หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 107 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 6 20 12
2 142 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 36 61 42
3 139 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 12 33 19
4 114 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 5 7 6
5 025 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว 1 3 2
6 087 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ 4 8 7
7 012 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 3 6 5
8 088 โรงเรียนต้นธงวิทยา 19 38 28
9 105 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 25 49 40
10 100 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 6 21 9
11 055 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 7 11 10
12 131 โรงเรียนนายางวิทยา 21 34 28
13 028 โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 2 4 3
14 065 โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 4 14 7
15 124 โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง 0 0 0
16 004 โรงเรียนบ้านจอมปิง 2 3 2
17 018 โรงเรียนบ้านดอนธรรม 1 6 1
18 076 โรงเรียนบ้านดอนไชย 0 0 0
19 019 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 4 16 8
20 030 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 3 24 8
21 047 โรงเรียนบ้านท่า 5 10 6
22 070 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 3 6 5
23 001 โรงเรียนบ้านท่าผา 3 10 5
24 061 โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น 0 0 0
25 081 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 6 13 11
26 083 โรงเรียนบ้านท่าเวียง 0 0 0
27 045 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 0 0 0
28 093 โรงเรียนบ้านนากวาง 1 2 2
29 112 โรงเรียนบ้านนาคต 1 3 2
30 046 โรงเรียนบ้านนาจะลา 0 0 0
31 119 โรงเรียนบ้านนาดง 0 0 0
32 118 โรงเรียนบ้านนาดู่ 4 11 8
33 108 โรงเรียนบ้านนาต๋ม 1 3 2
34 094 โรงเรียนบ้านนาบง 0 0 0
35 054 โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 0 0 0
36 007 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 6 13 6
37 011 โรงเรียนบ้านนาแส่ง-แม่ไฮ 0 0 0
38 053 โรงเรียนบ้านนาโป่ง 0 0 0
39 067 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1 3 1
40 145 โรงเรียนบ้านน้ำหลง 7 17 12
41 101 โรงเรียนบ้านน้ำโจ้ 1 1 1
42 115 โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 2 2 2
43 109 โรงเรียนบ้านบอม 2 3 3
44 110 โรงเรียนบ้านปง 0 0 0
45 147 โรงเรียนบ้านปงกา 0 0 0
46 036 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 0 0 0
47 116 โรงเรียนบ้านปางมะโอ 0 0 0
48 080 โรงเรียนบ้านปางอ้า 1 3 2
49 102 โรงเรียนบ้านป่าจ้ำ 1 3 2
50 049 โรงเรียนบ้านป่าตาล 4 5 5
51 006 โรงเรียนบ้านป่าแข 0 0 0
52 129 โรงเรียนบ้านผาแมว 0 0 0
53 141 โรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง 2 3 2
54 136 โรงเรียนบ้านวังยาว 3 32 7
55 137 โรงเรียนบ้านวัฒนา 0 0 0
56 003 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 6 9 6
57 144 โรงเรียนบ้านสมัย 5 20 11
58 050 โรงเรียนบ้านสองแคว 0 0 0
59 008 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 5 11 10
60 066 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 2 2 2
61 079 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 11 22 17
62 120 โรงเรียนบ้านสันป่าเปา 0 0 0
63 052 โรงเรียนบ้านสันหลวง 0 0 0
64 016 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1 1 1
65 128 โรงเรียนบ้านสามขา 4 9 7
66 106 โรงเรียนบ้านหนอง 2 3 3
67 097 โรงเรียนบ้านหนองถ้อย 1 1 1
68 132 โรงเรียนบ้านหนองวัวแดง 0 0 0
69 077 โรงเรียนบ้านหนองเตา 2 4 3
70 098 โรงเรียนบ้านหลวง 0 0 0
71 099 โรงเรียนบ้านหลุก 10 28 15
72 140 โรงเรียนบ้านหล่ายฮ่องปุ๊ 0 0 0
73 063 โรงเรียนบ้านหัวน้ำ 0 0 0
74 125 โรงเรียนบ้านหัวเสือ 0 0 0
75 071 โรงเรียนบ้านอุมลอง 4 11 8
76 146 โรงเรียนบ้านอุมลอง สบปราบ 3 6 4
77 134 โรงเรียนบ้านอ้อ 0 0 0
78 121 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 24 55 34
79 104 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า 0 0 0
80 023 โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน 2 7 2
81 143 โรงเรียนบ้านเด่น 8 16 14
82 072 โรงเรียนบ้านเวียง 6 8 8
83 075 โรงเรียนบ้านเหล่า 5 8 6
84 033 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 0 0 0
85 130 โรงเรียนบ้านแก่น 0 0 0
86 135 โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 4 9 8
87 026 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด 1 2 1
88 085 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 6 9 7
89 041 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 0 0 0
90 113 โรงเรียนบ้านแม่ทะ 7 22 14
91 122 โรงเรียนบ้านแม่ทาน 1 6 3
92 059 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 0 0 0
93 103 โรงเรียนบ้านแม่ปุง 0 0 0
94 038 โรงเรียนบ้านแม่ผึ้ง 4 10 8
95 091 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 6 10 7
96 123 โรงเรียนบ้านแม่วะ 0 0 0
97 068 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย 1 1 1
98 014 โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง 2 2 2
99 022 โรงเรียนบ้านแม่ฮวก 0 0 0
100 092 โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 0 0 0
101 058 โรงเรียนบ้านแม่เติน 0 0 0
102 056 โรงเรียนบ้านแม่เตี๊ยะ 0 0 0
103 039 โรงเรียนบ้านแม่เลียง 0 0 0
104 040 โรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนา 1 10 1
105 029 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 2 2 2
106 095 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
107 021 โรงเรียนบ้านไหล่หิน 3 13 3
108 035 โรงเรียนปงหลวง 0 0 0
109 062 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 5 11 9
110 111 โรงเรียนป่าตันวิทยา 14 24 21
111 084 โรงเรียนผาปังวิทยา 34 64 50
112 074 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 11 49 22
113 015 โรงเรียนวังพร้าววิทยา 10 32 10
114 048 โรงเรียนวังหินวิทยา 4 4 4
115 031 โรงเรียนวัดนาเอี้ยง 0 0 0
116 010 โรงเรียนวัดนาแก้ว 1 3 2
117 127 โรงเรียนวัดบ้านทุ่ง 0 0 0
118 013 โรงเรียนวัดป่าเหียง 0 0 0
119 020 โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัว 0 0 0
120 043 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 3 13 7
121 024 โรงเรียนวัดสาแล 0 0 0
122 009 โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย 0 0 0
123 032 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 11 25 19
124 017 โรงเรียนศาลาวิทยา 15 37 23
125 005 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 7 10 7
126 034 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 21 41 25
127 089 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 15 50 26
128 126 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 5 13 10
129 051 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 11 20 17
130 138 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 9 20 12
131 002 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 60 124 81
132 073 โรงเรียนอนุบาลเถิน 11 32 19
133 027 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 54 140 77
134 096 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 13 48 26
135 090 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 17 29 22
136 060 โรงเรียนเถิน-ท่าผา 0 0 0
137 037 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 12 22 15
138 042 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 7 14 10
139 057 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 13 55 30
140 082 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 12 26 20
141 064 โรงเรียนแม่มอกวิทยา 7 11 9
142 069 โรงเรียนแม่วะวิทยา 5 16 10
143 086 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 8 22 9
144 078 โรงเรียนแสลมวิทยา 13 49 27
145 133 โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี 2 4 3
146 044 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 5 12 9
147 154 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา 1 1 1
148 148 โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสัณฐาน 3 5 4
149 150 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 4 15 8
150 151 โรงเรียนอักษรศิลป์ 5 21 10
151 153 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 8 47 16
152 155 โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์ 0 0 0
รวม 790 1927 1200
3127

ติดต่อผู้ดูแลระบบระดับเขตฯ ได้ที่ ศน.กฤษฎา มณีเชษฐา 090-8939162 ระดับอำเภอฯ เกาะคา อ.สันติพงษ์ ชุ่มเชย 082-3886119, เสริมงาม อ.ธวัชชัย ฝั้นเต็ม 081-9516427
สบปราบ อ.นพปฎล จิรากูล 081-5308230 , เถิน อ.ณรงค์ ชาวเขียววงศ์ 081-3871484 ,แม่พริก นางสาววาสนา อิ่มจันทร์ 087-1860527, แม่ทะ อ.สวัสด์ ไชยวุฒิ 081-1795362

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]