หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนพดล อินปา รอง ผอ.สพป. ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายวิบูลย์ ทานุชิต รอง ผอ.สพป. ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายประพันธ์ รินพล รอง ผอ.สพป. ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายบุญส่ง กิ่งก้ำ รอง ผอ.สพป. ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายเดชะ ธีระตระกูล รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางสาวแสงแจ่ม เตชะโม่ง รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายจิรวัฒน์ ปัญญา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายเนตร ใจเที่ยง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายวิบูลย์ ทานุชิต รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
11 นายประพันธ์ รินพล รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
12 นายบุญส่ง กิ่งก้ำ รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
13 นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
14 นายจิรวัฒน์ ปัญญา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
15 นายอร่าม แปงสนิท ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
16 นายสิงห์แก้ว ประเสริฐ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่ทะ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
17 นายชาญชัย คุณาพันธ์ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
18 นายประจัญ คำภีระแปง ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอสบปราบ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
19 นายจำลอง ตันทา ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเสริมงาม คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
20 นายสมบัติ ธนทรัพย์ทวี ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่พริก คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
21 นางเพ็ญศรี บังเมฆ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
22 นายชาติ เทพแก้ว ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา 1 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
23 นายบุญส่ง มณีมโนรมย์ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่ทะ 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
24 นายนิยม เกตุวงศ์ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่ทะ 3 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
25 นายเปลี่ยน อมฤตเกรียงไกร ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่ทะ 4 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
26 นายปัญญา สุจริต ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
27 นายสมศักดิ์ สลีวงศ์ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน 1 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
28 นายบุญมี ธนทรัพย์ทวี ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
29 นายไพโรจน์ ตาวงศ์ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน 4 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
30 นายอุดม ธนะสาร ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอสบปราบ 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
31 นายประยงค์ ศิริน้อย ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเสริมงาม 1 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
32 นายจักรกฤษณ์ ยะเปียง ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเสริมงาม 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
33 นางผ่องศรี ง้าวกาเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
34 นางโสภา สุภาสอน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
35 นางรักษ์สุดา คำดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
36 นางเกษณี ชำนาญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
37 นายสาคร วลัยพรอนันต์ นักจัดการทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
38 นางพรรณพัชร พรมเพ็ชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
39 นางเทียมใจ เรือนสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
40 นางรัตนาภรณ์ คำเป็ก พนักงานธุรการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
41 นางอรรถยา ภัทรทวีพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
42 นายสนั่น โนชัยวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
43 นางอุดมลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
44 นายโรจนินทร์ บุญญะสิริพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
45 นางสุวารีย์ ยะนะเลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
46 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
47 นางพรพิมล วิบูลย์มา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
48 นางพิมพ์นภา ศรีนวลฟูต๊ะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
49 นายณรงค์ ติ๊บประสอน ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน 1 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
50 นายเนตร ใจเที่ยง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
51 นางจำเนียร แก้วคำน้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
52 นายอดุลย์ เมืองคำ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา 3 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
53 นางสาวอรวรรณ อุเทน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
54 นางสาวชลธิชา วาลือศรี เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ
55 นายวิบูลย์ ทานุชิต รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด และแข่งขันทางวิชาการ
56 นางอรรถยา ภัทรทวีพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด และแข่งขันทางวิชาการ
57 นายโรจนินทร์ บุญญะสิริพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด และแข่งขันทางวิชาการ
58 นายสนั่น โนชัยวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด และแข่งขันทางวิชาการ
59 นางอุดมลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด และแข่งขันทางวิชาการ
60 นางจำเนียร แก้วคำน้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด และแข่งขันทางวิชาการ
61 นางผ่องศรี นิภาเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด และแข่งขันทางวิชาการ
62 นายสุเมธ วรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด และแข่งขันทางวิชาการ
63 นายจินดา ฝั้นคำอ้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด และแข่งขันทางวิชาการ
64 นายสุพล ปรารถนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด และแข่งขันทางวิชาการ
65 นางสุวารีย์ ยะนะเลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด และแข่งขันทางวิชาการ
66 นายบุญโยง วงค์ลังกา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด และแข่งขันทางวิชาการ
67 นางสาวณัชชา ถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด และแข่งขันทางวิชาการ
68 นางปาณิศา คมนัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด และแข่งขันทางวิชาการ
69 นางสาวนวลจันทร์ สันวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด และแข่งขันทางวิชาการ
70 นางสาวปิยรัตน์ มังคลัษเฐียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด และแข่งขันทางวิชาการ
71 นายเนตร ใจเที่ยง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด และแข่งขันทางวิชาการ
72 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด และแข่งขันทางวิชาการ
73 นางพิมพ์นภา ศรีนวลฟูต๊ะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด และแข่งขันทางวิชาการ
74 นางพรพิมล วิบูลย์มา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด และแข่งขันทางวิชาการ
75 นายสิทธิพงศ์ สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด และแข่งขันทางวิชาการ
76 นายอร่าม แปงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
77 นายปัญญา สุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
78 นายสวาท เกษณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
79 นายอดุลย์ เมืองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองแควใต้ คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
80 นายชัยวัฒน์ ฉัตรอินต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
81 นายมนัส จันทร์ทิพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
82 นายวัชรินทร์ คำกัมพล ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
83 นางสุภาวรรณ อินตาคำ ครูโรงเรียนศาลาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
84 นางวัชรียา ใจสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านนางแตน คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
85 นางอารีย์รัตน์ เวสิยากุล ครูโรงเรียนบ้านสองแควเหนือ คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
86 นางทรงวุฒิ บังเมฆ ครูโรงเรียนวังพร้าววิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
87 นายนรินทร์ วิญญา ครูโรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
88 นางผุสดี กล่ำบุตร ครูโรงเรียนบ้านจอมปิง คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
89 นายรังสิต ไชยวรรณ ครูโรงเรียนสบต๋ำวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
90 นายมนตรี บังเมฆ ครูโรงเรียนสบต๋ำวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
91 นายบรรเจิด เรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนสบต๋ำวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
92 นางวราลักษณ์ นุชนาฎ ครูโรงเรียนบ้านป่าแข คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
93 นางอรพรรณ คำวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
94 นายนภดล ยศเรืองศรี ครูโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
95 นางสุทินีย์ แปงสนิท ครู โรงเรียนศาลาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
96 นายสมคิด นันตา ครูโรงเรียนบ้านดอนธรรม คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
97 นายเพทาย อุเทน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขาม คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
98 นางบัวเพชร สัญญาเขื่อน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขาม คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
99 นายเจริญชัย วัทธศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
100 นายประเวศ เนตรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าเหียง คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
101 นางจรรยา วิญญา ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
102 นางนิตยา กันต๊ะมา ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
103 นางธนัสสรณ์ ปินะจิรฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าผา คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
104 นางภัคจิรา ไกรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมอารีพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่
105 นายประพันธ์ รินพล รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
106 นางยุวนุช จันทราทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
107 นางสาวอำไพ ศรีหมื่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
108 นางชื่นใจ สอนสมบูรณ์ เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
109 นางภคมน พงษ์ภู เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
110 นางพรพิมล วิบูลย์มา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
111 นางพิมพ์นภา ศรีนวลฟูต๊ะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
112 นายบุญส่ง กิ่งก้ำ รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ
113 นายสงวน รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ
114 นางวัชรา แสงเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ
115 นางสุปราณี อินต๊ะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ
116 นางเพียงใจ จันทิมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ
117 นางดวงจันทร์ สลีวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ
118 นางภิรญา ธีระวุฒิพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ
119 นางรุ่งนภา สายสุทธนาวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ
120 นายจิรวัฒน์ ปัญญา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
121 นายสมบัติ วันใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมปิง คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
122 นางนิตยา กันต๊ะมา ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
123 นางอัมรินทร์ บุญเอนก ครู โรงเรียนศาลาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
124 นางพงษ์พันธ์ พรมพร้าว เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
125 นางเสาวรีย์ รินแก้วงาม นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
126 นางสาววันวิสาข์ ท่าจันทร์ ครู โรงเรียนวัดนาแก้ว คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
127 นายบุญเรือน หุ่นดี ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
128 นางอภิรดี พยับทอง ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
129 นางจันทนา กาญจนัมพะ ครู โรงเรียนศาลาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
130 นางสาวทัศนาวรรณ ชลพล โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
131 นางนงลักษณ์ ต้นปลูก ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
132 นางสุรีย์ วิเศษ ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
133 นางอารีย์รัตน์ เวสิยากุล ครู โรงเรียนบ้านสองแควเหนือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
134 นางดารา บริราช ครู โรงเรียนวัดนาแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
135 นางชโลบล แลกันทะ ครู โรงเรียนสบต๋ำวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
136 นางบุษยมาส สุทธิพรมณีวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
137 นางมัณฑนา เรืองจิตต์ ครู โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
138 นางลำเดือน เทพแก้ว ครู โรงเรียนบ้านดอนธรรม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
139 นางแสงจันทร์ บังเมฆ ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
140 นางจรรยา วิญญา ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
141 นางวิไล ขัดผาบ ครู โรงเรียนบ้านท่าผา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
142 นางอาภรณ์ สุจริต ครู โรงเรียนบ้านนางแตน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
143 นางจันทร์เพ็ญ หาญแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
144 นางอรพรรณ คำวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
145 นายวีระ ปงหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพร้าววิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
146 นางธิภาวดี เนาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ฮวก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
147 นางสุรีย์ วิเศษ ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
148 นางสาวยุพา พรหมมา ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
149 นางสาวแสงแจ่ม เตชะโม่ง รอง ผอ.สพป.ลำปาง 2 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
150 นายทวีโชค เดโชชัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สบปรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดจราจรและรักษาความปลอดภัย
151 นายสุรเชษฐ์ แจ่มสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบต่ำ คณะกรรมการฝ่ายจัดจราจรและรักษาความปลอดภัย
152 นายอนุมัติ ยอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแส่ง แม่ไฮ นากิ๋ม คณะกรรมการฝ่ายจัดจราจรและรักษาความปลอดภัย
153 นายสมศักดิ์ สุมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะกอกนาบัว คณะกรรมการฝ่ายจัดจราจรและรักษาความปลอดภัย
154 นายมนัส จันทร์ทิพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการฝ่ายจัดจราจรและรักษาความปลอดภัย
155 นางชุลี ตันทา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการจัดยานพาหนะ
156 นายสมจิตร หมื่นชมพู นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดยานพาหนะ
157 นายเจริญชัย วัทธศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการจัดยานพาหนะ
158 นายธวัชชัย ฝั้นเต็ม ครู โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลระดับอำเภอ
159 นายสันติพงษ์ ชุ่มเชย ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลระดับอำเภอ
160 นายนพปฎล จิรากูล ครู โรงเรียนอนุบาลสบปราบ คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลระดับอำเภอ
161 นายณรงค์ ชาวเขียววงศ์ ครู โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลระดับอำเภอ
162 นายสวัสดิ์ ไชยวุฒิ ครู โรงเรียนทองทิพย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลระดับอำเภอ
163 นางสาววาสนา อิ่มจันทร์ ครู โรงเรียนผาปังวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลระดับอำเภอ
164 นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รอง ผอ.สพป.ลำปาง 2 คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลระดับอำเภอ
165 นายจรูญ จวรรณตูม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางแตน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการภายในงาน
166 นายอนุมัติ ยอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแส่ง แม่ไฮ นากิ๋ม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการภายในงาน
167 นายสุชาติ เทพแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการภายในงาน
168 นายสุชาติ สุทธิพรมณีวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข้าวซ้อน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการภายในงาน
169 นายสันติพงษ์ ชุ่มเชย ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการภายในงาน
170 นางนิตยา กันต๊ะมา ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการภายในงาน
171 นางเริญจันทร์ แสงอ่อน ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการภายในงาน
172 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการภายในงาน
173 นายเดชะ ธีระตระกูล รอง ผอ.สพป.ลำปาง 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการภายในงาน
174 นางพัชรนันท์ กิ่งก้ำ ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการภายในงาน
175 นางปารดา คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองแควเหนือ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิด และปิด
176 นางอัมรินทร์ บุญเอนก ครู โรงเรียนศาลาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิด และปิด
177 นายสมนึก สายวงศ์ปัญญา ครู โรงเรียนศาลาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิด และปิด
178 นางอรพินท์ ขอทะเสน ครู โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิด และปิด
179 นางอรพรรณ คำวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิด และปิด
180 นางวิไล ขัดผาบ ครู โรงเรียนบ้านท่าผา คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิด และปิด
181 นางอภิรดี พยับทอง ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิด และปิด
182 นางสมพิศ รัตนวิจิตร ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิด และปิด
183 นายเนตร ใจเที่ยง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
184 นางสาวณัชชา ถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
185 นางสาวปิยรัตน์ มังคลัษเฐียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
186 นายสิทธิพงศ์ สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
187 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
188 นายบรรจบ ปากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีลังกาวิทยา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระภาษาไทย
189 นายบุญส่ง มณีมโนรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจ้ำ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระภาษาไทย
190 นางเทียมใจ เรือนสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระภาษาไทย
191 นางยุพิน ศุภรัชต์ศรณี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระภาษาไทย
192 นางอุดมลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระภาษาไทย
193 นายวีระ ปงหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพร้าววิทยา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
194 นางสาวเยาวรัตน์ กมลอัศวโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโป่ง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
195 นายสุพล ปรารถนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
196 นายเกษม สิทธิวงค์ ครู โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
197 นางปาณิศา คมนัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
198 นายสุวิทย์ คุณชัยมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
199 นายสุทิน จันทรวรเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
200 นางผ่องศรี นิภาเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
201 นายจำเรียง จิระโพธิ์ ครู โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
202 นายโรจนินทร์ บุญญะสิริพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
203 นายบรรจง สลีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนล้อมแรดวิทยา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
204 นายอนันต์ เงาเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
205 นางสาวพิณทอง ดอกไม้แก้ว ครู โรงเรียนบ้านวังยาว คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
206 นางญาณิศา อัศริยะพันธ์ นักวิชการการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
207 นายสาคร วลัยพรอนันต์ นักจัดการทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
208 นายสุเมธ วรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
209 นายอร่าม แปงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาสามัคคี คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
210 นายชาติ เทพแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
211 นายอนุมัติ ยอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแส่ง แม่ไฮ นากิ๋ม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
212 นายทัศนะ วิรุฬวราทิตย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
213 นายบุญโยง วงค์ลังกา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
214 นางสายบัว ศวีระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เลียงพัฒนา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระศิลปศึกษา
215 นายสมบัติ อุตรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทาน คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระศิลปศึกษา
216 นางศิริลักษณ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระศิลปศึกษา
217 นายไพโรจน์ พงษ์บุผา ครู โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระศิลปศึกษา
218 นางสาวณัชชา ถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระศิลปศึกษา
219 นางโสภา สุภาสอน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระศิลปศึกษา
220 นางสาวปิยรัตน์ มังคลัษเฐียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระศิลปศึกษา
221 นายเจริญ ตาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนผาปังวิทยา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
222 นางอ้อมทิพย์ ท่าจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเอี้ยง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
223 นายจำลอง อำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พุหอรบ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
224 นายสวัสดิ์ ไชยวุฒิ ครู โรงเรียนทองทิพย์วิทยา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
225 นายสนั่น โนชัยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
226 นายจินดา ฝั้นคำอ้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
227 นางรัตนาภรณ์ คำเป็ก เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
228 นางรัชฎาภรณ์ ปงจันตา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
229 นางธนัสสรณ์ ปินะจิรฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าผา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
230 นางอำไพ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงหลวง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
231 นางจันทนา กาญจนัมพะ ครู โรงเรียนศาลาวิทยา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
232 นางพวงพร เรือนคำ ครู โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
233 นางสาวนวลจันทร์ สันวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
234 นางสุวารีย์ ยะนะเลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
235 นายณงค์ศักดิ์ อบหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขี้นก คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
236 นายสุชาติ สุทธิพรมณีวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข้าวซ้อน คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
237 นางสาววนิดา จันทน์โรจน์ ครู โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
238 นางผ่องศรี ง้าวกาเขียว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
239 นางจำเนียร แก้วคำน้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
240 นางสาวภัทราภรณ์ มุดธิดา เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
241 นางโยทณัฐ คำนึง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองแคว คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มปฐมวัย
242 นางพัชรินทร์ หลวงใหญ่ ครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มปฐมวัย
243 นางพรรณพัชร พรมเพ็ชร นักวิชการการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มปฐมวัย
244 นางอรรถยา ภัทรทวีพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มปฐมวัย
245 นายสมเกียรติ นันตาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอกวิทยา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
246 นางสาวจุรีย์พร อำพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าเกวียน คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
247 นางรักษ์สุดา คำดี นักวิชการการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
248 นายสิทธิพงศ์ สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักและประสาน งานกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)

ติดต่อผู้ดูแลระบบระดับเขตฯ ได้ที่ ศน.กฤษฎา มณีเชษฐา 090-8939162 ระดับอำเภอฯ เกาะคา อ.สันติพงษ์ ชุ่มเชย 082-3886119, เสริมงาม อ.ธวัชชัย ฝั้นเต็ม 081-9516427
สบปราบ อ.นพปฎล จิรากูล 081-5308230 , เถิน อ.ณรงค์ ชาวเขียววงศ์ 081-3871484 ,แม่พริก นางสาววาสนา อิ่มจันทร์ 087-1860527, แม่ทะ อ.สวัสด์ ไชยวุฒิ 081-1795362

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]