รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงกรนิภา  ยานะเครือ
 
1. นางนงคราญ  สุขโข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ทิพย์พิมพ์วงศ์
 
1. นางสาวธันย์นิชา  ตันแดง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันตา
 
1. นางพวงเพ็ญ  พาสุริยันต์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง 1. เด็กหญิงกิติยา  อินทะนนท์
 
1. นางสิรินภรณ์  กาเตจ๊ะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงอักษรประภา  ใจทาวงศ์
 
1. นางวนิดา  กันทะวงค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  จันทร์ปิววงศ์
 
1. นางแสงจันทร์  ต๊ะปัญญา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กหญิงศิรดา   วันดี
 
1. นางอนงค์   บุญเตี่ยม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่น 1. เด็กหญิงอรัญญา  ตาคำปัญญา
 
1. นางฟองแก้ว  เชื้อจิ๋ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์   ชาญสมร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   วงศ์รินทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. นายวิริยะ  คำภิระยศ
 
1. นางจุติญา  ศรีเจริญกูล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  จินะสทุ่ง
2. เด็กหญิงเบญจพร  ข้อทน
 
1. นางสาวธันย์นิชา  ตันแดง
2. นางสาวเกษร  จิวเดช
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา    ทะเหมย
2. เด็กหญิงศรีสุภัทร   ก้อนทอง
 
1. นางจันทร์ฉาย  วังหล่อ
2. นางอมรรัตน์   กัญญเทพ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 1. เด็กหญิงวรรณภร  โมลา
 
1. นางวรารัตน์  ใจอาสา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเถิน 1. เด็กหญิงอรณิชา  มีอุปถัมภ์
 
1. นายเจน  สนิทวงศ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. นายอนุพงษ์  ตาคำเที่ยง
 
1. นายเกษม  สิทธิวงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา  ชัยชมวงศ์
2. เด็กหญิงดาวรรณ์  เขียวมนต์
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  ลือโสภา
 
1. นางสาววิยะดา  จันทน์โรจน์
2. นางเทียมจิต  ชาวเขียววงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงพิกุลทอง  ดีวอ
2. เด็กหญิงสุนิตา  ใจใหม่
3. เด็กหญิงอนันธิยา  หลวงแก้ว
 
1. นางสาวบุษบา  บ่มผิว
2. นายวัชรพันธ์  โกหลั่น
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 88.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 1. เด็กชายณัฐพล  พุทธมาเล
2. เด็กหญิงรัตติกาล  วันใจ
3. เด็กหญิงสมิตา  โสภาแปง
 
1. นายประดิษฐ์  เป็นแผ่น
2. นายสมพงษ์  เรืองประเสริฐ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงนภาพร  ธิบุตร
3. เด็กหญิงศศิกรณ์  สีสวัสดิ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  วงศ์สุติ๊บ
2. นายสุวิทย์  ตับไหว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  นาคนรินทร์
2. เด็กหญิงญาณิน  โป่งเครือ
 
1. นางธิดาภรณ์  สุนทรวารี
2. นายอาทิตย์  กิติโรจน์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. นายปัฐวี  สิริวงศ์เครือ
2. นายอนุพงษ์  ตาคำเที่ยง
 
1. นายวรพงษ์  สิริวงศ์เครือ
2. นายเกษม  สิทธิวงศ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  ธนสิทธิ์สุนทร
 
1. นางพัชรินทร์  ธนสิทธิ์สุนทร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กชายกีรติ  วงศ์จาตุร
 
1. นางนิตย์รดี  รัตนา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   กันทะวงศ์
 
1. นางสาวเกวรี  แลใจ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายวรรณรัตน์  สุวิชาดาสกุล
2. เด็กชายสหรัฐ  เรืองฟ้างาม
3. เด็กชายสุทธวีร์  สารอินทร์
 
1. นางสาววราภรณ์  วิสุทธิ์
2. นางโสภา  ป้องมา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กหญิงนภาพร  สิงบำรุง
2. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีวิชัยแก้ว
3. เด็กชายอภินันท์  เปี้ยกาศ
 
1. นายจำเรียง  จิระโพธิ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงจันทรนิภ  ปาเมืองมูล
2. เด็กหญิงชินณารักษ์  แก้วมา
3. เด็กหญิงศศิชา  พลเสนา
 
1. นางสาววราภรณ์  วิสุทธิ์
2. นางโสภา  ป้องมา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  ธรรมชาติ
2. เด็กหญิงธิติสุดา  กาวิละมูล
3. เด็กหญิงสิรีธร  เต็งมณี
 
1. นายถวัลย์  ลีลาศ
2. นางอรทัย  ชัยวิลยศ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีมาลา
2. เด็กหญิงอทิตา  อายะชู
3. เด็กชายอัชฏาวุฒิ  เขื่อนแก้ว
 
1. นางสาววราภรณ์  วิสุทธิ์
2. นางโสภา  ป้องมา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 1. เด็กหญิงปัทมา   แก้วธิวงค์
2. เด็กหญิงศิริฟาง  แก้วมูล
3. เด็กหญิงอลิษา   อินต๊ะนนท์
 
1. นายจักรพงษ์   ไชยคำ
2. นางยุวนัยน์   บรรทัด
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กหญิงมัลลิกา   มะโนน้อย
2. เด็กหญิงสุชาวลี   ศุสุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุทธิฌา   แก้วกัลยา
 
1. นายจักรวาลย์   สืบปัญญา
2. นางสาวนฤมล   มีคติ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงธันยมัย  เต็มตันนา
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  คำอินทร์
3. เด็กหญิงอังคณา  คำอินทร์
 
1. นางสาวพรรณรมณ  ภิระ
2. นายไพโรจน์  เสรีวงศ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. นายวิทวัส  วงศ์เป็ง
2. นายเอกลักษณ์  คำแก้ว
 
1. นายพิทักษ์  ลำขาว
2. นางลัดดาวัลย์  ลำขาว
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทานุชิต
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  อุทาหรณ์
 
1. นายบุญนพดล  แก้วดวงตา
2. นางแสงอรุณ  พรหมเสน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 1. เด็กชายณัฐชากร  ยงเกตุการณ์
2. เด็กชายณัฐนันธ์  วิเชียรพจน์
 
1. นางธวชินี  มาหล้า
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายบวรวิชญ์  สอนสระคู
2. เด็กชายเอกรินทร์  สุปิน
 
1. นายธวัชชัย  ฝั้นเต็ม
2. นายธีรศักดิ์  ทันใจ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ไชยมูล
2. เด็กชายรพีภัทร  ภูดี
 
1. นายประคอง  ปานฟอง
2. นายสัมฤทธิ์  ชัยปา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กชายธนดล  วันทนัด
2. เด็กชายอนุชิต  ใจหมื่น
 
1. นายนายชัยวัธน์  พุทธวงศ์
2. นายอิสระ  วัจนะประดิษฐ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  อินต๊ะ
2. เด็กชายศุภกร   ยะฟู
 
1. นายอิสระ  วัจนะประดิษฐ์
2. นายเศรษฐวุฒิ  คำภีร์พิทักษ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงนิชานาถ  ฟูตุ้ย
2. เด็กหญิงพรชิตา  อินณรงค์
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ชุมภูแก้ว
4. เด็กหญิงศรัญญา  ยาวิชัย
5. เด็กหญิงสุภาวดี  วันสีละ
 
1. นางสาวชุติภัทร  เทพสุทะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1. เด็กหญิงนรารินทร์  นินใจ
2. เด็กหญิงปรวรรณ  เตชะ
3. เด็กหญิงพิมลดา  มานันชัย
4. เด็กหญิงฟลอร์รีดา  เขียวราช
5. เด็กหญิงสุรางคณา  ตาอินคำ
 
1. นางสมพร  อินคำสืบ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. นางสาวกัณฐิกา  เทียบตา
2. เด็กชายกัมปนาท   จันทราช
3. นางสาวณัฐฑิตา  ใจดา
4. เด็กชายสิรวิชญ์   มาระกันทา
5. นางสาวสุธิดา  แช่มช้อย
 
1. นายสง่า  ปัญญาสิทธิ์
2. นางอำนวยพร   สลีวงศ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายกฤษฎา  เปียงตา
2. เด็กชายชานนท์  เทพปัน
3. เด็กชายธนากร  อินทะมูล
4. เด็กชายวรกันต์  ศรีจันทร์
5. เด็กชายอโณทัย  ตาเมืองมูล
 
1. นางจันทร์ทรัพย์  แสนใหม่
2. นางวิไลวรรณ  ยะเปียง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเถิน 1. เด็กชายจิตรทวัส  เร่งรัด
2. เด็กชายชุณห์  บุญทศ
3. เด็กหญิงปิญชาน์พัชร์  เจริญธีรากุล
4. เด็กชายภาราดร  กันธะ
5. เด็กหญิงอรอมล  วงศ์คำ
 
1. นางสาวพิชชานันท์  ปันใจเย็น
2. นางสาวอมรรัตน์  แสนตา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 1. เด็กหญิงมลิวรรณ  เมืองมา
2. เด็กหญิงวชิราพร  นามเมือง
3. เด็กหญิงเขมินทรา  เสนาวงศ์
4. เด็กหญิงเปมิกา  สดสอาด
5. เด็กหญิงแพรวมณี  ธนประสิทธิ์พัฒนา
 
1. นางอรพรรณ  คำวงศ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังข์หน่วง
2. เด็กชายฐิติกรณ์  อัครจันทร์
3. เด็กชายณัฐนนท์  ใจเดช
4. เด็กหญิงปฐวีกานต์  ชัยยะ
5. เด็กหญิงอรจิรา  จันทิมา
 
1. นายพงศ์ไชศร  ไชยมูล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่า 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  มาโยง
2. เด็กชายสัณหณัฐ  หงษ์ไชยคำ
3. เด็กชายสิทธินนท์  ยศถาวงศ์
4. เด็กหญิงอรัญญา  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงเขมิกา  รัตนัง
 
1. นางกัณฐิกา  สูงศักดิ์
2. นางบุษยา  รุจิระปรีชากุล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 1. เด็กหญิงกฤติยา   ปิมปะ
2. เด็กชายกฤษรัฐฌา   วงศ์จินา
3. เด็กหญิงขวัญชนก  ทิพแสง
4. เด็กหญิงจุฑามาศย์  ปวงคำ
5. เด็กหญิงญาดา   ปะละปิก
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   สายอินต๊ะ
7. เด็กชายณัฐดนัย  โสภาแปง
8. เด็กหญิงณัฐธินันท์   ดวงติ๊บ
9. เด็กหญิงทัตติยา   คำพิชัย
10. เด็กชายนนทกานต์   เขียวหนู
11. เด็กชายบูรณ์พิภพ  สุยะหมุด
12. เด็กหญิงปันธิตา  สายวงศ์เปี้ย
13. เด็กหญิงพัชรินทร์   จิตมั่น
14. เด็กชายพิชิตชัย   ใจศิล
15. เด็กชายมานะศักดิ์   ชัยวงศ์
16. เด็กชายวุฒิกร   จอมภานันท์
17. เด็กหญิงอรวรรณ   ยานุ
18. เด็กหญิงอารียา   ศิริคำ
19. เด็กหญิงเมญาณี   โนมะวงศ์
20. เด็กชายเมธาชาญ   ดวงติ๊บ
 
1. นางสาวมนทิรา   ไชยสาร
2. นางสาวรุ่งฤดี  คำชุม
3. นางวัลลภา   ยศปัน
4. นางสมศรี   แก้วปิงเมือง
5. นางแสงจันทร์   สุขกรณ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 1. เด็กชายกฤษฎากร   ธรรมสอน
2. เด็กชายจักรีพันธ์   อุดทาคำ
3. เด็กหญิงญาณิศา   ลาดปาละ
4. เด็กชายตรัยภพ   สร้อยข่าย
5. เด็กชายธนพล   สกุลสืบไพศาล
6. เด็กชายธวัชชัย   ใจบุญมา
7. เด็กชายธีระพันธ์   ยะหัวฝาย
8. เด็กหญิงประภัสสร  กล่อมกมล
9. เด็กชายพัชรพล   ขัดทะเสมา
10. เด็กหญิงพิศพิมล   ชุ่มธิ
11. เด็กชายภูริภัทร   อุดทาคำ
12. เด็กหญิงมนัสนันท์   ถาแก้ว
13. เด็กชายวัชรพงษ์   ศรีจันทร์
14. เด็กชายวัชรพล   ชุ่มธิ
15. เด็กหญิงศุภิกา   ชุ่มธิ
16. เด็กหญิงอรณิชา   ฟูเอื้อง
17. เด็กหญิงอรวรรณ  สดสุภา
18. เด็กชายอิทธินันท์   ทนานนท์
19. เด็กหญิงเปรมฤดี   ชุ่มธิ
20. เด็กชายไกรศร   สุขเจริญ
 
1. นางนงลักษณ์  ตาเมืองมูล
2. นางสาววราภรณ์  มณีอรุณ
3. นางศรีนวล  คำปวน
4. นายสมาน  คำปวน
5. นางสาวสุจิณณา  สุทธิแสน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กชายนัฐสิทธิ์  ทนันชัย
 
1. นางบังอร  บุญมาวงศ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงนันทวิภา  สร้อยข่าย
 
1. นางสาวชุติภัทร  เทพสุทะ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กชายนรากร  หลักนาราม
 
1. นางสาวทิพรัตน์  ธัมสีโร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กหญิงนิธิกานต์  วงศ์ยา
2. เด็กชายวันมงคล   เกตุพุฒ
 
1. นางธัญชนก  มูลประการ
2. นางบุญชู   หอมจิตร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 1. เด็กชายรชต  ดำรงค์อนุกูล
2. เด็กหญิงวีรยา  ยาทอง
 
1. นางมยุรี  ทองประเสริฐ
2. นายเมธี  กาดีวงศ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กชายกชกร   ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงอัจฉราภา    พรวิจิตร
 
1. นางสาววาสนา  แสงจันทร์
2. นางอำนวยพร  สลีวงศ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร   เป็งเมืองมูล
2. เด็กชายธนปพน  มณีสาร
3. เด็กชายธีรภัทร  ปัญโญ
4. เด็กชายนันทวัฒน์  วงศ์ปินคำ
5. เด็กหญิงนิธชา  ทาน้อย
6. เด็กหญิงพิศมัย   สิทธิ
7. เด็กชายวุฒิไกร  หล้าชุมภู
8. เด็กชายศตวรรษ  ปิงวงศ์ษา
9. เด็กหญิงสิเรียม  สุใจ
10. เด็กหญิงอัญชัญ  เจียงของ
 
1. นางสาวปิยรัตน์   คงปัญญา
2. นางสาววัฒนา  ท้าวยศ
3. นางสาวอำพัน  แซ่เอง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเถิน 1. เด็กหญิงฐิติภา  อิ่มใจ
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  กล่ำคำ
3. เด็กหญิงณิชกานต์  วงศ์เปี้ยจันทร์
4. เด็กหญิงธนิชา  ไชยวาด
5. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  พรมชาติ
6. เด็กหญิงวิจิตรานันต์  กันคำ
7. เด็กหญิงศศิวิมล   สิงห์เนตร
8. เด็กหญิงสรัลพร  จินากูล
9. เด็กหญิงอรอมล  วงศ์คำ
10. เด็กหญิงอาณาประกาย  ไชยวงศ์
 
1. นางชลิตา  ประสิทธิกานนท์
2. นางสาวอมรรัตน์  แสนตา
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  รอดกลาง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองมาเหลี่ยม
2. เด็กหญิงชญามล  วงศ์จา
3. เด็กหญิงชนิสรา  เครือเทพ
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เขื่อนแก้ว
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ลือคำ
6. เด็กหญิงธัญวรรณ  สายอุปราช
7. เด็กหญิงปรีลดา  สมุทรวงศ์
8. เด็กหญิงพัชราพร  วงศ์ใจแก้ว
9. เด็กหญิงยุวรินทร์  วงศ์ฟู
10. เด็กหญิงรัฐมล  มาลีผล
11. เด็กหญิงวรกานต์  บุญปลูก
12. เด็กหญิงวรีย์พร  โยธา
13. เด็กหญิงอาริสา  จันต๊ะจี๋
14. เด็กหญิงอโณมา  สารโพคา
15. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ลาวะวงศ์คำ
 
1. นางจันทร์ศรี  วิรุณวราทิพย์
2. นายพีระพัชร์  มหาวรรณ์
3. นางเทียมจันทร์  วงศ์นันตา
4. นางเพ็ญศรี  ศิริชยพงศ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กชายกวินพันธ์  ดีงาม
2. เด็กชายชัยพล  จินะทา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สืบใจถา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เมืองชื่น
5. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วประดับ
6. เด็กชายนพรัตน์  เรือนหลู่
7. เด็กชายนภาสรรค์  ตาลลำพน
8. นายพงษธร  ม่วงศิลปชัย
9. เด็กชายพลภัทร  วงศ์จิ๋วบุตร
10. เด็กชายพัชรพล  จินะละ
11. เด็กชายภานุพงศ์  ปิงผล
12. นายวสันต์  เตชะ
13. เด็กชายวสันต์  มะโนสม
14. เด็กชายวัชระพงศ์  จันทร์วงค์
15. เด็กชายวัชรไพฑูรย์  มีมาก
 
1. นายพรชัย  จินะทา
2. นางพัชรินทร์  วิชาจารย์
3. นายวีระพล  อินต๊ะปะ
4. นางสาวเสาวลักษณ์  สุมังสะ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงอมิตตา  อัมรินทร์
2. เด็กหญิงอังค์วรา  ทนันชัย
3. เด็กหญิงเมลาณี  สุเมทา
 
1. นางปราณี  เมืองคำ
2. นายมนัส  จันทร์ทิพย์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  เทพแก้ว
2. เด็กหญิงรจนา  ถาจันทร์
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  ช่วยไทย
 
1. นายปิยะพงค์  หมุดปิน
2. นางผ่องโสม  ศรีพระจันทร์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 1. เด็กหญิงกาวินธิตา  อ่อนขันธ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญญาเสน
 
1. นางสาวบุญพา  วงศ์วาน
2. นางวาทิณี  ใจอาสา
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กชายประวิตร  สายมัน
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ใจฟู
 
1. นางจิตตินันท์  ตุ้ยหล้า
2. นายศรายุทธ์  วงษพันธ์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายฐิติพงศ์    พลหาญ
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงณัฐชา   หมูแก้ว
 
1. นายธานี   มณีจันทรา
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงพรภิมล  เพ็ชรปัญญา
 
1. นางพรอำไพ  วงศ์เรือน
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงวรัชยา   กันทา
 
1. นายธานี   มณีจันทรา
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปาละอ้าย
 
1. นางพรอำไพ  วงศ์เรือน
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงภีรฏิยา  ใจอ้าย
 
1. นางพรอำไพ  วงศ์เรือน
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กชายพงศธร   วงศ์มอก
 
1. นายไพโรจน์  พงษ์บุผา
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายภาคิน  เทพทอง
 
1. นางนงลักษณ์  ต้นปลูก
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 1. เด็กชายธนภัทร  พรมยศ
2. เด็กชายพงษ์ศธร  ญาสุวรรณ
 
1. นายจักรแก้ว  นิลสวิท
2. นางอำพร  จะวะนะ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงนุชนาฎ   เชียงทอง
2. เด็กหญิงวรางคณา   สิทธิวะ
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
2. นางเบญจา  อภิชัย
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กชายบัณฑิต   คำวงศ์ษา
2. เด็กชายพิชิตพงค์   ทองเตจา
 
1. นางสาวอำพัน  แซ่เอง
2. นายไพโรจน์  พงษ์บุผา
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กชายอนุรักษ์  สายเครือ
 
1. นายปริญญา  กลั่นตา
 
76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กชายณัฐรัตน์  จำธรรม
2. เด็กหญิงวิรัลยา  แก้วกว้าง
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ขัดทาน
 
1. นางดวงใจ  คงคชวรรณ
2. นางพิชา  พิพัฒน์
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กชายพลทัต  สายเครือ
2. เด็กหญิงสุภาณี  ปัญญาเครือ
3. เด็กหญิงสุภิสรา  ฝั้นคำสอน
 
1. นางดวงใจ  คงคชวรรณ
2. นายถาวัลย์  ฝั่นคำสอน
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วะวิทยา 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ทาริยะชัย
2. เด็กชายพีรภัช  สุธรรม
3. เด็กชายอิทธิรัตน์  ธิยะใจ
 
1. นางสาวณัฐกานต์  คันธะวงศ์
2. นางธิติพร  ใจอาษา
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กชายวศิน  วงศ์สาร
 
1. นางสาวนฤมล   มีคติ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กชายดานุพล   ถาปาวงศ์
 
1. นางสาวนฤมล   มีคติ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กชายธีรพล   บัวบิน
 
1. นางสาวนฤมล   มีคติ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กชายวิเชียร   แสงแก้ว
 
1. นางสาวนฤมล   มีคติ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กหญิงวาสนา   ถาปาวงศ์
 
1. นางสาวนฤมล   มีคติ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กชายวราวุฒิ   อึ๊กโท๊ะ
 
1. นางสาวนฤมล   มีคติ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กชายอภิศักดิ์  น้อยขัน
 
1. นายเอกจรินทร์  สว่างสุข
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียง 1. เด็กหญิงพันธนันท์   กาศโอสถ
 
1. นางสาวณิชชรีย์  จำปา
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจปัน
 
1. นายกัณหา  ถนอมจิตต์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กชายโชคทวี  ไชยวงค์
 
1. นายกัณหา  ถนอมจิตต์
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กหญิงสุวนันท์  วัฒโล
 
1. นายเอกจรินทร์  สว่างสุข
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายพลากร  ตันทา
 
1. นายธีรพล  หมื่นโฮ้ง
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีจันทร์
 
1. นายเอกจรินทร์  สว่างสุข
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียง 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  วัฒนวานิชย์
 
1. นางสาวณิชชรีย์  จำปา
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  คำปัน
 
1. นางชมชื่น  วงค์กลม
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายพลากร  ตันทา
 
1. นายธีรพล  หมื่นโฮ้ง
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กหญิงมาร์ติน่า  ปุ๊ดสร้อย
 
1. นางอัญชลี  ชัยเมืองมูล
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กชายธนวันต์  เนินพลับ
 
1. นายสมศักดิ์  อนันตธนากุล
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  คำปัน
 
1. นางชมชื่น  วงค์กลม
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กชายธนวันต์  เนินพลับ
 
1. นางสาวนุจรี  อองกุลนะ
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายวรรณรัตน์  สุวิชาดาสกุล
 
1. นายธีรพล  หมื่นโฮ้ง
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทิพย์พิมพ์วงศ์
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศรีจันทร์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่า 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  แปงแก้ว
 
1. นางบุษยา  รุจิระปรีชากุล
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  ชัยตา
 
1. นางจารุณี  มังกรแก้ว
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์   เสนสุวรรณ
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศรีจันทร์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงบุญสิตา  ปอนแก้ว
 
1. นางจันทนา  กาญจนัมพะ
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  กล้าผจญ
 
1. นายวีระพล  อินต๊ะปะ
 
106 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ดวงดีวงศ์
2. เด็กชายกาวเจียว  จันทร์วรรณ
3. เด็กชายกิตติพงษ์  สีคำดี
4. เด็กหญิงจันทิรา  จันทิวงศ์
5. เด็กชายชัยวรรณ  กันทะมา
6. เด็กหญิงฐิตาภา  ก๋าคำ
7. เด็กชายณัฐพล  ภูริรักสกุล
8. เด็กชายณัฐภัทร  โสพัฒน์
9. เด็กหญิงณิชากร  พรมวัง
10. เด็กชายตะวัน  วงศ์หอม
11. เด็กชายทินภัทร  บุญช่วย
12. เด็กชายทิวัตถ์  กันทะมา
13. เด็กชายธนกฤต  พงษ์ชนะกุล
14. เด็กชายธิติวุฒิ  อินจันทร์
15. เด็กชายบรรพต  กุตัน
16. เด็กชายประณพ  ปัญญาแก้ว
17. เด็กชายปริญญา  กาดีวงศ์
18. เด็กชายพนากร  ป้อต๊ะมา
19. เด็กชายพันกร  ขันนันตา
20. เด็กหญิงพิชญา  วงศ์นันชัย
21. เด็กหญิงพิรดา  วงศ์นันชัย
22. เด็กชายรัฐณรงค์  คำวัน
23. เด็กหญิงวราพร  มงคลไชยเจริญ
24. เด็กหญิงวราภรณ์  ก๋าเงิน
25. เด็กชายศักดิ์ดา  มณีรัตน์
26. เด็กชายสรธัญ  เรือนคำ
27. เด็กหญิงสุภัสสร  สีคำดี
28. เด็กชายอนุพงษ์  ตาเตจ๊ะ
29. เด็กชายโชกุล  จั่นอยู่
30. เด็กชายโสพล  บานงาม
 
1. นางกุหลาบ  เครือวงศ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  สุกใส
3. นางสาวพินทอง  ดอกไม้แก้ว
4. นายรามิล  ปัทมแก้ว
5. นางสาวสมพิศ  อุบลศรี
 
107 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 1. เด็กชายคมเพชร  ทาอาสา
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ถามณีวรรณ
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  ชัยอิ่นแก้ว
4. เด็กชายณัฐนันท์  บุตรราช
5. เด็กชายพิพัทฒพล  จันทร์ธิมา
6. เด็กหญิงมนัญญา  รวมสุข
7. เด็กหญิงรัตติกร  ก๋องเปี้ย
8. เด็กหญิงอรทัย  ชัยเมืองชื่น
 
1. นางจินตนา  อินไผ่
2. นางนาฏอนงค์  หมุดปิน
3. นางรัตนา  อัศวะสัย
 
108 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงษพันธ์
2. เด็กชายดรัณภพ   เศษจันทร์
3. เด็กหญิงนฤมล   ลาวรรณ
4. เด็กหญิงนวนันท์   กาวิละ
5. เด็กชายนิรันดร์   ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงพิชญ์สินี   ศรีใส
7. เด็กชายมานพ   ลาวรรณ
8. เด็กชายรณชัย   ปัญญามณี
9. เด็กหญิงสุกานดา  ตาลภูเเขียว
10. เด็กหญิงอรัญญา   สมกาละ
 
1. นายจิระภักดิ์   ลือเมือง
2. นางดารณี  สุนาเคณ
3. นางวิภาดา  กาวิชา
 
109 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 68.99 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 1. เด็กหญิงกฤษณา  ปงผาบ
2. เด็กหญิงฉัตรระวี  ไชยเมืองชื่น
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทาอาสา
4. เด็กหญิงนาฏยา  คำวัน
5. เด็กหญิงพรไพริน  แก้วมา
6. เด็กหญิงวะระนัน  คำภีระ
 
1. นางจิรพรรณ  หิรัญวรเสฎฐ์
2. นางสาวดวงฤทัย  บัวใจ
3. นางสาวพุทธิยา  ใจอินถา
4. นางศิริรัตน์  ถาน้อย
 
110 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  กำไร
2. เด็กหญิงนัทซึโกะ  เพ็งอังคาร
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ศรีรัตนนาม
4. เด็กหญิงวรัญญา  คัดเจริญ
5. เด็กหญิงวราภรณ์  อินต๊ะนิล
6. เด็กหญิงศศิธร  มีผัน
 
1. นางสาวขนิษฐา  ยินดี
2. นางอภิรดี  พยับทอง
 
111 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรศิลป์ 1. เด็กหญิงกันตพร   กาวิล
2. เด็กหญิงคัมภีร์พรรณ   สร้างใหม่
3. เด็กหญิงจารุวรรณ   สืบปาละ
4. เด็กหญิงณัฐกฤตาฬ์   สุคนธา
5. เด็กหญิงธนตวรรณ   คำหอมกุล
6. เด็กหญิงธนาวดี   ไชยแดง
7. เด็กหญิงธารารัตน์   แข็งธัญกิจ
8. เด็กหญิงนราเกตน์   ติ๊บปะละ
9. เด็กหญิงนิศาชล   สงวนศิลป์
10. เด็กหญิงประกายทอง  จองสุ
11. เด็กหญิงปัญฑิตา   เตปันวงศ์
12. เด็กหญิงพัชราภา   เชื้อจิ๋ว
13. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ธรรมยุติ
14. เด็กหญิงภัทราภรณ์   วาสนาสุขเจริญ
15. เด็กหญิงสุวนันท์   สุตัง
16. เด็กหญิงอริสรา   กันติยะ
 
1. นางสาวณัฐพร  พุทธวงศ์
2. นายธนฐากฤต  สาริบุตร
3. นายอดิศักดิ์  ป้องมา
4. นางสาวเขมนิจ   กาปินตา
5. นางสาวเบญจพร  สุยะวาส
 
112 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กหญิงธัญภรณ์  ธิคำ
2. เด็กชายธิติวุฒิ  คำภิระธรรม
3. เด็กชายบุญยรัตน์  สืบพรมมา
4. เด็กชายวุฒินันท์  มะโนปิง
5. เด็กชายสุริยะ  ปั๋นปาละ
 
1. นายรังษี  สุวรรณบุตร
2. นางอรวรรณ  ด่านจรูญ
 
113 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา   กันธิยะ
2. เด็กชายอดิศร   ภิญโญ
 
1. นายวรพันธ์  กัญญเทพ
2. นางอำพร  เม่นวังแดง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงชนิสรา   ชื่นบาน
2. เด็กชายชาติชาย   ยานุ
3. เด็กชายมินธดา   เครือฟอง
 
1. นายมานะ  ยากองโค
2. นางศิริพร   วรรณรัตน์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ธาบุตรดา
2. เด็กชายรวิชย์  หมุดสอน
3. เด็กชายวรวุฒิ  อินทะชิน
 
1. นายชาญวิทย์  สิงห์สัน
2. นางสาวรุ่งรัชนี  ยะอินทร์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายจาตุรนต์  จันทราช
2. เด็กชายราชันทร์  สุรินทะ
3. เด็กหญิงอลิชา  กันทะ
 
1. นางสาวสาเรศ  กันทะสร
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์   เตชะ
2. เด็กชายศรพิชัย  สายจีน
3. เด็กชายอิสรา  กันทะวงศ์
 
1. นางสาวบุญลอย  มูลน้อย
2. นายอดิเทพ  ธิวงศ์สาย
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  นวลสม
2. เด็กหญิงชนิกานต์  จินะ
3. เด็กหญิงปาลิดา  สารอินทร์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ปงก๋าวงค์
5. เด็กหญิงสุกานต์ดา  โบติ๊บ
6. เด็กหญิงสุภัทรา  สิบแก้ว
 
1. นางกอบกุล  ไชยเมืองชื่น
2. นางสุจินดา  เทพแก้ว
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วะวิทยา 1. เด็กหญิงทอฝัน  กันจันวงศ์
2. เด็กหญิงนานาญ่า  ปัญญา
3. เด็กหญิงพรวลี  เกียล่น
4. เด็กหญิงวันวิสา  สุยะวงศ์
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  หล้ามา
6. เด็กหญิงอนุธิดา  จันทราช
 
1. นายธวัชชัย  ทามณีวรรณ
2. นางสาวนรินทร์ษร  โพธิยอง
3. นางรัตติกาล  ปิงใจ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุดใจ
2. เด็กหญิงสุธิชา  ปารินทร์
3. เด็กหญิงอริษา  กันทา
 
1. นางสาวนลินดา  ด่านอินถา
2. นางรุ่งฟ้า  ชัยเมืองมา
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุมลอง 1. เด็กหญิงกลรัตน์  อินตา
2. เด็กชายธรรมนูญ  ศิริจันทร์
3. เด็กหญิงเกตุวดี  ใจบุญ
 
1. นายธนยศ  สาริบุตร
2. นายนิวัติ  กาบุตร
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ศรีไชยา
2. เด็กหญิงณัฐวรา   อินทิยศ
3. เด็กชายวุฒิไกร   ใจวัน
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   อินยาศรี
2. นางรัชนีกร   สายพรม
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วะณาพันธ์
2. เด็กหญิงชนิภา  เครือชัย
3. เด็กชายโชติชัย  เรือนดี
 
1. นายธนยศ  สาริบุตร
2. นางสาวสุกัญญา  เกษมศรี
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงกลรัตน์  ตาซาว
2. เด็กหญิงกิม  จินะวัน
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปาละอ้าย
 
1. นางสาวอรสุรางค์  ติ๊บประจา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าผา 1. เด็กชายปภังกร  วิริยา
2. เด็กชายภาคภูมิ  วงศ์อินต๊ะวัง
 
1. นางสาวดวงดี  วรรณโวหาร
2. นายสุเมธ  แก้วประพันธ์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงบัญจรัตน์  เอี้ยงมณี
2. เด็กหญิงบัวชมพู  วังวงค์
3. เด็กหญิงปนัดชา  เสนสม
 
1. นางสาวนลินดา  ด่านอินถา
2. นางรุ่งฟ้า  ชัยเมืองมา
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 1. เด็กหญิงนริศรา  สุภา
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  กันทะ
3. เด็กหญิงเอมอร  นิลคำ
 
1. นางลสา  สายทอง
2. นางสุดคนึง  มิตตา
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 1. เด็กหญิงณิชนันทร์  เมืองป้อม
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  อุ่นเมือง
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงค์มา
 
1. นายชลปภัส  ปัญญาคำ
2. นางพูลศรี  สร้อยสุวรรณ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วะวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สืบสีวิชัย
2. เด็กหญิงรัชยาภรณ์  ศรีภักดี
3. เด็กหญิงอริสรา  กองวงศ์
 
1. นายธวัชชัย  ทามณีวรรณ
2. นางสาวนรินทร์ษร  โพธิยอง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  วันมาลา
2. เด็กชายมนุเชษฐ์  หน่อใหม่
3. เด็กหญิงวัชรีญาพร  โกหลั่น
 
1. นางชูศรี  เหล่มนำชัย
2. นางอัมพรรณ  จักรบุญมา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงนิศาลักษณ์  ใจบาน
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  คำปนแก้ว
3. เด็กหญิงอริสา  มูลเมือง
 
1. นางแสงจันทร์  บังเมฆ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงศรัญญา  ศรพรหม
2. เด็กหญิงเกตวรางค์  วังตา
 
1. นายธวัชชัย  ฝั้นเต็ม
2. นายธีรศักดิ์  ทันใจ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 1. เด็กชายจักรพงษ์   ป้อมสา
2. เด็กชายอภิญโญ   จันทะปัน
 
1. นายภูริช  เกษม
2. นางรัตนา  กันธิยะ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าผา 1. เด็กชายธีรเจต  จันทร์ผา
2. เด็กชายพัสดี  ดีแย้ม
 
1. นางวิไล  ขัดผาบ
2. นายสุเมธ  แก้วประพันธ์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงกันติศา  สุยะลังกา
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ธิแจ้
 
1. นางดวงฤดี  ขำมั่น
2. นางสาวอรณิชา  ขำมั่น
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ก๋าอิน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พรหมปลูก
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  วงค์ลังกา
 
1. นางสมหมาย  ไชยวุฒิ
2. นายสวัสดิ์  ไชยวุฒิ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กชายลือเดช   สายด้วง
2. เด็กหญิงวนัชพร   พาหาสิงห์
 
1. นายพิทักษ์  เขื่อนใจ
2. นายอดิเทพ  ธิวงศ์สาย
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายปุญญวัชร์  วงค์ใจคำ
2. เด็กหญิงสโรชา  ธิติพงศ์กร
 
1. นายสันติพงษ์  ชุ่มเชย
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รินต๊ะ
2. เด็กชายอัฐพล  ไชยานนท์
 
1. นายสันติพงษ์  ชุ่มเชย
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กชายนที  สิงห์สี
2. เด็กหญิงวิชชุดา  เที่ยงสูงเนิน
 
1. นางสาวสุธารัตน์  สุกัน
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สายด้วง
2. เด็กชายพงศธร  กันทะวงศ์
 
1. นายพิทักษ์  เขื่อนใจ
2. นายพิเชษฐ์  เพชรสำแดง
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงบุษกร  แก้วยศ
2. เด็กหญิงพิชชา  อายะชู
 
1. นายธวัชชัย  ฝั้นเต็ม
2. นายธีรศักดิ์  ทันใจ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายธนชัย  วิถีประดิษฐ์
2. เด็กหญิงนรัญญา  ตันทา
3. เด็กชายวีระทัต  ไชยแก้วมา
 
1. นายธวัชชัย  ฝั้นเต็ม
2. นายธีรศักดิ์   ทันใจ
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายธีรภัทร  แรดตุ้ย
2. เด็กชายรัชกาล  ไชยเมืองชื่น
3. เด็กชายวีระพงษ์  เชียงแขก
 
1. นายธวัชชัย  ฝั้นเต็ม
2. นายธีรศักดิ์  ทันใจ
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายกชกร  โผผิน
2. เด็กชายจิรันธนิน  สิงห์คำโล
3. เด็กชายชัชญาวุฒิ  โปธิตา
 
1. นางนิดา  สลีวงศ์
2. นางอนงค์  พิชัยพงค์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปงกา
 
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กหญิงมาร์ติน่า  ปุ๊ดสร้อย
 
1. นางสาวพัชรี  จันทร์หอม
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายวิริยะ  คำภิระยศ
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศรีจันทร์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงพัชริดา  เมืองชัย
 
1. นางรัตนา  สายต่างใจ
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  สุริยะคำ
 
1. นางสาวเกล็ดนที  สุวรรณไตรย์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันตา
 
1. นางสาวพัชรี  จันทร์หอม
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรศิลป์ 1. เด็กชายวชิราวิทย์   เรือนคำ
 
1. MissAlma   David
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. นายวิริยะ  คำภิระยศ
 
1. นางสาวกิ่งกษญจน์  ศรีจันทร์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรศิลป์ 1. เด็กหญิงพรรวิษา   ชมชื่น
 
1. MissAlma  David
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  จะวะนะ
 
1. นางจันทนา  กาญจนัมพะ
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เกษรพรม
2. นางสาวพิทยามญช์  บุญมา
3. นางสาวมุจรินทร์  สอนลือ
4. นายสุรชัช   ปาละเขียว
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ทิพย์พิมพ์วงศ์
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศรีจันทร์
2. นางอาวรณ์  ฝั้นคำอ้าย
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงกาญจนสุดา  ร่วมมิตร
 
1. นางสาวจีภาวดี  ลาดปาละ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กหญิงพัชญาภรณ์   วันดี
2. เด็กหญิงสุภัสสรา   ถวิลเวช
 
1. นางดารณี   ทองบ่อ
2. นางสาวเพ็ญนภา  หลวงชมภู
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กหญิงธัญจิรา   ปันวารี
2. เด็กหญิงอิสริยา   สง่าคีรีวงศ์
 
1. นางดารณี  ทองบ่อ
2. นางสาววรรณิศา  แสงโชค
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมัย 1. เด็กหญิงชลิตา  ธนทิพยเนตร
2. เด็กหญิงธนพร  เจริญสุข
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  หล้าปวงคำ
4. เด็กหญิงศศิวิมล  มุสี
5. เด็กชายศิวกร  สุเม็ง
6. เด็กชายอภินันท์  ปัญญากุล
 
1. นายนิกร  หน่อแก้ว
2. นางสมจิต  อุปดี
3. นางอำไพ  ลินใจ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมัย 1. เด็กชายชนายุส  สอนดี
2. เด็กชายวัฒนกฤษณ์  ใจนันต๊ะ
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปรังการ
4. เด็กหญิงสุวิมล  สุเม็ง
5. เด็กหญิงอรณิช  วัทโล
6. เด็กหญิงอรณิชา  เรือนปา
 
1. นายนิกร  หน่อแก้ว
2. นางสาวมณฑลี  เศรษฐวนิชย์
3. นางสมจิต  อุปดี
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กชายทวัติชัย  ใจยา
2. เด็กชายธวัชชัย  แก้วป๋า
3. เด็กชายนภัสกร  ปัญญา
4. เด็กชายพีรพงศ์  มีบุรุษ
5. เด็กชายวรพงษ์  เทพเสาร์
6. เด็กชายวิทวัส  อุ่นอ้าย
7. เด็กชายวีรภัทร  ถาน้อย
8. เด็กชายอัฎศรายุทธ  เพ็ชรปัญญา
 
1. นางนาฏอนงค์  ปองดอง
2. นายปิยะพงค์  หมุดปิน
3. นายวิทยา  เมธาวงศ์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กหญิงกัญจพร  บุญยืน
2. เด็กชายการัณยภาส  เรืองทรัพย์
3. เด็กชายคุณานนท์   ต่อมคำ
4. เด็กชายฆนัธวัน   จอมชัย
5. เด็กหญิงจิราพร  สิงค้า
6. เด็กชายดาราศักดิ์  ดีเมฆ
7. เด็กชายธนกร  ผิวนวล
8. นายนฤดม  สริจันทร์
9. เด็กหญิงปานทิพย์  แก่นทอง
10. นางสาววาทินี  ฝั้นสาย
 
1. นางสาววาสนา   แสงจันทร์
2. นายสง่า  ปัญญาสิทธิ์
3. นางอำนวยพร  สลีวงศ์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงปริภัทร   วงศ์มูล
2. เด็กชายพิศวัสต์   วรรณฟู
3. เด็กชายภานุพงษ์   กิ่งแก้ว
4. เด็กหญิงภาวิดา   สายเครือมอย
5. เด็กหญิงมณฑกาญจน์   กันฟอง
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ไชยวรรณ
7. เด็กหญิงวิชชุดา   ทิพย์บุญธรรม
8. เด็กหญิงอวัสดาพร   รู้เพียร
9. เด็กชายเกรียงไกร   เครือฟอง
10. เด็กหญิงโยธกา   ปิมปะ
 
1. นายธานี   มณีจันทรา
2. นายมานะ   ยากองโค
3. นางศิริพร   วรรณรัตน์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญยืน
2. เด็กชายจตุพงษ์  จันทะมณี
3. เด็กหญิงธนยา  สุริยะวรรณ
4. เด็กหญิงบังอร  ตรีเพชร
5. เด็กหญิงอัยนา  แน่วต๊ะ
 
1. นางสาววาสนา   แสงจันทร์
2. นางอำนวยพร   สลีวงศ์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บริบูรณ์ศิริกุล
2. เด็กชายนนทพัทธ์  ไชยวุฒิ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สุปิน
 
1. นางประกายดาว  โรจน์กิติรัตน์
2. นางระเบียบ  ฝั้นเต็ม
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   สมศรี
2. เด็กหญิงวรรณิดา    วงศ์ษา
3. เด็กหญิงสุภาพร   ธงสันเทียะ
 
1. นางสมหมาย  ไชยวุฒิ
2. นายสวัสดิ์  ไชยวุฒิ
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กชายธนภัทร   วงศ์แก้ว
2. เด็กชายสิทธิพร   วันที
3. เด็กหญิงอัญธิมากร   หมื่นน้อย
 
1. นางประไพศรี  ยะโส
2. นางสรวีย์  เจริญทรัพย์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงรัตติกาล  จาระณะ
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์   บุญสถิตย์
3. เด็กหญิงเขมิสรา   ปะละจันทร์
 
1. นางสมหมาย  ไชยวุฒิ
2. นายสวัสดิ์  ไชยวุฒิ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายยศวรรณ  สายมัน
2. เด็กชายสุธิราช  บุญเมืองขวา
 
1. นางนันทพร  กอบัว
2. นางอาภากร  เชียงทอง
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายภูธเรศ  ไชยเมืองชื่น
2. เด็กหญิงหฤทชนัน  ใจลังก๋า
 
1. นางพวงพร  เรืองคำ
2. นางสาวศริญญา  งามจารุพรโกศล
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ชัยหอม
2. นายเรณุวัฒน์   โพธิขำ
 
1. นางจิราภร  แก้วอ้น
2. นางสาวพรทิพย์   ทิน้อย
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายจิรศักดิ์  พึ่งเพชรสวงษ์
2. เด็กหญิงชนิษา  ชัยทร
 
1. นางกฤษยาภรณ์  ศรีเทพ
2. นายอาทิตย์  กิติโรจน์
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีวิใจ
2. เด็กชายหาดโขง  มูลอ้าย
 
1. นางสมพร  อินคำ
2. นางหนึ่งฤทัย  ไชยานนท์
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  คำสม
2. เด็กหญิงอัญชริกา  จอมคำ
 
1. นางวรัชญา  แก้วปินตา
2. นางหนึ่งฤทัย  ไชยานนท์
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กชายยุทธกร  นวลแก้ว
 
1. นายกิตติคุณ  ธรรมวันทา
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงพิรดา  วงศ์นันชัย
 
1. นายรามิล  ปัทมแก้ว
 
178 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บำรุงศรี
 
1. นางศุภัคภางค์  มุงเมือง
 
179 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กชายศิรัชยา  เมืองมา
2. เด็กหญิงสุรพิชญา  คำสา
3. เด็กหญิงไอยรินทร์  อินตุ้ย
 
1. นางทัศนา  พันธุ์เจริญ
2. นางสายรุ้ง  ปิงวัง
 
180 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   สมบูรณ์ญา
2. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  แก้วดี
3. เด็กหญิงพิชญาภัค  สิทธินวล
 
1. นางดวงฤดี  ขำมั่น
2. นางสาวอรณิชา  ขำมั่น
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีธิบุญธรรม
 
1. นางจรรยา  วิญญา
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลี  เปี้ยอุด
 
1. นางเกษศิรินทร์  ใจรักษา
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กชายนพดล  สาปคำ
 
1. นางสาวสุวิชา  บุญมัง
 
184 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71.11 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายอดิเทพ  ปัญญาดี
2. เด็กชายเกียรติดนัย  สุวรรณะ
 
1. นางจรรยา  วิญญา
2. นางสาวดอกไม้  ชัยมณี
 
185 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. นายสุกัญญา  บุญเป็ง
2. เด็กชายเทพรัตน์  พรหมภัทร์
 
1. นางสาวสุวิชา  บุญมัง
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กชายจักรฐิพงษ์  รุ่งฤดีไหรวัลย์
 
1. นางสาวสุวิชา  บุญมัง
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อินทะรังษี
 
1. นางจุฑามาศ  ชุ่มเชย
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงมะริสา  หล้าแฮ
 
1. นางสาวนงเยาว์  ใจคำ
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  พรมธาดา
 
1. นางสาวดอกไม้  ชัยมณี
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงมะริสา  หล้าแฮ
 
1. นางสาวนงเยาว์  ใจคำ
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  ทิพย์แก้ว
 
1. นางภัทรศรี  บุญสูง
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 1. เด็กชายบุญเกียรติ  อุ่นเมือง
2. เด็กชายเกริกพิพงษ์  ศรีวิชัย
3. เด็กชายโกวิท  ทองดี
 
1. นายชลธิชัย  อินจันทร์
2. นายสถิตย์  ศรีรุวัฒน์
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายธนากร  ดีมูล
2. เด็กหญิงพัชริดา  ใสงาม
 
1. นางสาวรัตติกาล  ใจบาล
2. นายสวัสดิ์  ไชยวุฒิ