สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเสริมงาม 19 8 8 35 44 4 2 2 50
2 ผาปังวิทยา 9 8 3 20 22 2 1 6 25
3 บ้านสะเลียมหวาน 7 1 1 9 6 0 2 2 8
4 อนุบาลเกาะคา 6 14 11 31 31 14 6 2 51
5 ชุมชนบ้านจัววิทยา 6 5 7 18 22 5 3 5 30
6 สันโป่งวิทยา 6 4 2 12 14 6 1 0 21
7 ล้อมแรดวิทยา 6 2 0 8 9 2 0 0 11
8 แสลมวิทยา 5 4 2 11 11 0 0 2 11
9 ศาลาวิทยา 5 3 1 9 11 1 0 2 12
10 ทองทิพย์วิทยา 4 8 6 18 18 3 2 1 23
11 แม่ถอดวิทยา 4 5 3 12 12 0 0 0 12
12 บ้านอ้อวิทยา 4 4 6 14 13 8 1 1 22
13 นายางวิทยา 4 4 4 12 13 6 1 1 20
14 ป่าตันวิทยา 4 3 3 10 11 1 1 1 13
15 ห้วยแก้ววิทยา 4 2 4 10 8 3 0 0 11
16 บ้านหลุก 4 2 3 9 8 0 2 0 10
17 แม่เชียงรายวิทยา 4 0 1 5 7 1 0 0 8
18 ศรีลังกาวิทยา 3 5 1 9 5 4 2 0 11
19 อนุบาลเถิน 3 5 0 8 9 1 0 1 10
20 แม่พุหอรบวิทยา 3 4 2 9 11 0 1 0 12
21 ห้วยขี้นกวิทยา 3 3 6 12 10 4 0 1 14
22 แม่วะวิทยา 3 2 0 5 4 1 0 0 5
23 เสริมขวาวิทยา 3 1 0 4 7 2 1 1 10
24 อักษรศิลป์ 3 0 1 4 4 0 0 1 4
25 บ้านท่าช้าง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
26 อนุบาลแม่พริก 2 4 2 8 13 3 1 0 17
27 บ้านเหล่า 2 3 0 5 5 0 0 0 5
28 บ้านเวียง 2 2 0 4 5 0 1 0 6
29 บ้านป่าตาล 2 2 0 4 4 0 0 0 4
30 ชุมชนบ้านทุ่ง 2 1 2 5 7 1 3 0 11
31 นาบ้านไร่วิทยา 2 1 2 5 5 1 0 1 6
32 บ้านท่าเกวียน 2 1 1 4 5 0 0 1 5
33 สบต๋ำวิทยา 2 1 0 3 5 1 0 1 6
34 บ้านท่า 2 1 0 3 5 0 0 0 5
35 แม่มอกวิทยา 2 1 0 3 4 1 0 0 5
36 ห้วยมะเกลือวิทยา 2 1 0 3 3 1 1 0 5
37 บ้านสมัย 2 0 2 4 5 0 0 0 5
38 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 2 0 2 4 3 1 0 0 4
39 บ้านวังยาว 2 0 1 3 3 0 0 0 3
40 บ้านท่าผา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
41 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 2 0 0 2 2 0 0 1 2
42 บ้านสะพานหิน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
43 ต้นธงวิทยา 1 7 4 12 14 5 0 0 19
44 นาครัวประชาสามัคคี 1 4 0 5 6 0 0 0 6
45 เสริมซ้ายวิทยา 1 3 1 5 5 1 0 1 6
46 อนุบาลสบปราบ 1 2 1 4 6 1 0 2 7
47 บ้านเด่น 1 2 1 4 4 1 2 1 7
48 วังหินวิทยา 1 2 1 4 4 0 0 0 4
49 บ้านอุมลอง 1 2 0 3 3 0 1 0 4
50 อนุบาลแม่ทะ 1 1 3 5 7 2 2 0 11
51 กิ่วประชาวิทยา 1 1 2 4 4 1 1 0 6
52 บ้านสองแควใต้ 1 1 1 3 3 0 1 1 4
53 บ้านนาแก้วประชารัฐ 1 1 1 3 2 0 3 1 5
54 บ้านแม่พริกบน 1 0 2 3 5 1 0 0 6
55 ชุมชนบ้านท่าแหน 1 0 1 2 4 0 1 0 5
56 ไทยรัฐวิทยา 47 1 0 1 2 1 0 2 2 3
57 บ้านนาดู่ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
58 บ้านทุ่งต๋ำ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
59 วัดสบแม่ทำ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
60 บ้านกิ่วห้วยเบิก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
61 บ้านแม่หลง-สบจาง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
62 บ้านน้ำดิบ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านแม่ตั๋ง 1 0 0 1 0 1 2 3 3
64 อ้อมอารีพิทยา 0 3 1 4 5 2 1 0 8
65 วังพร้าววิทยา 0 2 3 5 7 2 0 1 9
66 บ้านน้ำหลง 0 2 1 3 4 3 0 0 7
67 ปางกุ่มวิทยา 0 2 1 3 1 2 0 1 3
68 บ้านแม่กัวะ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
69 บ้านแม่ทะ 0 1 3 4 4 0 3 0 7
70 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ 0 1 3 4 4 0 0 0 4
71 บ้านแม่ผึ้ง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
72 บ้านอุมลอง สบปราบ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
73 บ้านศาลาสามัคคี 0 1 1 2 1 2 0 0 3
74 บ้านทุ่งขาม 0 1 0 1 3 0 1 0 4
75 บ้านน้ำโจ้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านป่าจ้ำ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านแม่เลียงพัฒนา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านจอมปิง 0 1 0 1 0 2 0 0 2
79 ชุมชนบ้านแม่ปุ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
80 บ้านบอม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
81 บ้านน้ำโทก-หัวดง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
82 ชุมชนบ้านมั่ว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
83 บ้านนากวาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
84 บ้านปางอ้า 0 0 1 1 1 0 0 0 1
85 วัดนาแก้ว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
86 บ้านหนอง 0 0 1 1 0 2 0 0 2
87 บ้านดอนธรรม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
88 บ้านวังพร้าว-สบเรียง 0 0 1 1 0 0 1 1 1
89 บ้านไหล่หิน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
90 บ้านสามขา 0 0 0 0 2 0 2 0 4
91 บ้านเข้าซ้อน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
92 ผดุงรัตน์ วัดสัณฐาน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
93 ไตรมิตรสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
94 บ้านหนองเตา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 บ้านนาคต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 บ้านนาต๋ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 บ้านแม่กึ๊ด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 บ้านแม่วะเด่นชัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 ณัฐบรรจงวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 บ้านแม่ทาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านหนองถ้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 180 162 131 473 539 113 58 48 710