หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lpg2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาวสมรักษ์ ทิวงศ์ษาโรงเรียนบ้านปางอ้ากรรมการ
2. นางสมเพียร ปากกล้าโรงเรียนบ้านบอมกรรมการ
3. นางระบอบ ด้วงเฟื่องโรงเรียนบ้านน้ำหลงกรรมการ
4. นายนิพนธ์ สุภาจันทร์โรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นางทัศนีย์ สิงห์ทองโรงเรียนณัฐบรรจงวิทยากรรมการ
6. นางรัตนา อัศวะสัยโรงเรียนสบแม่ทำกรรมการ
7. นางจรรยา วิญญาโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
8. นางสาวบุญศรี จันทราชโรงเรียนแม่วะวิทยากรรมการ
9. นายลำพูน พละวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาวบุญศรี จันทราชโรงเรียนแม่วะวิทยากรรมการ
2. นางสมเพียร ปากกล้าโรงเรียนบ้านบอมกรรมการ
3. นางระบอบ ด้วงเฟื่องโรงเรียนน้ำหลงกรรมการ
4. นายลำพูน พละวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
5. นางทัศนีย์ สิงห์ทองโรงเรียนณัฐบรรจงกรรมการ
6. นางรัตนา อัศวะสัยโรงเรียนสบแม่ทำกรรมการ
7. นางจรรยา วิญญาโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางเกษศิรินทร์ ใจรักษาโรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
2. นางจินดารัตน์ ปาโกวงค์โรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ
3. นางพรรณี วงศ์อินต๊ะวังโรงเรียนบ้านแม่กัวะกรรมการ
4. นางจุติญา ศรีเจริญกุลโรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
5. นางวรัชญา แก้วปินตาโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
6. นางสุจิตรา สุริยะมณีโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
7. นางสาวสนธยา หล่อเสถียรโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางพัชรินทร์ อภิชนนันท์โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
2. นางรัชนีกร สายพรหมโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
3. นางนิตยาพร บังคมเนตรโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นางเย็นจิต มุ่งเหมือยโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
5. นางสาวพวงผกา เผ่าต๊ะใจโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นางอาภรณ์ สุจริตโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
7. นางลัดดาวัลย์ ลำขาวโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
8. นางสุภาภรณ์ มาลีแก้วโรงเรียนแม่เชียงรายลุ่มกรรมการ
9. นายณรงค์ สาบุ่งโรงเรียนบ้านหนองเตากรรมการ
10. นางสาวธันย์นิชา ตันแดงโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
11. นางสุวารี อินทเสนโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางพัชรินทร์ อภิชนนันท์โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
2. นางรัชนีกร สายพรหมโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิตยาพร บังคมเนตรโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ มาลีแก้วโรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่มกรรมการ
5. นางสาวพวงผกา เผ่าต๊ะใจโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นางอาภรณ์ สุจริตโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
7. นายณรงค์ สาบุ่งโรงเรียนบ้านหนองเตากรรมการ
8. นางเย็นจิต มุ่งเหมือยโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
9. นางลัดดาวัลย์ ลำขาวโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
10. นางสาวธันย์นิชา ตันแดงโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
11. นางระเบียบ ฝั้นเต็มโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ สาบุ่งโรงเรียนบ้านหนองเตากรรมการ
2. นางรัชนีกร สายพรมโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
3. นางนิตยาพร บังคมเนตรโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ มาลีแก้วโรงเรียนแม่เชียงรายลุ่มกรรมการ
5. นางสาวพวงผกา เผ่าต๊ะใจโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นางสาวสนธยา หล่อเสถียรโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
7. นางอาภรณ์ สุจริตโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
8. นางพัชรินทร์ อภิชนนันท์โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
9. นางสาวธันย์นิชา ตันแดงโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
10. นางเย็นจิต มุ่งเหมือยโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
11. นางลัดดาวัลย์ ลำขาวโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางนิ่มนวล พิจอมบุตรโรงเรียนบ้านท่าเวียงกรรมการ
2. นางบัวชุม ประเสริฐโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางสาวชุติภัทร เทพสุทะโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางวาริศา ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
2. นางสมพิศ รัตนวิจิตรโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
3. นางทับทิม ตันประเสริฐโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทร์ดา ร้องกาศโรงเรียนแม่วะเด่นชัยกรรมการ
5. นางอัมพรรณ จักรบุญมาโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวโศรยา นันตาโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นางสาวธันย์นิชา ตันแดงโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์รินทร์โรงเรียนแสลมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางประนอม วงศ์ปุ๋ยโรงเรียนวังหินวิทยากรรมการ
2. นางสมจิตต์ ณ ลำปางโรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ วัฒนานันท์โรงเรียนบ้านหล่ายฮ่องปุ๊กรรมการ
4. นางจุติยา ศรีเจริญกุลโรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
5. นายบุญเรือน หุ่นดีโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรา ชุมภูโรงเรียนอนุบาลเถินฯกรรมการ
2. นางประไพศรี ยะโสโรงเรียนบ้านนากวางกรรมการ
3. นางอรพิน ธนะสารโรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียงกรรมการ
4. นายลำพูน พละวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร โนนันธิโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นางทัศนีย์ ยะเปียงโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
7. นางธิดา เด่นแก้วโรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ไชยวิลยศโรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
2. นางนารินทร์ มากบุญโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
3. นางอมรรัตน์ กัญญเทพโรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
4. นางจุติญา ศรีเจริญกุลโรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
5. นางสาวสนธยา หล่อเสถียรโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
6. นางขนิษฐา ปราชญ์เวทย์โรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
7. นางอัจฉรา ชุมภูโรงเรียนอนุบาลเถินฯกรรมการ
8. นางประไพศรี ยะโสโรงเรียนบ้านหัวเสือกรรมการ
9. นางอรพิน ธนะสารโรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียงกรรมการ
10. นายลำพูน พละวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
11. นางสาวนิภาพร โนนันธิโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
12. นางทัศนีย์ ยะเปียงโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
13. นางธิดา เด่นแก้วโรงเรียนสบต่ำวิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสุชาดา อุทัยผลโรงเรียนบ้านสาดผึ้งนาเกลือกรรมการ
2. นางศริญญา เทพแก้วโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
3. นางกฤษณา ใจดีโรงเรียนบ้านวัฒนากรรมการ
4. นางสุนทรี ภักดีโรงเรียนอนุบาลเถินฯกรรมการ
5. นางวรารัตน์ ใจอาสาโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
6. นางสมศรี แก้วปิงเมืองโรงเรียนอนุบาลแม่ทะกรรมการ
7. นายเมธี กาดีวงศ์โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
8. นายจักรแก้ว นิลสวิทโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางประกายดาว โรจน์กิติรัตน์โรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
2. นางสุพินญา เรืองเดชโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
3. นายอรรณพ หลีแก้วเครือโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางลาวัลย์ หน่อแก้วโรงเรียนบ้านอุมลองกรรมการ
5. นางอาวรณ์ สาลีโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
6. นางดรุณี ปัญญาวงศ์โรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดวงพร ชอุ่มดวงโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
2. นายชาญวิทย์ สิงห์สันโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยากรรมการ
3. นางสาวชุลีกร ต๊ะปัญญาโรงเรียนบ้านนาคตกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ คำภิโรโรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ทิน้อยโรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
6. นายอรุณ คำสอนโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางลสา สายทองโรงเรียนชุมชนวัพระธาตุลำปางหลวงกรรมการ
2. นางสาวบุษบา บ่มผิวโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
3. นางศิริจันทร์ ใจเย็นโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางสาวปุณณภา ไพบูลย์โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้กรรมการ
5. นายสุจิณ เกตุสุภะโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เป็นแผ่นโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
7. นางสาวอัปสร ศรีใจอินทร์โรงเรียนออ้มอารีพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางอำพร เม่นวังแดงโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวเกวรี แลใจโรงเรียนแสลมวิทยากรรมการ
3. นายวัชรพันธ์ โกหลั่นโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
4. นางประไพ ดวงบุรงค์โรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางทองใบ สายด้วงโรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัยกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วปาเฟือยโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
3. นางกนิกนันต์ คุณมีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
4. นางพรพรรณ หล้าบัววงศ์โรงเรียนบ้านนาแส่ง-แม่ไฮ-นากิ๋มกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ลาดปาละโรงเรียนวัดสาแลกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ กอบัวโรงเรียนนาแก้วประชารัฐกรรมการ
2. นายโพฆินทร์ สนิทโกศัยโรงเรียนบ้านน้ำหลงกรรมการ
3. นางสาววิยะดา จันทร์โรจน์โรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวธันวินีย์ อบหอมโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ วงศ์สุติ๊บโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
6. นางสุวพร ชุ่มเชื้อโรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจนา เรือนสิงห์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นางแสงดาว บุญมาโรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เป็งคำวันโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ กิติโรจน์โรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
5. นายสุวรรณ จงลักษมณีโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
6. นางสาวบุษบา บ่มผิวโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
7. นายสมจิตต์ ศุภการมงคลโรงเรียนบ้านดอนธรรมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางไศลทิพย์ วงศ์มณีโรงเรียนบ้านแม่ทานกรรมการ
2. นายวัลลพ ใจรักษาโรงเรียนวังหินวิทยากรรมการ
3. นายเกษม สิทธิวงศ์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
4. นางสาวกฤษณา ยศธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ วงศ์สุติ๊บโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
6. นายทรงวุฒิ บังเมฆโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางจันทวรรณ ปัญญาสีห์โรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
2. นางธวชิณี มาหล้าโรงเรียนแม่พริกบนกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ เครือคำโรงเรียนอนุบาลเถินกรรมการ
4. นางแสงเดือน พุทธศรีโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
5. นางสาวชนมณี อินวันโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นางเจียมจิต ปรารถนาโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางอรอนงค์ วิโรจน์ศศิธรโรงเรียนหนองถ้อยกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ธนสิทธิ์สุนทรโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
3. นายพงศ์สวรรค์ งามจำโรงเรียนบ้านแม่พุหอรบกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ สุกใสโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางนิตย์รดี รัตนาโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นางสุพินญา เรืองเดชโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางอัมภวัน คำไทยโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
2. นางนันทรัตน์ อุ่นจันทร์โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ สุขถาโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
4. นายบุญราช วังเวียงโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
5. นายชูชาติ ธิญญากุลโรงเรียนนาแก้วประชารัฐกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ เสรีวงศ์โรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
2. นางพัชรี วัฒนานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นางยุวนัยน์ บรรทัดโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นายจำเรียง จิระโพธิ์โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นางสาวนันทิยา วงศ์เขียวโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นายมติ ศิริพันธุ์โรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
7. นางชไมพร แผ่นคำโรงเรียนบ้านไหล่หินกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ เสรีวงศ์โรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
2. นางพัชรี วัฒนานันท์โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นางยุวนัยน์ บรรทัดโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นายจำเรียง จิระโพธิ์โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นางสาวนันทิยา วงศ์เขียวโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นายมติ ศิริพันธุ์โรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
7. นางชไมพร แผ่นคำโรงเรียนบ้านไหล่หินกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางพัชรียา ศรีธพันธ์โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
2. นางมุกดา ชัยนิพพันธ์โรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
3. นางแสงจันทร์ คำอินบุตรโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
4. นางอรทัย ชัยวิลยศโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
5. นางโสภา ป้องมาโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางสมนึก ทองเกษมโรงเรียนบ้านดอนธรรมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางพัชรียา ศรีธพันธ์โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
2. นางมุกดา ชัยนิพพันธ์โรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
3. นางแสงจันทร์ คำอินบุตรโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
4. นางอรทัย ชัยวิลยศโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
5. นางโสภา ป้องมาโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางสมนึก ทองเกษมโรงเรียนบ้านดอนธรรมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางไพรินทร์ อ๊อดทรัพย์โรงเรียนวังหินวิทยากรรมการ
2. นางสุบิน อินตาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางสาววณิชญา กามะโรงเรียนบ้านบอมกรรมการ
4. นายวีรวุฒิ ประถมวงศ์โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นายธนากร พรหมเสนโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นางสาวปริศนา กันกาโรงเรียนบ้านปงแพ่งกรรมการ
7. นางวาสนา หิรัตนพันธุ์โรงเรียนบ้านป่าแข (อุดมสัทธานุกูล)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางไพรินทร์ อ๊อดทรัพย์โรงเรียนวังหินวิทยากรรมการ
2. นางสุบิน อินตาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางสาววณิชญา กามะโรงเรียนบ้านบอมกรรมการ
4. นายวีรวุฒิ ประถมวงศ์โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นายธนากร พรหมเสนโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นางสาวปริศนา กันกาโรงเรียนบ้านปงแพ่งกรรมการ
7. นางวาสนา หิรัตนพันธุ์โรงเรียนบ้านป่าแข (อุดมสัทธานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวนภาพร ระจิตแก้วโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
2. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
3. นายจรัญ รัตนศุภศิริโรงเรียนบ้านนากวางกรรมการ
4. นางสาวเกษร จิวเดชโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริเพ็ญ ปงใจดีโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นางสาวฐิติมา อุ่นเมืองใจโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
7. นายบุญนพดล แก้วดวงตาโรงเรียนบ้านสองแควใต้กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาพร ระจิตแก้วโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
2. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
3. นายจรัญ รัตนศุภศิริโรงเรียนบ้านนากวางกรรมการ
4. นางสาวเกษร จิวเดชโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริเพ็ญ ปงใจดีโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นางสาวฐิติมา อุ่นเมืองใจโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
7. นายบุญนพดล แก้วดวงตาโรงเรียนบ้านสองแควใต้กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ พิชัยพงศ์โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
2. นางวราภรณ์ ลาภะกุลโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นางนัยนา เทพนามวงค์โรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ
4. นายสมชาย วงศ์น่านโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
5. นางสาวเปรมมิการ์ แสนขัติโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นายธนพล กายะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47กรรมการ
7. นางสุรีพร พันธุ์ขาวสะอาดโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ พิชัยพงศ์โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
2. นางวราภรณ์ ลาภะกุลโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นางนัยนา เทพนามวงค์โรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ
4. นายสมชาย วงศ์น่านโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
5. นางสาวเปรมมิการ์ แสนขัติโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นายธนพล กายะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47กรรมการ
7. นางสุรีพร พันธุ์ขาวสะอาดโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางสาวบุญลอย มูลน้อยโรงเรียนแสลมวิทยากรรมการ
2. นายรัชตา ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ มณีมโนรมย์โรงเรียนบ้านน้ำโจ้กรรมการ
4. นางพิมพ์วดี สืบสุตินโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
5. นายเชวง แขมคำโรงเรียนบ้านแม่ต่ำกรรมการ
6. นายจำนง หนิ้วอิ่นโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางสาวจิราพร ติ๊บปะละวงศ์โรงเรียนบ้านท่าเวียงกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา เรือนปานันท์โรงเรียนไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
3. นางจินตนา ปัญญาวงค์โรงเรียนบ้านนาคตกรรมการ
4. นายประคอง ปานฟองโรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
5. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นายประเสริฐ วันทะยะโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางจินดา ขันธหัตถ์โรงเรียนบ้านอุมลองกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา ใหม่กันทะโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
3. นายสีมา อินหล้าโรงเรียนบ้านนาต๋มกรรมการ
4. นางสาวจันทร์แก้ว ปัญญาเรืองโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นายวิทยา เมธาวงศ์โรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นางจุฑามาศ ชุ่มเชยโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ ลำขาวโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายอรุณ คำสอนโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
3. นายนพดล ปัญญาสีห์โรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
4. นายจำนง หนิ้วอิ่นโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางอรชร มูลศรีโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายรัชตา ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางอำพร คำแหงโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
4. นายสมฤทธิ์ ชัยปาโรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
5. นายประเสริฐ วันทะยะโรงเรียนนาแก้วประชารัฐกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอำนวยพร สลีวงศ์โรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นางสมพร อินคำสืบโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นายเจษฎาพงษ์ เสมอวงค์ติ๊บโรงเรียนบ้านผาแมวกรรมการ
4. นายถวัลย์ ลีลาศโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ สายวงศ์คำโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
6. นางดวงปราณ เกตุแก้วโรงเรียนปงหลวงกรรมการ
7. นางศุภวรรณ บุญคงโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอำนวยพร สลีวงศ์โรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นางสมพร อินคำสืบโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นายเจษฎาพงษ์ เสมอวงค์ติ๊บโรงเรียนบ้านผาแมวกรรมการ
4. นายถวัลย์ ลีลาศโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ สายวงศ์คำโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
6. นางดวงปราณ เกตุแก้วโรงเรียนปงหลวงกรรมการ
7. นางศุภวรรณ บุญคงโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอำนวยพร สลีวงศ์โรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นางสมพร อินคำสืบโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นายเจษฎาพงษ์ เสมอวงค์ติ๊บโรงเรียนบ้านผาแมวกรรมการ
4. นายถวัลย์ ลีลาศโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ สายวงศ์คำโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
6. นางดวงปราณ เกตุแก้วโรงเรียนปงหลวงกรรมการ
7. นางศุภวรรณ บุญคงโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางศุภลักษณ์ คำสุทธิโรงเรียนกุ่มเนิ้งใต้กรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ กาหล้าโรงเรียนบ้านแม่กัวะกรรมการ
3. นางศศิพรรณ ปัญญาฟูโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
4. นายสุคนธ์ สิทธิแปงโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
5. นายอาทิตย์ คำสมโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นายบุญราช วังเวียงโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
7. นางพัชราภรณ์ สืบเจริญโรงเรียนบ้านท่าผากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางศุภลักษณ์ คำสุทธิโรงเรียนกุ่มเนิ้งใต้กรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ กาหล้าโรงเรียนบ้านแม่กัวะกรรมการ
3. นางศศิพรรณ ปัญญาฟูโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
4. นายสุคนธ์ สิทธิแปงโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
5. นายอาทิตย์ คำสมโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นายบุญราช วังเวียงโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
7. นางพัชราภรณ์ สืบเจริญโรงเรียนบ้านท่าผากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศุภลักษณ์ คำสุทธิโรงเรียนกุ่มเนิ้งใต้กรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ กาหล้าโรงเรียนบ้านแม่กัวะกรรมการ
3. นางศศิพรรณ ปัญญาฟูโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
4. นายสุคนธ์ สิทธิแปงโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
5. นายอาทิตย์ คำสมโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นายบุญราช วังเวียงโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
7. นางพัชราภรณ์ สืบเจริญโรงเรียนบ้านท่าผากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ นิ่มสุวรรณโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายเกียรติ บังคมเนตรโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
3. นางนิสงค์ สายสุวรรณโรงเรียนบ้านบอมกรรมการ
4. นางบุญนัด ขุนเสถียรโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสุรพงษ์ นิ่มสุวรรณโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายเกียรติ บังคมเนตรโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
3. นางนิสงค์ สายสุวรรณโรงเรียนบ้านบอมกรรมการ
4. นางบุญนัด ขุนเสถียรโรงเรียนวันนาแก้วกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางรวิสรา บุญทาหอมโรงเรียนแสลมวิทยากรรมการ
2. นางสายทิม นนท์รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านอุมลองกรรมการ
3. นางวราภา มณีจันทราโรงเรียนบ้านนาคตกรรมการ
4. นายสุเทพ ธรรมวันโรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางนงคราญ สุขโขโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
2. นางสาวพินทอง ดอกไม้แก้วโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางสมจิตต์ บุญเป็งโรงเรียนบ้านนากวางกรรมการ
4. นางสาวมนทกานต์ คงทองสังข์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
5. นายสมาน คำปวนโรงเรียนบ้านทุ่งต่ำกรรมการ
6. นางสุพรรณ ไชยเมืองชื่นโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางนงคราญ สุขโขโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
2. นางสาวพินทอง ดอกไม้แก้วโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
3. นางสมจิตต์ บุญเป็งโรงเรียนบ้านนากวางกรรมการ
4. นางสาวมนทกานต์ คงทองสังข์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
5. นายสมาน คำปวนโรงเรียนบ้านทุ่งต่ำกรรมการ
6. นางสุพรรณ ไชยเมืองชื่นโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวทิพรัตน์ ธัมสีโรโรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
2. นางลักขณา เดชะหลอโรงเรียนบ้านวังพร้าวสบเรียงกรรมการ
3. นางวัลลภา ยศปันโรงเรียนอนุบาลแม่ทะกรรมการ
4. นางอุทุมพร สุภาจันทร์โรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นางสาวอรทัย กอจันทร์กูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นายวัชรินทร์ ดวงชะฏาโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
7. นางจำเรียง ยศบุญเรืองโรงเรียนแม่หลง-สบจางกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวทิพรัตน์ ธัมสีโรโรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
2. นางลักขณา เดชะหลอโรงเรียนบ้านวังพร้าวสบเรียงกรรมการ
3. นางวัลลภา ยศปันโรงเรียนอนุบาลแม่ทะกรรมการ
4. นางอุทุมพร สุภาจันทร์โรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นางสาวอรทัย กอจันทร์กูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นายวัชรินทร์ ดวงชะฏาโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
7. นางจำเรียง ยศบุญเรืองโรงเรียนแม่หลง-สบจางกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพรัตน์ ธัมสีโรโรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
2. นางลักขณา เดชะหลอโรงเรียนบ้านวังพร้าวสบเรียงกรรมการ
3. นางวัลลภา ยศปันโรงเรียนอนุบาลแม่ทะกรรมการ
4. นางอุทุมพร สุภาจันทร์โรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นางสาวอรทัย กอจันทร์กูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นายวัชรินทร์ ดวงชะฏาโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
7. นางจำเรียง ยศบุญเรืองโรงเรียนแม่หลง-สบจางกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพนมพร กาวีโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
2. นางศรีวรรณ คุณสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นางศิริพร วรรณรัตน์โรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
4. นางวารุณี เพชรแจ้งโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นางจิดานันท์ สัตตรัตนพรรณโรงเรียนวัดนาเอี้ยงกรรมการ
6. นางแสงอรุณ พรหมเสนโรงเรียนสองแควใต้กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพนมพร กาวีโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
2. นางศรีวรรณ คุณสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นางศิริพร วรรณรัตน์โรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
4. นางวารุณี เพชรแจ้งโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นางจิดานันท์ สัตตรัตนพรรณโรงเรียนวัดนาเอี้ยงกรรมการ
6. นางแสงอรุณ พรหมเสนโรงเรียนสองแควใต้กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพนมพร กาวีโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
2. นางศรีวรรณ คุณสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นางศิริพร วรรณรัตน์โรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
4. นางวารุณี เพ็ชรแจ้งโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นางจิดานันท์ สัตตรัตนพรรณโรงเรียนวัดนาเอี้ยงกรรมการ
6. นางแสงอรุณ พรหมเสนโรงเรียนสองแควใต้กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ แสนตาโรงเรียนอนุบาลเถินฯกรรมการ
2. นายยก มิ่งเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นายอาทิตย์ คำเขื่อนโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
4. นายจีรวัฒน์ วงศ์ราษีโรงเรียนบ้านแม่ตั๋งกรรมการ
5. พระประพจน์สรัช ญาณธีโรวัดสัณฐานกรรมการ
6. นางจิรพรรณ หิรัญวรเสฎฐ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47กรรมการ
7. นางนิตยา กันต๊ะมาโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวอมรรัตน์ แสนตาโรงเรียนอนุบาลเถินฯกรรมการ
2. นายยก มิ่งเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นายอาทิตย์ คำเขื่อนโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
4. นายจีรวัฒน์ วงศ์ราษีโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
5. พระประพจน์สรัช ญาณธีโรวัดสัณฐานกรรมการ
6. นางจิราพรรณ หิรัญวรเสฏฐ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47กรรมการ
7. นางนิตยา กันต๊ะมาโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายพรชัย จินะทาโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
2. นางจันทร์ศรี วิรุณวราทิพย์โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายวัฒนาพงษ์ วงศ์ธิมาโรงเรียนบ้านแก่นกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ลามาโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ ชมภูศรีโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
6. นางจินตกานท์ เสานอกโรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายอิสระ วัจนะประดิษฐ์โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
2. นายมานพ ทิวงศ์ษาโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
3. นายสุวัช สีสดโรงเรียนนาจะลากรรมการ
4. นายทัศนะ วิรุณวราทิพย์โรงเรียนอนุบาลแม่ทะกรรมการ
5. นายนิวัต กาบุตรโรงเรียนอุมลองกรรมการ
6. นายมนัส จันทร์ทิพย์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
7. นายปราโมทย์ สุระแสนโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางวนิดา กันทะวงค์โรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
2. นางบูลค์ภัค เถาเปียงโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
3. นายบัณฑิต สาลีโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
4. นางณัฐณิชา ศรีรุวัฒน์โรงเรียนบ้านน้ำหลงกรรมการ
5. นายคาวี นามแก้วโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นายปิยะพงค์ หมุดปินโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
7. นางสุทินีย์ แปงสนิทโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ คิวดวงตาโรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
2. นายสิทธิพร หิรัตนพันธ์โรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
3. นายปรีชา สุยะคำวงศ์โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
4. นายเลอพงษ์ แก้วคำน้อยโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
5. นายวิโรจน์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
6. นายเกษม โพธิวงศ์โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางจริยา มังป๋องโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
2. นางสาวบุญพา วงศ์วานโรงเรียนบ้านแม่ตั๋งกรรมการ
3. นางสาวแสงจันทร์ การิยาโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
4. นายปริศนา วงศ์จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
5. นายก่อศักดิ์ ตันเจริญโรงเรียนบ้านแม่ฮวกกรรมการ
6. นายจักธร เหมยลินโรงเรียนณัฐบรรจงกรรมการ
7. นางวรวรรณ ณ คำสารโรงเรียนเถิน-ท่าผากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ วิชาจารย์โรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ ดวงใจโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ ช่วยหลำโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
4. นางอารี คำเสนโรงเรียนบ้านแม่กัวะกรรมการ
5. นางผดุง อโนมาโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นางวรวรรณ ณ คำสารโรงเรียนเถินท่าผากรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางมณีวรรณ ตันติดาราภัทรโรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
2. นายธานี มณีจันทราโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
4. นายวิเชียร ศุภศรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นางชลลดา คนซื่อโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
6. นางอำพร แก้วมาโรงเรียนบ้านทุ่งขามกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางมณีวรรณ ตันติดาราภัทรโรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
2. นายไพโรจน์ พงษ์บุปผาโรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
4. นายวิเชียร ศุภศรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นางชลลดา คนซื่อโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
6. นางอัมพร แก้วมาโรงเรียนบ้านทุ่งขามกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางมณีวรรณ ตันติดาราภัทรโรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
2. นายไพโรจน์ พงษ์บุปผาโรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
4. นายวิเชียร ศุภศรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นางชลลดา คนซื่อโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
6. นางอัมพร แก้วมาโรงเรียนบ้านทุ่งขามกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวสำลี มิ่งเชื้อโรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
2. นางสุวนิตย์ รัตนศุภศิริโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
3. นายชัยวัธน์ พุทธวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางยุพิน อบหอมโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นางอัจฉราวรรณ ราชนำปนโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นายเจริญ เรืองจิตต์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาวสำลี มิ่งเชื้อโรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
2. นางสุวนิตย์ รัตนศุภศิริโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
3. นายชัยวัธน์ พุทธวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางยุพิน อบหอมโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นางอัจฉราวรรณ ราชนำปนโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นายเจริญ เรืองจิตต์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวสำลี มิ่งเชื้อโรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
2. นางสุวนิตย์ รัตนศุภศิริโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
3. นายชัยวัธน์ พุทธวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางยุพิน อบหอมโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นางอัจฉราวรรณ ราชนำปนโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นายเจริญ เรืองจิตต์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กลั่นตาโรงเรียนแม่พุหอรบกรรมการ
2. นายพลเจต จอมวงค์โรงเรียนบ้านป่าจ้ำกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ตะสะโรงเรียนบ้านหนองวัวแดงกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ตาธิโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
5. นางรุ่งทิวา อ่อนหวานโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
6. นางแสงจันทร์ บังเมฆโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณี ขจรคำโรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
2. นางแสงดาว ชนะพยัคฆ์โรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
3. นางกุหลาบ เครือวงศ์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายผดุง พิมลรัศมีโรงเรียนบ้านแม่ตั๋งกรรมการ
5. นางพรอำไพ วงศ์เรือนโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
6. นางนงลักษณ์ ต้นปลูกโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายชัยวัฒน์ สุยะชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
2. นางเสาวณีย์ อุบลศรีโรงเรียนบ้านบอมกรรมการ
3. นายวิโรจน์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นายสุชิน ทองประเสริฐโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นายสมาน คำปวนโรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำกรรมการ
6. นางวัชรียา ใจสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ สุยะชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
2. นางเสาวณีย์ อุบลศรีโรงเรียนบ้านบอมกรรมการ
3. นายวิโรจน์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นายสุชิน ทองประเสริฐโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นายสมาน คำปวนโรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำกรรมการ
6. นางวัชรียา ใจสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ สุยะชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
2. นางเสาวณีย์ อุบลศรีโรงเรียนบ้านบอมกรรมการ
3. นายวิโรจน์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นายสุชิน ทองประเสริฐโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นายสมาน คำปวนโรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำกรรมการ
6. นางวัชรียา ใจสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อินว่านโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
2. นายวิเชียร ประสานศรีโรงเรียนบ้านฮ่องห้ากรรมการ
3. นางพวงเพ็ญ พาสุริยันต์โรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
4. นายประสงค์ สายวานิชโรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่มกรรมการ
5. นายอภิชาติ ไชยเมืองชื่นโรงเรียนวัดสบแม่ทำกรรมการ
6. นางแสงจันทร์ บังเมฆโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นางธิติพร ใจอาษาโรงเรียนแม่วะวิทยากรรมการ
2. นางสาวมนทิรา ไชยสารโรงเรียนอนุบาลแม่ทะกรรมการ
3. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรตรสามัคคีกรรมการ
4. นางวิไล ธนทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นางสาวละอองศรี เรือนทองโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยากรรมการ
6. นางอำพร พรมเรืองโรงเรียนบ้านไหล่หินกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นางธิติพร ใจอาษาโรงเรียนแม่วะวิทยากรรมการ
2. นางสาวมนทิรา ไชยสารโรงเรียนอนุบาลแม่ทะกรรมการ
3. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรตรสามัคคีกรรมการ
4. นางวิไล ธนทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นางสาวละอองศรี เรือนทองโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยากรรมการ
6. นางอำพร พรมเรืองโรงเรียนบ้านไหล่หินกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางธิติพร ใจอาษาโรงเรียนแม่วะวิทยากรรมการ
2. นางสาวมนทิรา ไชยสารโรงเรียนอนุบาลแม่ทะกรรมการ
3. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรตรสามัคคีกรรมการ
4. นางวิไล ธนทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นางสาวละอองศรี เรือนทองโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยากรรมการ
6. นางอำพร พรมเรืองโรงเรียนบ้านไหล่หินกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางสาวนฤมล มีคติโรงเรียนสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางสาวนฤมล มีคติโรงเรียนสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายอภิรดี พยับทองโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
3. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
4. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
5. นายกัณหา สว่างสุขโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล มีคติโรงเรียนสะเลียมหวานกรรมการ
2. นางอภิรดี พยับทองโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางสาวนฤมล มีคติโรงเรียนสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายเอกจรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
4. นายกัณหา ถนอมจิตต์โรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวนฤมล มีคติโรงเรียนสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายเอกจรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
4. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
5. นายกัณหา ถนอมจิตต์โรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวนฤมล มีคติโรงเรียนสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายเอกจรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นายประนม กวางซีโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
4. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
5. นายกัณหา ถนอมจิตต์โรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนฤมล มีคติโรงเรียนสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายเอกจรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นายประนม กวางซีโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
4. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
5. นายกัณหา สว่างสุขโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล มีคติโรงเรียนสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายเอกจรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นายประนม กวางซีโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
4. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
5. นายกัณหา กันทะวงค์โรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวนฤมล มีคติโรงเรียนสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายเอกจรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นายกัณหา ถนอมจิตต์โรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเอกจรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายกัณหา ถนอมจิตต์โรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเอกจรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายกัณหา ถนอมจิตต์โรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
2. นางกัณหา ถนอมจิตต์โรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
3. นางเกี๋ยงมา สิทธิพันธ์โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายเชษฐ์ ชุ่มอินจักรโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางมยุรี ทองประเสริฐโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
4. นายยุรนันท์ เป็งบังวันโรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นางสาวอัจฉรา จันทราชโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายเชษฐ์ ชุ่มอินจักรโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางมยุรี ทองประเสริฐโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
4. นายยุรนันท์ เป็งบังวันโรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นางสาวอัจฉรา จันทราชโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเชษฐ์ ชุ่มอินจักรโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางมยุรี ทองประเสริฐโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
4. นายยุรนันท์ เป็งบังวันโรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นางสาวอัจฉรา จันทราชโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายเชษฐ์ ชุ่มอินจักรโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางมยุรี ทองประเสริฐโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
4. นายยุรนันท์ เป็งบังวันโรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นางสาวอัจฉรา จันทราชโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางอาพร เครือดวงคำโรงเรียนบ้านก้อมหนองมุงกรรมการ
2. นายวิโรจน์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นางสายหยุด ธนสิทธิ์สุนทรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
4. นายธีรพล หมื่นโฮ้งโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นายชัชชัย เทพนามวงค์โรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางอาพร เครือดวงคำโรงเรียนบ้านก้อมหนองมุงกรรมการ
2. นายวิโรจน์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นางสายหยุด ธนสิทธิ์สุนทรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
4. นายธีรพล หมื่นโฮ้งโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นางเกี๋ยงมา สิทธิพันธ์โรงเรียนนาบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอาพร เครือดวงคำโรงเรียนบ้านก้อมหนองมุงกรรมการ
2. นายวิโรจน์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นางสายหยุด ธนสิทธิ์สุนทรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
4. นายธีรพล หมื่นโฮ้งโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นางสาวอัจฉรา จันทราชโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอาพร เครือดวงคำโรงเรียนบ้านก้อมหนองมุงกรรมการ
2. นายวิโรจน์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นางสายหยุด ธนสิทธิ์สุนทรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
4. นายธีรพล หมื่นโฮ้งโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นายศรายุทธ กันทะวงค์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นางเกี๋ยงมา สิทธิพันธ์โรงเรียนนาบ้านไร่กรรมการ
7. นายชัชชัย เทพนามวงค์โรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชัชชัย เทพนามวงค์โรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
2. นางวราภรณ์ ตะสะโรงเรียนบ้านหนองวัวแดงกรรมการ
3. นางสาวนุจรี อองกุนนะโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
4. นายสมิทธิ์ศักดิ์ อินทเสนโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
5. นายกัณหา ถนอมจิตต์โรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
6. นางสาวจินดา คงฉลวยวนาโรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
7. นางสาวณัชชา ถาวรสพป.ลำปางเขต 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัชชัย เทพนามวงค์โรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
2. นางวราภรณ์ ตะสะโรงเรียนบ้านหนองวัวแดงกรรมการ
3. นางสาวนุจรี อองกุนนะโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
4. นายสมิทธิ์ศักดิ์ อินทเสนโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
5. นายกัณหา ถนอมจิตต์โรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
6. นางสาวจินดา คงฉลวยวนาโรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
7. นางสาวณัชชา ถาวรสพป.ลำปางเขต 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชัชชัย เทพนามวงค์โรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
2. นางวราภรณ์ ตะสะโรงเรียนบ้านหนองวัวแดงกรรมการ
3. นางสาวนุจรี อองกุนนะโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
4. นายสมิทธิ์ศักดิ์ อินทเสนโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
5. นายกัณหา ถนอมจิตต์โรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
6. นางสาวจินดา คงฉลวยวนาโรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
7. นางสาวณัชชา ถาวรสพป.ลำปางเขต 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัชชัย เทพนามวงค์โรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
2. นายวราภรณ์ ตะสะโรงเรียนบ้านหนองวัวแดงกรรมการ
3. นางสาวนุจรี อองกุลนะโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
4. นายสมิทธิ์ศักดิ์ อินทเสนโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
5. นายกัณหา ถนอมจิตต์โรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
6. นางสาวจินดา คงฉลวยวนาโรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
7. นางสาวณัชชา ถาวรสพป.ลำปางเขต 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสายสมร สมิทธิภาพโรงเรียนบ้านผาแมวกรรมการ
2. นางกุหลาบ เครือวงศ์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายชีวพล เครือใจวังโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
4. นายสงวน ทิฐธรรมโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นางสังวรณ์ ปัดชาเขียวโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสายสมร สมิทธิภาพโรงเรียนบ้านผาแมวกรรมการ
2. นางกุหลาบ เครือวงศ์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายชีวพล เครือใจวังโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
4. นายสงวน ทิฐธรรมโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นางสังวรณ์ ปัดชาเขียวโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสายสมร สมิทธิภาพโรงเรียนบ้านผาแมวกรรมการ
2. นางกุหลาบ เครือวงศ์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายชีวพล เครือใจวังโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
4. นายสงวน ทิฐธรรมโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นางสังวรณ์ คงฉลวยวนาโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสายสมร สมิทธิภาพโรงเรียนบ้านผาแมวกรรมการ
2. นางกุหลาบ เครือวงศ์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายชีวพล เครือใจวังโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
4. นายสงวน ทิฐธรรมโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นางสังวรณ์ ปัดชาเขียวโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ อุตรัตน์โรงเรียนบ้านแม่ทานกรรมการ
2. นางสาวณัชชา ถาวรสพป.ลำปางเขต 2กรรมการ
3. นายธีรพล หมื่นโฮ้งโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
4. นายสมัย สานอินจักร์โรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
5. นายรามิล ปัทมแก้วโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายจีรภักดิ์ ลือเมืองโรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย วังหล่อโรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
3. นางสาวปราณสมร ทิพย์แดงโรงเรียนบ้านอ้อกรรมการ
4. นางนาฏอนงค์ หมุดปินโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
5. นางอภิรดี พยับทองโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายจีรภักดิ์ ลือเมืองโรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย วังหล่อโรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
3. นางสาวปราณสมร ทิพย์แดงโรงเรียนบ้านอ้อกรรมการ
4. นางนาฏอนงค์ หมุดปินโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
5. นางอภิรดี พยับทองโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางยุพิน ศรีสมวงค์โรงเรียนบ้านหนองถ้อยกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ถาน้อยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47กรรมการ
4. นางสาวอังคณา มาสดใสโรงเรียนเพ็ญจิตพงษ์กรรมการ
5. นางอภิรดี พยับทองโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ศรีสมวงค์โรงเรียนบ้านหนองถ้อยกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ถาน้อยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวเขมนิจ กาปินตาโรงเรียนอักษรศิลป์กรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ศิริชยพงศ์โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางนาฏอนงค์ หมุดปินโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
5. นางอภิรดี พยับทองโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางอรวรรณ ด่านจำรูญโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์ สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
3. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายภาษะลอง พิณฑิสืบโรงเรียนปางมะโอกรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์ สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยากรรมการ
4. นางสาวปราณสมร ทิพย์แดงโรงเรียนบ้านปงกากรรมการ
5. นายชัยวุฒิ บุญโสกินศ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวบัวจันทร์ บุญสมโรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ เจียมกุลโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ วงค์เหมยโรงเรียนบ้านฮ่องห้ากรรมการ
4. นางศิริวรรณ ไชยคันธาโรงเรียนบ้านมั่วกรรมการ
5. นางเสงี่ยม คำดีโรงเรียนเข้าซ้อนกรรมการ
6. นางผาสุก ปันคำโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวบัวจันทร์ บุญสมโรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ เจียมกุลโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ วงค์เหมยโรงเรียนบ้านฮ่องห้ากรรมการ
4. นางศิริวรรณ ไชยคันธาโรงเรียนบ้านมั่วกรรมการ
5. นางเสงี่ยม คำดีโรงเรียนเข้าซ้อนกรรมการ
6. นางผาสุก ปันคำโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุเรือน วงศ์เศรษฐีโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
2. นายพิชัย น้อยสะปุ๋งโรงเรียนบ้านแม่กัวะกรรมการ
3. นางสุนีย์ วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
4. นางอัมพร อินต๊ะปัญโญโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
5. นายเกษม กาวิโลโรงเรียนบ้านโป่งร้อนกรรมการ
6. นางสมคิด ไทยสมัครโรงเรียนนาแก้วประชารัฐกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุเรือน วงศ์เศรษฐีโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
2. นายพิชัย น้อยสะปุ๋งโรงเรียนบ้านแม่กัวะกรรมการ
3. นางสุนีย์ วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
4. นางอัมพร อินต๊ะปัญโญโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
5. นายเกษม กาวิโลโรงเรียนบ้านโป่งร้อนกรรมการ
6. นางสมคิด ไทยสมัครโรงเรียนนาแก้วประชารัฐกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางกมลวรรณ มุขหริวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านหล่ายฮ่องปุ๊กรรมการ
2. นางกลิ่นร่ำ เจริญธุรเดชโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
3. นางสุจินดา เทพแก้วโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
4. นางพรพิมล แก้วจันโทโรงเรียนป่าสาด-ผื้อนาเกลือกรรมการ
5. นางพริ้งเภา อินตามาโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ทามณีวรรณโรงเรียนแม่วะวิทยากรรมการ
2. นางสมจิต อุปดีโรงเรียนบ้านสมัยกรรมการ
3. นางเกษร สิงห์ชัยโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
4. นางผุสดี กล่ำบุตรโรงเรียนบ้านจอมปิงกรรมการ
5. นางสุพรทิพย์ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวสาเรศ กันทะสรโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ อุบลศรีโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
3. นายสมโชค คำแสนโรงเรียนบ้านนาคตกรรมการ
4. นางศรีนวล คำปวนโรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำกรรมการ
5. นางสุภาวรรณ อินตาคำโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสาเรศ กันทะสรโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ อุบลศรีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายสมโชค คำแสนโรงเรียนบ้านนาคตกรรมการ
4. นางศรีนวล คำปวนโรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำกรรมการ
5. นางสุภาวรรณ อินตาคำโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายธนยศ สาริบุตรโรงเรียนบ้านอุมลองกรรมการ
2. นายนิกร อุดแควโรงเรียนบ้านอุมลองกรรมการ
3. นายประพันธ์ มหาวันโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการ
4. นางชูศรี เหล่มนำชัยครู โรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นายจักรแก้ว นิลสวิทโรงเรียนลำปางหลวงกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสิงทอง ปิมวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำกรรมการ
2. นายอิสระ วัจนะประดิษฐ์โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นางสาวเฟื่องลดา หมื่นธรรมชัยโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ อินยาศรีโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
5. นายสุภาพ ปุกคำแดงโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
6. นายสมยงค์ หล้าบัววงค์โรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเบญจา อภิชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
2. นางรุ่งฟ้า ชัยเมืองมาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางนงคราญ ลังกาดีโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ยะเปียงโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางอรพรรณ คำวงศ์โรงเรียนนาแก้วประชารัฐกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ อินต๊ะกันโรงเรียนบ้านนาเบี้ยกรรมการ
2. นางละออ คันธวงศ์โรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
3. นายพงศ์ไชยศรี ไชยมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
4. นายวุฒิการ เมธานันท์โรงเรียนอนุบาลแม่ทะกรรมการ
5. นายชลปภัส ปัญญาคำโรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิกกรรมการ
6. นายชาญวุฒิ กลิ่นน้อยโรงเรียนสองแควใต้กรรมการ
7. นางธนัสสรณ์ ปินะจิรฉัตรโรงเรียนบ้านท่าผากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเบญจา อภิชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
2. นางรุ่งฟ้า ชัยเมืองมาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางนงคราญ ลังกาดีโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ยะเปียงโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางอรพรรณ คำวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางสุกันยา วิชัยโรงเรียนบ้านอุมลองกรรมการ
2. นางสาวนภาพร แสงแก้วโรงเรียนบ้านแก่นกรรมการ
3. นางคะนึงนิจ อยู่แจ่มโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร ภักตราโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
5. นางชโรบล แลกันทะโรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางดารณี สุนาเคณโรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นางปิยฉัตร เสียงดีโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
3. นางวิไล ธรรมศรโรงเรียนบ้านนาต๋มกรรมการ
4. นางพูนศรี สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิกกรรมการ
5. นางอรพรรณ คำวงศ์โรงเรียนนาแก้วประชารัฐกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางดารณี สุนาเคณโรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นางปิยฉัตร เสียงดีโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
3. นางวิไล ธรรมศรโรงเรียนบ้านนาต๋มกรรมการ
4. นางพูนศรี สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิกกรรมการ
5. นางอรพรรณ คำวงศ์โรงเรียนนาแก้วประชารัฐกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางธิดาภรณ์ สุนทรวารีโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
2. นางสาวพัชรีย์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
3. นางณัฎฐา กาวิลเครือโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
4. นางสมควร บุญเลิศโรงเรียนบ้านสันป่าเปากรรมการ
5. นางอัมพรรณ จักรบุญมาโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางวิไล ขัดผาบโรงเรียนบ้านท่าผากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางธิดาภรณ์ สุนทรวารีโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
2. นางสาวพัชรีย์ ศรีชัยโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
3. นางณัฎฐา กาวิลเครือโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
4. นางสมควร บุญเลิศโรงเรียนบ้านสันป่าเปากรรมการ
5. นางอัมพรรณ จักรบุญมาโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางวิไล ขัดผาบโรงเรียนบ้านท่าผากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางนุชวรินทร์ เปียประเสริฐโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
2. นางสาวนลินดา ด่านอินถาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นายพีระพัชร์ มหาวรรณ์โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ ทันใจโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางขนิษฐา ยินดีโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางจิราพร แก้วอ้นโรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นายเศรษฐวุฒิ คัมภีร์พิทักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นายประนม กวางซีโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
4. นางกุณฑล พันธุ์สุขโรงเรียนบ้านฮ่องห้ากรรมการ
5. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางสาวสุธารัตน์ สุกันโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางศิริญญา คำฟูโรงเรียนบ้านนาโป่งกรรมการ
2. นางอัญชลี ชัยเมืองมูลโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุวธิดา ใหม่กันทะโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
4. นายบรรจง บุญมาโรงเรียนบ้านแม่ทานกรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ ทันใจโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางจารุวรรณ กอบัวโรงเรียนนาแก้วประชารัฐกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวอรณิชา ขำมั่นโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
2. นายนรินทร์ชัย คนซื่อโรงเรียนบ้านปงกากรรมการ
3. นางสุดาดวง วงศ์ราษีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
4. นายอนิรุทธ์ แสนเงินโรงเรียนบ้านสามขากรรมการ
5. นางเจนจิรา ลามาโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นายกิตติคุณ ธรรมวันทาโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
7. นายสมบูรณ์ จินะถารโรงเรียนบ้านเข้าซ้อนกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางแอนนี่ คันธะวงศ์โรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
2. นางจิตติมา ก๋าทองโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ไชยวุฒิโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
4. นางสาววรัญญา อุปนันชัยโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา รัศมีเวียงชัยโรงเรียนอนุบาลเถินฯกรรมการ
2. นายนพปฎล จิรากุลโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นางสาววาสนา อิ่มจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
4. นายภูริช เกษมโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
5. นายอนุสรณ์ พุ่มแก้วโรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนากรรมการ
6. นายสันติพงษ์ ชุ่มเชยโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกวิทย์ ชัยลังกาโรงเรียนท่ามะเกว๋นกรรมการ
2. นายเกษม ขันตรีโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางวรารัตน์ ศิริชุ่มโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
4. นางสาววรัญญา อุปนันชัยโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
5. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นายสฤษฎิชัย ยะโสภณโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางจิภาลักษณ์ จันทราชโรงเรียนบ้านหัวน้ำกรรมการ
2. นางสาวลินดา ด่านอินถาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นายพีระพัชร์ มหาวรรณ์โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ ทันใจโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นายสฤษฎิชัย ยะโสโภณโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
6. นายนางขนิษฐา ยินดีโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอดิเทพ ธิวงศ์สายโรงเรียนแสลมวิทยากรรมการ
2. นางสาวยุวธิดา ใหม่กันทะโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
3. นายบรรจง บุญมาโรงเรียนบ้านแม่ทานกรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ ทันใจโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางอัญชลี ชัยเมืองมูลโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
6. นางจารุวรรณ กอบัวโรงเรียนนาแก้วประชารัฐกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ เขื่อนใจโรงเรียนแสลมวิทยากรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ถึงสุขโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
3. นางไศลทิพย์ วงค์มณีโรงเรียนบ้านแม่ทานกรรมการ
4. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางจารุวรรณ กอบัวโรงเรียนนาแก้วประชารัฐกรรมการ
6. นายสวัสดิ์ ไชยวุฒิโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางบุษยา รุจิระปรีชากุลโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
2. นายเศรษฐวุฒิ คัมภีร์พิทักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นายประนม กวางซีโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
4. นางกุณฑล พันธุ์สุขโรงเรียนบ้านฮ่องห้ากรรมการ
5. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางสาวสุธารัตน์ สุกันโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวนวลจันทร์ เก่งสาริกันโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
2. นางอังคณา อร่ามเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
3. นายประติรพ สายวงศ์คำโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
4. นายหนึ่งฤทัย ไชยานนท์โรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
5. นางเริญจันทร์ แสงอ่อนโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นางสาวเจริญศรี เครือวงศ์โรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
7. นายมงคล ราชปันดิโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางปราณี สุภาโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
2. นางจันทนา กาญจนัมพะโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
3. นางสาวอำพัน แซ่เฮงโรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ
4. นางนารี ศรีกระจ่างโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
5. นายบาดาล สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
6. นางสาวจีรนันท์ คำวาสโรงเรียนอนุบาลเถินกรรมการ
7. นางพวงพร เรืองคำโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางพวงพร เรืองคำโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
2. นางปราณี สุภาโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
3. นางจันทนา กาญจนัมพะโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นางสาวอำพัน แซ่เฮงโรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ
5. นายนารี ศรีกระจ่างโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
6. นายบาดาล สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
7. นางสาวจีรนันท์ คำวาสโรงเรียนอนุบาลเถินกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางปราณี ศรีหาคำโรงเรียนบ้านแม่เตี๊ยะกรรมการ
2. นางสาวนุจรี อองกุนนะโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
3. นางนารี ศรีกระจ่างโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางพวงพร เรืองคำโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางอังคณา อร่ามเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
6. นางวิไลวรรณ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
7. นางสาวนวลจันทร์ สันวรรณศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางปราณี ศรีหาคำโรงเรียนบ้านแม่เตี๊ยะกรรมการ
2. นางสาวนุจรี อองกุนนะโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
3. นางนารี ศรีกระจ่างโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางพวงพร เรืองคำโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางสาวนวลจันทร์ สันวรรณศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
6. นางอังคณา อร่ามเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
7. นางวิไลวรรณ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางปราณี ศรีหาคำโรงเรียนบ้านแม่เตี๊ยะกรรมการ
2. นางสาวนุจรี อองกุนนะโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
3. นางนารี ศรีกระจ่างโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางพวงพร เรืองคำโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางสาวนวลจันทร์ สันวรรณศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
6. นางอังคณา อร่ามเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
7. นางวิไลวรรณ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวจีรนันท์ คำวาสโรงเรียนอนุบาลเถินกรรมการ
2. นางศศิเพ็ญ พึ่งเทศโรงเรียนบ้านน้ำโจ้กรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงศิริ เครือหงษ์โรงเรียนบ้านอ้อกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญพยอม ซายแก้วโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นางสาวอรุณี อุดมโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
7. นางจันทนา กาญจนัมพะโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวจีรนันท์ คำวาสโรงเรียนอนุบาลเถินกรรมการ
2. นางศศิพรรณ พึ่งเทศโรงเรียนบ้านน้ำโจ้กรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงศิริ เครือหงษ์โรงเรียนบ้านอ้อกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญพยอม ซายแก้วโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นางสาวอรุณี อุดมโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
7. นางจันทนา กาญจนัมพะโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสุวารีย์ ยะนะเลิศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกรรมการ
2. นางพรทิพย์ มนตรีธีรนันท์โรงเรียนปางกุ่มวิทยากรรมการ
3. นางนวลจันทร์ เก่งสาริกันโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
4. นางดารณี ทองบ่อโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
5. นายโพฆินทร์ สนิทโกศัยโรงเรียนบ้านน้ำหลงกรรมการ
6. นางรุจิเรข อินตาสายโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
7. นางอรุณี ปินตาปลูกโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
8. Mrs.Ngono Bertha Enowโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ มนตรีธีรนันท์โรงเรียนปางกุ่มวิทยากรรมการ
2. นางสุวารีย์ ยะนะเลิศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ เก่งสาริกันโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
4. นางดารณี ทองบ่อโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
5. นายโพฆินทร์ สนิทโกศัยโรงเรียนบ้านน้ำหลงกรรมการ
6. นางรุจิเรข อินตาสายโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
7. นางอรุณี ปินตาปลูกโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
8. Mrs.Ngono Bertha Enowโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางปราณี สุภาโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
2. นางสาวพัชรี จันทร์หอมโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
3. นายบาดาล สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
4. นางสาววิพรรณ ฉั่วตระกูลโรงเรียนอนุบาลเถินกรรมการ
5. นางสุชาดา เสมอวงศ์ติ๊บโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
6. นายพิพัฒน์ ทิพาคำโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางณชนก ลี้นำโรงเรียนแสลมวิทยากรรมการ
2. นางสาวรุ่งฤดี คำชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ทะกรรมการ
3. นางอาพัชรี เปรมกระโทกโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
4. นายมงคล ราชปันดิโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
5. นางเริญจันทร์ แสงอ่อนโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นางนลิน จันทร์ปัญญาโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยากรรมการ
7. นายอรรถภูมิ ปงลังกาโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางณชนก ลี้นำโรงเรียนแสลมวิทยากรรมการ
2. นางรุ่งฤดี คำชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ทะกรรมการ
3. นางอาพัชรี เปรมกระโทกโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
4. นายมงคล ราชปันดิโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
5. นางเริญจันทร์ แสงอ่อนโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นางนลิน จันทร์ปัญญาโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยากรรมการ
7. นายอรรถภูมิ ปงลังกาโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายธนภูมิ สุรงครัตน์โรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
2. นายสุจิณ เกตุสุภะโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
3. นายเดชพงษ์ พันธุ์เจริญโรงเรียนบ้านสมัยกรรมการ
4. นายประวิทย์ ไชยมงคลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
5. นายปิยะพงค์ หมุดปินโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นายชวลิต ไทยบัณฑิตโรงเรียนนาบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายอิสระ วัจนประดิษฐ์โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
2. นายมานัด ไชยแก้วโรงเรียนแสลมวิทยากรรมการ
3. นายปิยะพงค์ หมุดปินโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์ศรี สืบศรีวิชัยโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธรภูมิ สุรงครัตน์โรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
2. นายสุจิณ เกตุสุภะโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
3. นายรังษี สุวรรณบุตรโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ศุภศรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
2. นายแลง เสานอกโรงเรียนบ้านอ้อกรรมการ
3. นายประสงค์ วรรณประเวชโรงเรียนวัดสาแลกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ นวลอนงค์โรงเรียนนาแก้วประชารัฐกรรมการ
5. นายพรหมมิฬ ยะนะโยโรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ
6. นางสาววาสนา แสงจันทร์โรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ศุภศรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
2. นายแลง เสานอกโรงเรียนบ้านอ้อกรรมการ
3. นายประสงค์ วรรณประเวชโรงเรียนวัดสาแลกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ นวลอนงค์โรงเรียนนาแก้วประชารัฐกรรมการ
5. นางสาววาสนา แสงจันทร์โรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายธีรเดช ศิริคำน้อยโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวยุวธิดา ใหม่กันทะโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
3. นางเพ็ญศรี อุดแควโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นายสนั่น บุญเรืองโรงเรียนบ้านแม่ฮวกกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพรรณพร ก้อนเรืองโรงเรียนอนุบาลเถินฯกรรมการ
2. นางปวีณา ขัดทานโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
3. นางยุพิน ศุภรัชต์เศรณีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
4. นางสาวจันทร์เทศ เชื้อคำลือโรงเรียนผดุงรัตน์สันฐานกรรมการ
5. นางระเบียบ ฝั้นเต็มโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางฟองแก้ว เชื้อจิ๋วโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
7. นางสมศรี มุณีแก้วโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวิภาดา กาวิชาโรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นางสายหยุด ธนสิทธิ์สุนทรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
3. นางยุพิน ศุภรัชต์เศรณีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
4. นางสาวจันทร์เทศ เชื้อคำลือโรงเรียนผดุงรัตน์วัดสันฐานกรรมการ
5. นางฟองแก้ว เชื้อจิ๋วโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
6. นางสมศรี มุณีแก้วโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางดารณี สุนาเคณโรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นางสมหมาย ไชยวุฒิโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางจิตราพร เตวีโรงเรียนณัฐบรรจงกรรมการ
4. นางสมศรี มุณีแก้วโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
5. นายบุญเรือน หุ่นดีโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นางทิพวรรณ ปุกแก้วโรงเรียนบ้านปงกากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางทองพูน ปันบุตรโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
2. นางสมหมาย ไชยวุฒิโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางจิตราพร เตวีโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
4. นางสมศรี มุณีแก้วโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
5. นายบุญเรือน หุ่นดีโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นางสาวทิพวรรณ ปุกแก้วโรงเรียนบ้านปงกากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวเจริญศรี เครือวงศ์โรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
2. นางปราณี สุภาโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
3. นางสาวมณฑลี เศรษฐวนิชย์โรงเรียนบ้านสมัยกรรมการ
4. นางสาวปิยรัตน์ คงปัญญาโรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ
5. นางหนึ่งฤทัย ไชยานนท์โรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
6. นางเดือนฉาย นิลสวิทโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
7. นางสาวนวลจันทร์ สันวรรณสพป.ลำปางเขต 2กรรมการ
8. นางสุวารีย์ ยะนะเลิศสพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวเจริญศรี เครือวงศ์โรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
2. นางปราณี สุภาโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
3. นางสาวมณฑลี เศรษฐวนิชย์โรงเรียนบ้านสมัยกรรมการ
4. นางสาวปิยรัตน์ คงปัญญาโรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ
5. นางหนึ่งฤทัย ไชยานนท์โรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
6. นางเดือนฉาย นิลสวิทโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
7. นางสาวนวลจันทร์ สันวรรณสพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
8. นางสุวารีย์ ยะนะเลิศสพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสาวพรทิพย์ ทิน้อยโรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นายโพฆินทร์ สนิทโกศัยโรงเรียนบ้านน้ำหลงกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เป็นแผ่นโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
4. นางประกายดาว โรจน์กิติรัตน์โรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางภัทรา วงศ์หล้าโรงเรียนป่าแขกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายโพฆินทร์ สนิทโกศัยโรงเรียนบ้านน้ำหลงกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เป็นแผ่นโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
3. นายวัชรพันธ์ โกหลั่นโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
4. นางภัทรา วงศ์หล้าโรงเรียนป่าแขกรรมการ
5. นางประกายดาว โรจน์กิติรัตน์โรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ ทิน้อยโรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางเบญจนันท์ สืบสุยะโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
2. นางพัชรี ครุฑเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
3. นางหนึ่งฤทัย ไชยานนท์โรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
4. นางจรรยา วิญญาโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
5. นางสมศรี บุตรดีโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางเกี๋ยงมา สิทธิพันธ์โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
2. นางพัชรี ครุฑเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
3. นางจรรยา วิญญาโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
4. นางสมศรี บุตรดีโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุกัญญา เกษมศรีโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
2. นายจิตกร ด้วงประสิทธ์โรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายกิติคุณ ธรรมวันทาโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
4. นางสุรีย์ วิเศษโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา เกษมศรีโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
2. นายจิตกร ด้วงประสิทธ์โรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายกิตติคุณ ธรรมวันทาโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
4. นางสุรีย์ วิเศษโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางศุภัคภางค์ มุงเมืองโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
2. นางบังอร บุญมาวงศ์โรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
3. นางจิตรลัดดา หลักแหลมโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
4. นางบุษราพรรณ สายสุวรรณโรงเรียนอนุบาลแม่ทะกรรมการ
5. นางสาวธัญทิพย์ ธนัชสุขสวัสดิ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นางพัชรินทร์ หลวงใหญ่โรงเรียนวัดนาเอื้องกรรมการ
7. นางดารา บริราชโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปิยะนาถ คันธะวงศ์โรงเรียนอนุบาลเถินฯกรรมการ
2. นางแอนนา อินจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
3. นางจงกลนี ขันธิกุลโรงเรียนไตรมิตรตรสามัคคีกรรมการ
4. นางอุทุมพร ทิพย์มณฑาโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
5. นางวไลลักษณ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นางขวัญใจ วงศ์ตั้งโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
7. นางพัชยา เครืออินต๊ะโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางดวงฤดี ขำมั่นโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
2. นายรุ่งนภา ตาธิโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุรีพร อุปรีโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นางกัลยา เนตรแสงจันทร์โรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์หลากโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นางทองศรี ปากาศโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
7. นางอำพร จะวะนะโรงเรียนบ้านป่าเหี่ยงกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันแก้ว มาน้อยโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวจุรีย์พร อำพันธุ์โรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันแก้ว มาน้อยโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
2. นางนงค์ลักษณ์ นวลหงส์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันแก้ว มาน้อยโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
2. นางนงค์ลักษณ์ บังเมฆโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
3. นางสาวจุรีย์พร อำพันธ์โรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันแก้ว มาน้อยโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
2. นางนงลักษณ์ บังเมฆโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
3. นางสาวจุรีย์พร อำพันธ์โรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมจิตต์ ศุภการมงคลโรงเรียนบ้านดอนธรรมกรรมการ
2. นางสาวแสงเดือน แสนคำโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวแสงเดือน แสนคำโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
2. นายสมจิตร ศุภการมงคลโรงเรียนบ้านดอนธรรมกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเรืองวิไล ประเวชโรงเรียนบ้านสันป่าเปากรรมการ
2. นางรักษ์สุดา คำดีสพป.ลำปางเขต 2กรรมการ
3. นายเกษม กาวิโลโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพรอำไพ วงศ์เรือนโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ทาตันโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพรอำไพ วงศ์เรือนโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ทาตันโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพรอำไพ วงศ์เรือนโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ทาตันโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรอำไพ วงศ์เรือนโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ทาตันโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนพดล แก้วฉายโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
2. นางอรพรรณ คำวงศ์โรงเรียนนาแก้วประชารัฐกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนพดล แก้วฉายโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
2. นางอำพร แก้วมาโรงเรียนบ้านทุ่งขามกรรมการ
3. นางอรพรรณ คำวงศ์โรงเรียนนาแก้วประชารัฐกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรตรสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวศิราณี บุตรตาโรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
3. นางอรพรรณ คำวงศ์โรงเรียนนาแก้วประชารัฐกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรตรสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวศิราณี บุตรตาโรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
3. นางอรพรรณ คำวงศ์โรงเรียนนาแก้วประชารัฐกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรตรสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวศิราณี บุตรตาโรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
3. นางอรพรรณ คำวงศ์โรงเรียนนาแก้วประชารัฐกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบระดับเขตฯ ได้ที่ ศน.กฤษฎา มณีเชษฐา 090-8939162 ระดับอำเภอฯ เกาะคา อ.สันติพงษ์ ชุ่มเชย 082-3886119, เสริมงาม อ.ธวัชชัย ฝั้นเต็ม 081-9516427
สบปราบ อ.นพปฎล จิรากูล 081-5308230 , เถิน อ.ณรงค์ ชาวเขียววงศ์ 081-3871484 ,แม่พริก นางสาววาสนา อิ่มจันทร์ 087-1860527, แม่ทะ อ.สวัสด์ ไชยวุฒิ 081-1795362

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]