หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3, ร.ร.อนุบาลแจ้ห่ม, ร.ร.บ้านหนองนาว, ร.ร.บ้านใหม่ผ้าขาว
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   5 ก.ย. 2556   6 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
8 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5,6 ห้อง 501 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5,6 ห้อง 502 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5,6 ห้อง 502 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 เทศบาลตำบลแจ้ห่ม หอประชุม 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลแจ้ห่ม หอประชุม 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 เทศบาลตำบลแจ้ห่ม หอประชุม 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลแจ้ห่ม หอประชุม 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5,6 ห้อง 501 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5,6 ห้อง 502 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5,6 ห้อง 502 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.5,6 ห้อง ป.5/1 5 ก.ย. 2556 09.00-16.30
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.5,6 ห้อง ป.5/2 5 ก.ย. 2556 09.00-16.30
3 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.5,6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร ป.5,6 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
4 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.5,6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร ป.5,6 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
5 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม หอประชุม 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ป.202 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ป.201 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ป.202 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
4 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.301 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.302 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.401 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.402 5 ก.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว ใต้ถุนอาคาร 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว ใต้ถุนอาคาร 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว อาคารคำมี ห้อง ป.2 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว อาคารคำมี ห้อง ป.5 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 ห้อง 401 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
2 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 ห้อง 401 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
3 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 ห้อง 401 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
4 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง เขต 3 อาคารทางทิศใต้ ห้อง ห้องประชุม2 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง เขต 3 อาคารทางทิศใต้ ห้อง ห้องประชุม2 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง เขต 3 อาคารทางทิศใต้ ห้อง ห้องประชุม2 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง เขต 3 ห้องประชุม1 5 ก.ย. 2556 09.00-16.30น.
8 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง เขต 3 ห้องประชุม1 5 ก.ย. 2556 09.00-16.30น.
9 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง เขต 3 ห้องประชุม1 5 ก.ย. 2556 09.00-16.30น.
10 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง เขต 3 ห้องประชุม1 5 ก.ย. 2556 09.00-16.30น.
11 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีใหญ่ 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30น.
12 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีใหญ่ 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30น.
13 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีใหญ่ 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30น.
14 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีใหญ่ 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว อาคารเอนกประสงค์ 5 ก.ย. 2556 09.00 -12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว โรงอาหาร 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว โรงอาหาร 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว โรงอาหาร 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
5 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว โรงอาหาร 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว โรงอาหาร 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว อาคารด้านทิศเหนือ ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 ก.ย. 2556 13.00-16.00
8 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์2 5 ก.ย. 2556 09.00-11.00
9 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว อาคารด้านทิศเหนือ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ก.ย. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
10 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์1 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว อาคารด้านทิศเหนือ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ก.ย. 2556 13.00-16.00
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว อาคารด้านทิศเหนือ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 ห้อง ห้องวิทย์ 5 ก.ย. 2556 09.00 -12.00
2 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ห้องวิทย์ 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ห้องวิทย์ 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ห้องวิทย์ 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
5 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5,6 ห้อง ห้องอังกฤษ 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5,6 ห้อง ห้องอังกฤษ 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว สนามลูกเสือ 5 ก.ย. 2556 09.00-16.30
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว สนามลูกเสือ 5 ก.ย. 2556 09.00-16.30
3 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้องเรียน ป.6 5 ก.ย. 2556 09.00-16.30
4 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้องเรียน ป.5 5 ก.ย. 2556 09.00-16.30
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว อาคารห้องสมุด 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้องเรียน ป.4 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้องเรียน ป.4 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้องเรียน ป.4 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
9 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้องเรียน ป.4 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารปฐมวัย ห้อง อ.101-102 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารปฐมวัย ห้อง อ.101-102 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สรวง ศรีแก้วทุม 081-5685296,ศน.ทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ 089-9564047,Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]