หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lpg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางจันทร์จิรา ตุลาสืบโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ฉัตรตันใจโรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
3. นางเพลิน สุขรัตน์โรงเรียนบ้านแม่กวักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางชุลีกร เชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านปงวังประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร เทพาโรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110กรรมการ
3. นางพิมพ์จันทร์ พัชรดำรงกุลโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสมคิด วงค์ษาโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ผัดวังโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางพรศรี โกมินทร์โรงเรียนบ้านอ้อนกรรมการ
4. นางสาววัชราพร การสูงเนินโรงเรียนผาแดงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางกฤษราภรณ์ รักฝูงโรงเรียนบ้านสบพลึงประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร ฤทธิพรหมโรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์กรรมการ
3. นางอรุณี สุวรรณโอสถโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางรำพา ฤาชัยโรงเรียนปงยางคกประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ กุลโมรนานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านทรายกรรมการ
3. นางอ่อนแก้ว คันทะชมภูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพรรณี อินต๊ะเสนโรงเรียนธงชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ขันธพรโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
3. นางสุพรรณ โลกคำลือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา85กรรมการ
4. นางเข็มทอง สุภากุลโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางนราพร ชัยมงคลโรงเรียนอนุบาลลำปางประธานกรรมการ
2. นายถนัด มณีจันทราโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
3. นางอุบล รินนานนท์โรงเรียนบ้านหวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอนงค์ หิรัญพานิชโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ กรรณิกาโรงเรียนบ้านห้วยอูนกรรมการ
3. นางเบญจลักษณ์ บัวภิบาลโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณ โลกคำลือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา85ประธานกรรมการ
2. นางนิลาวัณย์ สูวรรณจักรโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
3. นางวันทนา ภูมมะภูติโรงเรียนสบเมาะวิทยากรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสุดสวาท วรศรีโรงเรียนแม่ก๋งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธงชัย พรหมสายโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์กรรมการ
3. นางวรกมล เตสันโตโรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา วันชนะโรงเรียนบ้านกาศเมฆประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี ต่างใจโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ปพร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางชมพรรณ ณ มาโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
2. นางฟองจันทร์ อินทวงศ์โรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
3. นายถาวร จอมอินทร์โรงเรียนบ้านสบพรึงกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวมาริษา ฮั่นยะลาโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
2. นางสวาท นามเสนโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางไพบูลย์ ปองเสงี่ยมโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปางกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ทาใจโรงเรียนบ้านแม่งาวใต้กรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ขุมแร่โรงเรียนวัดบ้านแขมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายนัฐพงศ์ นำมาโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วยกรรมการ
2. นางสมจิตต์ ยมสาธารโรงเรียนสบเมาะวิทยากรรมการ
3. นางทองอ่อน คณิตปัญญาเจริญโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายนวลลักษณ์ อินปาโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปางกรรมการ
5. นางสมพิศ สายอุดต๊ะโรงเรียนบ้านแม่เฟืองกรรมการ
6. นางสาววิภา วีระเดชโรงเรียนไตรภพวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกัตติกา อินเจือจันทร์โรงเรียนบ้านบ่อห้อกรรมการ
2. นางปาณิตา ชัยวรรณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 กรรมการ
3. นายจรัล ปันแก้วโรงเรียนเมืองยาววิทยากรรมการ
4. นางจริยา ธรรมทองโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎา เหลืองไพโรจน์โรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
6. นายสนธยา แสงศรีจันทร์โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมชัย พันโนลิดโรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
2. นางสมลักษณ์ สารธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
3. นางฟองนวล ยันตรวัฒนาโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายวรวุฒิ ต๊ะคำวรรณ์โรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย พันโนลิดโรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
2. นางกัลยา โยมงามโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ตองอ่อนโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมชัย พันโนลิดโรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
2. นางสมลักษณ์ สารธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
3. นางฟองนวล ยันตรวัฒนาโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายวรวุฒิ ต๊ะคำวรรณ์โรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย พันโนลิดโรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
2. นางกัลยา โยมงามโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ตองอ่อนโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางธัญลักษณ์ งามขำมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นางนงนภัส พงศ์สุพัฒน์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางสุภาพร หมั่นการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวนิภาวดี ไข่ทาโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา ชัยวงษ์โรงเรียนทุ่งฝางวิทยากรรมการ
2. นายมนรักษ์ ศรีมหาวงศ์โรงเรียนสบเมาะวิทยากรรมการ
3. นางขนิษฐา บริสุทธิ์ศรีโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
4. นายวัชฌาวุฒิ กลมไลโรงเรียนผาแดงวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางผ่องศรี จันทกูลโรงเรียนทุ่งนาขามวิทยากรรมการ
2. นางบุญทิม เทือกชัยคำโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางพรรณพร ซองการโรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อยกรรมการ
4. นางพึงใจ รังคะวงษ์โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวลักษมี ปองดองโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วยกรรมการ
2. นางอัญชลี พรหมใจโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางพาที โชคไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวศิริพร อุดมธาดาโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
5. นายสมเกียนติ มูลใจยาโรงเรียนดอนไชยวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางเกตุสุดา อนุรักษ์ธงไชยโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
2. นางวรัชดาภรณ์ ศรีชัยตันโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางจิรประภา สุวรรณยานะโรงเรียนบ้านปงยางคกกรรมการ
4. นางอนัญญา กวางตุ้งโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์กรรมการ
5. นางสาวอัญชลียา อินเขียวสายโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
6. นายเชาวเร กันอินโรงเรียนบ้านอ้อนกรรมการ
7. นายอินจันทร์ กองจินาโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ ทองชาติโรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
2. นางสาวณัฎฐพร จินดากาศโรงเรียนทุ่งฝางวิทยากรรมการ
3. นางกาญจนา มณีมูลโรงเรียนเมืองยาววิทยากรรมการ
4. นางสาวจิตอนงค์ ไทยกรรณ์โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางมะลิวรรณ ไม้กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
2. นางสาวบุญแถม ทองคำโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นางถนอมศรี ศรีกอนติโรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ สรรเสริญโรงเรียนสบมายสามัคคีฯกรรมการ
5. นางบัวบาน ตาเต็มดวงโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางนิภาพร กันทะอินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
2. นางกัญญารัตน์ สุมนะโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการ
3. นางดวงจันทร์ จำภูวรรณโรงเรียนบ้านปงยางคกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางรุ่งเรือง ขัดศรีโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
2. นางสาวกนกกร เชื้อจิตโรงเรียนบ้านอ้อนกรรมการ
3. นางสาวเปรียบดาว จานแก้ว โรงเรียนสบเมาะวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางปราณี กาชัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85กรรมการ
2. นางดวงนภา รัตนดวงโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
3. นางสกลพรรณ วุ้นสีแซงโรงเรียนแม่แป้นวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางศรีมาลา วันทาทรายโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
2. นางสุพรรณี สร้อยแก้วโรงเรียนบ้านทานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ธรรมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสุธินี ต๊ะแสง โรงเรียนไตรภพวิทยากรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ หอมแก่นจันทร์โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
3. นางศศิธร เขื่อนคงโรงเรียนอนุบาลงาวกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ เกษรเกศราโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
2. นางนิรมล เกตุวงศ์โรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นางอติภรณ์ ศรีนันทาโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางณิชรัตน์ คำตุ้ยโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง กรรมการ
2. นางทับทิมทอง เสาร์ไชยโรงเรียนบ้านนาแช่กรรมการ
3. นางสาวศมาพร กันทะมาศโรงเรียนแม่แป้นวิทยากรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางประภา สัตย์ต่อชาติโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา ใจยะทิโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาวเกษศินี เปิดตาโรงเรียนบ้านบ่อห้อกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสุริยวัฒน์ วันดีโรงเรียนบ้านห้วยอูนกรรมการ
2. นายยงยุทธ อุดเป็งโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วยกรรมการ
3. นายสุวรรณ วิญญา โรงเรียนบ้านกาศเมฆกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายบุญเชียร ทิพย์ศรีโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง โรงเรียนทุ่งฝางวิทยากรรมการ
3. นายอนัติยา เชียงทองโรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอรรถพันธ์ เถิ้มแก้วโรงเรียนวัดบ้านสักกรรมการ
2. นายปฐมวัชญ์ ไชยวรรณโรงเรียนบ้านกาดกรรมการ
3. นายวิทยา คำแสนเดชโรงเรียนวัดสบจางกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอนุชา นามะสอนโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์กรรมการ
2. นายสงกรานต์ จิตตรงโรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
3. นายสงบ ใจจูญโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเอกรัตน์ ทาคำโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
2. นายธวัช อติพลรัตน์โรงเรียนทุ่งหนองขามกรรมการ
3. นายสันติ ไลตระกูลโรงเรียนผาแดงวิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจรูญ วงศ์บุตรโรงเรียนบ้านบ่อห้อกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรา เลขะวณิชโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
3. นางกฤษณี คำราชโรงเรียนเมืองยาววิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปิยะนันท์ วงษารัฐโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)กรรมการ
2. นางเบญจวรรณ วงศ์ธิดาโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
3. นายทลงกลด วงษ์มาโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสมชาย วังกาวรรณโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
2. นายทวีสิน ชัยมงคลโรงเรียธงชัยวิทยากรรมการ
3. นายกฤษฎา ศรีภูมินทร์โรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร หงส์สามสิบเจ็ดโรงเรียนสบเมาะวิทยากรรมการ
2. นางอรสา สุดตาสอนโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์กรรมการ
3. นางรุจนี ทองคำโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
4. นางภัทรศรี พุทธันบุตรโรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายจิตร ยอดเทาโรงเรียนทุ่งฝางวิทยากรรมการ
2. นางปรานี เครือคำขาวโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
3. นายสมชาย ม่วงคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85กรรมการ
4. นางพัชรี เมืองยศโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
5. นายสนธยา แสงสีจันทร์โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีชัยตันโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางปิยนันท์ วงษารัฐโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ วงศ์ธิดาโรงเรียนทุ่งหนองขามกรรมการ
3. นายทรงกลด วงษ์มาโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายชัยพร คุณรัตน์โรงเรียนอนุบาลลำปางกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ์ สายสืบโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ เก้งโทนโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
4. นางอำไพ วงศ์นามโรงเรียนอนุบาลลำปางกรรมการ
5. นางบุญรัตน์ ทองสิริมณีรัตน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสวิง ชัยมงคลโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)ประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ สิงห์ทองไชยโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางดวงดาว รุ่งแจ้งโรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
4. นายสิทธิกร ชนะกรโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
5. นายสัญญา แก้วหล้าโรงเรียนเมืองยาววิทยากรรมการ
6. นายสนุก สูงขาวโรงเรียนวอแก้ววิทยากรรมการ
7. นายสมชาย ม่วงคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ ณ จันตาโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปางกรรมการ
2. นางสุรภี บัวแก้วโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นายสุพล ปูหนุกโรงเรียนบ้านแม่เฟืองกรรมการ
4. นายแสวง ธรรมสาครโรงเรียนสบเมาะวิทยากรรมการ
5. นายมนู คชพรมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ อรุณโรงเรียนสบเมาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ แสนเมืองใจโรงเรียนบ้านอ้อนกรรมการ
3. นายนิกร ใจไหวโรงเรียนผาแดงวิทยากรรมการ
4. นายจำรัส อติชาตโรงเรียนบ้านบ่อห้อกรรมการ
5. นายวิทยา ชมเชยโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
6. นายศราวุฒิ โท๊ะนาบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสวิง ชัยมงคลโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
2. นายประยูร แลกันทะโรงเรียนเมืองยาววิทยากรรมการ
3. นายไพศาล ทิพย์ศรีบุตรโรงเรียนบ้านแม่อางกรรมการ
4. นายสามารถ ณ ลำปางโรงเรียนบ้านหมากหัววังกรรมการ
5. นายศรีรัตน์ ธุระโรงเรียนวัดเสด็จกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวส่องหล้า ภักดีวงศ์โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)ประธานกรรมการ
2. นายนันทวัฒน์ สิทธิมาโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นายนพดล ยอดวงศ์โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
4. นายสมบูรณ์ แบ่งทิศโรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
5. นางสาวศิรินทร์รัตน์ พุ่มไสวโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยากรรมการ
6. นายปริญญา มานะสุคนธ์โรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอุดม สีตลานุชิตโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายโอภาต โตสงวนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสบันนา มหาวรรณ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายศิวัช จารุวสุพันธ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายเริง ขัดทะเสมาโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
3. นายนภดล เตปินสายโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวิญญู คงฉิมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกรรมการ
2. นายเอกพล ไชยพรหมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกรรมการ
3. นางอำพร สาระมนต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอุดม สีตลานุชิตโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายโอภาต โตสงวนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสบันนา มหาวรรณ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายศิวัช จารุวสุพันธ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายเริง ขัดทะเสมาโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
3. นายนภดล เตปินสายโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิญญู คงฉิมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกรรมการ
2. นายเอกพล ไชยพรหมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกรรมการ
3. นางอำพร สาระมนต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายวิญญู คงฉิมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกรรมการ
2. นายเอกพล ไชยพรหมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกรรมการ
3. นางอำพร สาระมนต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิญญู คงฉิมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกรรมการ
2. นายเอกพล ไชยพรหมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกรรมการ
3. นางอำพร สาระมนต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอุดม สีตลานุชิตโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายโอภาต โตสงวนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสบันนา มหาวรรณ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายศิวัช จารุวสุพันธ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายเริง ขัดทะเสมาโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
3. นายนภดล เตปินสายโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิญญู คงฉิมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกรรมการ
2. นายเอกพล ไชยพรหมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกรรมการ
3. นางอำพร สาระมนต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวิญญู คงฉิมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกรรมการ
2. นายเอกพล ไชยพรหมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกรรมการ
3. นางอำพร สาระมนต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายอุดม สีตลานุชิตโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายโอภาต โตสงวนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสบันนา มหาวรรณ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายศิวัช จารุวสุพันธ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายเริง ขัดทะเสมาโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
3. นายนภดล เตปินสายโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวิญญู คงฉิมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกรรมการ
2. นายเอกพล ไชยพรหมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกรรมการ
3. นางอำพร สาระมนต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. ผศ.ณรงค์ สมิทธิธรรมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวศิน ชุ่มใจโรงเรียนวอแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายทยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. ผศ.ณรงค์ สมิทธิธรรมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวศิน ชุ่มใจโรงเรียนวอแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำป่งกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายทยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. ผศ.ณรงค์ สมิทธิธรรมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรี วศิน ชุ่มใจโรงเรียนวอแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายทยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. ผศ.ณรงค์ สมิทธิธรรมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวศิน ชุ่มใจโรงเรียนวอแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายทยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. ผศ.ณรงค์ สมิทธิธรรมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวศิน ชุ่มใจโรงเรียนวอแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายทยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. ผศ.ณรงค์ สมิทธิธรรมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวศิน ชุ่มใจโรงเรียนวอแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายทยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. ผศ.ณรงค์ สมิทธิธรรมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวศิน ชุ่มใจโรงเรียนวอแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายทยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. ผศ.ณรงค์ สมิทธิธรรมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวศิน ชุ่มใจโรงเรียนวอแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายทยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. ผศ.ณรงค์ สมิทธิธรรมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวศิน ชุ่มใจโรงเรียนวอแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายทยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. ผศ.ณรงค์ สมิทธิธรรมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวศิน ชุ่มใจโรงเรียนวอแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. ผศ.ณรงค์ สมิทธิธรรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวศิน ชุ่มใจโรงเรียนวอแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. ผศ.ณรงค์ สมิทธิธรรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวศิน ชุ่มใจโรงเรียนวอแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. ผศ.ณรงค์ สมิทธิธรรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวศิน ชุ่มใจโรงเรียนวอแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. ผศ.ณรงค์ สมิทธิธรรมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวศิน ชุ่มใจโรงเรียนวอแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. ผศ.ประชุม บุญน้อมมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายปราการ ใจดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายบุญช่วย สอนปิงคำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายทยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. ผศ.ประชุม บุญน้อมมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายปราการ ใจดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายบุญช่วย สอนปิงคำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายทยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. ผศ.ประชุม บุญน้อมมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายปราการ ใจดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายบุญช่วย สอนปิงคำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. ผศ.ประชุม บุญน้อมมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายปราการ ใจดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายบุญช่วย สอนปิงคำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายทยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายทยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. ผศ.ประชุม บุญน้อมมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายปราการ ใจดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายบุญช่วย สอนปิงคำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายทยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. ผศ.ประชุม บุญน้อมมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายปราการ ใจดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายบุญช่วย สอนปิงคำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายทยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. ผศ.ประชุม บุญน้อมมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายปราการ ใจดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายบุญช่วย สอนปิงคำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายทยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. ผศ.ประชุม บุญน้อมมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายปราการ ใจดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายบุญช่วย สอนปิงคำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายทยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. ผศ.ประชุม บุญน้อมมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายปราการ ใจดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายบุญช่วย สอนปิงคำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ผศ.กนกรัชต์ เก่าศิริมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสมคบ สุภากุลเมืองยาววิทยากรรมการ
2. นางบงกช กันทาวงศ์โรงเรียนสบเมาะวิทยากรรมการ
3. นางรมิดา ธนาธิปศิริสกุลโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ผศ.กนกรัชต์ เก่าศิริมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. ผศ.กนกรัชต์ เก่าศิริมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสมคบ สุภากุลโรงเรียนเมืองยาววิทยากรรมการ
2. นางบงกช กันทาวงศ์โรงเรียนสบเมาะวิทยากรรมการ
3. นางรมิดา ธนาธิปศิริสกุลโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. ผศ.กนกรัชต์ เก่าศิริมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประทีป ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดท่าสีกรรมการ
2. นางสุมาลี ทาสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
3. นายศุภลักษณ์ ชัยชะนะโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ มหาวรรณโรงเรียนแม่ก๋งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ เรืองจิตต์โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
3. นายบุญพักตร์ อุดมเพ็ชรโรงเรียนแม่ตีบกรรมการ
4. นายเฉลิม คำเมืองใจโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางศิริรัตน์ โพธิ์สวัสดิ์มณีโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
2. นายสุวรรณ วิญญาโรงเรียนบ้านกาศเมฆกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ กันตาโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ อุปนันท์โรงเรียนแม่ฮ่างประธานกรรมการ
2. นายมนู คชพรมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี รัตนปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางปรียา พันธ์จำนงค์โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
2. นางกฤษณีย์ จันทร์ประเสริฐโรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110กรรมการ
3. นางปราณี มาลูนศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี ภาคเหนือ จังหวัดลำปางกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ จำเริญขจรสุขโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ อุปนันท์โรงเรียนทุ่งฝางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสินีนาฎ ใจคำลือโรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
3. นางสุพรรณี นามวงค์โรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุพิน จันมะโนโรงเรียนบ้านปงใต้กรรมการ
2. นางวัฒนา ชมพูรัตน์โรงเรียนอนุบาลงาวกรรมการ
3. นายสุขุม ปันทะโรงเรียนสบเมาะวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางดาวเรือง คชพรมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจริยา ธรรมทองโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
3. นายไพบูลย์ ใจกล้าโรงเรียนผาแดงวิทยากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายประพันธ์ อุปนวลโรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
2. นางสมพร แก้วสิทธิวงศ์โรงเรียนบ้านหม้อกรรมการ
3. นางภาวิณี พันติยาโรงเรียนวัดน้ำโท้งกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม คำเมืองใจโรงเรียนธงชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจตุพล วรรณวงค์โรงเรียนบ้านอ้อนกรรมการ
3. นายประวิทย์ แสงงามโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ อุปนันท์โรงเรียนทุ่งฝางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลินี สูยาธรโรงเรียนสบเมาะวิทยากรรมการ
3. นายไพบูลย์ ใจกล้าโรงเรียนผาแดงวิทยากรรมการ
4. นางสุนันทา อินผูกโรงเรียนทุ่งฝางวิทยากรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ สัญญาโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ซิงห์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม1กรรมการ
3. นายจตุพล วรรณวงค์โรงเรียนบ้านอ้อนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุดาพร สืบกาสีโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
2. นางเจียมจิตร ขันติโชติโรงเรียนอนุบาลลำปางกรรมการ
3. นางพรรณภัสร์ ทรัพย์สุขโรงเรียนบ้านบ่อฮ้อกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางสาววันทนีย์ จงอรุณทัพรังษีโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
2. นางวราภรณ์ ศรีทินนท์โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
3. นางวรรณา ตุ้ยเต็มวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำจำกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางยุพิน แก้วบุญเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร สืบกาสีโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
3. นายสุขุม พันธุ์เปรื่องโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวรรณี อริยะสมบัติโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1กรรมการ
2. นางกาญจนา บุตรทวงศ์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางสาวสุพิชฌาย์ ชูสายโรงเรียนบ้านปงใต้กรรมการ
4. นางสาววิลาสินี หลีตระกูลโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวกอบแก้ว เตชะเทพโรงเรียนวัดหัวฝายกรรมการ
2. นางสิริวรรณ พันธุ์กสิกรโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
3. นางสาวระพีพรรณ จรรยานะศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปางกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย จันต๊ะวงศ์โรงเรียนวัดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประกายทอง จันทร์จร โรงเรียนบ้านอ้อนกรรมการ
3. นางดาวเรือง คชพรมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางจอมขวัญ หมื่นแก้วโอวาทโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
2. นายวสันต์ แปงจิตต์โรงเรียนบ้านจำค่ากรรมการ
3. นายวรริทธิ์ กันชาติโรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางอัมพร วรรณแก้วโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1)กรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็งโรงเรียนทุ่งฝางวิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงนภา อินยะยศโรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนันทา แนวบรรทัดโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
2. นางกาญจนา อินสองใจโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
3. นางอิศรา สารบรรณ์โรงเรียนอนุบาลงาว(ภานุนิยม)กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายคิด ใหม่ธรรมโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
2. นางมาลี เตชะพลีโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
3. นางสุพรรษา จอมอินทร์โรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางดาวเรือง คชพรมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
2. นางพนิดา สถาพรโรงเรียนแม่แป้นวิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงนภา อินยะยศโรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางดาวเรือง คชพรมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
2. นายจรูญศักดิ์ เดชามาตย์โรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา หลวงบุญมีโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยากรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพนิดา สถาพรโรงเรียนแม่แป้นวิทยากรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
3. นางสาวดวงนภา อินยะยศโรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสารโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1)กรรมการ
2. นายปฏิรูป จันทร์ตาวงค์โรงเรียนบ้านบ่อห้อกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา หลวงบุญมีโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุทธิกานต์ ตาจะนะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายเอกพล ปิกเกษมโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
2. นางสุพรรณษา จอมอินทร์โรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
3. นางสาวสุทธิกานต์ ตาจะนะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวรเดช ศรีเดชโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ ฟูใจโรงเรียนวังตมกรรมการ
3. นางประวีณา ติงโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล ชื่นกุลโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิวัตน์ กิติคำโรงเรียนวัดเสด็จกรรมการ
3. นายจรัญ ปันแก้วโรงเรียนเมืองยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพร้อมพงษ์ ไชยชนะโรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
2. นายธานินทร์ พรมวิชัยโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์กรรมการ
3. นายสมเจตน์ ไปเร็วโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1)กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล ชื่นกุลโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิวัตน์ กิติคำโรงเรียนวัดเสด็จกรรมการ
3. นายจรัญ ปันแก้วโรงเรียนเมืองยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ อรุณโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
2. นายธงไชย จันต๊ะวงศ์โรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
3. นายสมเจตน์ ไปเร็วโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1)กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางบัวศรี สันเทพโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาวประธานกรรมการ
2. นางกนกภรณ์ วงศ์มาวิวัฒน์โรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางกัลย์กมล บุญแข็งโรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางรัตนา เมืองแก้วโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ เตชะสกุลมาศโรงเรียนนิคมกิ่วลม 3กรรมการ
3. นางธนวรรณ เทพนามวงศ์โรงเรียนบ้านสบเติ๋นกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายพิทยา คำตาเทพโรงเรียนเมืองยาววิทยากรรมการ
2. นางสาวสุพิศ จักขุโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
3. นางอุทุมพร โพธิ์กรานต์โรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
4. Mr.Frankline FonAnuban Mae Moh Schoolกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางปิยพร เมษสุวรรณโรงเรียนบ้านปันง้าวประธานกรรมการ
2. นางนงค์เยาว์ ธรรมศิริโรงเรียนอนุบาลลำปางกรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ โยธาโรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางพิศวง อุสาหะนันท์โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ พรหมยศอนุบาลลำปางกรรมการ
3. นางสาวศุภราภรณ์ วงศ์ชัชวาลย์โรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสุพิน อริยะเครือโรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)กรรมการ
2. นางนงนภัส ชื่นใจโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์กรรมการ
3. นางสาวอรชร หงษ์ยี่สิบหกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85กรรมการ
4. MissMelisa Kathleen BresslerChumchonbanfonwittaya Schoolกรรมการ
5. นางสาวนภัสนันท์ ทิลาวงค์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางญาณภัทร หลีแก้วสายโรงเรียนบ้านทานประธานกรรมการ
2. ดร.บังอร ร้อยกรองโรงเรียนอนุบาลลำปางกรรมการ
3. นายกฤตภัส สันวงศ์โรงเรียนปงยางคกทิพย์ช้างอนุสรณ์กรรมการ
4. MissEvangeline Castilloโรงเรียนอนุบาลงาวกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางยุวดี แปงสนิทโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
2. นางสาวรัตตินันท์ ตั้งเพียรโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)กรรมการ
3. นางสาวสุภัทร์ศรี ปัญญามาโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอลงกรณ์ ไชยหมอนโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรสุรีย์ สว่างถาวรกุลโรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางมัทนา กันทาโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสนันท์ ทิลาวงศ์โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)กรรมการ
3. นางสาววชิรฎาว แสงบุญเรืองโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ แม่นธนูโรงเรียนอนุบาลงาวกรรมการ
5. MissRoselyn Megusoโรงเรียนอนุบาลลำปางกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวนิดา สุทธหลวงโรงเรียนสบเมาะวิทยากรรมการ
2. นางนิรชา หลักคำโรงเรียนบ้านบ่อห้อกรรมการ
3. นางณัฐนิชา ศักดิ์เดโชกุลโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายวรพล ปาปลูกโรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
2. นางญาดา พันธ์เกษโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
3. นางจารุนันท์ ชัยธิมาโรงเรียนทุ่งฝางวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางนัยนา อู่ศิริสมบัติโรงเรียนประชาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุจินต์ อินต๊ะสงค์โรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
3. นางสาวปวีณา เนียมประยูรโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเรียม ก๋าขัติโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ รักสถานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85กรรมการ
3. Mr.Wang Ming LiangLampang Kanlayanee Schoolกรรมการ
4. นางสาวเรวดี สุวรรณภาพทองโรงเรียนเทศบาลเมืองเขลางค์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางทิวารัตน์ ชำนาญโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
2. นางสาวพนิดา อุ่นไทยแท้โรงเรียนวัดบ้านแขมกรรมการ
3. นางปราณี ห่อทองโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
4. นางสาววรางคณาง ปะพบบุญโรงเรียนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ ณ ลำปางโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
2. นางสาวพรประภา จันตาวงศ์โรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
3. นางสาวเกษราภรณ์ วังใจฟูโรงเรียนบ้านอ้อนกรรมการ
4. นางพรจันทร์ สุวรรณสุระโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวสายใจ แก้วสว่างโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย กลิ่นทองโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรรองประธานกรรมการ
3. นางรวงทอง รักษ์สกุลโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี อำพันธ์โรงเรียนวัดบ้านแลงกรรมการ
5. นายบุญพักตร์ อุดมเพชรโรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
6. นายสัมพันธ์ ขันธิกุลโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
7. นายสวัสดิ์ สัญญาโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
8. นางผ่องพรรณ สายสืบโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
9. นายกมล สุภจันทร์โรงเรียนบ้านสบป้าดวิทยากรรมการ
10. นายสุเกษ วงศ์นามโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ สายมิตรโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ประธานกรรมการ
2. นายสมเจตน์ ไปเร็วโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะรองประธานกรรมการ
3. นายไพชยนต์ นาคะปรีชาโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
4. นายสัญญา อนันต์ไชยโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี กรรมการ
5. นายช่วย วันทาทรายโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
6. นายชาตรี รัตนปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85กรรมการ
7. นายอำนวย พรมรัมย์โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อยปางปง - ปางทรายกรรมการ
8. นางอำไพ วงศ์นามโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
9. นายนภดล วงศ์ชัชวาลย์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสัญญา แก้วหล้าโรงเรียนเมืองยาววิทยากรรมการ
2. นายเฉลิม คำเมืองใจโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นางรวงทอง รักษ์สกุลโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
4. นายสิทธิกร ชะนะกรโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
5. นางดวงดาว รุ่งแจ้งโรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
6. นายเกรียงไกร กอวิเศษโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์กรรมการ
7. นายธานินท์ พรมวิชัยโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายพิทยา ตาเทพโรงเรียนเมืองยาววิทยากรรมการ
2. นางสุดสวาท วรศรีโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
3. นางนิรมล เกตุวงค์โรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางจรัสศรี สิงหจารุโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางอำภา เตชะอุ๊ดโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
3. นางนวลลักษณ์ อินปาโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปางกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐพร จินดากาศโรงเรียทุ่งฝางวิทยานกรรมการ
5. นางลัดดา เอี่ยวพิพัฒน์กุลโรงเรียนบ้านแม่เฟืองกรรมการ
6. นางยุภาณี ศรีตาบุตรโรงเรียนบ้านยางอ้อยกรรมการ
7. นางกัลยากร ลาดปาละโรงเรียนบ้านปันเต้ากรรมการ
8. นางศิริพร เปี้ยปลูกโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
9. นางแสงเดือน ศรีรัตนาโรงเรียนแม่ก่งวิทยากรรมการ
10. นายสมบูรณ์ แบ่งทิศโรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
11. นางสาวปิยะวดี คำหมื่นกุลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางสุดสวาท วรศรีโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
2. นางนิรมล เกตุวงค์โรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาวประภาพร อินทรศรีโรงเรียนสบเมาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวสิริวรรณ พันธุ์กสิกรโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
5. นายพิทยา ตาเทพโรงเรียนเมืองยาววิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสุนทรี มาน้อยโรงเรียนอนุบาลลำปางประธานกรรมการ
2. นางปราณี ศรีธิโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางวิไลพร หอมบุบผาโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางประทุม แสนจิตรโรงเรียนบ้านบ่อห้อกรรมการ
2. นางรำพา ฤาชัยโรงเรียนปงยางคกกรรมการ
3. นางรัตนา ขันธพรโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณ โลกคำลือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85กรรมการ
5. นางวัชราพร การสูงเนินโรงเรียนผาแดงวิทยากรรมการ
6. นางฟองจันทร์ อินทวงศ์โรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางประภาศรี ทาปลูกโรงเรียนบ้านหมากหัววังประธานกรรมการ
2. นางเยาวนิต อุปละกุลโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
3. นางอารยา สุขยิ่งโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณ โลกคำลือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85กรรมการ
2. นางวัชราพร การสูงเนินโรงเรียนผาแดงวิทยากรรมการ
3. นางฟองจันทร์ อินทวงศ์โรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
4. นางรัตนา ขันธพรโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
5. นางพรรณี อินต๊ะเสนโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางอาภรณ์ ลาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา แจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ แก้วดีโรงเรียนบ้านกาดเมฆกรรมการ
4. นางจันทนา ปวงทุเลา โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพงกรรมการ
5. นางสาวนวพรรณ แก้วร่วมวงศ์โรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวนาถชนก วังใจฟูโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
2. นางชาธิณี ครองราษฎร์โรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนฤมล กูลใจโรงเรียนผาแดงวิทยากรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสุนีย์ สัตยารักษ์โรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เรือนก๋าโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นางนิภา สมกุลโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วยกรรมการ
4. นางจิราพรรณ จันทร์มณีโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลียา อินเขียวสายโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ตองอ่อนโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
3. นายวัชฌาวุฒิ กลมไลโรงเรียนผาแดงวิทยากรรมการ
4. นายอนัญญา กวางตุ้งโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์กรรมการ
5. นางจิรประภา สุวรรณยานะโรงเรียนบ้านปงยางคกกรรมการ
6. นายสนธยา แสงสีจันทร์โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
7. นางจริยา ธรรมทองโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
8. นายมนรักษ์ ศรีมหาวงศ์โรงเรียนสบเมาะวิทยากรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี อินต๊ะเสนโรงเรียนบ้านอ้อนประธานกรรมการ
2. นางมัณฑนา สุวรรณศรโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี อำพันธุ์โรงเรียนวัดบ้านแลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางอำไพ ผัดวังโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพวงพรรณ จันทร์ฟุ่นโรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
3. นางสมคบ สุภากุลโรงเรียนเมืองยาววิทยากรรมการ
4. นางสุดสวาท วรศรีโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางพรนิภา ยศบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
2. นางทิวาพร อิ่นคำมาโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางปัทมาพร ปงหาญโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
4. นางจินดา กันยะพันธ์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
5. นางสาวเสาวรส กล้าผจญโรงเรียนไตรภพวิทยากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายจรัล ปันแก้วโรงเรียนเมืองยาววิทยากรรมการ
2. นายอินจันทร์ กองจินาโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นายเฉลิมชัย พันโนลิดโรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
4. นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีชัยตันโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางกัตติกา อินเจือจันทร์โรงเรียนบ้านบ่อห้อกรรมการ
6. นางปาณิตา ชัยวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85กรรมการ
7. นายเชาวเร กันอินโรงเรียนบ้านอ้อนกรรมการ
8. นางสาวนิตยา ชัยวงษ์โรงเรียนทุ่งฝางวิทยากรรมการ
9. นางเกตุสุดา อนุรักษ์ธงไชยโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
10. นางขนิษฐา บริสุทธิ์ศรีโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
11. นายกฤษฎา เ เหลืองไพโรจน์โรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นางทิวารัตน์ ชำนาญโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี อำพันธ์ุโรงเรียนวัดบ้านแลงกรรมการ
3. นางสมพิศ ผดุงศิลป์โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
4. นางนิรมล เกตุวงค์โรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
5. นายอนุสรณ์ ตองอ่อนโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
6. นายประภากรณ์ สิงห์หล้าโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายฉัตรชัย ฉัตรเจนโรงเรียนบ้าบ่อฮ้อกรรมการ
8. นางสิริวรรณ พันธุ์กสิกรโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
9. นางจันทร์ฉาย เมธาโรงเรียนบ้านไร่ประชาสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวจิตรตรา ทราจารวัตย์โรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางปราณีรัตน์ พยัคฆบุตรโรงเรียนบ้านสบป้าดกรรมการ
2. นางจินตนา กลิ่นทองโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
3. นางชรินทิพย์ เหล่าชัยโรงเรียนบ้านโทกหัวช้างกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางทัศทรง จุมพิตโรงเรียนอนุบาลงาวกรรมการ
2. นางวีเกษ พูดตรงโรงเรียนบ้านง้าวกรรมการ
3. นางนงนุช ศรีพันธ์โรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอรพรรณ ปัญญาดีโรงเรียนบ้านแม่เฟืองกรรมการ
2. นางรัตนา บุญยังโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
3. นางสมพิศ วรรณสารโรงเรียนอนุบาลลำปางกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางจุรีย์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ ลาวิตาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
5. นางณัฐพร ใจอินตาโรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
6. นางพรรณี วังไชยเลิศโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
7. นางสาววลัยลักษณ์ คำวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
8. นางภารดี ฝั้นจักรสายโรงเรียนบ้านกล้วยแพะกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางจุรีย์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ ลาวิตาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
5. นางณัฐพร ใจอินตาโรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
6. นางพรรณี วังไชยเลิศโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
7. นางสาววลัยลักษณ์ คำวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
8. นางภารดี ฝั้นจักรสายโรงเรียนบ้านกล้วยแพะกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางจุรีย์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ ลาวิตาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
5. นางณัฐพร ใจอินตาโรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
6. นางพรรณี วังไชยเลิศโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
7. นางสาววลัยลักษณ์ คำวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
8. นางภารดี ฝั้นจักรสายโรงเรียนบ้านกล้วยแพะกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางจุรีย์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ ลาวิตาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
5. นางณัฐพร ใจอินตาโรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
6. นางพรรณี วังไชยเลิศโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
7. นางสาววลัยลักษณ์ คำวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
8. นางภารดี ฝั้นจักรสายโรงเรียนบ้านกล้วยแพะกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางจุรีย์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ ลาวิตาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
5. นางณัฐพร ใจอินตาโรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
6. นางพรรณี วังไชยเลิศโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
7. นางสาววลัยลักษณ์ คำวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
8. นางภารดี ฝั้นจักรสายโรงเรียนบ้านกล้วยแพะกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางจุรีย์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ ลาวิตาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
5. นางณัฐพร ใจอินตาโรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
6. นางพรรณี วังไชยเลิศโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
7. นางสาววลัยลักษณ์ คำวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
8. นางภารดี ฝั้นจักรสายโรงเรียนบ้านกล้วยแพะกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางจุรีย์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางอัญชลี ชมชื่นโรงเรียนบ้านหวดกรรมการ
5. นางพรรณี วังไชยเลิศโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
6. นางปราณี เครือคำขาวโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางจุรีย์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางอัญชลี ชมชื่นโรงเรียนบ้านหวดกรรมการ
5. นางพรรณี วังไชยเลิศโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
6. นางปราณี เครือคำขาวโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางจุรีย์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางอัญชลี ชมชื่นโรงเรียนบ้านหวดกรรมการ
5. นางพรรณี วังไชยเลิศโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
6. นางปราณี เครือคำขาวโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางจุรีย์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางอัญชลี ชมชื่นโรงเรียนบ้านหวดกรรมการ
5. นางพรรณี วังไชยเลิศโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
6. นางปราณี เครือคำขาวโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ ลาวิตาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางจุรีย์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ยาสิทธิ์โรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
5. นางวาสนา ฉัตรตันใจโรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ ปัญญายืนโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางเครือวัลย์ ลาวิตาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางจุรีย์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ยาสิทธิ์โรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
5. นางวาสนา ฉัตรตันใจโรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ ปัญญายืนโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเจษฏา จักรแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางอำไพ พิกุลหอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางจินดารัตน์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
5. นางสาวสุธินี จิตราพิทักษ์กูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
6. นางสาวสุวิมล ใจมาโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
7. นางสาวปิยะวดี คำหมื่นกุลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
8. นางโสภาพรรณ์ คำบุญชูโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเจษฏา จักรแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางอำไพ พิกุลหอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางจินดารัตน์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
5. นางสาวสุธินี จิคราพิทักษ์กูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
6. นางโสภาพรรณ์ คำบุญชูโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
7. นางสาวสุวิมล ใจมาโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
8. นางสาวปิยะวดี คำหมื่นกุลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเจษฏา จักรแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางอำไพ พิกุลหอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางจินดารัตน์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
5. นางสาวสุธินี จิตราพิทักษ์กูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
6. นางโสภาพรรณ์ คำบุญชูโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
7. นางสาวสุวิมล ใจมาโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
8. นางสาวปิยะวดี คำหมื่นกุลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเจษฏา จักรแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางอำไพ พิกุลหอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางจินดารัตน์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
5. นางสาวสุธินี จิตราพิทักษ์กูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
6. นางโสภาพรรณ์ คำบุญชูโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
7. นางสาวสุวิมล ใจมาโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
8. นางสาวปิยะวดี คำหมื่นกุลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเจษฏา จักรแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางทองคำ ชุ่มจารณ์โรงเรียนศึกษาสงเคาระห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางอำไพ พิกุลหอมโรงเรียนศึกษาสงเคาระห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางจินดารัตน์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคาระห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
5. นางสาวสุธินี จิตราพิทักษ์กูลโรงเรียนศึกษาสงเคาระห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
6. นางโสภาพรรณ์ คำบุญชูโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
7. นางสาวสุวิมล ใจมาโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
8. นางสาวปิยะวดี คำหมื่นกุลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายเจษฏา จักรแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางอำไพ พิกุลหอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางจินดารัตน์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
5. นางสาวสุธินี จิตราพิทักษ์กูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
6. นางโสภาพรรณ์ คำบุญชูโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
7. นางสาวสุวิมล ใจมาโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
8. นางสาวปิยะวดี คำหมื่นกุลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางประทุม เครือแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางพิมพ์พาพร จินะกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางศิริพร อินแก้วถาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางนิภาพร กันทะอินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
5. นางปัทมาพร ปงหาญโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัชนีกร กาชัยโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
7. นางสาวนวพรรณ แก้วร่วมวงศ์โรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางประทุม เครือแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางพิมพ์พาพร จินะกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางศิริพร อินแก้วถาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางนิภาพร กันทะอินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
5. นางปัทมาพร ปงหาญโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัชนีกร กาชัยโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
7. นางสาวนวพรรณ แก้วร่วมวงศ์โรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางประทุม เครือแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางพิมพ์พาพร จินะกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางศิริพร อินแก้วถาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางนิภาพร กันทะอินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
5. นางปัทมาพร ปงหาญโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัชนีกร กาชัยโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
7. นางสาวนวพรรณ แก้วร่วมวงศ์โรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางประทุม เครือแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางพิมพ์พาพร จินะกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางศิริพร อินแก้วถาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางนิภาพร กันทะอินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
5. นางปัทมาพร ปงหาญโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัชนีกร กาชัยโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
7. นางสาวนวพรรณ แก้วร่วมวงศ์โรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสวัสดิ์ ชัยทานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสุดาวดี ทศมณฑลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางนารา บุญมีพิพิธโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
5. นางกฤษราภรณ์ รักฝูงโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
6. นางวรนุช จรูญโสตร์โรงเรียนบ้านหวดกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสวัสดิ์ ชัยทานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสุดาวดี ทศมณฑลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางนารา บุญมีพิพิธโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
5. นางกฤษราภรณ์ รักฝูงโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
6. นางวรนุช จรูญโสตร์โรงเรียนบ้านหวดกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสวัสดิ์ ชัยทานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสุดาวดี ทศมณฑลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางนารา บุญมีพิพิธโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
5. นางญาดา พันธ์เกษโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
6. นางกฤษฎาภรณ์ รักฝูงโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
7. นางวรนุช จรูญโสตร์โรงเรียนบ้านหวดกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นายสมชาย อภิวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางมัณฑนา สุวรรณศรโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ วุฒิโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
6. นางชลธิชา กาญจนวงค์โรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
7. นางรุ่งทิวา ถาน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
8. นายประวิทย์ แสงงามโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
9. นางสาวปิยะวดี คำหมื่นกุลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
10. นางปิยะพร ศิลปะภิรมย์สุขโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
11. นางรมิดา ธนาธิปสิริสกุลโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นายสมชาย อภิวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางมัณฑนา สุวรรณศรโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ วุฒิโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
6. นางชลธิชา กาญจนวงค์โรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
7. นางรุ่งทิวา ถาน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
8. นายประวิทย์ แสงงามโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
9. นางสาวปิยะวดี คำหมื่นกุลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
10. นางปิยะพร ศิลปะภิรมย์สุขโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
11. นางรมิดา ธนาธิปสิริสกุลโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นายสมชาย อภิวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางมัณฑนา สุวรรณศรโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ วุฒิโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
6. นางชลธิชา กาญจนวงค์โรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
7. นางรุ่งทิวา ถาน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
8. นายประวิทย์ แสงงามโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
9. นางสาวปิยะวดี คำหมื่นกุลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
10. นางปิยะพร ศิลปะภิรมย์สุขโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
11. นางรมิดา ธนาธิปสิริสกุลโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นายสมชาย อภิวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางมัณฑนา สุวรรณศรโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ วุฒิโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
6. นางชลธิชา กาญจนวงค์โรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
7. นางรุ่งทิวา ถาน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
8. นายประวิทย์ แสงงามโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
9. นางสาวปิยะวดี คำหมื่นกุลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
10. นางปิยะพร ศิลปะภิรมย์สุขโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
11. นางรมิดา ธนาธิปสิริสกุลโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นายสมชาย อภิวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางมัณฑนา สุวรรณศรโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ วุฒิโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
6. นางชลธิชา กาญจนวงค์โรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
7. นางรุ่งทิวา ถาน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
8. นายประวิทย์ แสงงามโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
9. นางสาวปิยะวดี คำหมื่นกุลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
10. นางปิยะพร ศิลปะภิรมย์สุขโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
11. นางรมิดา ธนาธิปสิริสกุลโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นายสมชาย อภิวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางมัณฑนา สุวรรณศรโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ วุฒิโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
6. นางชลธิชา กาญจนวงค์โรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
7. นางรุ่งทิวา ถาน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
8. นายประวิทย์ แสงงามโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
9. นางสาวปิยะวดี คำหมื่นกุลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
10. นางปิยะพร ศิลปะภิรมย์สุขโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
11. นางรมิดา ธนาธิปสิริสกุลโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นายสมชาย อภิวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางมัณฑนา สุวรรณศรโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ วุฒิโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
6. นางชลธิชา กาญจนวงค์โรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
7. นางรุ่งทิวา ถาน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
8. นายประวิทย์ แสงงามโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
9. นางสาวปิยะวดี คำหมื่นกุลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
10. นางปิยะพร ศิลปะภิรมย์สุขโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
11. นางรมิดา ธนาธิปสิริสกุลโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสาวมะลิวัลย์ พวยฟุ้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางกฤษราภรณ์ รักฝูงโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
4. นางสาวกัญญา ศิลารังษีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1กรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสาวมะลิวัลย์ พวยฟุ้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางกฤษราภรณ์ รักฝูงโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
4. นางสาวกัญญา ศิลารังษีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1กรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกัญญา ศิลารังษีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปางเขต 1กรรมการ
2. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางกฤษราภรณ์ รักฝูงโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
4. นางพรรณี วังไชยเลิศโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
5. นางวรนุช จรูญโสตร์โรงเรียนบ้านหวดกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกัญญา ศิลารังษีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปางเขต 1กรรมการ
2. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางกฤษราภรณ์ รักฝูงโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
4. นางพรรณี วังไชยเลิศโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกัญญา ศิลารังษีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปางเขต 1กรรมการ
2. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางกฤษราภรณ์ รักฝูงโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
4. นางพรรณี วังไชยเลิศโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางดาราวรรณ เทพพรหมวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
3. นางนาคอนงค์ มูลประเสริฐโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
4. นางปรียา พันธ์จำนงค์โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางดาราวรรณ เทพพรหมวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
3. นางนาคอนงค์ มูลประเสริฐโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
4. นางปรียา พันธ์จำนงค์โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางดาราวรรณ เทพพรหมวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
3. นางนาคอนงค์ มูลประเสริฐโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
4. นางปรียา พันธ์จำนงค์โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางดาราวรรณ เทพพรหมวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
3. นางนาคอนงค์ มูลประเสริฐโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
4. นางปรียา พันธ์จำนงค์โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสมพิศ มานิตยกุลโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
3. นางอรพินท์ ภักดีศุภผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางปรียา พันธ์จำนงค์โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสมพิศ มานิตยกุลโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
3. นางอรพินท์ ภักดีศุภผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางปรียา พันธ์จำนงค์โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางอรพินท์ ภักดีศุภผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางรัชนียา ทิวงค์ษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางเฉลิมขวัญ วิญญาโรงเรียนวัดบ้านแลงกรรมการ
5. นางนาคอนงค์ มูลประเสริฐโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
6. นางปรียา พันธ์จำนงค์โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
7. นางเรไร มาปลูกโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีรศักดิ์ เป้รอดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายธนชาต ยืนยงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ พวยฟุ้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางสุชาดา ศรีวิชัยโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
5. นางกาญจนา อินสองใจโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
6. นางสาวชไมพร สุริยาสมโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีรศักดิ์ เป้รอดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายธนชาต ยืนยงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ พวยฟุ้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางสุชาดา ศรีวิชัยโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
5. นางกาญจนา อินสองใจโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
6. นางสาวชไมพร สุริยาสมโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีรศักดิ์ เป้รอดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายธนชาต ยืนยงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ พวยฟุ้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางสุชาดา ศรีวิชัยโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
5. นางกาญจนา อินสองใจโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
6. นางสาวชไมพร สุริยาสมโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพิศ พร้อมญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายกษิดิศวร์ สายเปียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางพรจันทร์ สุวรรณสุระโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
4. นางสมพิศ มานิตยกุลโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
5. นางเฉลิมขวัญ วิญญาโรงเรียนวัดบ้านแลงกรรมการ
6. นางวัฒิตา ปาระมีโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
7. นางนาคอนงค์ มูลประเสริฐโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
8. นางปรียา พันธ์จำนงค์โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพิศ พร้อมญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายกษิดิศวร์ สายเปียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสมพิศ มานิตยกุลโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ไชยวงค์โรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
5. นางพรจันทร์ สุวรรณสุระโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
6. นางนาคอนงค์ มูลประเสริฐโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
7. นางปรียา พันธ์จำนงค์โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
8. นางวัฒิตา ปาระมีโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพิศ พร้อมญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายกษิดิศวร์ สายเปียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสมพิศ มานิตยกุลโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ไชยวงค์โรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
5. นางวัฒิตา ปาระมีโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
6. นางนาคอนงค์ มูลประเสริฐโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
7. นางปรียา พันธ์จำนงค์โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
8. นางพรจันทร์ สุวรรณสุระโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอนันต์ สิงห์โตทอง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1 Tel.054-335068-9 Fax. 054-335065

Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]