หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   2 ก.ย. 2556   3 ก.ย. 2556   4 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 2 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง ป.1/1 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง ป.1/2 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง ป.2/1 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง ป.5/1 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง ป.5/2 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารรัฐอุปถัมภ์ ห้อง ม.1/1 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารรัฐอุปถัมภ์ ห้อง ม.1/2 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารรัฐอุปถัมภ์ ห้อง ม.2/1 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศาลาวิทยา อาคารมัธยม 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศาลาวิทยา อาคารมัธยม 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ห้อง ประชุม 1 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ห้อง ประชุม 1 2 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ห้อง ประชุม 2 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ห้อง ประชุม 2 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ห้อง ประชุม 2 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารรัฐอุปถัมภ์ ห้อง สังคมศึกษา 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารรัฐอุปถัมภ์ ห้อง สังคมศึกษา 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารรัฐอุปถัมภ์ ห้อง สังคมศึกษา 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 วัดบ้านผึ้งชาวไร่อ้อย 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 วัดบ้านผึ้งชาวไร่อ้อย 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง ป.6/1 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง ป.6/2 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง ป.2/2 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง BBL 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง ป.4/2 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง ป.2/2 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง ป.3/1 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง ป.3/2 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารรัฐอุปถัมภ์ ห้อง ม.2/2 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารรัฐอุปถัมภ์ ห้อง ม.3/1 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารรัฐอุปถัมภ์ ห้อง ม.3/2 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง ป.4/1 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารอุดมปัญญา ห้อง ทัศนศิลป์ 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารอุดมปัญญา ห้อง ทัศนศิลป์ 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารอุดมปัญญา ห้อง ทัศนศิลป์ 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
16 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง 2 ห้อง ห้องประชุม 1 2 ก.ย. 2556 13.00-16.00
17 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง 2 ห้อง ห้องประชุม 1 2 ก.ย. 2556 13.00-16.00
18 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง 2 ลาน หน้าห้องประชุม 1 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
19 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง 2 ลาน หน้าห้องประชุม 1 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
20 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง 2 ห้อง ห้องประชุม 1 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
21 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง 2 ห้อง ห้องประชุม 1 2 ก.ย. 2556 13.00-16.00
22 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง 2 ห้อง ห้องประชุม 1 2 ก.ย. 2556 13.00-16.00
23 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง 2 ห้อง ห้องประชุม 1 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
24 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง 2 ห้อง ห้องประชุม 1 2 ก.ย. 2556 13.00-16.00
25 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง 2 ห้อง ห้องประชุม 1 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
26 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง 2 ห้อง ห้องประชุม 1 2 ก.ย. 2556 13.00-16.00
27 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง 2 ห้อง ห้องประชุม 1 2 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 สพป.ลำปาง 2 ห้อง ICT 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 สพป.ลำปาง 2 ห้อง สื่อนวัตกรรม 2 ก.ย. 2556 09.00-15.00
3 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง 2 ห้อง ICT 2 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 สพป.ลำปาง 2 ห้อง ICT 2 ก.ย. 2556 09.00-11.00
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง 2 ห้อง ICT 2 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง 2 ห้อง ICT 2 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 สพป.ลำปาง 2 ห้อง ICT 2 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคาร 2 ห้อง ป.3 2 ก.ย. 2556 09.00-10.00
2 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคาร 2 ห้อง ป.3 2 ก.ย. 2556 10.00-11.00
3 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคาร 2 ห้อง ป.3 2 ก.ย. 2556 11.00-12.00
4 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคารอาเซียน 2 ก.ย. 2556 09.00-10.30
5 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคารอาเซียน 2 ก.ย. 2556 10.30-12.00
6 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคาร 2 ห้อง ป.6 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคาร 2 ห้อง ป.6 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคาร 2 ห้อง คุณธรรมและจริยธรรม 2 ก.ย. 2556 09.00-11.00
9 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคาร 2 ห้อง คุณธรรมและจริยธรรม 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคาร 1 ห้อง ป.1-ป.2 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าผา อาคาร 1 ห้อง ป.4 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนศาลาวิทยา ห้อง ป.1 2 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนศาลาวิทยา ห้อง ป.2 2 ก.ย. 2556 09.00-16.00
3 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนศาลาวิทยา ห้อง ป.3 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนศาลาวิทยา ห้อง ป.4 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารปฐมวัย ห้อง อ.1/1 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารปฐมวัย ห้อง อ.1/2 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารปฐมวัย ห้อง อ.2/1 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบระดับเขตฯ ได้ที่ ศน.กฤษฎา มณีเชษฐา 090-8939162 ระดับอำเภอฯ เกาะคา อ.สันติพงษ์ ชุ่มเชย 082-3886119, เสริมงาม อ.ธวัชชัย ฝั้นเต็ม 081-9516427
สบปราบ อ.นพปฎล จิรากูล 081-5308230 , เถิน อ.ณรงค์ ชาวเขียววงศ์ 081-3871484 ,แม่พริก นางสาววาสนา อิ่มจันทร์ 087-1860527, แม่ทะ อ.สวัสด์ ไชยวุฒิ 081-1795362

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]