สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 22 10 5 37 34 9 1 1 44
2 อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 16 12 11 39 44 21 3 6 68
3 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 15 14 8 37 30 26 11 13 67
4 บ้านปงสนุก 13 6 5 24 20 1 4 4 25
5 อนุบาลห้างฉัตร 12 6 4 22 30 10 2 9 42
6 วัดหลวงวิทยา 9 5 2 16 14 13 4 11 31
7 ทุ่งฝางวิทยา 9 2 5 16 15 4 4 6 23
8 บ้านปงยางคก 7 0 2 9 13 5 6 3 24
9 บ้านอ้อน 6 6 7 19 18 16 6 13 40
10 บ้านสบพลึง 5 5 2 12 15 4 5 5 24
11 กอรวกพิทยาสรรค์ 4 5 4 13 14 10 6 1 30
12 แม่ฮ่างวิทยา 4 4 6 14 17 4 3 1 24
13 ผาแดงวิทยา 4 3 3 10 13 2 5 4 20
14 เมืองยาววิทยา 3 7 4 14 11 7 9 12 27
15 ทุ่งหนองขามวิทยา 3 4 1 8 7 6 8 5 21
16 บ้านแม่ตีบ 3 2 7 12 13 10 7 5 30
17 บ้านหมากหัววัง 3 2 0 5 5 2 1 0 8
18 สบป้าดวิทยา 3 1 3 7 10 7 1 7 18
19 สบเมาะวิทยา 3 0 2 5 10 2 2 5 14
20 วอแก้ววิทยา 3 0 2 5 5 3 5 4 13
21 อัสสัมชัญลำปาง 2 10 2 14 13 5 0 0 18
22 แม่ก๋งวิทยา 2 6 9 17 12 18 12 12 42
23 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 2 4 1 7 7 4 2 5 13
24 ดอนไชยวิทยา 2 3 4 9 8 2 2 0 12
25 อนุบาลงาว(ภาณุนิยม) 2 2 2 6 5 8 2 4 15
26 บ้านทุ่งกล้วย 2 2 0 4 6 5 2 1 13
27 พิชัยวิทยา 2 0 0 2 5 3 7 1 15
28 ไตรภพวิทยา 1 5 0 6 3 3 2 0 8
29 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 1 4 4 9 11 5 5 5 21
30 ธงชัยวิทยา 1 3 8 12 10 7 7 4 24
31 บ้านบ่อห้อ 1 3 4 8 9 7 3 0 19
32 วัดน้ำโท้ง 1 3 3 7 8 4 6 3 18
33 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 1 2 3 6 7 4 3 2 14
34 ชุมชนบ้านสันกำแพง 1 2 2 5 6 8 5 8 19
35 พินิจวิทยา 1 1 2 4 5 1 0 2 6
36 บ้านปันง้าว 1 1 1 3 3 6 2 1 11
37 บ้านแม่เฟือง 1 1 0 2 3 4 0 1 7
38 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 1 0 2 3 0 0 0 3
39 บ้านหลวงใต้ 1 1 0 2 2 2 0 0 4
40 อนุบาลเมืองลำปาง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
41 วัดสบจาง 1 0 2 3 5 5 2 3 12
42 บ้านโป่งขวาก 1 0 2 3 4 2 0 2 6
43 วิชชานารี 1 0 2 3 3 1 1 0 5
44 บ้านสัน 1 0 1 2 5 7 0 1 12
45 ประชาวิทย์ 1 0 1 2 2 2 0 0 4
46 บ้านยางอ้อย 1 0 1 2 1 6 3 1 10
47 บ้านกาศเมฆ 1 0 0 1 4 0 0 1 4
48 บ้านนาสัก 1 0 0 1 3 2 0 1 5
49 บ้านแม่ตาลน้อย-ปางปงปางทราย 1 0 0 1 2 3 1 0 6
50 บ้านแม่จาง 1 0 0 1 1 0 2 1 3
51 บ้านใหม่ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
52 บ้านวังตม 1 0 0 1 1 0 0 2 1
53 บ้านสำเภา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
54 บ้านท่าโทก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านเหล่า 0 3 2 5 7 8 3 2 18
56 แม่แป้นวิทยา 0 3 1 4 1 4 1 3 6
57 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 0 2 2 4 4 4 2 4 10
58 บ้านบุญนาค 0 2 1 3 3 0 0 1 3
59 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 0 2 0 2 2 1 0 0 3
60 ผดุงวิทย์ 0 1 1 2 5 3 0 0 8
61 บ้านโทกหัวช้าง 0 1 1 2 5 2 1 5 8
62 บ้านหวด 0 1 1 2 1 3 1 1 5
63 บ้านสันทราย 0 1 0 1 4 3 0 5 7
64 บ้านแม่อาง 0 1 0 1 3 1 1 2 5
65 บ้านแม่ส้าน 0 1 0 1 3 0 1 0 4
66 บ้านหัวทุ่ง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
67 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 0 1 0 1 1 3 0 1 4
68 บ้านสบค่อม 0 1 0 1 1 0 0 1 1
69 วัดทุ่งโจ้ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
70 วัดบ้านฮ่อง 0 1 0 1 0 3 2 0 5
71 บ้านทุ่งหก 0 0 2 2 4 1 1 0 6
72 บ้านโป่ง 0 0 2 2 1 1 0 0 2
73 บ้านทาน 0 0 1 1 3 5 3 1 11
74 วัดเสด็จ 0 0 1 1 3 3 2 1 8
75 บ้านศรีหมวดเกล้า 0 0 1 1 2 2 1 2 5
76 บ้านแม่งาวใต้ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
77 ชุมชนบ้านทราย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
78 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล 0 0 0 0 3 1 1 1 5
79 อรุโณทัย 0 0 0 0 3 1 0 0 4
80 วัดบ้านแลง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
81 ลำปางวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
82 วัดพระเจ้านั่งแท่น 0 0 0 0 2 4 0 0 6
83 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 0 0 0 0 2 1 0 1 3
84 บ้านจำค่า 0 0 0 0 1 4 0 3 5
85 วัดบ้านสัก 0 0 0 0 1 2 1 0 4
86 สบมายสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
87 ชุมชนบ้านแหง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
88 บ้านปงวัง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
89 บ้านนาแช่ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
90 วัดค่ากลาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
91 ชุมชนบ้านแม่ฮาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 บ้านทุ่งฝาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
93 บ้านปงแท่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
94 อนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 บ้านทรายมูล 0 0 0 0 0 3 0 0 3
96 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
97 บ้านปันเต้า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
98 บ้านห้วยอูน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
99 วัดหัวฝาย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
100 บ้านพระบาท 0 0 0 0 0 1 0 1 1
101 บ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านสบเติ๋น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านเวียงหงส์ล้านนา 0 0 0 0 0 0 3 1 3
104 บ้านกาด 0 0 0 0 0 0 2 0 2
105 วัดนาน้อย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
106 บ้านป่าตันกุมเมือง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 วัดท่าสี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
108 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 188 172 155 515 587 365 195 220 1,147