หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตร/เกียรติบัตร
กรรมการ (รายคน)
บัตรรวม เกียรติบัตรรวม
1 701 13.100 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[7]
2 702 13.200 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[7]
3 703 13.300 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตร[7]

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางศุภัคภางค์ มุงเมือง
2 นางบังอร บุญมาวงศ์
3 นางจิตรลัดดา หลักแหลม
4 นางบุษราพรรณ สายสุวรรณ
5 นางสาวธัญทิพย์ ธนัชสุขสวัสดิ์
6 นางพัชรินทร์ หลวงใหญ่
7 นางดารา บริราช

ติดต่อผู้ดูแลระบบระดับเขตฯ ได้ที่ ศน.กฤษฎา มณีเชษฐา 090-8939162 ระดับอำเภอฯ เกาะคา อ.สันติพงษ์ ชุ่มเชย 082-3886119, เสริมงาม อ.ธวัชชัย ฝั้นเต็ม 081-9516427
สบปราบ อ.นพปฎล จิรากูล 081-5308230 , เถิน อ.ณรงค์ ชาวเขียววงศ์ 081-3871484 ,แม่พริก นางสาววาสนา อิ่มจันทร์ 087-1860527, แม่ทะ อ.สวัสด์ ไชยวุฒิ 081-1795362

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]