ปฏิทินโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

1) กรกฎาคม 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายการแข่งขัน

2) กรกฎาคม - สิงหาคม 2556 ประชุมชี้แจง/ผู้บริหาร/ศูนย์วิชาการ การดำเนินงานการแข่งขัน ความเป็นเลิศทางวิชาการ

3) สิงหาคม 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแต่ละศูนย์พัฒนาวิชาการ

4) กรกฎาคม -7 สิงหาคม 2556 กลุ่มเครือข่ายดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทน กลุ่มเครือข่าย

5) 19 - 20 สิงหาคม 2556 สพป.ลป.1 ดำเนินการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทน

6) 25 กันยายน 2556  สพป.ลป.1 ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมศิลปหัตถกรรม นักเรียน

7) 18-20 ธันวาคม 2556  ตัวแทน สพป.ลป.1 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

8) มกราคม 2556 ตัวแทน สพป.ลป.1 เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่กรุงเทพฯ / จัดทำรายงาน

  

วันจันทร์ ที่ 05 สิงหาคม 2556 เวลา 16:15 น.