์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายกริชติศักดิ์   วงค์หรีด
2. เด็กชายวุฒิพร   จิ๋วรักษา
 
1. นางสาวรัตนาพร   โฉมอินทร์
2. นายสมัคร   ปิ่นทอง
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางตาไว 1. เด็กชายลือศักดิ์  มะลิคง
2. เด็กชายวสันต์  เกตุทนงค์
 
1. นางสาวกีระพา  คันภูเขียว
2. นางสาววนัสนันต์  ไฉนงุ้น
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กชายธนพนต์  สุขระกิจ
2. เด็กชายวศิน  สุขโต
 
1. นายภัทรกร  ทรัพย์สุข
2. นายสินทารา  เกษแก้ว
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายชนาวุฒิ  ทองเชื้อ
2. เด็กชายแม๊คตั้น  จุลพันธ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  จักรปา
2. นายไพบููลย์  วงค์เมืองคำ
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายธันยธรณ์  ทองสมัย
2. เด็กชายสุริยา  ดิษสภา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  จักรปา
2. นายไพบูลย์  วงค์เมืองคำ
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 1. เด็กหญิงวรรัตน์   อธิราษฎร์ไพศาล
2. เด็กหญิงสุดใจ   สุนะเคน
 
1. นายประหยัด  อนันต์
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์ศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขวัญมา
2. เด็กชายพชรพล  ละครท้าว
3. เด็กชายพัชรพล  ประสงค์สุข
 
1. นายกิตติ  เซ็นน้อย
2. นายชัยวัฒน์  พงศ์ภัสสร
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไพร 1. เด็กชายธนดล  ศรีภิรมย์
2. เด็กชายวีระยุทธ  ก๋าแก่น
3. เด็กชายสิทธินันท์  จันทร์หนิ้ว
 
1. นายลภัส   เอ็นดู
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงเยาวเรศ   บุญโต
 
1. นางกฤษณา   ปราบโรค
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   เขียวสอาด
 
1. นางกฤษณา   ปราบโรค
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัว 1. นางสาวกฤษติยา    เหล่าเขตกิจ
 
1. นายปรมัย    เผือกเหลือง
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 72.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนน้อย 1. เด็กหญิงอรวี  หลานป้อ
 
1. นางนภาพร  กลางสุพรรณ์
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงญารินดา  นันท์ชัยบัว
 
1. นางสาวพิมพรรณ  ทองอยู่มาก
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายธราดล   จุ้ยเปี่ยม
 
1. นางมุจลินท์  พันธุ์ยี่
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงเกตุวัชราพร  ใจทอง
 
1. Mr.Ronie  Galario Conguis
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 1. เด็กชายวัชรากร  เห็นทั่ว
 
1. นายภูวิทย์  อ่อนสุวรรณ์
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงปัญจมาพร  ถิระศิลป์
 
1. นางศิวพร  ประเสริฐสุข
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงวันวิสา   แป้นตระกูล
 
1. นางสาวพรจิตรา   ชัยนันต๊ะ
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  เชื้อจิตร์
2. เด็กหญิงศษิณา  เกษสา
3. เด็กหญิงสุชัญญา  มณีวงค์
4. เด็กหญิงอภิญญา  เทวกุล
5. เด็กหญิงอารียา  ใจแสน
 
1. นางสาวธัญชนก  จาดดำ
2. นางสกุลรัตน์  พิลึก
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 1. เด็กชายชาติชาย  อัมพุช
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  ขันกสิกรรม
 
1. นางสาวกรรณิกา  เชื้อนิล
2. นางสาวสุนทรีย์  ธิชากรณ์
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กูบกระโทก
2. เด็กชายอดิศร  แสงอรุณ
 
1. นางจิรา  โคตรประทุม
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พละวุฒิโท
2. เด็กชายพีรทัต  จันทร์คำ
3. เด็กชายวัศพล  พุ่มเจริญ
4. เด็กหญิงอะยูมิ  อิชิฮาระ
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  วงค์พรมมา
6. เด็กชายเอเปค  เหรียญชัย
 
1. นางสาวกัลยา  คล้ายแก้วสกุล
2. นางศศิประภา  แก่งอินทร์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กชายณภัทร  สายแวว
2. เด็กชายดุสิต  จันทร์เนตร
3. เด็กชายธนพล  พิมพัฒน์
4. เด็กชายธนวิน  สุโธ
5. เด็กชายภานุพงษ์  มั่นเขตวิทย์
6. เด็กชายศุภโชค  สามล
 
1. นางสุภา  บุญล้ำเลิศ
2. นายอภิศักดิ์  บุญล้ำเลิศ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 1. เด็กชายธนาวุฒิ   นภา
2. เด็กชายบุญทัน   มะลิพันธ์
3. เด็กชายปราณนต์   จันทร์ทา
4. เด็กชายพงศธร   อินทร์พิสัย
5. เด็กชายภาคย์พงศ์   โหม่งอ่วม
6. เด็กชายวันชนะ   เทียนงาม
7. เด็กชายสุรเดช   วงค์สว่าง
8. เด็กชายอุ้มทอง    เทียนงาม
 
1. นายบุญเชิด  ขำชุ่ม
2. นางสาวสุภาภรณ์   ดีธรรมมา
3. นายอัครัช   นิจโกรทม
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงจริยา   บุตรเสน่ห์
2. เด็กชายจักรพันธ์   ทัศนไพบูลย์
3. เด็กหญิงชวนฝัน   นามมิวัน
4. เด็กหญิงธัญญาเรศ   สาริยา
5. เด็กชายพีรพันธ์   ชูสังวาล
6. เด็กชายยุทธนา   เกตุขุนทด
7. เด็กหญิงวันสิสา   แป้นตระกูล
8. เด็กหญิงวาลิน   บุตรเสน่ห์
9. เด็กชายวุฒิชัย   โดเอลล์
10. เด็กหญิงสุนิสา   บุตรเสน่ห์
 
1. นายสมัคร   ปิ่นทอง
2. นายสายัณห์   ปานเรือง
3. นางอุบล   คงใหญ่
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์   ทุมเพ็ง
2. เด็กหญิงปานชีวา   แสงจันทร์
3. เด็กชายรัชพล   เนินพลับ
4. เด็กหญิงวรนุช   แซ่โซ้ง
5. เด็กหญิงศิวาวดี   สร้อยสุวรรณ์
6. เด็กหญิงสยามนต์  จิตชัยเจริญกุล
7. เด็กหญิงอภิชญา  ศิรินอก
8. เด็กหญิงอาภัสรา   พฤฒิภากร
9. เด็กหญิงไพรินทร์  อินอำไพ
 
1. นายทัศณรงค์   จารุเมธีชน
2. นางสาวภัทรา   สมนึก
3. นายศุภฤกษ์   ภู่ฤทธิ์
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศักดิ์ขุนทด
2. เด็กหญิงธัชชา  ศรีสังข์
3. เด็กหญิงบังอร  เที่ยงธรรม
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เข็มทองคำ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  กะการดี
 
1. นางสาวกฤษณา  สุวรรณเจริญ
2. นางสาวนงค์รักษ์   นิยมพงษ์
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงดวงพร  สิทธิจู
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ภู่อมร
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  วงค์หาญ
 
1. นางเพ็ญศรี  แจ้งไพร
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธันยธร  มาพบ
2. เด็กหญิงสุพรรษา   เกษกำจร
3. เด็กหญิงเบญจภัทร  คงสิงห์
 
1. นางสิริกานต์  สอดศรี
2. นางสาวใกล้รุ่ง    ท้องฟ้า
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  กันภัย
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ล้อมเขตต์
3. เด็กหญิงสายทอง  อินทร์ครุฑ
 
1. นางณัฐชาภรณ์   บุญเพ็ชรัตน์
2. นางยุพดี  อ่อนฤทธิ์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกัลยา  ตั้งคีรีเขต
2. นางสาวกำไร  บุญชู
3. นางสาวรัติติกาล  ชุ่มโพธิ์
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
2. นางภัควลัญชญ์  พันโชติ
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัว 1. เด็กชายกฤษดา  เนียนไธสงค์
2. เด็กชายปกรณ์   สรรพานิช
 
1. นายปรมัย    เผือกเหลือง
2. นางสาวหนึ่งนภา   อินทรสูต
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 1. เด็กหญิงสุนิสา    ศรีจันทร์
2. เด็กชายอัครพล  กำโชค
 
1. นางสาวภัควลิญชญ์  ศรีใจมั่น
2. นายสิทธิศักดิ์  พิลึก
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจักรพงศ์  อินทร์ศรี
2. เด็กชายณัฐวัตร  หมุ่ยแก้ว
 
1. นางสาวนพมาส  เพ็งพันธ์
2. นางสาวศราวัสดี  สีใส
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  เผือกเดช
2. เด็กชายวรัญญู  เรือนงาม
 
1. นางณัฐกฤตา  สระดูลย์
2. นายประเทือง  สมพงษ์
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายรติพงษ์  ศิริบุญคุณ
2. เด็กหญิงสายธาร  อนุดำ
 
1. นางสุพัตรา  ประภาศรี
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กชายศิริโรจน์  ปิ่นสังข์
2. เด็กหญิงไพลิน  เรืองฉาย
 
1. นางกิ่งทอง  ใจแสน
2. นางสาววิริยา  แสงมณี
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัว 1. เด็กหญิงสถิอาภรณ์  ดาเดช
 
1. นางอัมรินทร์   เหม็นต้นสาย
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 83.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กชายธนภัทร    พันธ์งาม
 
1. นางสาวเรณู   อาจสาลิกรณ์
 
187 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงวริษา  พิพัฒสัตยานนท์
 
1. นางมณีนิล   รัตนะบดี
 
188 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กหญิงกวินนาถ  ชูแสง
2. เด็กหญิงบุญญานันท์  เข็มจันทร์
3. เด็กหญิงภััทรานิษฐ์  พงษ์ก่อสร้าง
 
1. นางนงค์นุช  ช่วยเพ็ญ
2. นางสาวภัณฑิรา  บุญลี
 
189 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1. เด็กหญิงกัญวรา  ขันคำ
2. เด็กหญิงอนัญพร  เรียนพืช
3. เด็กหญิงอรปรียา  รอดปุ๋ย
 
1. นางทองธิดา  ฉิมพุฒ
2. นางอัญชลี  วิชัยคำ
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 1. เด็กชายบุญธรรม  นวลยามเย็น
 
1. นางวัชรี  ไชยศรีย์
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ปาละศรี
 
1. นางดวงธิดา  กาลวงค์
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายจิรายุ  อุดขาว
 
1. นางสาวอารญาณี  ปลิวทอง
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธิติ  ใจแสน
 
1. นางเกษรา  นาคทอง
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายวันชัย   รักแก้ว
 
1. นางสาวสายรุ้ง  อินทสิทธิ์
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายจิรวัฒน์   เมฆสุวรรณ
 
1. นางอุษา   ขำหลง
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 1. เด็กชายณัฐภัทร  เจียรวัฒนากร
 
1. นางสุวรรณา  สมทรัพย์
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 1. เด็กหญิงธัญญาศิริ  จันทร์ทอง
 
1. นายสัญชัย  แสงมณี
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงพิชญา  เณรเอี่ยม
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เอี่ยมรักษา
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงสุรินชา   ลัดดาเถาว์
 
1. นางสาวระหัส  ธรรมสอน
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  พรไธสง
2. เด็กชายสุวรรณ  คำช่วยสิน
3. เด็กชายอดิศักดิ์  จันบุดสี
 
1. นายปริญญา  อยู่สุ่ม
2. นางวราภรณ์  อยู่สุ่ม
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 1. เด็กชายบุญยฤทธิ์  เถาว์ทอง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญเล่
3. เด็กชายมงคล  ไกละคุ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ยอดวันดี
2. นางรัตนา  ยอดวันดี
 
202 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กชายมงคล  สังข์สุข
2. นายเกรียงไกร  สมสวัสดิ์
 
1. นางจุลนัฏ  อยู่สุขยิ่งสถาพร
2. นางสาวนภารัตน์  อั๋นดอนกลอย
 
203 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1. เด็กหญิงลักษณ์นาถ  นากตระกูล
2. เด็กหญิงอรุชา   วงษ์สกุล
 
1. นางสาวณภัทร   งามวิลัย
 
204 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กชาย อัครพงษ์  ดุษฎี
2. เด็กชายณัฐพล  สมพร้อม
 
1. นางจุลนัฏ  อยู่สุขยิ่งสถาพร
2. นางสาวธณัญญา  คำสุวรรณ
 
205 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สิริ
2. เด็กชายจิรโชค  เหมือนทิพย์
 
1. นางดวงธิดา  กาลวงค์
2. นายสมชาย  โคตรภูงา
 
206 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กหญิงชญานิศ   ชูพินิจ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   เขียววงศรี
 
1. นางวารุณี   ดีพูล
2. นางสุกานต์ดา   ชัยมงคล
 
207 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 1. เด็กชายภูมินทร์  มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงมินตรา  แป้นอินทร์
 
1. นางสาวมุกดา  คำปา
2. นางรัตนา  ยอดวันดี
 
208 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กชายคณิน   ตรีตุนา
2. เด็กหญิงอภิชญา   โพล้งสกุล
 
1. นายศักดายส   ลิ่วโรจน์สกุล
 
209 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเย็น 1. เด็กชายกรรณทรรป  นาเมืองรักษ์
2. เด็กหญิงจันทร์สิมา  จำปาศักดิ์
3. เด็กหญิงจิราภา  เตรียมพล
4. เด็กชายณัฐวัตร  คุ้มสูงเนิน
5. เด็กหญิงณิชากร  สารกลับ
6. เด็กชายธนาธิป  เชษฐสิงห์
7. เด็กชายธนโชติ   เศรษฐสิงห์
 
1. นางสาวพรรณทิพา  กุณาตรี
2. นางยุเวช  ทองนวม
3. นายอาคม  ทองนวม
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กหญิงธนิตฐา    แช่มชื่น
 
1. นางอุษา   ขำหลง
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1. เด็กชายมินธาดา  บุนนาค
 
1. นางสุวรรณา  เหล่าทอง
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีวิเศษ
 
1. นายเอนก  ธรรมเจริญ
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เขียววงศรี
 
1. นางสุกานต์ดา  ชัยมงคล
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กชายศิวะพัฒน์  สุอินทร์
 
1. นางสุกานต์ดา  ชัยมงคล
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. เด็กชายศรราม  สอนพรม
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กชายบุญชู  ย่านสากล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สายอินทร์
2. เด็กหญิงณัชชานันท์  หลวงชมภู
3. เด็กหญิงดาราภรณ์  เกตุพักตร์
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทิลาวงค์
5. เด็กหญิงนิลาวัลย์  วงค์ปินตา
6. เด็กหญิงภัชราภรณ์  สารเหล่า
 
1. นางสาวกัลยา  คล้ายแก้วสกุล
2. นางศศิประภา  แก่งอินทร์
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ดวงพรหมมา
2. เด็กหญิงปราวีนา  มีเนาว์
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  อินทะ
4. เด็กหญิงเบ็ญจพร  สีโน้ง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เอี่ยมรักษา
2. นายสมภพ  ทิพยโสตถิ
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระตาพรม 1. เด็กชายเกียรติวงค์  ปานทัพ
 
1. นายสราวุฒิ  บุญราศรี
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงอินทิรา  ศิริโรจน์
 
1. นางดวงธิดา  กาลวงค์
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะตาล 1. เด็กหญิงผกามาศ  สมมาตร
 
1. นายณัฐพนธ์   ไผ่ชู
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเย็น 1. เด็กชายกรรณทรรป   นาเมืองรักษ์
2. เด็กหญิงจันทร์สิมา  จำปาศักดิ์
3. เด็กหญิงจิราภา  เตรียมพล
4. เด็กชายณัฐวัตร  คุ้มสูงเนิน
5. เด็กหญิงณิชากร    สารกลับ
6. เด็กชายธนาธิป    เชษฐสิงห์
7. เด็กชายธนโชติ   เศรษฐสิงห์
 
1. นางยุเวช   ทองนวม
2. นางสุพิชฌาย์   ทนทาน
3. นายอาคม   ทองนวม
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  วันจันทร์
2. เด็กหญิงปัทมา  พูลคุ้ม
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญเล่
 
1. นางรัตนา  ยอดวันดี
2. นางเสาวนีย์  คงไทย
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงธนาภา  ยชกร
2. เด็กชายนราวิทย์  ยังสิริชล
3. เด็กหญิงแสงจันทร์  ยังพิพัฒ
 
1. นางสาวมนัสนันท์  บุญเกิด
2. นางศุภานี  นวนิตย์วรานนท์
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 1. เด็กชายชานนท์    เข็มเพชร
2. เด็กชายพยูน  สระทองเทียม
3. เด็กหญิงสุกัลยา  เต็งเจียง
 
1. นางรัชดาภรณ์   เขียวนิล
2. นายสุรจิต   เขียวนิล
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 1. เด็กชายณัฐทวัช  สุขประเสริฐ์
2. เด็กชายนักสิทธ์  ปาคำ
3. เด็กชายสถิตย์  แสงกล่ำ
 
1. นางศิริรัตน์  บุญยัง
2. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์สำราญ
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1. เด็กชายทินกร  พัดทาบ
2. เด็กชายวรวุฒิ  ลีวันย์
3. เด็กชายอนืวัฒน์  แก้วทองดี
 
1. นางสาวรัชนีกรณ์  สิทธิพรม
2. นายอรุณ  ศรีปลาด
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1. เด็กชายณัฐพล  บัวพันสาย
2. เด็กชายมงคล   เปรมปรีด์
 
1. นายปวรัคค์  เที่ยงมาก
2. นางรัศมี  บุตรงาม
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1. เด็กชายฤทธิไกร  เรียงราย
2. เด็กชายเรวัติ  ทัพหงษ์
 
1. นายเดช  สุวรรณนำปน
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กชายธวัชชัย   ศรีลาจันทร์
2. เด็กชายศิวะพัฒน์   สุอินทร์
 
1. นายนเรศ   คันชั่ง
2. นางสุกานต์ดา   ชัยมงคล
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   จันทร์ดี
2. เด็กชายติณณภพ  ชุ่มอิ่ม
3. เด็กชายวีระ    ต่วนชะเอม
 
1. นายวรวัจน์  ศรีประดิษฐ์
2. นายสมชาย   ทัศนศร
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1. เด็กชายนพรัตน์   เหล่าลูกอินทร์
2. เด็กชายปฐวี    ม่วงประสิทธิ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  จนุช
 
1. นายวรวัจน์  ศรีประดิษฐ์
2. นายสมชาย  ทัศนศร