รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือน สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายโชตยากร  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวเสาวภา  แปลงแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงนัฐพร  อุตสิงห์
 
1. นางอำภา  เตชะอุ๊ด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยา 1. เด็กหญิงสิริพร   เจ้าเล่ห์ดี
 
1. นางวัชราพร   การสูงเนิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วจันต๊ะ
 
1. นางผ่องศรี  เตจ๊ะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ   คิดหา
 
1. นางภารดี   ฝั้นจักสาย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาววิทยา 1. นางสาววัชรพร  เมืองชัย
 
1. นางสมคบ  สุภากุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพิชญา  บ่อแก้ว
 
1. นางสุมาลัย  วังสะปัญญา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวงใต้ 1. เด็กหญิงหงส์สุดา  ช่วยไว้
 
1. นางสาวประทุมทิพย์  คำเหลือง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    เทพสืบ
 
1. นางอำไพ  ผัดวัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  สายธิยะ
 
1. นายปริวัฒน์   คำฟูบุตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงฐิติยา  จันทร์กาบ
2. เด็กหญิงพิชชากร  แก้วยอดหล้า
 
1. นางอำภา  เตชะอุ๊ด
2. นางเบญจลักษณ์  บัวภิบาล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กชายวัชรพงษ์  หอมแก่นจันทร์
2. เด็กชายอานัวร์  เอ็นซาหาบซ์
 
1. นางสาวจินตนา  เกิดมงคล
2. นางชุมพรรณ  ณ มา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายสุรชัช  โสภา
 
1. นางทองอ่อน  คณิตปัญญาเจริญ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายนนทวัชร  เอี่ยมนิรันดร์
 
1. นางสาวดวงสมร  ดิสรเตติวัฒน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กชายธนากร  ชุ่มมงคล
 
1. นางสาวอัญชลียา  อินเขียวสาย
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1. เด็กหญิงกนกอร  อาจทะตัน
2. เด็กหญิงจารุมนต์  แหวนเพชร
3. เด็กหญิงปัทมาวดี  ปูเลย
 
1. นายอนัติยา  เชียงทอง
2. นายเฉลิมชัย  พันโนลิด
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กชายพีระพงษ์  ลุนจุ่ม
2. เด็กหญิงสร้อยสวรรค์  สุวรรณาเมือง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เขตสูงเนิน
 
1. นางจำเรียน  อุดมชัย
2. นางสาวณัฐธิดา  ถนอมการ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีสุข
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  แสนเงิน
3. เด็กชายนนทวัฒน์  หมื่นภิรมย์
 
1. นางกันยา  โยมงาม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายรณกร  สุวรรณเมือง
2. เด็กชายศิริเฉลิม  ขันไชยวงค์
 
1. นางทองอ่อน  คณิตปัญญาเจริญ
2. นางสาวนิภาวดี  ไข่ทา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กหญิงธดาภรณ์   สายวงศ์ธรรม
2. เด็กหญิงอลิศรา   นันตาพรม
 
1. นางสาวนิตยา   ชัยวงษ์
2. นางสาวปัณณิชา  จันทะกุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงอัชฌาพิชญ์  ยศบุญเรือง
 
1. นางพรนิภา  ยศบุญเรือง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ต๊ะวงศ์
 
1. นางพรนิภา  ยศบุญเรือง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กชายชนสรณ์   มาไกล
 
1. นายเชาวเร  กันอิน
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปิยพัชร์  ธนาสุขอนันต์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  สาระไชย
3. เด็กชายภูวิศ  ผลเกิด
 
1. นางนิภา  เพชรหาญ
2. นายสมบูรณ์  แสนชมภู
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กชายชนสรณ์   มาไกล
2. เด็กชายชิตพล   ใจดวงแก้ว
3. เด็กหญิงอนันทิตา   ทะแยแก้ว
 
1. นางสาวกนกกร  เชื้อจิต
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จาง 1. เด็กหญิงประกายฟ้า   คำเวียงสา
2. เด็กชายพรหมมินทร์   ปุ๋ยวงศ์
3. เด็กหญิงภัทราพร   วงค์ปินจันทร์
 
1. นายกัมพล   วงศ์เรือน
2. นายกัมพล   วงศ์เรือน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงรัติกุล  อุ่นผูก
2. เด็กหญิงวรารัตน์  ใจวังเย็น
3. เด็กหญิงศิรินันท์  หอมแก่นจันทร์
 
1. นางประภา  สัตย์ต่อชาติ
2. นางสาวสุภา  ปองธนากรวงค์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปันง้าว 1. เด็กหญิงกฤติยา  วรรณโวหาร
2. เด็กหญิงจีรพร  วจีกรรม
3. เด็กหญิงรัชพร  ฉัตรคำแปง
 
1. นางถนอมศรี  ศรีกอนติ
2. นางวาสนา  ฉัตรตันใจ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อุส่าห์
2. เด็กชายกิตติพล  พุ่มสอาด
3. เด็กชายฉัตรมงคล  แซ่โฟ่ง
 
1. นายพรชัย  มาลา
2. นางเยาวลักษณ์  เกษรเกศรา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา  ฟุ้งกิตติ
2. เด็กหญิงสุภาสินี  วิเศษคุปต์
3. เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณสม
 
1. นางสาวจริยา  สมศรีษา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 1. เด็กหญิงจารุณี  จักเพชร์
2. เด็กหญิงพนิดา  สอนหา
3. เด็กหญิงศิรินภา  เสียงใส
 
1. นางสาวเกษศินี  เปิดตา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาววิทยา 1. เด็กชายพันธกานต์  ชุมภูมิตร
2. เด็กชายอนุชา  วงค์กันทา
 
1. นางกาญจนา  มณีมูล
2. นายจรัล  ปันแก้ว
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงจิราพัชร  บางแสง
2. เด็กหญิงปฎิพร  ทนันชัยชมภู
 
1. นางชรินรัตน์  โยมงาม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 92.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1. เด็กชายทัชพงษ์  คำลือ
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  ไชยวัง
 
1. นางบุญรัตน์  ทองสิริมณีรัตน์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายสิทธิรัตน์  ชะตารุ่ง
2. เด็กชายอภิวัฒน์  นันตาพรม
 
1. นางสาวธัญวรัตน์  กูลใจ
2. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายทินกร   แก้วผาคำ
2. เด็กชายปริวัฒน์  ใจวัง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
2. นางสาวสาวิตรี  สุรินทร์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชาย วงศกร   กิจประกอบ
2. เด็กชายปริญญา   คำภูแสน
 
1. นางสาวกุลชญา  เต็มสวัสดิ์
2. นายพงษ์ศักดิ์   ทรายเป็ง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชาย วรพงษ์   หวานมีรส
2. เด็กชายวัชรพงค์   เรือนเป็ง
 
1. นางสาวปัณณิชา  จันทะกุล
2. นายพงษ์ศักดิ์   ทรายเป็ง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  คีรีวรรณ
2. เด็กหญิงพิจิตราภา  คงสมบุญ
3. เด็กหญิงพิชชาลดา  ปัญญาทิพย์
4. เด็กหญิงสินีนาท  ปันทะโชติ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  คนคล่อง
 
1. นางจันทร์ฉาย  ฉวีวัฒน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกรกัลยา  เที่ยวผดุง
2. เด็กหญิงกุลสตรี  มณีกุล
3. เด็กหญิงชลธิชา  สอนดี
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจมวน
5. เด็กหญิงมนชญา  ลือราช
 
1. นางจันทร์ฉาย  ฉวีวัฒน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 1. เด็กหญิงทนันยา  วงค์สุนะ
2. เด็กหญิงธันวิกา  สายหล้า
3. เด็กหญิงนภัสชนก  สนธิกุล
4. เด็กหญิงยาสุมินทร์  ท้าวอินต๊ะ
5. เด็กหญิงวรพนิต  จันทร์ซ้อน
 
1. นางพัชรี  เมืองยศ
2. นางแสงเดือน  ศรีรัตนา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง 1. เด็กหญิงกัลยา  ปัญญาวรรณ
2. เด็กหญิงชญาดา  โคตรสมบัติ
3. เด็กหญิงชนากานต์  ใจเปี้ย
4. เด็กชายดนุพล  โมฬีชาติ
5. เด็กชายวสิษฐ์พล  พันธวาวงค์
 
1. นางพีระพรรณ  เครือคำขาว
2. นายสุพจน์  ณ จันตา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มหาวิน
2. เด็กหญิงนฤมล  เทพฝั้น
3. เด็กหญิงพิยะดา  มาปัน
4. เด็กหญิงวริศรา  สุภาพ
5. เด็กหญิงสร้อยสุดา  มะโนวัง
 
1. นางละเอียด  โรจน์รุ่ง
2. นางเกษมศรี   ภู่ไพจิตร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 1. เด็กชายชยากานต์   ไชยลังกา
2. เด็กหญิงบุษเกตุ   เชื้อมา
3. เด็กหญิงมัณฑนา   วารีสีใส
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ไชยลังกา
5. เด็กหญิงสุพรรณี   ทองสี
 
1. นางพรจันทร์  สุวรรณสุระ
2. นางเบญจวรรณ   วงศ์ธิดา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กชายฐณะวัฒน์  ณ รังษี
2. เด็กชายธนากร  ชุ่มมงคล
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ติปะสอน
4. เด็กหญิงอรญา  อุส่าห์
5. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  กันทะนะ
 
1. นางปิยานันท์  วงษารัฐ
2. นางสาวส่องหล้า  ภักดีวงศ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสัก 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน   แก้วไชยวงศ์
2. เด็กชายภูรินัฐ    อินทชัย
3. เด็กชายลักขณา    สุดชิต
4. เด็กหญิงอมรรัตน์   อินปัญโย
5. เด็กหญิงออมทรัพย์    เปี้ยสาย
 
1. นายประกาศิต  สิงห์หล้า
2. นางสาวสิรินรัตน์  พรมวิชัย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย-ปางปงปางทราย 1. เด็กหญิงกัลยากร  สีชุ่มใจ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทรายมูล
3. เด็กหญิงปิยธิดา  นิมสุวรรณ
4. เด็กชายพิษณุ  ฉัตรมณี
5. เด็กชายภัทรพล  ฉัตรคำ
6. เด็กหญิงภัสวรรณ  กันธิมา
7. เด็กชายวุฒิพงษ์  ปงชาคำ
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มีบุตรสม
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มีบุตรสม
10. เด็กชายศิริวัฒน์  นามคำ
11. เด็กชายสรวิชญ์  อุสาธรรม
12. เด็กหญิงสาวิตรี  สุวรรณศร
13. เด็กชายอนวัฒน์  หมั่นคิด
14. เด็กชายอัครชัย  กันธิมา
15. เด็กหญิงอารยา  กันธิมา
16. เด็กหญิงเกลวลี  ศรีวันไชย
17. เด็กชายไกรวิชญ์  ภัยนิราศ
 
1. นางพรรณพร  ซองการ
2. นางสาวภาวินี  คุณชมภู
3. นายอำนวย  พรมรัมย์
4. นางสาวแสงเดือน  ลาวทิพย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ใจมา
 
1. นางภัทราภรณ์  ฤทธิรุดเร่งพล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงกฤษิฎา  ลาดปาละ
 
1. นางพรปวีณ์  ไชยณรงค์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กชายวสันต์   นินชา
 
1. นางสาวกนกกร  เชื้อจิต
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. เด็กชายจตุภัทร  แก้วคำปัน
2. เด็กหญิงชนินฐกานต์  วัฒนานุพนธ์
 
1. นางพัชริดา  เชื้อเทวา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงยางคก 1. เด็กชายปัญญาวุฒิ  เครือปลูก
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปูปินตา
 
1. นางดวงจันทร์  จำภูวรรณ
2. นางราตรี  เนตรสุวรรณ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  พุทธวงค์
2. เด็กหญิงเก็จมณี  ศรีธิจู
 
1. นางกังสดา  ใจจันทร์
2. นางพรรณี  อินต๊ะเสน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงขณิษฐา  แสนธิ
2. เด็กหญิงชนกานต์  แก้วเต็ม
3. เด็กหญิงชลธิชา  มั่นไทรทอง
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  ใจแก้ว
5. เด็กชายปริญญา  ยุชมภู
6. เด็กหญิงพิจิตรา  วัชรประภาพงศ์
7. เด็กชายวัชระ  แซ่แต้
8. เด็กหญิงศิริพร  ลักขณา
9. เด็กชายอภิชาติ  อาราวา
10. เด็กหญิงโสพิศ  อินผูก
 
1. นางรุ่งทิวา  ถาน้อย
2. นางสาววันทนีย์  จงอรุณทัพรังษี
3. นางสาวสุภัทรา  เลขะวณิช
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีคำวัง
2. เด็กหญิงจิราภา  ดำรงศักดิ์
3. เด็กหญิงฉัตรนภา  ฦาชา
4. เด็กหญิงชนิตร์นันท์  เสาร์ขอ
5. เด็กหญิงญารินดา  ใจลังก๋า
6. เด็กหญิงธีรดา  ตันหล้า
7. เด็กหญิงพีรดา  นันต๊ะกูล
8. เด็กหญิงวรัญญา  กุณะด้วง
9. เด็กหญิงอพัชชา  มะโน
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เต็มสมุทร
 
1. นางมณีรัตน์  พรหมจันทร์
2. นางสาวศรีบุตร  เปี้ยอุตร
3. นางสมพิศ  สายอุดต๊ะ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ล้างป่า
2. เด็กหญิงชลธิชา  ปันทะโย
3. เด็กชายชาคริต  ล้างป่า
4. เด็กชายธีรวัฒน์  กันตา
5. เด็กชายธีรวัฒน์  แก่นแก้ว
6. เด็กหญิงบุญญาภรณ์  กลิ่นขจร
7. เด็กชายพงษ์พันธ์  ปันแกว่น
8. เด็กหญิงพิยดา  จิตปลื้ม
9. เด็กหญิงวรัญญา  ยิ้มพิมพ์ใจ
10. เด็กหญิงวราภรณ์  เกี่ยวพันธ์
11. เด็กหญิงวราภรณ์  มาปะ
12. เด็กหญิงวริศรา  นันทะสี
13. เด็กชายศิริมงคล  พรหมชาติ
14. เด็กหญิงอารยา  จันต๊ะคำ
15. เด็กชายเด็กชายอธิวัฒน์  ปานกลาง
 
1. นางสาวนิมล  กาชัย
2. นายประพัฒน์  เครือคำขาว
3. นางรัตนา  เมืองแก้ว
4. นางเกสมาลา  กันยะวงค์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กหญิงกัลป์ยวิมล   แซ่ฟุ้ง
2. เด็กหญิงจิราวดี   ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   เมืองคำ
4. เด็กหญิงดรุณี   ติปินโต
5. เด็กหญิงธีรภัทร   ชัยดายันท์
6. เด็กหญิงนภัสสร  กะฐิน
7. เด็กหญิงพัชรา   ไชยาวงค์
8. เด็กหญิงภานุกร   ชำนาญ
9. เด็กหญิงยุวดี   กัดเขียว
10. เด็กหญิงวรดา   ปัญญาวงค์
11. เด็กหญิงศศิกานต์   ไชยดายันท์
12. เด็กหญิงสุนันทา   นันทะวัน
13. เด็กหญิงสุนิดา   เสมอใจ
14. เด็กหญิงสุรีรัตน์   วงศ์มีแก้ว
15. เด็กหญิงอรวรรณ   จันทร์ชมพู
 
1. นายขจรศักดิ์  แสนเมืองใจ
2. นางสาวเกษราภรณ์  วังใจฟู
3. นายเชาวเร  กันอิน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มหาวัน
2. เด็กหญิงพิยะดา  มาปัน
3. เด็กชายศรัญยู  จันต๊ะวงศ์
 
1. นางละเอียด  โรจน์รุ่ง
2. นายสามารถ  ณ ลำปาง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1. เด็กหญิงกนกพร  ใหม่ศรี
2. เด็กหญิงณัฐพร  รัตนวิชัย
3. เด็กหญิงอมรดา  แสนหลวง
 
1. นายครองลาภ  ใจธิ
2. นายสมบูรณ์  แบ่งทิศ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงวนิดา  สุวรรณชาติ
2. เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์นิโฮม
 
1. นายสวิง  ชัยมงคล
2. นางสาวส่องหล้า  ภักดีวงศ์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงทัดระวี  ต๊ะจันทร์
2. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์ใหญ่
 
1. นางสาวส่องหล้า  ภักดีวงศ์
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กชายกรกฎ   ปิ่นฝั้น
 
1. นางรมิดา   ธนาธิปศิริสกุล
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงอัชราภรณ์  วัฒนเอี่ยมเจริญ
 
1. นายชุมพล  สุภานนท์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 1. นางสาวกัลยา   บันดาลคีรี
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ยิ่งนอก
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 1. เด็กชายพีระภัทร  มะลิคำ
 
1. นายนัฐพงศ์  นำมา
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  วงศ์ไชยา
 
1. นายนัฐพงศ์  นำมา
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายชลธิต  ชัยชมภู
 
1. นายพศิน  ทาฟู
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  แก้วบุญปัน
 
1. นายพศิน  ทาฟู
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบป้าดวิทยา 1. เด็กหญิงธัชญา  แก้วหน่อ
 
1. นายวรพล  ปาปลูก
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เชียงเลย
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ทิพย์มณี
 
1. นายชุมพล  สุภานนท์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายธีรนัย  ฮาวคำฟู
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ฉัตรแก้ว
 
1. นายชุมพล  สุภานนท์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 1. เด็กหญิงบุญจิรา   แซ่พ่าน
2. เด็กหญิงปัชญาวรี   พรมศร
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ยิ่งนอก
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบป้าดวิทยา 1. เด็กชายกรกวี  เจริญบุญ
 
1. นายวรพล  ปาปลูก
 
74 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 1. เด็กหญิงกานดา  แสงหล้า
2. เด็กชายธีรเดช  คำทุน
3. เด็กชายสมศักดิ์  ใจเกี้ยว
 
1. นางรุ่งทิวา  พานธงรักษ์
2. นางสมพร  หล้าสมศรี
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงนรัณธภรณ์  อุตสม
2. เด็กชายเมฆ  ทิพย์แดง
3. เด็กชายเศวต  เสถียรการ
 
1. นางประภาศรี  ธรรมรัตน์พงษ์
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1. เด็กชายกฤตกร  พลแสง
2. เด็กชายทองดี  มูลมา
3. เด็กหญิงเอมิกา  กาศสกุล
 
1. นายครองลาภ  ใจธิ
2. นายประพันธ์  อูปนวล
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 71.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กชายพีรพล   ชัยรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนา   มะโนสร้อย
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายปริญญา  วงษาเนาว์
 
1. นายชนะชัย  ตันปะละ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 54.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กชายธนพล   ดีลอด
 
1. นางสาวกาญจนา   มะโนสร้อย
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงยางคก 1. เด็กชายนภดล  อายะชู
 
1. นางจิรประภา  สุวรรณญาณะ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 53.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กชายอนุชา   ขันนาแล
 
1. นางสาวกาญจนา   มะโนสร้อย
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีพระราม
 
1. นายชนะชัย  ตันปะละ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กชายอนิรุต   อินนันชัย
 
1. นางสาวกาญจนา   มะโนสร้อย
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงยางคก 1. เด็กชายพงศกร  พุทธิมา
 
1. นางจิรประภา  สุวรรณญาณะ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 74.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) 1. เด็กหญิงนฤมล  ลิวันโต
 
1. นางจรรยา  ฉายศิริ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงยางคก 1. เด็กหญิงปราณี  ไชยอินตา
 
1. นางจิรประภา  สุวรรณญาณะ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) 1. เด็กชายณัฐกร  มะโนรัตน์
 
1. นางจรรยา  ฉายศิริ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงยางคก 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แก้วบุญเรือง
 
1. นางจิรประภา  สุวรรณญาณะ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 75.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนภัส  คลังชำนาญ
 
1. นางสาวรัตนา  ชมภูสืบ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงยางคก 1. เด็กหญิงการนต์มณี  แก้วบุญเรือง
 
1. นางจิรประภา  สุวรรณญาณะ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายชาคริยา  ใจยา
 
1. นางสาวรัตนา  ชมภูสืบ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปนิตา  ประเทืองสุข
 
1. นางสาวรัตนา  ชมภูสืบ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมาะวิทยา 1. เด็กชายสหรัฐ  แก้วสาย
 
1. นางเกตุแก้ว  แก้วสิทธิวงศ์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 63.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงนิธิพร  แก้วธิดา
 
1. นางจันทร์ฉาย  ฉวีวัฒน์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  ทนันไชยชมภู
2. เด็กชายจิรยุทธิ์  รุ่งเรืองไพศาล
3. เด็กชายจิรยุทธิ์  รุ่งเรืองไพศาล
4. เด็กหญิงญาณิศา  เสาร์กลาง
5. เด็กหญิงญาณิศา  เสาร์กลาง
6. เด็กหญิงทิติยา  คำเกตสร
7. เด็กชายธวัชชัย  หนิ้วอิ่น
8. เด็กหญิงธัญญา  คงแป้น
9. เด็กชายนนทวิทย์  สายสุวรรณ์
10. เด็กหญิงบรรณสรณ์  แสงบุญเรือง
11. เด็กชายพงศ์ศุลี  แสงบุญเรือง
12. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุทนะ
13. เด็กหญิงมนต์ธิชา  สุทะนะ
14. เด็กชายมัธทิว  สุริยา
15. เด็กหญิงวาสนา  อุ่นเมือง
16. เด็กหญิงสุธิดา  ตาสุวรรณ
17. เด็กชายสุธิราช  พรหมจันทร์
18. เด็กชายเมธัส  สุริยา
19. เด็กชายแสงเมือง  แสนหวี
 
1. นายบพิธ  ทิพย์ศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีวศิน  ชุ่มใจ
3. นางสาววีณา  เอมพิณ
4. นายสิทธิพงศ์  คำบุญชู
5. นางอนงค์  สมหวัง
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจวิทยา 1. เด็กชายพลกฤษ  เทพนามวงค์
 
1. นายนำชัย  วงค์อินทอง
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 1. เด็กชายเอนก  ไทยใหม่
 
1. นางสุพรรณ  โลกคำลือ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายภาลินี  มะโนคำ
 
1. นายสมศักดิ์  มะโนคำ
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   เทพสืบ
 
1. นายอนุพงษ์  สิงห์ทองไชย
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายยอดกมล  แสงบุญเรือง
 
1. นายสมศักดิ์  มะโนคำ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กหญิงชนยชา  จันทวุฒิกุล
 
1. นางสาวนริศรา  ชุ่มตา
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายธนายุทธ    อุ่นเมือง
 
1. นางสาวนิตยา    ชัยวงษ์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 1. เด็กหญิงอัมรา  แก้วชมเชย
 
1. นางสุพรรณ  โลกคำลือ
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  คำนนท์
 
1. นางสาวสุพิศ  จักขุ
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางอ้อย 1. เด็กชายกรกฏ  ขัดยอด
 
1. นางเพ็ญศรี  อุดมสมุทรหิรัญ
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา   ทองบาง
 
1. นางสาวนิตยา   ชัยวงษ์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มูลใจทราย
 
1. นางอรัญญา  ฟูเฟื่อง
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายยอดกมล  แสงบุญเรือง
 
1. นายสมศักดิ์  มะโนคำ
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายธนายุทธ   อุ่นเมือง
 
1. นายนิตยา   ชัยวงษ์
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงมาลินี  มะโนคำ
 
1. นายสมศักดิ์  มะโนคำ
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ธิมา
 
1. นางสุนันท์  เรืองจิตต์
 
112 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกนกกร  อินทรชัย
2. เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ขันปิงปุ๊ด
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตาคำช้า
4. เด็กหญิงกานต์พิชชา  รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงกีรติ  เครือศิริยงค์
6. เด็กหญิงกุลนันท์  ประมะสุข
7. เด็กชายจิรายุ  เครือนาชิต
8. เด็กหญิงชญาดา  สมณา
9. เด็กชายชนะชน  กล่ำเมือง
10. เด็กหญิงชลิดา  จินดาภู
11. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขจรจิตต์
12. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ธรรมสาร
13. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำก๋า
14. เด็กหญิงทิพย์นารี  เตมีย์ศัพท์
15. เด็กหญิงธัญญเรศ  ศรีวิชัย
16. เด็กชายนรเชรษฐ์  เป็งราช
17. เด็กหญิงนันธินา  โกวฤทธิ์
18. เด็กหญิงนิตามนต์  เพ็งเจริญ
19. เด็กหญิงปภัสสร  ปัญญาไชย
20. เด็กชายพรมงคล  สุขจิตต์
21. เด็กหญิงฟ้าใส  ทิพย์เนตร
22. เด็กหญิงภัทรจันทร์  ต๊ะมัด
23. เด็กหญิงภัทริกา  โนแก้ว
24. เด็กชายภูรัชสะ  สร้อยเงิน
25. เด็กหญิงมุทิตา  มณีสว่าง
26. เด็กหญิงยศวดี  ยศเสนา
27. เด็กชายรัชพล  งามจรัส
28. เด็กหญิงลีลาวดี  ธิยะ
29. เด็กหญิงวนาลี  เดชะวงค์
30. เด็กชายวรัญญู  เป็นบุญ
31. เด็กหญิงวิลาสินี  ปีบ้านใหม่
32. เด็กหญิงศุภสุตา  ไชยชนะ
33. เด็กหญิงศุมารินทร์  อินทนนท์
34. เด็กหญิงสรารัตน์  มะโนวัง
35. เด็กหญิงอนธิดา  อนันตรัตน์
36. เด็กหญิงอริษา  เหล็กเทศ
37. เด็กหญิงอลิสา  วรรณทอง
38. เด็กชายอิศรา  วันวิจิตร์
39. เด็กหญิงเตือนตา  สาวะดี
40. เด็กชายไพรัตน์  ชาจุหวัน
 
1. นายกิตติ  ผดุงภักดีกุล
2. นางจันทร์ฉาย  ฉวีวัฒน์
3. นางอัญชลี  โตเดช
 
113 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณครักษ์  อุทัยไกรรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  มูลใจทราย
3. เด็กหญิงณิชากร  กาตาสาย
4. เด็กหญิงนวภรณ์  คำกุณะ
5. เด็กชายบวรพันธ์  เพชรใหม่
6. เด็กชายบัณฑิต  แซ่โต๋ว
7. เด็กชายภัทรดนัย  ศรีอิ่นแก้ว
8. เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์ตระกูล
9. เด็กชายสุภโร  เปี้ยสาย
10. เด็กชายเคน  สุประดิษฐ์
 
1. นางฌาณัญญา  แสนชมภู
2. นางสาวรัตนา  ชมภูสืบ
3. นางอรัญญา  ฟูเฟื่อง
 
114 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  สุกิน
2. เด็กหญิงชนากานต์  วรรณโวหาร
3. เด็กชายณัฐพล  รักษ์อารีย์
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  ภูมิรัตน์
5. เด็กหญิงนุชจรี  ตาตุุ
6. เด็กหญิงประวีณา  ศรีชมภู
7. เด็กชายพงษกร  มลิวัลย์
8. เด็กชายอนุสรณ์  วรศรี
9. เด็กหญิงอิศริยา  ปัญญานัน
10. เด็กหญิงเมธิตา  มะโนเปียง
 
1. นางขนิษฐา  บริสุทธิ์ศรี
2. นางนิลาวัณย์  สุวรรณจักร์
 
115 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตม 1. เด็กหญิงประกายดาว    แสวงนาม
2. เด็กหญิงผกากรอง   ดอกพิกุล
3. เด็กหญิงวีรียา  เคนดี
4. เด็กหญิงสุกัญญา   โคตรณรงค์
5. เด็กชายสุนิสา    สุคันธภักดี
6. เด็กหญิงอรทัย   แสนต่างใจ
 
1. นางวนิดา    นัดดากุล
 
116 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปินตายศ
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา  วิศักดิ์ศิริ
3. เด็กหญิงทิพยรัตน์  จินะการ
4. เด็กหญิงวรินทร  ดวงปินตา
5. เด็กหญิงอภิสรา  เรือนแก้ว
6. เด็กหญิงเพชรนภา  วังสุนันท์
 
1. นางกันหา  ก๋าจารี
2. นางจันทร์ฉาย  จิระอมรนิมิต
3. นางอัญชลี  โตเดช
 
117 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงนุชจรี  ตาตุ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  อริยะ
3. เด็กหญิงวันวิกา  กิ่งยอด
4. เด็กหญิงสุชาดา  เดชพรม
5. เด็กหญิงเบญจสวรรค์  นพคุณ
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ธิมา
 
1. นางขนิษฐา  บริสุทธิ์ศรี
2. นางนิลาวัณย์  สุวรรณจักร์
 
118 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ก๋องแก้ว
2. เด็กหญิงชลิตา  ลังกาตุง
3. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สิงห์อุด
4. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  สิงห์อุด
5. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อินตาโย
6. เด็กหญิงธีรนันท์  มณีวงศ์
7. เด็กหญิงปราณปรียา  ใจคำ
8. เด็กหญิงพรรณวษา  อ้ายชุ่ม
 
1. นางชูศรี  วาริสสอน
2. นางมาลี  เตชะพี
3. นางรัตนา  ชนะบุญเรือง
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  คงธนปรีดาพร
2. เด็กชายธิรวัฒน์   ยาง
3. เด็กชายพงศ์พันธ์  คงธนปรีดาพร
 
1. นายทิวา  จันทราพันธ์
2. นายเจษฎา  ดอกไม้หอม
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สืบบุญมา
2. เด็กชายปิยะวุฒิ  การะเกตุ
3. นายศุภชัย   ปฏิโย
 
1. นายประวิทย์  แสงงาม
2. นายสุขุม  พันธุ์เปรื่อง
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ฮาวต่อมแก้ว
2. เด็กชายชาญวิทย์  ชวนชิต
3. เด็กหญิงนิตยา  ทิพย์ศรีบุตร
 
1. นางปรียา  พันธุ์จำนง
2. นางสุมาลี  ทาสุรินทร์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาววิทยา 1. เด็กหญิงพัชริกา  เมืองมาหล้า
2. เด็กหญิงสุนิษา  กุณะ
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  คำจำปา
 
1. นางกฤษณี  คำราช
2. นางกาญจนา  มณีมูล
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโทก 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปิงเมือง
2. เด็กหญิงจิราพร  สุภาแสน
3. เด็กหญิงทานตะวัน  จันทะพิมพ์
4. เด็กหญิงมนัญชญา  ไทยใหม่
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีธิมงคล
6. เด็กหญิงเมขลา  ขัตติยะวงค์
 
1. นางภัทรนิษฐ์  พุทธวงศ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ   หวัดนิโน
2. นางสาวกันยา   ใจยะเสน
3. นางสาวนิลาวรรณ   บุญยนันท์
4. เด็กหญิงมาลี   ชือมือ
5. เด็กหญิงมาลี   จะหยี
6. เด็กหญิงอำไพ   จะมอ
 
1. นางทิชชากร   อนันตกุล
2. นางอรอนงค์   ตุ้มนาค
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายธีรยุทธ  ใจคำต๋า
2. เด็กหญิงปาลิดา  ตาวี
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ท้าวคำลือ
 
1. นางสาวจรัสพร  ไชยเครื่อง
2. นางพูนศรี  ใจชุ่ม
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 1. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงศิรัญกมล  โมสันเทียะ
3. เด็กชายอัษฎา  ปันเลายา
 
1. นายสุวรรณ  วิญญา
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงนนทิยา  สายสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนันชนก  ปามาคำ
3. เด็กหญิงอภิชญา  บุญมาหมั้น
 
1. นางสาวสุภามาศ   ดำคำ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 1. เด็กชายรัฐศาสตร์    ทึงวา
2. นางสาวสุภาวดี   ปิ่นเงิน
3. เด็กชายเรืองศักดิ์   คีรีรัฐอุปถัมป์
 
1. นายศุภลักษณ์  ชัยชะนะ
2. นางสาวสุพัตรา   หลวงบุญมี
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบป้าดวิทยา 1. เด็กหญิงกนกกานต์  ชุมภูสืบ
2. เด็กหญิงดวงใจ  มานิตย์
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ปุ๋ยวงศ์
 
1. นางฟองจันทร์  อินทวงศ์
2. นางสุนีย์  ทองชาติ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วสาย
2. เด็กชายปรเมษฐ์  เหล็กดี
 
1. นางจอมขวัญ  หมื่นแก้วโอวาท
2. นางประวีณา  ติง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญจน์  ขันติโชติ
2. เด็กหญิงจันทร์ชนก  นันทโชติ
3. เด็กหญิงหัสจารีย์  ทำอินแก้ว
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ขันติโชติ
2. นางศรีประไพ  เป็งบุญมา
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำเภา 1. เด็กหญิงธูปทอง  คำนวณผล
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  อินธิแสง
3. เด็กหญิงยลลดา  ใจวัน
 
1. นายกนกกร  อินต๊ะรัตน์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 1. เด็กชายสมชาย    เคหะลูน
2. เด็กชายอาจหาญ  วงศ์ต่อม
3. เด็กหญิงเอมมิกา   อุตมะ
 
1. นางผ่องศรี  จันทกูล
2. นางสิริวรรณ   พันธุ์กสิกร
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัน 1. เด็กชายกันธิชา  แลกันทะ
2. เด็กชายีคีรี  ภักดีไพร
3. เด็กหญิงเทวิกา  ลุงคำ
 
1. นางสาวปราณี  แก้วคำฟู
2. นางสาวสุพิชฌาย์  ชูสาย
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 1. เด็กชายธีรพงศ์  คำปวง
2. เด็กชายพีรณัฐ์  เชื้อมา
3. เด็กชายอนุวัฒน์  จันทร์พรมมิน
 
1. นางผ่องศรี  จันทกูล
2. นางศิริวรรณ  พันธุ์กสิกร
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมาะวิทยา 1. เด็กหญิงบุษราคัม  แปงปวนจู
2. เด็กชายพิริยะ  สมเดช
3. เด็กชายวุฒิชัย  ไชยกาล
 
1. นางบงกช  กันทาวงศ์
2. นางสาวมาลินี  สูยาทร
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงภานิดา   วงศ์สิงห์ขัน
2. เด็กหญิงสุชาดา   พงษ์พัง
3. เด็กหญิงสุตาภัทร   ไชยราช
 
1. นางรัตนา   ขันธพร
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสบจาง 1. เด็กชายกฤษฎา   แสนกาวี
2. เด็กชายวทัญญู  อินเตชะ
 
1. นางสาวประกายชิด  เครือสบจาง
2. นายวิทยา   คำแสนเดช
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายจิตรกานต์  อินทรวิจิตร
2. เด็กชายพีรพล  ภารขันธ์
 
1. นางสมฤทัย  นาคพิทักษ์
2. นายเอกพล  ปิกเกษม
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงปางกรุนา  วรรณแก้ว
2. เด็กหญิงวิชญาพร  ภู่ระหงษ์
 
1. นางสาวสายชล  พรพิจิตร
2. นางอัมพร  วรรณแก้ว
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันกันทะ
2. เด็กหญิงสริดา  ชาติท่าค้อ
 
1. นางกาญจนา   อินสองใจ
2. นางชไมพร  สุริยาสม
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กชายกฤษดา  เป๊กสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐวร  แก้วคำงาม
3. เด็กชายธนากร  ชุ่มมงคล
 
1. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
2. นางอัมพร  วรรณแก้ว
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ภารขันธ์
2. เด็กชายโชคชัย  ใจศรี
 
1. นางสมฤทัย  นาคพิทักษ์
2. นายเอกพล  ปิกเกษม
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กหญิงทัศนีย์   สุวรรณโน
2. เด็กชายพัชรพล   ขุนหมื่นเมื่อย
 
1. นายจตุพล   วรรณวงค์
2. นางประกายทอง  จันทร์จร
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กชายฐนะวัฒน์  ณรังษี
2. เด็กชายรติพงษ์  เจริญสุข
 
1. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
2. นางอัมพร  วรรณแก้ว
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายพัชรีพรรณ    วงค์หอคำ
2. เด็กหญิงวราภรณ์   คุณมี
 
1. นางสาวกุลชญา    เต็มสวัสดิ์
2. นายพงษ์ศักดิ์    ทรายเป็ง
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กชายฐนะวัฒน์  ณรังษี
2. เด็กชายรติพงษ์  เจริญสุข
 
1. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
2. นายสมเจตน์  ไปเร็ว
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กหญิงธารีรัตน์   คิดตาโย
2. เด็กหญิงศิริกัญญา   วรรณะ
 
1. นายจตุพล   วรรณวงค์
2. นางประกายทอง  จันทร์จร
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายคมคิด  ใหม่ธรรม
2. เด็กชายจุลทรัพย์  คดีโลก
3. เด็กชายภูดิศ  เนตรสุวรรณ
 
1. นายอรรถพล  ชื่นกุล
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กชายจิรายุ  จอมแก้ว
2. เด็กชายธนากร  ชุ่มมงคล
3. เด็กชายปกรณ์  ปัญญาสืบ
 
1. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
2. นายสมเจตน์  ไปเร็ว
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กชายพิทักษ์  คำใส
2. เด็กชายมณฑกาญจน์  ทับก๋า
3. เด็กชายอธิชา  จำปาเครือ
 
1. นางสาวสายชล  พรพิจิตร
2. นางอัมพร  วรรณแก้ว
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กชายธนเดช  ทนันไชย
2. เด็กชายปริญญา  บังทอง
3. เด็กชายอดิสรณ์  แสงรูญ
 
1. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
2. นายสมเจตน์  ไปเร็ว
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงฐานิภา  สุวรรณโชติ
 
1. นายนายสมยศ  ยะม่อนแก้ว
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิชชานารี 1. เด็กหญิงวริษฐา  ชัยนุบาล
 
1. นางวรรณพร  อาดย่อแฮ
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจสวรรค์  นพคุณ
 
1. นางยุวดี  แปงสนิท
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายพีรัช  เหลืองจิรโณทัย
 
1. นางศิริวรรณ  อุ่นประดิษฐ์
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายพัสกรณ์  แก้วจุฬาลักษณ์
 
1. นางสาวรัตน์ติยา  มือกุศล
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงยางคก 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แก้วบุญเรือง
 
1. นางสุพิน  อริยะเครือ
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  รื่นเริง
 
1. นายสมยศ  ยะม่อนแก้ว
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปันทะโย
 
1. นางญาดา  พันธ์เกษ
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนัทธมน  มณีจันทรา
 
1. นางสาวรัตน์ติยา  มือกุศล
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ปาพันธ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   ณ ลำปาง
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายธวัช  แก้วบุญมา
2. เด็กหญิงประภาการ  ทองบาล
3. เด็กหญิงปิยะดา  สงสุทธิ
4. เด็กหญิงระพีพรรณ  อุดหลวง
5. เด็กชายวรปรัชญ์  รุจิระบัณฑิต
 
1. นางยุวดี  แปงสนิท
2. นางสาวสุพิศ  จักขุ
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ฝั้นกันทา
 
1. นางสาวปวีณา  เนียมประยูร
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิ์ณิชา  พันนิธิ
 
1. นางสาวเรียม  ก๋าขัติ
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แว่นแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เอียดเล็ก
 
1. นางวรางคณา  เกษณา
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  สุกิน
2. เด็กหญิงชนากานต์  วรรณโวหาร
 
1. นางยุวดี  แปงสนิท
2. นางสาวสุพิศ  จักขุ
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายณัฐดนัย  แก้ววรรณรัตน์
2. เด็กชายธีภพ  ตามูล
3. เด็กชายนวพล  ธรรมวันตา
4. เด็กชายปฐพี  สุขสุภา
5. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  มุสิกะชาติ
6. เด็กชายพีรพล  สุมาทร
 
1. นางผ่องพรรณ  สายสืบ
2. นายอนันต์  จำเริญวรทศ
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยา 1. เด็กชายจักรพันธ์   อินทะนนท์
2. เด็กหญิงณัฐติญา   สระแก้ว
3. เด็กชายธีรวัฒน์   พรหมดวง
4. เด็กหญิงอรนุช  เยเบียน
5. เด็กหญิงอาชิรยา   คำหอม
 
1. นางสาวทรรศนีย์  บุญตันบุตร
2. นายนิกร   ใจไหว
3. นายสินทพ   ไชยปัญญา
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 1. เด็กชายกฤษดา  ขันทะรักษ์
2. เด็กชายกล้าหาญ  ขัดหนูวงค์
3. เด็กชายดนุสรณ์  วงค์สาย
4. เด็กชายทนงศักดิ์  คำปัน
5. เด็กชายนพรัตน์  ฟองฝั้น
6. เด็กชายฤทธิเกียรติ  ใสสี
7. เด็กชายวีรพงษ์  จันทร์เขียว
8. เด็กชายอภิชิต  พิมพ์จันทร์
 
1. นายธงชัย  พรหมสาย
2. นายธานินทร์  พรมวิชัย
3. นายเกรียงไกร  กอวิเศษ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. นางสาวกตัญณุตา  อนุมัติ
2. นางสาวธิดารัตน์  สุขใจ
3. นางสาวนภาพร  แก้วร่วง
4. เด็กหญิงประกายดาว  ดวงแก้ว
5. นายพิจักษณ์  กันยะวงศ์
6. นางสาวรัชนีกร  คำปลิว
7. เด็กหญิงรัศมี  สุขใจ
8. เด็กชายศรัณยู  บุญสาลี
9. นางสาวสุธิดา  แปลกปลาด
10. นายโยธิน  กาคำ
 
1. นางญาดา  พันธ์เกษ
2. นายปริญญา  มานะสุคนธ์
3. นางสาวอัญชลี  ไชยวงค์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายธนบดี  ลังกาวงศ์
2. เด็กหญิงนคพร  อัมพรลักษณ์
3. เด็กหญิงปรียารัตน์  ใจแน่น
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  ใจศีล
5. เด็กหญิงมณีนุช  อินต๊ะปวน
6. เด็กหญิงศรัณธร  พิณวานิช
7. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ธรรมวิยา
 
1. นางทิวารัตน์  ชำนาญ
2. นายอนันต์  จำเริญวรทศ
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. นางสาวจุฑามาศ  อินทะนุ
2. นางสาวณัฐสุดา  วงค์ไพศาลฤทธิ์
3. นางสาวธิดารัตน์  สุขใจ
4. นายธีรศักดิ์  สมยศ
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  กลีบเนตร
 
1. นางญาดา  พันธ์เกษ
2. นายอนุสรณ์  ตองอ่อน
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงธมลพร  วงศ์ไพศาลฤทธิ์
2. เด็กชายนเรศ  ไชยากุล
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ท้าวตั๋น
 
1. นางจันทร์จิรา  ตุลาสืบ
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยา 1. เด็กหญิงจันทรา   อายี
2. เด็กหญิงณิษา   เลียงหลีก
3. เด็กหญิงพิมพร   ทนายมา
 
1. นางวัชราพร   การสูงเนิน
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ป๊อกหาญ
2. เด็กหญิงพัชรภรณ์  เทพฝั้น
3. เด็กหญิงรุจิรา  มาสิงห์สอน
 
1. นางประภาศรี  ทาปลูก
2. นายสามารถ  ณ ลำปาง
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มาลา
2. เด็กชายศิรวิชย์  ทองคล้าย
3. เด็กหญิงเชตะวัน  เมืองหนองว้า
 
1. นางสุดสวาท  วรศรี
2. นางอารยา  สุขยิ่ง
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แสงอินทร์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ปันทะนุ
 
1. นางสาวนาถชนก  วังใจฟู
2. นางลัดดา  แจ่มจันทร์
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงธณันท์ชนก  เครือสบจาง
2. เด็กหญิงสุธาธินี  ชัยสุวรรณ
 
1. นางผุสดี  ศิริวานิชกุล
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณศิลป์   แซ่พ่าน
2. เด็กชายวรวุฒ   แซ่พ่าน
 
1. นางสาวจุมพิตตา  ชฎา
2. นายสนธยา   แสงศรีจันทร์
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายภูพาน  หล้าสมศรี
2. เด็กชายอติวิชญ์  เชื้อบุญยืน
 
1. นางทองอ่อน  คณิตปัญญาเจริญ
2. นางสาวนิภาวดี  ไข่ทา
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวรพงษ์   ยกไว้
2. เด็กชายวีรพล   เขียววงศ์
 
1. นางอำไพ  ผัดวัง
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ผัดดี
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  เชื้อถา
 
1. นางจันทร์จิรา  ตุลาสืบ
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมาะวิทยา 1. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วบุญเป็ง
 
1. นางสาวคารม  คำวงศ์
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชาย.กิตติพงษ์    ดวงใจ
 
1. นางจรัสศรี    สิงหจารุ
 
186 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐวศา  คำแผลง
 
1. นางดารุณี  ชนะกาญจน์
 
187 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  คหปตานี
2. เด็กหญิงธีรพร  ชุ่มชา
3. เด็กชายพิชชากร  เมืองแก้ว
 
1. นางสาวกัญญา  อุปนันท์
2. นางลิปิน  พงศ์พันธุ์
 
188 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชลิดา  เนื่องหล้า
2. เด็กหญิงณัฐชยา  กัณฑเจตน์
3. เด็กหญิงอรจิรา  อินนาค
 
1. นางจิราพร  แสงบุญเรือง
2. นางสุมิตรา  ชาตานันท์
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  กาตาสาย
 
1. นางปราณี  เครือคำขาว
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงวิจิตรา  มาเมืองใจ
 
1. นางสาวไอริณ  บุญเรือง
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวด 1. เด็กหญิงอนุธิดา  จันตาทะ
 
1. นางวรนุช  จรูญโสตร์
2. นางสาวอัญชลี  ชมชื่น
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนื่องเดช
 
1. นางพรรณี  วังไชยเลิศ
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายปฏิพล  บุญคุ้ม
 
1. นางเบญจลักษณ์  บัวภิบาล
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายทิวัฒน์  แสงบุญเรือง
 
1. นางเบญจลักษณ์  บัวภิบาล
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. นางสาวสุกัญญา  พินิจวงค์
 
1. นางพรรณี  วังไชยเลิศ
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายปฏิพล  บุญคุ้ม
 
1. นางประไพศรี  ปัญญาวงศ์
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  โกษาวัง
 
1. นางพัชรินทร์   ปัญญายืน
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 1. เด็กหญิงปาลิตา  อินนันชัย
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ศรีวงค์
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 1. เด็กชายนพฤทธิ์  ปัญญาหลวง
 
1. นางวัฒิตา  ปาระมี
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัน 1. เด็กชายปภาวิน  เดือนแจ่ม
2. เด็กชายวัชรพล  เตปินตา
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ปัญญารักช่วยชอบ
 
1. นางมัณฑนา  สุวรรณศร
2. นายสมชาย  ธรรมทอง
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กหญิงกัลยา  ยอดยา
2. เด็กหญิงทิพย์สุวรรณ  ยานะโส
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  เกี่ยวพันธ์
 
1. นางกฤษราภรณ์  รักฝูง
2. นางสาวรัชนีกร  กาชัย
 
202 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1. เด็กชายชานพง  แซ่จ๋าว
2. เด็กชายอนุชา  แซ่เติ๋น
 
1. นางจินดารัตน์  ศิริวงค์
 
203 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 1. เด็กชายรักษ์ฐพงษ์  คำก้อน
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  โกษาวัง
 
1. นางดาราวรรณ  เทพพรมวงค์
2. นางวลัยลักษณ์  ศรีวงค์
 
204 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 1. เด็กชายนพฤทธิ์  ปัญญาหลวง
2. เด็กชายอิศวะ  นันต๊ะภาพ
 
1. นางสาวดาราวรรณ  เทพพรมวงค์
2. นางปิยะพร  ศิลปภิรมย์สุข
 
205 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ยอดปา
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  กรีฑา
 
1. นางนิภาพร  กันทะอินทร์
2. นางโสภาพรรณ์  คำบุญชู
 
206 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายสรวีร์  ไชยมงคล
2. เด็กชายเอกพงษ์  วงศ์บุญตัน
 
1. นางปัทมาพร  ปงหาญ
2. นางสาวสุวิมล  ใจมา
 
207 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 1. เด็กหญิงปาลิตา  อินนันชัย
2. เด็กชายพิริยากร  ณ ลำปาง
 
1. นางดาราวรรณ  เทพพรมวงค์
2. นางสุชาดา  ศรีวิชัย
 
208 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กหญิงผกาทิพย์  ต๊ะบุญเรือง
2. เด็กชายอดิศร  เตซะ
 
1. นางนิภาพร  กันทะอินทร์
2. นางสมพิศ  มานิตยกุล
 
209 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายชัยรัตน์  พุฒตาล
2. เด็กหญิงธัญชนก  เชื้อผาเต่า
 
1. นางรุ่งทิวา  ถาน้อย
2. นางสาวสุวิมล  ใจมา
 
210 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1. เด็กชายชณานุพงษ์  วาวแวว
2. เด็กหญิงอมลธีรา  ต๊ะตุ้ย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  คำอินบุตร
2. นางสาวรัตนาภรณ์  โตปินใจ
 
211 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก่นจันทร์หอม
2. เด็กชายทศพล  เครือคำ
3. เด็กชายนนทวัฒน์  ไทยใหม่
4. เด็กหญิงพรทนา  กาบเกี๋ยง
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีอ่อน
6. เด็กชายสมพงษ์  บุญธรรม
7. เด็กชายอัมรินทร์  เชยโพธิ์
 
1. นางวรนุช  จรูญโสตร์
2. นางสาวอัญชลี  ชมชื่น
 
212 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำวะรัตน์
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ปะละน่าน
3. เด็กหญิงพรประเสริฐ  วงค์แต้
4. เด็กชายวัชรพล  วัชราชวาลา
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทรายมูล
6. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ระวังวงค์
7. เด็กหญิงอมลธีรา  ต๊ะตุ้ย
 
1. นายกษิดิศวร์  สายเปียง
2. นางทองคำ  ชุ่มวิจารณ์
3. นางวรรณภา  มั่นเหมาะ
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กชายประโคนชัย  ไชยบุญเรือง
 
1. นางสาวฑิตยา  เตชะลือ
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1. เด็กชายรภัส  กล้าณรงค์
 
1. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1. เด็กชายอาทิตย์  สีหาไตรย์
 
1. นายประพันธ์  อูปนวล
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  โกษาวัง
 
1. นางพัชรินทร์  ปัญญายืน
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปันง้าว 1. เด็กหญิงนัฐฤทัย  ธินา
 
1. นางชลธิชา  กาญจนวงศ์
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กชายอิทธิธร  ทะโยโส
 
1. นางสาวรัชนีกร  กาชัย
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. นายตรีกรณ์  มูลใจทราย
 
1. นางสาวสุวิมล  ใจมา
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำวะรัตน์
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ปะละน่าน
3. เด็กหญิงพรประเสริฐ  วงค์แต้
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มุงเมือง
5. เด็กหญิงอมลธีรา  ต๊ะตุ้ย
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  พวยฟุ้ง
2. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
3. นางวรรณภา  มั่นเหมาะ
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ขิงมานิต
2. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  แซ่เห้อ
3. เด็กชายบุญฤทธิ์  แซ่ม้า
4. เด็กหญิงยุพา  แซ่เฮ่อ
5. เด็กชายสุทิน  แซ่ลี
6. เด็กชายเฉลิมชัย  แซ่ว้าง
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  พวยฟุ้ง
2. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
3. นางวรรณภา  มั่นเหมาะ
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงสรสวรรค์  โนกุล
 
1. นางพรรณี  วังไชยเลิศ
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตาสาย
 
1. นางญาดา  พันธ์เกษ
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงศ์อารีไท
2. เด็กหญิงดี  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  จันทรมณฑล
4. เด็กหญิงสาธวี  แซ่ท้าว
5. เด็กหญิงอัมพร  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงอารี  กิติลาพงษ์
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  พวยฟุ้ง
2. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
3. นางวรรณภา  มั่นเหมาะ
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงปริญญาภัทร  ก้อใจ
2. เด็กชายโชคทวี  ชำนาญการ
3. เด็กชายไตรคูณ  หล้ามาทราย
 
1. นางนาคอนงค์  มูลประเสริฐ
2. นางปรียา  พันธ์จำนงค์
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1. เด็กชายธนบุตร  ชัยวังราษฎร์
2. เด็กชายพรเทพ  ปกแก้ว
3. เด็กหญิงอรยา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  คำอินบุตร
2. นางสมพิศ  พร้อมญาติ
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำวะรัตน์
2. เด็กชายจิรเมธ  ทานุสาร
3. เด็กหญิงพรประเสริฐ  วงค์แต้
 
1. นางสาวมุทิตา  เหว่าโต
2. นางสมพิศ  พร้อมญาติ
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจคำ
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ชัยวิชิต
3. เด็กชายพิทยา  ปาสิงห์
 
1. นางนาคอนงค์  มูลประเสิริฐ
2. นางปรียา  พันธ์จำนงค์
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กชายก้องเกียรติ  กุมารบุตร
2. เด็กชายณัฐนันท์  ไชยบุญเรือง
3. เด็กชายวุฒิไกร  เตชะธิ
 
1. นางนิภาพร  กันทะอินทร์
2. นางสมพิศ  มานิตยกุล
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ตาตุโย
2. เด็กชายพงศธร  บุญทา
3. เด็กชายอภิชาติ  นันทะสี
 
1. นางกฤษราภรณ์  รักฝูง
2. นางสาวรัชนีกร  กาชัย
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กชายทวีศักดิ์  แปลกปลาด
2. นายปานวัฒนา  ปานภูมิ
3. เด็กชายรณฤทธิ์  ปลาเงิน
 
1. นางกฤษราภรณ์  รักฝูง
2. นางสาวรัชนีกร  กาชัย
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1. เด็กชายชาคริต  มฤทธิดา
2. เด็กชายภาคภูมิ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายธนชาติ  ยืนยง
2. นางสาวสุธินี  จิตราพิทักษ์กูล
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ธิวงศ์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  เรืองวร
 
1. นางนิภาพร  กันทะอินทร์
2. นางสมพิศ  มานิตยกุล
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1. เด็กชายนิวัฒน์  แซ่เกอ
2. เด็กชายสมภพ  แซ่เฮ่อ
 
1. นายธนชาติ  ยืนยง
2. นางเครือวัลย์  ลาวิตา
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงธันยมัย  แสงจันทร์
2. เด็กชายสรายุทธ  ปันใจ
3. เด็กชายอธิบดี  ศรีไทย
 
1. นางธันยพร  อินทมาส
2. นางเรไร  มาปลูก
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแลง 1. เด็กชายสุทิน  มณีใจ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  คำนะบุตร
3. เด็กชายอัครพล  ศิริแสน
 
1. นางเฉลิมขวัญ  วิญญา
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กชาย-  -
2. เด็กชายชัชนันท์  ใหม่ทรายเปียง
3. เด็กชายณัฐดนัย  ไชยบุญเรือง
4. เด็กชายสิทธิโชค  ป้อตา
 
1. นางนิภาพร  กันทะอินทร์
2. นางสมพิศ  มานิตยกุล