สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 22 11 6 39 36 9 1 1 46
2 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 18 15 8 41 33 27 11 13 71
3 อนุบาลห้างฉัตร 17 7 4 28 36 11 3 10 50
4 อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 16 12 11 39 44 21 3 6 68
5 บ้านปงสนุก 16 7 5 28 23 2 4 5 29
6 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 11 4 4 19 18 8 2 5 28
7 บ้านสบพลึง 10 9 3 22 23 8 5 7 36
8 วัดหลวงวิทยา 10 6 2 18 16 13 5 11 34
9 ทุ่งฝางวิทยา 9 2 5 16 15 4 4 6 23
10 วัดพระเจ้านั่งแท่น 7 4 3 14 12 7 1 0 20
11 บ้านปงยางคก 7 0 2 9 13 5 6 3 24
12 บ้านอ้อน 6 6 7 19 18 16 6 13 40
13 บ้านทุ่งหก 6 1 2 9 10 2 1 0 13
14 กอรวกพิทยาสรรค์ 4 5 4 13 14 10 6 1 30
15 แม่ฮ่างวิทยา 4 4 6 14 17 4 3 1 24
16 ผาแดงวิทยา 4 3 3 10 13 2 5 4 20
17 บ้านแม่ตีบ 4 2 8 14 14 11 7 5 32
18 เมืองยาววิทยา 3 7 4 14 11 7 9 12 27
19 ทุ่งหนองขามวิทยา 3 5 2 10 9 7 8 5 24
20 บ้านหมากหัววัง 3 2 0 5 5 2 1 0 8
21 สบป้าดวิทยา 3 1 3 7 10 7 1 7 18
22 สบเมาะวิทยา 3 0 2 5 10 2 2 5 14
23 วอแก้ววิทยา 3 0 2 5 5 3 5 4 13
24 พิชัยวิทยา 3 0 0 3 6 3 7 1 16
25 อัสสัมชัญลำปาง 2 10 2 14 13 5 0 0 18
26 แม่ก๋งวิทยา 2 6 10 18 12 19 12 12 43
27 ธงชัยวิทยา 2 4 8 14 13 7 7 4 27
28 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 2 4 1 7 7 4 2 5 13
29 ดอนไชยวิทยา 2 3 4 9 8 2 2 0 12
30 อนุบาลงาว(ภาณุนิยม) 2 2 2 6 5 8 2 4 15
31 บ้านหวด 2 2 2 6 4 4 2 2 10
32 บ้านปันง้าว 2 2 1 5 5 6 2 2 13
33 บ้านทุ่งกล้วย 2 2 0 4 6 5 2 1 13
34 บ้านสัน 2 1 1 4 7 7 0 1 14
35 ไตรภพวิทยา 1 5 0 6 3 3 2 0 8
36 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 1 4 4 9 11 5 5 5 21
37 บ้านบ่อห้อ 1 3 4 8 9 7 3 0 19
38 วัดน้ำโท้ง 1 3 3 7 8 4 6 3 18
39 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 1 2 3 6 7 4 3 2 14
40 ชุมชนบ้านสันกำแพง 1 2 2 5 6 8 5 8 19
41 พินิจวิทยา 1 1 2 4 5 1 0 2 6
42 บ้านแม่เฟือง 1 1 0 2 3 4 0 1 7
43 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 1 0 2 3 0 0 0 3
44 บ้านหลวงใต้ 1 1 0 2 2 2 0 0 4
45 บ้านท่าโทก 1 1 0 2 2 0 0 0 2
46 อนุบาลเมืองลำปาง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
47 วัดสบจาง 1 0 2 3 5 5 2 3 12
48 บ้านโป่งขวาก 1 0 2 3 4 2 0 2 6
49 วิชชานารี 1 0 2 3 3 1 1 0 5
50 ประชาวิทย์ 1 0 1 2 2 2 0 0 4
51 บ้านยางอ้อย 1 0 1 2 1 6 3 1 10
52 วัดบ้านแลง 1 0 0 1 4 1 0 0 5
53 บ้านกาศเมฆ 1 0 0 1 4 0 0 1 4
54 บ้านนาสัก 1 0 0 1 3 2 0 1 5
55 บ้านแม่ตาลน้อย-ปางปงปางทราย 1 0 0 1 2 3 1 0 6
56 บ้านแม่จาง 1 0 0 1 1 0 2 1 3
57 บ้านใหม่ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
58 บ้านวังตม 1 0 0 1 1 0 0 2 1
59 บ้านสำเภา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
60 บ้านเหล่า 0 3 2 5 7 8 3 2 18
61 แม่แป้นวิทยา 0 3 1 4 1 4 1 3 6
62 บ้านบุญนาค 0 2 1 3 3 0 0 1 3
63 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 0 2 0 2 2 1 0 0 3
64 ผดุงวิทย์ 0 1 1 2 5 3 0 0 8
65 บ้านโทกหัวช้าง 0 1 1 2 5 2 1 5 8
66 บ้านสันทราย 0 1 0 1 4 3 0 5 7
67 บ้านแม่อาง 0 1 0 1 3 1 1 2 5
68 บ้านแม่ส้าน 0 1 0 1 3 0 1 0 4
69 บ้านหัวทุ่ง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
70 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 0 1 0 1 1 3 0 1 4
71 บ้านสบค่อม 0 1 0 1 1 0 0 1 1
72 วัดทุ่งโจ้ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
73 วัดบ้านฮ่อง 0 1 0 1 0 3 2 0 5
74 บ้านโป่ง 0 0 2 2 1 1 0 0 2
75 บ้านทาน 0 0 1 1 3 5 3 1 11
76 วัดเสด็จ 0 0 1 1 3 3 2 1 8
77 บ้านศรีหมวดเกล้า 0 0 1 1 2 2 1 2 5
78 บ้านแม่งาวใต้ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
79 ชุมชนบ้านทราย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
80 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล 0 0 0 0 3 1 1 1 5
81 อรุโณทัย 0 0 0 0 3 1 0 0 4
82 ลำปางวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
83 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 0 0 0 0 2 1 0 1 3
84 บ้านจำค่า 0 0 0 0 1 4 0 3 5
85 วัดบ้านสัก 0 0 0 0 1 2 1 0 4
86 สบมายสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
87 ชุมชนบ้านแหง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
88 บ้านกล้วยแพะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
89 บ้านปงวัง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
90 บ้านนาแช่ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
91 วัดค่ากลาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
92 ชุมชนบ้านแม่ฮาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
93 บ้านทุ่งฝาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
94 บ้านปงแท่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 อนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 บ้านทรายมูล 0 0 0 0 0 3 0 0 3
97 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
98 บ้านปันเต้า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
99 บ้านห้วยอูน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
100 วัดหัวฝาย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
101 บ้านพระบาท 0 0 0 0 0 1 0 1 1
102 บ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านสบเติ๋น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 บ้านเวียงหงส์ล้านนา 0 0 0 0 0 0 3 1 3
105 บ้านกาด 0 0 0 0 0 0 2 0 2
106 วัดนาน้อย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
107 บ้านป่าตันกุมเมือง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
108 วัดท่าสี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
109 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 237 194 166 597 658 385 199 227 1,242