สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเสริมงาม 19 8 8 35 44 4 2 2 50
2 อนุบาลเกาะคา 9 16 11 36 35 15 6 2 56
3 ผาปังวิทยา 9 8 3 20 22 2 1 6 25
4 บ้านสะเลียมหวาน 7 1 1 9 6 0 2 2 8
5 ชุมชนบ้านจัววิทยา 6 5 7 18 22 5 3 5 30
6 สันโป่งวิทยา 6 4 2 12 14 6 1 0 21
7 ศาลาวิทยา 6 3 1 10 12 1 0 2 13
8 ล้อมแรดวิทยา 6 2 0 8 9 2 0 0 11
9 ทองทิพย์วิทยา 5 8 6 19 19 3 2 1 24
10 แสลมวิทยา 5 4 2 11 11 0 0 2 11
11 แม่ถอดวิทยา 4 5 3 12 12 0 0 0 12
12 บ้านอ้อวิทยา 4 4 6 14 13 8 1 1 22
13 นายางวิทยา 4 4 4 12 13 6 1 1 20
14 ป่าตันวิทยา 4 3 3 10 11 1 1 1 13
15 ห้วยแก้ววิทยา 4 2 4 10 8 3 0 0 11
16 บ้านหลุก 4 2 3 9 8 0 2 0 10
17 แม่มอกวิทยา 4 1 0 5 6 1 0 0 7
18 แม่เชียงรายวิทยา 4 0 1 5 7 1 0 0 8
19 ศรีลังกาวิทยา 3 5 1 9 5 4 2 0 11
20 อนุบาลเถิน 3 5 0 8 9 1 0 1 10
21 แม่พุหอรบวิทยา 3 4 2 9 11 0 1 0 12
22 ห้วยขี้นกวิทยา 3 3 6 12 10 4 0 1 14
23 แม่วะวิทยา 3 2 0 5 4 1 0 0 5
24 ชุมชนบ้านทุ่ง 3 1 2 6 8 1 3 0 12
25 บ้านศาลาสามัคคี 3 1 1 5 4 2 0 0 6
26 เสริมขวาวิทยา 3 1 0 4 7 2 1 1 10
27 อักษรศิลป์ 3 0 1 4 4 0 0 1 4
28 บ้านท่าช้าง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
29 อนุบาลแม่พริก 2 4 2 8 13 3 1 0 17
30 บ้านเหล่า 2 3 0 5 5 0 0 0 5
31 บ้านเวียง 2 2 0 4 5 0 1 0 6
32 บ้านป่าตาล 2 2 0 4 4 0 0 0 4
33 นาบ้านไร่วิทยา 2 1 2 5 5 1 0 1 6
34 บ้านท่าเกวียน 2 1 1 4 5 0 0 1 5
35 สบต๋ำวิทยา 2 1 0 3 5 1 0 1 6
36 บ้านท่า 2 1 0 3 5 0 0 0 5
37 ห้วยมะเกลือวิทยา 2 1 0 3 3 1 1 0 5
38 บ้านสมัย 2 0 2 4 5 0 0 0 5
39 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 2 0 2 4 3 1 0 0 4
40 บ้านวังยาว 2 0 1 3 3 0 0 0 3
41 บ้านท่าผา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
42 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 2 0 0 2 2 0 0 1 2
43 บ้านสะพานหิน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
44 บ้านโป่งน้ำร้อน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
45 ต้นธงวิทยา 1 7 4 12 14 5 0 0 19
46 นาครัวประชาสามัคคี 1 4 0 5 6 0 0 0 6
47 เสริมซ้ายวิทยา 1 3 1 5 5 1 0 1 6
48 อนุบาลสบปราบ 1 2 1 4 6 1 0 2 7
49 บ้านเด่น 1 2 1 4 4 1 2 1 7
50 วังหินวิทยา 1 2 1 4 4 0 0 0 4
51 บ้านอุมลอง 1 2 0 3 3 0 1 0 4
52 อนุบาลแม่ทะ 1 1 3 5 7 2 2 0 11
53 กิ่วประชาวิทยา 1 1 2 4 4 1 1 0 6
54 บ้านสองแควใต้ 1 1 1 3 3 0 1 1 4
55 บ้านนาแก้วประชารัฐ 1 1 1 3 2 0 3 1 5
56 บ้านแม่พริกบน 1 0 2 3 5 1 0 0 6
57 ชุมชนบ้านท่าแหน 1 0 1 2 4 0 1 0 5
58 ไทยรัฐวิทยา 47 1 0 1 2 1 0 2 2 3
59 บ้านนาดู่ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
60 บ้านทุ่งต๋ำ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
61 วัดสบแม่ทำ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
62 บ้านกิ่วห้วยเบิก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
63 บ้านแม่หลง-สบจาง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
64 บ้านน้ำดิบ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านแม่ตั๋ง 1 0 0 1 0 1 2 3 3
66 อ้อมอารีพิทยา 0 3 1 4 5 2 1 0 8
67 วังพร้าววิทยา 0 2 3 5 7 2 0 1 9
68 บ้านน้ำหลง 0 2 1 3 4 3 0 0 7
69 ปางกุ่มวิทยา 0 2 1 3 1 2 0 1 3
70 บ้านแม่กัวะ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
71 บ้านแม่ทะ 0 1 3 4 4 0 3 0 7
72 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ 0 1 3 4 4 0 0 0 4
73 บ้านแม่ผึ้ง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
74 บ้านอุมลอง สบปราบ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
75 บ้านทุ่งขาม 0 1 0 1 3 0 1 0 4
76 บ้านน้ำโจ้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านป่าจ้ำ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านแม่เลียงพัฒนา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านจอมปิง 0 1 0 1 0 2 0 0 2
80 ชุมชนบ้านแม่ปุ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
81 บ้านบอม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
82 บ้านน้ำโทก-หัวดง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
83 ชุมชนบ้านมั่ว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
84 บ้านนากวาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
85 บ้านปางอ้า 0 0 1 1 1 0 0 0 1
86 วัดนาแก้ว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
87 บ้านหนอง 0 0 1 1 0 2 0 0 2
88 บ้านดอนธรรม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
89 บ้านวังพร้าว-สบเรียง 0 0 1 1 0 0 1 1 1
90 บ้านไหล่หิน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
91 บ้านสามขา 0 0 0 0 2 0 2 0 4
92 บ้านเข้าซ้อน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
93 ผดุงรัตน์ วัดสัณฐาน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
94 ไตรมิตรสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
95 บ้านหนองเตา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 บ้านนาคต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 บ้านนาต๋ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 บ้านแม่กึ๊ด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 บ้านแม่วะเด่นชัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 ณัฐบรรจงวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านแม่ทาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านหนองถ้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 193 164 131 488 553 114 58 48 725