หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือน สิงหาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวสันต์ ไชยชนะศรีพลี ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) ผู้ประสานงานทั่วไปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
2 นางสาวมยุรี รัญจวน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ประสานงานทั่วไปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
3 นายสมบูรณ์ วงค์เรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) ประธานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
4 นางลัดดาวัลย์ ศรีจารึก ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
5 นางพีระพรรณ เครือคำขาว ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
6 นายสมศักดิ์ ฝั้นคำอ้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
7 นางจันทร์จิรา ตุลาสืบ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้น ป.1-ป.3
8 นางวาสนา ฉัตรตันใจ ครูโรงเรียนบ้านปันง้าว กรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้น ป.1-ป.3
9 นางเพลิน สุขรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านแม่กวัก กรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้น ป.1-ป.3
10 นางชุลีกร เชี่ยวชาญ ครูโรงเรียนบ้านปงวัง กรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้น ป.4-ป.6
11 นางจำเนียร เทพา ครูโรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 กรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้น ป.4-ป.6
12 นางพิมพ์จันทร์ พัชรดำรงกุล ครูโรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้น ป.4-ป.6
13 นางกฤษราภรณ์ รักฝูง ครูโรงเรียนบ้านสบพลึง กรรมการติดสินการแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-ป.3
14 นางสุรีย์พร ฤทธิพรหม ครูโรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ กรรมการติดสินการแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-ป.3
15 นางอรุณี สุวรรณโอสถ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการติดสินการแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-ป.3
16 นางศศิธร พิริย์โยธินกุล ครูโรงเรียนไตรภพวิทยา กรรมการติดสินการแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-ป.3
17 นางรำพา ฤาชัย ครูโรงเรียนปงยางคก กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-ป.6
18 นายสุทัศน์ กุลโมรานนท์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทราย กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-ป.6
19 นางอ่อนแก้ว คันทะชมภู ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-ป.6
20 นางนราพร ชัยมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางรัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.3
21 นายถนัด มณีจันทรา ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.3
22 นางอุบล รินนานนท์ ครูโรงเรียนบ้านหวด กรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.3
23 นางอนงค์ หิรัญพานิช ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) กรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4-ป.6
24 นางรัตนาภรณ์ กรรณิกา ครูโรงเรียนบ้านห้วยอูน กรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4-ป.6
25 นางอำภา เตชะอุ๊ด ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4-ป.6
26 นางสุกัญญา วันชนะ ครูโรงเรียนบ้านกาศเมฆ กรรมการตัดสินการแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง(กลอนสี่) ระดับชั้น ป.4-ป.6
27 นางสุปราณี ต่างใจ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสินการแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง(กลอนสี่) ระดับชั้น ป.4-ป.6
28 นางสาวศรัณย์ปพร ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านสบพลึง กรรมการตัดสินการแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง(กลอนสี่) ระดับชั้น ป.4-ป.6
29 นางสุนทรี มาน้อย ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางรัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-ป.6
30 นางปราณี ศรีธิ ครูโรงเรียนบ้านทุ่ง กรรมการตัดสินการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-ป.6
31 นางวิไลพร หอมบุบผา ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสินการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-ป.6
32 นางแสงดา ใจกล้า ครูโรงเรียนไตรภพวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-ป.6
33 นางเพ็ญศรี อินต๊ะเสน ครูโรงเรียนบ้านอ้อน กรรมการตัดสินการแข่งขันคำคม ระดับชั้น ป.1-ป.6
34 นางมัณฑนา สุวรรณศร ครูโรงเรียนบ้านสัน กรรมการตัดสินการแข่งขันคำคม ระดับชั้น ป.1-ป.6
35 นางเพ็ญศรี อำพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านแลง กรรมการตัดสินการแข่งขันคำคม ระดับชั้น ป.1-ป.6
36 นางประภาศรี ทาปลูก ครูโรงเรียนบ้านหมากหัววัง กรรมการตัดสินการแข่งขันบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ป.4-ป.6
37 นางเยาวนิต อุปละกุล ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสินการแข่งขันบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ป.4-ป.6
38 นางสุดสวาท วรศรี ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ป.4-ป.6
39 นายอนันต์ สิงห์โตทอง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
40 นายสิงห์ทอง จุมพิต ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน
41 นายสุุชาติ เตจ๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
42 นายทวีศักดิ์ สายมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
43 นายทวีศักดิ์ สายมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
44 นายภานุรุจ ทรายสมุทร ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
45 นายทวีศักดิ์ สายมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
46 นายสมพร นาคพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
47 นายสัญญา แก้วหล้า โรงเรียนเมืองยาววิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-การจัดค่ายพักแรม
48 นายประยูร เรียนปิงวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
49 นายภานุรุจ ทรายสมุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
50 นายไกรศรี ไชยแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลงาว กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
51 นายทวีศักดิ์ สายมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
52 นายสมบูรณ์ วงค์เรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
53 นายสะอาด ฉัตรแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
54 นายสิงห์ทอง จุมพิต ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
55 นางสมคบ สุภากุล ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
56 นางสาวพยอม เครื่องทิพย์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา85 กรรมการดำเนินงานการแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
57 นายประวิทย์ แสงงาม ครูโรงเรียนบ้านสบพลึง กรรมการดำเนินงานการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-ม.3
58 นางบงกช กันทาวงศ์ ครูโรงเรียนสบเมาะวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-ม.3
59 นายประพันธ์ อุปนวล ครูโรงเรียนบ้านแม่ตีบ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-ม.3
60 นางเข็มทอง สุภากุล ครูโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-ม.3
61 นายสันติ อุปละกุล ครูโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
62 นางรมิดา ธนาธิปศิริสกุล ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
63 นายณัฐนิกาต์ ใหม่วรรณการณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) กรรมการดำเนินงานการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-ม.3
64 นายวรพล ปาปลูก ครูโรงเรียนสบป้าดวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-ม.3
65 นางมะลิวรรณ ไม้กลิ่นหอม ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.4-6
66 นายพนัสฐานันดร ขันคำกาด ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) กรรมการดำเนินงานการแข่งขันภาพวาดลายเส้นวาดภาพหุ่นตัวอย่าง ระดับชั้น ม.1-ม.3
67 นายประพันธ์ กัลปสันติ ครูโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันภาพวาดลายเส้นวาดภาพหุ่นตัวอย่าง ระดับชั้น ม.1-ม.3
68 นายโกศล ผัดวัง ครูโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.1-ม.3
69 นายดำรงศักดิ์ คำมั่น ครูโรงเรียนบ้านอ้อน กรรมการดำเนินงานการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.1-ม.3
70 นางสาวบุญแถม ทองคำ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.4-6
71 นางถนอมศรี ศรีกอนติ ครูโรงเรียนบ้านปันง้าว กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.4-6
72 นางวิภารัตน์ สรรเสริญ ครูโรงเรียนบ้านสบมายสามัคคีฯ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.4-6
73 นางบัวบาน ตาเต็มดวง ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.4-6
74 นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ประธานกรรมการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้น ม.1-ม.3
75 นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
76 นายมนัส อ๊อดผูก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่อง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
77 นายกฤษติเดช ไชยแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลงาว กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
78 นายประกาศิต สิงห์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสัก กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
79 นายปริญญา ธนาบดินทร์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปันง้าว กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
80 นางกัลยา แก้วประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
81 นายสมบูรณ์ แสนชมภู ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
82 นางสาวพรรณทิพย์ ชุ่มอินทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
83 นางสาวจันทกานต์ บุญยืน ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
84 นางแสงระวี สุตา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
85 นางประวีณา ชมพูราช ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
86 นายจรูญ วงศ์บุตร ครูโรงเรียนบ้านบ่อห้อ กรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
87 นางสาวสุภัทรา เลขะวณิช ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
88 นางกฤษณี คำราช ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
89 นางปิยะนันท์ วงษารัฐ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
90 นางเบญจวรรณ วงศ์ธิดา ครูโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
91 นายทรงกลด วงษ์มา ครูโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
92 นายสมชาย วังกาวรรณ โรงเรียนบ้านสบพลึง กรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
93 นายทวีสิน ชัยมงคล ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
94 นางสมจิตร หงส์สามสิบเจ็ด ครูโรงเรียนสบเมาะวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
95 นางอรสา สุดตาสอน ครูโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
96 นางรุจนี ทองคำ ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
97 นางภัทรศรี พุทธันบุตร ครูโรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
98 นายจิตร ยอดเทา ครูโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันมารยาทไทย ม.1-ม.3
99 นางปราณี เครือคำขาว ครูโรงเรียนพิชัยวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันมารยาทไทย ม.1-ม.3
100 นายสมชาย ม่วงคำ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 กรรมการตัดสินการแข่งขันมารยาทไทย ม.1-ม.3
101 นางพัชรี เมืองยศ ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันมารยาทไทย ม.1-ม.3
102 นายสนธยา แสงสีจันทร์ ครูโรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันมารยาทไทย ม.1-ม.3
103 นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีชัยตัน ครูโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันมารยาทไทย ม.1-ม.3
104 นางจันทร์พิมพ์ หล้าปาวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
105 นายจรัส ไชยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยวิทยา ประธานกรรมการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้็็็็็้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
106 นายไพบูลย์ รักฝูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบพลึง รองประธานกรรมการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู็็็้้้้้้้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3
107 นายชัยพร คุณรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง กรรมการผู้ตัดสิน
108 นางผ่องพรรณ์ สายสืบ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการผู้ตัดสิน
109 นายกิตติศักดิ์ เก้งโทน ครูโรงเรียนมัธยมวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
110 นางอำไพ วงศ์นาม ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง กรรมการผู้ตัดสิน
111 นางบุญรัตน์ ทองสิริมณีรัตน์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 กรรมการผู้ตัดสิน
112 นายสุพจน์ ณ จันตา ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง กรรมการผู้ตัดสิน
113 นางสุรภี บัวแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโป่ง กรรมการผู้ตัดสิน
114 นายสุพล ปูหนุก ครูโรงเรียนบ้านแม่เฟือง กรรมการผู้ตัดสิน
115 นายแสวง ธรรมสาคร ครูโรงเรียนสบเมาะวิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
116 นายสวิง ชัยมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการผู้ตัดสิน
117 นายประยูร แลกันทะ ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา กรรมการผู้ตัดสิน
118 นายไพศาล ทิพย์ศรีบุตร ครูโรงเรียนบ้านแม่อาง กรรมการผู้ตัดสิน
119 นายสามารถ ณ ลำปาง ครูโรงเรียนบ้านหมากหัววัง กรรมการผู้ตัดสิน
120 นายศรีรัตน์ ธุระ ครูโรงเรียนวัดเสด็จ กรรมการผู้ตัดสิน
121 นางขนิษฐา บริสุทธิ์ศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้น ม.1-ม.3
122 นายสมพร นาคพิทักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านปงสนุก ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
123 นางกันหา ก๋าจารี ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
124 นายกำธร สงวนพฤกษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ป.1 – ป.6
125 นายสถาพร สินเปียง ครูโรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ป.1 – ป.6
126 นางเบญจพร คนเที่ยง ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ป.1 – ป.6
127 นางอัญชลี โตเดช ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการจัดการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ป.1 - ป.6
128 นางมาลี เตชะพี ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร คณะกรรมการจัดการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ป.1 - ป.6
129 นางภารดี ฝั้นจักรสาย ครู โรงเรียนบ้านกล้วยแพะ คณะกรรมการจัดการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ป.1 - ป.6
130 นางจรรยา สันบุญเป็ง ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
131 นางสาวสมจิตร วงศ์ชัชวาลย์ ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
132 นางสุภา สุวรรณปิงคำ ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
133 นางจริยา ธรรมทอง ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
134 นางสาวกาญจนา ชัยวุฒิ ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
135 นางสาวอรวรรณ วุฒิ พี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการจัดการแข่งขัน
136 นางเทียมทอง ทาชุ่ม ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
137 นางยุณี ยอดวงศ์ ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
138 นางผ่องศรี จันทกูล ครู โรงเรียนบ้านล้อง กรรมการจัดการแข่งขัน
139 นายภาณุวัฒน์ ฉัตรอินตา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน
140 นายสมยศ ปัญญาชัย ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านล้อง กรรมการจัดการแข่งขัน
141 นายสุวิทย์ อุปแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
142 นายสมดี ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 กรรมการจัดการแข่งขัน
143 นายมณฑล อินเจือจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) กรรมการจัดการแข่งขัน
144 นายกฤตภัฎ สันวงศ์ ครูโรงเรียนปงยางคกทิพย์ช้างอนุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน
145 นายชัยสิทธิ์ แม่นธนู ครุโรงเรียนอนุบาลงาว กรรมการจัดการแข่งขัน
146 ดร.บังอร ร้อยกรอง ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง กรรมการจัดการแข่งขัน
147 นายสวิง ชัยมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) กรรมการจัดการแข่งขัน
148 นายสมบัติ อรุณ ครูโรงเรียนสบเมาะวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
149 นายอนุพงษ์ สิงห์ทองไชย ครูโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ กรรมการจัดการแข่งขัน
150 นางดวงดาว รุ่งแจ้ง ครูโรงเรียนสบป้าดวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
151 นายเศรษฐกิจ บุดดีหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ กรรมการจัดการแข่งขัน
152 นายสัญญา แก้วกล้า ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
153 นายนพดล ยอดวงค์ ครูโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
154 นายสิทธิกร ชะนะกร ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
155 นายวัชระ ดาวสุด ครูโรงเรียนพิชัยวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
156 นายศราวุฒิ โท๊ะนาบุตร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
157 นายวิทยา ชมเชย ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
158 นายนันทวัฒน์ สิทธิมา ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
159 นายสมบูรณ์ แบ่งทิศ ครูโรงเรียนบ้านแม่ตีบ กรรมการจัดการแข่งขัน
160 นายสมชาย ม่วงคำ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 กรรมการจัดการแข่งขัน
161 นายพรชัย ธิอินโต ครูโรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
162 นายขจรศักดิ์ แสนเมืองใจ ครูโรงเรียนบ้านอ้อน กรรมการจัดการแข่งขัน
163 นายปริญญา มานะสุคนธ์ ครูโรงเรียนบ้านสบพลึง กรรมการจัดการแข่งขัน
164 นายนิกร ใจไหว ครูโรงเรียนผาแดงวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
165 นางสาวศิรินทร์รัตน์ พุ่มไสว ครูโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
166 นายจำรัส อติชาต ครูโรงเรียนบ้านบ่อห้อ กรรมการจัดการแข่งขัน
167 นายสนุก สูงขาว ครูโรงเรียนวอแก้ววิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
168 นายนภดล วงศ์ชัชวาลย์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแ่ม่ฮาว กรรมการจัดการแข่งขัน
169 นางสาวสายใจ แก้วสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการจัดการแข่งขัน
170 นายสมเจตน์ ไปเร็ว ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการจัดการแข่งขัน
171 นางรวงทอง รักษ์สกุล ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการจัดการแข่งขัน
172 นายสัมพันธ์ ขันธิกุล ครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง กรรมการจัดการแข่งขัน
173 นางอำไพ วงศ์นาม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
174 นายอุดม พูดตรง ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการจัดการแข่งขัน
175 นายวุฒิชัย กลิ่นทอง ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการจัดการแข่งขัน
176 นางสุมาลี ทาสุรินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการจัดการแข่งขัน
177 นายช่วย วันทาทราย ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการจัดการแข่งขัน
178 นางศุภวรรณ แสงเมือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการจัดการแข่งขัน
179 นางสาวศิริลักษณ์ ณ ลำปาง ครูโรงเรียนพิชัยวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
180 นางชาธิณี ครองราษฎร์ ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
181 นางสาวสุพิศ จักขุ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
182 นางสาวพรประภา จันตาวงศ์ ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
183 นางยุวดี แปงสนิท ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
184 นางจารุนันท์ ชัยธิมา ครูโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
185 นางสาวสุภัทร์ศรี ปัญญามา ครูโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ กรรมการจัดการแข่งขัน
186 นางนงนภัส ชื่นใจ ครูโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ กรรมการจัดการแข่งขัน
187 นายวรพล ปาปลูก ครูโรงเรียนสบป้าดวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
188 นางวนิดา สุทธหลวง ครูโรงเรียนสบเมาะวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
189 นางสุพิน เครือบุญมา ครูโรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) กรรมการจัดการแข่งขัน
190 นางพรจันทร์ สุวรรณสุระ ครูโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
191 นายพิทยา คำตาเทพ ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
192 นายอลงกรณ์ ไชยหมอน ครูโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
193 นางนิรชา หลักคำ ครูโรงเรียนบ้านบ่อห้อ กรรมการจัดการแข่งขัน
194 นาวอุทุมพร โพธิ์กราน ครูโรงเรียนบ้านแม่ตีบ กรรมการจัดการแข่งขัน
195 นางสาวเกษราภรณ์ วังใจฟู ครูโรงเรียนบ้านอ้อน กรรมการจัดการแข่งขัน
196 นางสาวนาถชนก วังใจฟู ครูโรงเรียนบ้านสบพลึง กรรมการจัดการแข่งขัน
197 นางญาดา พันธ์เกษ ครูโรงเรียนบ้านสบพลึง กรรมการจัดการแข่งขัน
198 นางสาวอรชร หงษ์ยี่สิบหก ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 กรรมการจัดการแข่งขัน
199 นางณัฐนิชา ศักดิ์เดโชกุล ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
200 นางสาวพรสุรีย์ สว่างถาวรกุล ครูโรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
201 นางสาวนฤมล กุลใจ ครูโรงเรียนผาแดงวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
202 นายพิชัย สดเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ฮาว กรรมการจัดการแข่งขัน
203 นายวีระยุทธ ควรคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ฮ่างวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
204 นายประสิทธิ์ เตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากหัววัง กรรมการจัดการแข่งขัน
205 นายประเสริฐ ศุภชาติไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 กรรมการจัดการแข่งขัน
206 นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการจัดการแข่งขัน
207 นางผ่องพรรณ์ สายสืบ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการจัดการแข่งขัน
208 นางบุญรัตน์ ทองสิริมณีรัตน์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 กรรมการจัดการแข่งขัน
209 นายนพดล ยอดวงศ์ ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
210 นางเบญจวรรณ วงศ์ธิดา ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
211 นางกันหา ก๋าจารี ครู โรงเรียนปงสนุก กรรมการจัดการแข่งขัน
212 นายฐาณกร กิ่งจันทราสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
213 นางดวงดาว รุ่งแจ้ง โรงเรียนสบป้าดวิทยา รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-การจัดค่ายพักแรม
214 นางแคทรียา หลักมั่น รองผู้อำนวนการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประธานการจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
215 นางศุภวรรณ แสงเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 รองประธานจัดการแข่งขัน
216 นายวีระยุทธ ควรคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา รองประธานจัดการแข่งขัน
217 นางผุสดี ศิริวานิชกุล ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
218 นางสาวส่องหล้า ภักดีวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
219 นายชัยชนะ สมหวัง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านป่าไคร้ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
220 นางสาวรัตตินันท์ ตั้งเพียร ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
221 นายอนันต์ จำเริญวรทศ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
222 นางนิรมล เกตุวงค์ ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
223 นางสาวสุกัลยา ไชยเนตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
224 นางสาวปวีณา เนียมประยูร ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
225 นายชาติณรงค์ มณีมูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดอนหัววัง รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
226 นายกฤตวิทย์ ใจคำลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนสบป้าดวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
227 นายบุญทรง ชุ่มแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
228 นางนิภาพร กันทะอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหก กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นป.4-6
229 นางกัญญารัตน์ สุมนะ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นป.4-6
230 นางดวงจันทร์ จำภูวรรณ ครูโรงเรียนบ้านปงยางคก กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นป.4-6
231 นางสาวเอมอร เพียรจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 รองประธานกรรมการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้น ม.1-ม.3
232 นางจารุวรรณ สายคำฟู ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
233 นายเดชวิทย์ หล้าปาวงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านฟ่อนวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
234 นายสมคิด วงศ์แก้วเขียว ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ คณะกรรมการจัดการแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นป.4 – ป.6
235 นางรมิดา ธณาธิปศิริสกุล ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นป.4 – ป.6
236 นางจรรยา ฉายศิริ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันวงดนตรีไทย ระดับชั้น ป.1 – ป.6
237 นายกำธร สงวนพฤกษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันวงดนตรีไทย ระดับชั้น ป.1 – ป.6
238 นายสถาพร สินเปียง ครูโรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันวงดนตรีไทย ระดับชั้น ป.1 – ป.6
239 นางศรีกรุง พุ่มอยู่ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) ผู้ประสานงานการแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้น ป.1-ป.3
240 นายเฉลิม คำเมืองใจ โรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-การจัดค่ายพักแรม
241 นางสาวดวงสมร ดิสรเตติวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
242 นางพรนิภา ยศบุญเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
243 นายพศิน ทาฟู ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการและเลขานุการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้น ม.1-ม.3
244 นางศรีมาลา วันทาทราย ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นป.4-6
245 นางสุพรรณี สร้อยแก้ว ครูโรงเรียนบ้านทาน กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นป.4-6
246 นางเพ็ญศรี ธรรมสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นป.4-6
247 นางกุหลาบ สุริยะ ครูโรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า คณะกรรมการจัดการแข่งขันแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1 – ป.3
248 นายปริญญา เรือนปิงวัง ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการจัดการแข่งขันแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1 – ป.3
249 นายอุทัย นัดดากุล ครู โรงเรียนบ้านนาสัก คณะกรรมการจัดการแข่งขันแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1 – ป.3
250 นางอนงค์ สมหวัง ครูโรงเรียนวอแก้ววิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ป.1 – ป.6
251 นายสมศักดิ์ มะโนคำ ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร คณะกรรมการจัดการแข่งขันแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ป.1 – ป.6
252 นายนภดล วงศ์ชัชวาล ครู โรงเรียนบ้านแม่ฮาว คณะกรรมการจัดการแข่งขันแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ป.1 – ป.6
253 นายปรัชญ์ชา ธณาธิปศิริสกุล ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการจัดการแข่งขันแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ป.1 – ป.6
254 นางวนิดา นัดดากุล ครู โรงเรียนบ้านวังตม คณะกรรมการจัดการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1 – ป.6
255 นางอำไพ ใจบุญ ครู โรงเรียนบ้านงิ้วงาม คณะกรรมการจัดการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1 – ป.6
256 นางภารดี ฝั้นจักรสาย ครู โรงเรียนบ้านกล้วยแพะ คณะกรรมการจัดการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1 – ป.6
257 นางทองเพียร อิ่นแดง ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1 – ป.3
258 นางเปรมฤดี ยะเชียงคำ ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1 – ป.3
259 นางวัชราภรณ์ เทพรักษาฤาชัย ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) ผู้ประสานงานการแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้น ป.4-ป.6
260 นางธัญญลักษณ์ งามขำ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
261 นางนงนภัส พงศ์สุพัฒน์ ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
262 นางสุภาพร หมั่นการ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
263 นางสาวนิภาวดี ไข่ทา ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
264 นางสุธินี ต๊ะแสง ครูโรงเรียนไตรภพวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับชั้นป.4-6
265 นางวิลาวัณย์ หอมแก่นจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับชั้นป.4-6
266 นางศศิธร เขื่อนคง ครูโรงเรียนอนุบาลงาว(ภานุนิยม) กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับชั้นป.4-6
267 นายฐาณกร กิ่งจันทร์สิน ผอ.โรงเรียนธงชัยวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
268 นางสาวพยอม เครื่องทิพย์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 คณะกรรมการจัดการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4 – ป.6
269 นายสง่า วงศ์สว่าง ครูโรงเรียนบ้านสบป้าด คณะกรรมการจัดการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4 – ป.6
270 นางอนงค์ สมหวัง ครูโรงเรียนวอแก้ววิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ระดับชั้น ป.1 –ป.6
271 นายนภดล วงศ์ชัชวาล ครู โรงเรียนบ้านแม่ฮาว คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ระดับชั้น ป.1 –ป.6
272 นายปรัชญ์ชา ธณาธิปศิริสกุล ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ระดับชั้น ป.1 –ป.6
273 นายสมศักดิ์ มะโนคำ ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ระดับชั้น ป.1 –ป.6
274 นางอัญชลี โตเดช ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการจัดการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.1 – ป.6
275 นางอรัญญา ฟูเฟื่อง ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการจัดการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.1 – ป.6
276 นางมาลี เตชะพี ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร คณะกรรมการจัดการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ป.1 – ป.6
277 นางสุวรรณี ทันตาหะ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) ผู้ประสานงานการแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-ป.3
278 นางผ่องศรี จันทกูล ครูโรงเรียนทุ่งนาขามวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ป.3
279 นางบุญทิม เทือกชัยคำ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ป.3
280 นางพรรณพร ซองการ ครูโรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ป.3
281 นางพึงใจ รังคะวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ป.3
282 นางรวงทอง รักษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-การจัดค่ายพักแรม
283 นางณิชรัตน์ คำตุ้ย ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.4-6
284 นางทับทิมทอง เสาร์ไชย ครูโรงเรียนบ้านนาแช่ กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.4-6
285 นางสาวศมาพร กันทะมาศ ครูโรงเรียนแม่แป้นวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.4-6
286 นายชนะ สมหวัง ผอ.โรงเรียนบ้านป่าไคร้ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
287 นายอานนท์ จันทร์มณี ผอ.โรงเรียนบ้านบุญนาค รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
288 นายสันติ อุปละกูล ครูโรงเรียนบ้านกอรวกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันภาพปะติด ระดับชั้น ป.1 – ป.3
289 นางอมรรัตน์ คำภิระแปง ครูโรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันภาพปะติด ระดับชั้น ป.1 – ป.3
290 นายยุทธ ฝั้นหัวครั้ง ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) ผู้ประสานงานการแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-ป.6
291 นางสาวลักษมี ปองดอง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-ป.6
292 นางอัญชลี พรหมใจ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-ป.6
293 นางพาที โชคไพบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-ป.6
294 นางสาวศิริพร อุดมธาดา ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-ป.6
295 นายสิทธิกร ชะนะกร โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-การจัดค่ายพักแรม
296 นายธานินทร์ พรมวิชัย โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-การจัดค่ายพักแรม
297 นายสุริยวัฒน์ วันดี ครูโรงเรียนบ้านห้วยอูน กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับชั้น ป.1-3
298 นายยงยุทธ อุดเป็ง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับชั้น ป.1-3
299 นายสุวรรณ วิญญา ครูโรงเรียนบ้านกาดเมฆ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับชั้น ป.1-3
300 นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รอง ผอ.โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
301 นายเทวฤทธิ์ สิทธิวัฒนาเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
302 นายวิทยา ชมเชย ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันภาพปะติด ระดับชั้น ป.4 – ป.6
303 นางสาวรำเพียร ต๊ะมะโน ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันภาพปะติด ระดับชั้น ป.4 – ป.6
304 นางเบญจพร คนเที่ยง ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ระดับชั้น ป.1 –ป.6
305 นายสมศักดิ์ มะโนคำ ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ระดับชั้น ป.1 –ป.6
306 นางอนงค์ สมหวัง ครูโรงเรียนวอแก้ววิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ระดับชั้น ป.1 –ป.6
307 นายนภดล วงศ์ชัชวาล ครู โรงเรียนบ้านแม่ฮาว คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ระดับชั้น ป.1 –ป.6
308 นายปรัชญ์ชา ธณาธิปศิริสกุล ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ระดับชั้น ป.1 –ป.6
309 นางอนงค์ สมหวัง ครูโรงเรียนวอแก้ววิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ป.1 –ป.6
310 นายสมศักดิ์ มะโนคำ ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ป.1 –ป.6
311 นายนภดล วงศ์ชัชวาล ครู โรงเรียนบ้านแม่ฮาว คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ป.1 –ป.6
312 นายปรัชญ์ชา ธณาธิปศิริสกุล ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ป.1 –ป.6
313 นางศรีนวล อินต๊ะเสน ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) ผู้ประสานงานการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.3
314 นายวรวุฒิ ต๊ะคำวรรณ์ ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
315 นายเฉลิมชัย พันโนลิด ครูโรงเรียนบ้านแม่ตีบ กรรมการการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
316 นางสมลักษณ์ สารธิวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
317 นางฟองนวล ยันตรวัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
318 นายเกรียงไกร กอวิเศษ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-การจัดค่ายพักแรม
319 นายบุญเชียร ทิพย์ศรี ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล ระดับชั้นป.4-6
320 นางพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง ครูโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล ระดับชั้นป.4-6
321 นายอนัติยา เชียงทอง ครูโรงเรียนบ้านแม่ตีบ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล ระดับชั้นป.4-6
322 นางอัญชลี โตเดช ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการและเลขานุการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
323 นายบุญชู ณ ลำปาง ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ระดับชั้น ป.1 – ป.3
324 นางสาวเพชรลดา วังแวว ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ระดับชั้น ป.1 – ป.3
325 นางอนงค์ สมหวัง ครูโรงเรียนวอแก้ววิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันการขับร้องเพลงประสานเสียง ป.1 –ป .6
326 นายสมศักดิ์ มะโนคำ ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร คณะกรรมการจัดการแข่งขันการขับร้องเพลงประสานเสียง ป.1 –ป .6
327 นายนภดล วงศ์ชัชวาล ครู โรงเรียนบ้านแม่ฮาว คณะกรรมการจัดการแข่งขันการขับร้องเพลงประสานเสียง ป.1 –ป .6
328 นางสุกัญญา ใหม่กิติ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) ผู้ประสานงานการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4-ป.6
329 นางสาวมาริษา ฮั่นยะลา ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
330 นางสวาท นามเสน ครูโรงเรียนบ้านสันกำแพง กรรมการการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
331 นางไพบูลย์ ปองเสงี่ยม ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง กรรมการการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
332 นางกรรณิการ์ ทาใจ ครูโรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ กรรมการการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
333 นางกรรณิการ์ ขุมแร่ ครูโรงเรียนวัดบ้านแขม กรรมการการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
334 นายอรรถพันธ์ เถิ้มแก้ว ครูโรงเรียนวัดบ้านสัก กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ระดับชั้นป.4-6
335 นายปฐมวัชญ์ ไชยวรรณ ครูโรงเรียนบ้านกาด กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ระดับชั้นป.4-6
336 นายวิทยา คำแสนเดช ครูโรงเรียนวัดสบจาง กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ระดับชั้นป.4-6
337 นางประภาศรี ธรรมรัตน์พงษ์ ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
338 นางจันทร์ฉาย ฉวีวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
339 นางอรัญญา กุนณะด้วง ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันประติมากรรมนูนสูง ระดับชั้น ป.4 – ป.6
340 นางธันยพร อินทมาส ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันการแข่งขันประติมากรรมนูนสูง ระดับชั้น ป.4 – ป.6
341 นางจิราพร ตาใส ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) ผู้ประสานงานการแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง(กลอนสี่) ระดับชั้น ป.4-ป.6
342 นายนัฐพงศ์ นำมา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย กรรมการการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
343 นางสมจิตต์ ยมสาธาร ครูโรงเรียนสบเมาะวิทยา กรรมการการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
344 นางทองอ่อน คณิตปัญญาเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
345 นางนวลลักษณ์ อินปา ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง กรรมการการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
346 นางสมพิศ สายอุดต๊ะ ครูโรงเรียนบ้านแม่เฟือง กรรมการการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
347 นายชุมพล สุภานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สาระทัศนศิลป์
348 นายพศิน ทาฟู ครู โรงเรียนบ้านฟ่อนวิทยา คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สาระทัศนศิลป์
349 นางประภาศรี ธรรมรัตน์พงษ์ ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน สาระทัศนศิลป์
350 ว่าที่ร้อยตรียุทธนา เทพอาวุธ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) ผู้ประสานงานการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-ป.6
351 นางพรนิภา ยศบุญเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ
352 นางทิวาพร อิ่นคำมา ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ
353 นางปัทมาพร ปงหาญ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่่อนวิทยา กรรมการการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ
354 นางจินดา กันยะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหัวฝาย กรรมการการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ
355 นางสาวสุพิชญา เสนาป่า ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) ผู้ประสานงานการแข่งขันคำคม ระดับชั้น ป.1-ป.6
356 นางสุนีย์ สัตยารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการการตัดสินการแข่งขัน A-MATH
357 นางสาวจุฑามาศ เรือนก๋า ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการการตัดสินการแข่งขัน A-MATH
358 นางนิภา สมกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย กรรมการการตัดสินการแข่งขัน A-MATH
359 นางจิราพรรณ จันทร์มณี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการการตัดสินการแข่งขัน A-MATH
360 นางศรวณีย์ ทินบัว ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) ผู้ประสานงานการแข่งขันบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ป.4-ป.6
361 นางสกาวรัตน์ มั่นตรง ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน รายงานตัวนักเรียน
362 นางสาวสุนันทา แนวบรรทัด ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน รายงานตัวนักเรียน
363 นางมณทิรา ทองปาน ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน รายงานตัวนักเรียน
364 นางวันวิไล ทิมคล้าย ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน รายงานตัวนักเรียน
365 นางทองอ่อน คณิตปัญญาเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
366 นางพรนิภา ยศบุญเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
367 นางสาวดวงสมร ดิสรเตติวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
368 นางสาวนิตยา ชัยวงษ์ ครู โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
369 นางสาวสายใจ แก้วสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
370 นายวุฒิชัย กลิ่นทอง ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
371 นางรวงทอง รักษ์สกุล ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
372 นางเพ็ญศรี อำพันธ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านแลง กรรมการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
373 นายบุญพักตร์ อุดมเพชร ครูโรงเรียนบ้านแม่ตีบ กรรมการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
374 นายสัมพันธ์ ขันธิกุล ครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง กรรมการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
375 นายสวัสดิ์ สัญญา ครูโรงเรียนบ้านสันทราย กรรมการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
376 นางผ่องพรรณ สายสืบ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
377 นายกมล สุภจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านสบป้าดวิทยา กรรมการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
378 นายสุเกษ วงศ์นาม ครูโรงเรียนบ้านหัวฝาย กรรมการตัดสินการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
379 นายทวีศักดิ์ สายมิตร ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน
380 นายสมเจตน์ ไปเร็ว ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน
381 นายไพชยนต์ นาคะปรีชา ครูโรงเรียนมัธยมวิทยา กรรมการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน
382 นายสัญญา อนันต์ไชย ครูโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี กรรมการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน
383 นายช่วย วันทาทราย ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน
384 นายชาตรี รัตนปัญญา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 กรรมการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน
385 นายอำนวย พรมรัมย์ ครโรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อยปางปง - ปางทราย กรรมการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน
386 นางอำไพ วงศ์นาม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน
387 นายนภดล วงศ์ชัชวาลย์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแ่ม่ฮาว กรรมการตัดสินการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน
388 นางอาภรณ์ ลาสัมพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสินการแข่งขัน Cross word ชั้น ป.1-6
389 นางลัดดา แจ่มจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านสบพลึง กรรมการตัดสินการแข่งขัน Cross word ชั้น ป.1-6
390 นางจันทร์เพ็ญ แก้วดี ครูโรงเรียนบ้านกาดเมฆ กรรมการตัดสินการแข่งขัน Cross word ชั้น ป.1-6
391 นางจันทนา ปวงทุเลา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง กรรมการตัดสินการแข่งขัน Cross word ชั้น ป.1-6
392 นางทิวารัตน์ ชำนาญ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสินการแข่งขัน Cross word ชั้น ป.1-6
393 นางสาวพนิดา อุ่นไทยแท้ ครูโรงเรียนวันบ้านแขม กรรมการตัดสินการแข่งขัน Cross word ชั้น ป.1-6
394 นางสาวนวพรรณ แก้วร่วมวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านสบพลึง กรรมการตัดสินการแข่งขัน Cross word ชั้น ป.1-6
395 นางปราณี ห่อทอง ครูโรงเรียนบ้านสันทราย กรรมการตัดสินการแข่งขัน Cross word ชั้น ป.1-6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอนันต์ สิงห์โตทอง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1 Tel.054-335068-9 Fax. 054-335065

Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]