เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพระเจ้านั่งแท่น สพป. ลำปาง เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 77 เงิน 4

หมายเหตุ : แก้ไขเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลห้างฉัตร สพป. ลำปาง เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพระเจ้านั่งแท่น สพป. ลำปาง เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 79 เงิน 4
5 บ้านหวด สพป. ลำปาง เขต 1 - -

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพระเจ้านั่งแท่น สพป. ลำปาง เขต 1 66 ทองแดง ชนะเลิศ
2 บ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 39 เข้าร่วม 4
5 บ้านปันง้าว สพป. ลำปาง เขต 1 35 เข้าร่วม 5
6 บ้านหวด สพป. ลำปาง เขต 1 23 เข้าร่วม 6

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านแลง สพป. ลำปาง เขต 1 87.75 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหลวงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ตีบ สพป. ลำปาง เขต 1 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหลวงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่ก๋งวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพระเจ้านั่งแท่น สพป. ลำปาง เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 91.67 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพระเจ้านั่งแท่น สพป. ลำปาง เขต 1 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทุ่งหนองขามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธงชัยวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 81 ทอง 4

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าโทก สพป. ลำปาง เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลห้างฉัตร สพป. ลำปาง เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลห้างฉัตร สพป. ลำปาง เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 87.75 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหวด สพป. ลำปาง เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ทุ่งหนองขามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปันง้าว สพป. ลำปาง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสัน สพป. ลำปาง เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพระเจ้านั่งแท่น สพป. ลำปาง เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 76 เงิน 4
5 บ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 75 เงิน 5
6 บ้านสบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 74 เงิน 6
7 บ้านกล้วยแพะ สพป. ลำปาง เขต 1 73 เงิน 7
8 วัดหลวงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 69 ทองแดง 8
9 บ้านหวด สพป. ลำปาง เขต 1 65 ทองแดง 9
10 ทุ่งหนองขามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 - -
11 บ้านนาสัก สพป. ลำปาง เขต 1 - -
12 บ้านแม่ตีบ สพป. ลำปาง เขต 1 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพระเจ้านั่งแท่น สพป. ลำปาง เขต 1 79 เงิน ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ตีบ สพป. ลำปาง เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพระเจ้านั่งแท่น สพป. ลำปาง เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหวด สพป. ลำปาง เขต 1 96.5 ทอง ชนะเลิศ
2 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ