หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3, ร.ร.อนุบาลแจ้ห่ม, ร.ร.บ้านหนองนาว, ร.ร.บ้านใหม่ผ้าขาว
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   5 ก.ย. 2556   6 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.5,6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร ป.5,6 6 ก.ย. 2556 09.00-16.30
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.5,6 ห้อง ป.5/1 6 ก.ย. 2556 09.00-16.30
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.5,6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร ป.5,6 6 ก.ย. 2556 09.00-16.30
4 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.5,6 ห้อง ป.5/1 6 ก.ย. 2556 09.00-16.30
5 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้องประชุมเล็ก ห้อง ห้องประชุมเล็ก 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
6 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้องประชุมเล็ก ห้อง ห้องประชุมเล็ก 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
7 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม หอประชุม 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม หอประชุม 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม หอประชุม 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ป1-ป.3 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ป.4-ป.6 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
5 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ม.1- ม.3 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 เทศบาลตำบลแจ้ห่ม หอประชุม 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลแจ้ห่ม หอประชุม 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 ห้อง 602 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
2 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 ห้อง 601 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 ห้อง 402 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 ห้อง 402 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
5 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 ห้อง 402 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
6 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 ห้อง 301 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 ห้อง 302 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 ห้อง 401 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 ห้อง 102 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
10 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 ห้อง 301 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
11 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร ป.1,3,4 ห้อง 302 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
12 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง เขต 3 ห้องประชุม1 6 ก.ย. 2556 09.00-16.30น.
13 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง เขต 3 ห้องประชุม1 6 ก.ย. 2556 09.00-16.30น.
14 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง เขต 3 ห้องประชุม1 6 ก.ย. 2556 09.00-16.30น.
15 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง เขต 3 ห้องประชุม1 6 ก.ย. 2556 09.00-16.30น.
16 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีใหญ่ 6 ก.ย. 2556 09.00-16.30น.
17 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีใหญ่ 6 ก.ย. 2556 09.00-16.30น.
18 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีใหญ่ 6 ก.ย. 2556 09.00-16.30น.
19 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีใหญ่ 6 ก.ย. 2556 09.00-16.30น.
20 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 เทศบาลตำบลแจ้ห่ม หอประชุม 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
21 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 เทศบาลตำบลแจ้ห่ม หอประชุม 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
22 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 เทศบาลตำบลแจ้ห่ม หอประชุม 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
23 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลแจ้ห่ม หอประชุม 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว เวทีใต้ถุน 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว เวทีใต้ถุน 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว เวทีใต้ถุน 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
4 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว โรงอาหาร 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว โรงอาหาร 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
6 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว โรงอาหาร 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว โรงอาหาร 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว โรงอาหาร 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว ระเบียงอาคารคำมี 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว ระเบียงอาคารคำมี 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้องคอม1 6 ก.ย. 2556 09.00-14.00
13 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์2 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์1 6 ก.ย. 2556 09.00-14.00
15 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์2 6 ก.ย. 2556 13.00-16.00
16 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม ห้อง หอประชุม 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
17 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม หอประชุม 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
18 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม หอประชุม 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ห้องวิทย์ 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ห้องวิทย์ 6 ก.ย. 2556 13.00-16.30
3 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5,6 ห้อง ห้องอังกฤษ 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้องเรียน ป.6 6 ก.ย. 2556 09.00-16.30
2 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้องเรียน ป.5 6 ก.ย. 2556 09.00-16.30
3 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้องเรียน ป.4 6 ก.ย. 2556 09.00-16.30
4 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้องเรียน ป.4 6 ก.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้องประชุมเล็ก 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สรวง ศรีแก้วทุม 081-5685296,ศน.ทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ 089-9564047,Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]