หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lpg3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายนายสมยศ สุทธิพรมณีวัฒน์โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุทธีรา บุญช่วยโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นายธีรพัฒน์ ลามเกษรโรงเรียนบ้านแม่เย็นกรรมการ
4. นางอรุณี มูลคำโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายถาวร เกษณาโรงเรียนแจ้คอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ภูวนาถพนาสันติโรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการ
3. นายศกุนต์ คุณยศยิ่งโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นางสุวรรณี นามมะกุนาโรงเรียนบ้านทุ่งปงกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ปันดีโรงเรียนบ้านปงคอบประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา เขียวดีโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางจินตนา ลามเกษรโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
4. นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุลโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสามารถ เป็นลาภโรงเรียนบ้านสวนดอกคำประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ คำอักษรโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
3. นางสาววิมลพรรณ มุ่งตรงโรงเรียนบ้านเมืองตึงกรรมการ
4. นางสุพรรณี ราหุรักษ์โรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสุพรรณี ราหุรักษ์โรงเรียนบ้านป่าเหวประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เป็นลาภโรงเรียนบ้านสวนดอกคำกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ คำอักษรโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
4. นางสาววิมลพรรณ มุ่งตรงโรงเรียนบ้านเมืองตึงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ เป็นลาภโรงเรียนบ้านสวนดอกคำประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญยา ชัยพิกุลโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
3. นางชุติกานต์ ทามาโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
4. นางการะเกตุ ธรรมเสนาโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายแทน จันตะมะโรงเรียนบ้านดอนแก้ววังเหนือประธานกรรมการ
2. นางสุวิสาข์ ประสมโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นางสุจินดา ก๋าชุ่มโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางรัตนา สิงหกูลโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายเปรม คำภิระแปงโรงเรียนบ้านน้ำจำประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ใจชุ่มโรงเรียนศูนย์ฯบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการ
4. นางบุญเรือง ณ ลำปางโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายเดชา ตุลาสืบโรงเรียนบ้านแพะประธานกรรมการ
2. นายทวี ล่ำงามโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นายสิงห์ทอง อาภากรอนุรักษ์โรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นางเบญจมาศ รังษีสกรณ์โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายเดชา ตุลาสืบโรงเรียนบ้านแพะประธานกรรมการ
2. นายทวี ล่ำงามโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นายสิงห์ทอง อาภากรอนุรักษ์โรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นางเบญจมาศ รังษีสกรณ์โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายสิงห์แก้ว วงศ์เทพโรงเรียนบ้านก่อประธานกรรมการ
2. นายจำรัส งามเริงโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นายนฤทธิ์ เสาร์ฝั้นโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวไพลิน สิงห์แก้วโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายสิงห์แก้ว วงศ์เทพโรงเรียนบ้านก่อประธานกรรมการ
2. นายจำรัส งามเริงโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นายนฤทธิ์ เสาร์ฝั้นโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวไพลิน สิงห์แก้วโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายบุญมา ทีเก่งโรงเรียนบ้านเปียงใจประธานกรรมการ
2. นายเริงชัย ชูบัวโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางวัชรี เมืองยศอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางบุษยา ธรรมวงค์โรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญมา ทีเก่งโรงเรียนบ้านเปียงใจประธานกรรมการ
2. นายเริงชัย ชูบัวโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางวัชรี เมืองยศโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางบุษยา ธรรมวงค์โรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ทีเก่งโรงเรียนบ้านเปียงใจประธานกรรมการ
2. นายเริงชัย ชูบัวโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางวัชรี เมืองยศโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางบุษยา ธรรมวงค์โรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายยันยงค์ สูงงามโรงเรียนชุมชนบ้านสาประธานกรรมการ
2. นางอัปสร สุรินทร์โทโรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการ
3. นางนาถธิดา อาวรณ์โรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
4. นายสุทัศน์ ติ๊บปาละโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
5. นายดำรง ก๋าเร็วโรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการ
6. นางทัศนีย์ กองสินโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
7. นางเพ็ญศรี ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายยันยงค์ สูงงามโรงเรียนชุมชนบ้านสาประธานกรรมการ
2. นางอัปสร สุรินทร์โทโรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการ
3. นางนาถธิดา อาวรณ์โรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
4. นายสุทัศน์ ติ๊บปาละโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
5. นายดำรง ก๋าเร็วโรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการ
6. นางทัศนีย์ กองสินโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
7. นางเพ็ญศรี ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายยันยงค์ สูงงามโรงเรียนชุมชนบ้านสาประธานกรรมการ
2. นางอัปสร สุรินทร์โทโรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการ
3. นางนาถธิดา อาวรณ์โรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
4. นายสุทัศน์ ติ๊บปาละโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
5. นายดำรง ก๋าเร็วโรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการ
6. นางทัศนีย์ กองสินโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
7. นางเพ็ญศรี ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายยันยงค์ สูงงามโรงเรียนชุมชนบ้านสาประธานกรรมการ
2. นางอัปสร สุรินทร์โทโรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการ
3. นางนาถธิดา อาวรณ์โรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
4. นายสุทัศน์ ติ๊บปาละโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
5. นายดำรง ก๋าเร็วโรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการ
6. นางทัศนีย์ กองสินโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
7. นางเพ็ญศรี ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสาคร ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้าประธานกรรมการ
2. นางสาวรชต กาวีอ้ายโรงเรียนศูนย์ฯบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางมยุรีย์ บุญเรืองโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวชาลินี เชื้อนันไชยโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสาคร ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้าประธานกรรมการ
2. นางสาวรชต กาวีอ้ายโรงเรียนศูนย์ฯบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางมยุรีย์ บุญเรืองโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวชาลินี เชื้อนันไชยโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายประสิทธิ์ ภูวนาถพนาสันติโรงเรียนบ้านสันมะเกลือประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ทำนาโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัทรศยา ล่ำใหญ่โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
4. นายชยานนท์ มะทะโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ทองใบโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
6. นางสาวสนธยา จารุทรรศน์โรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการ
7. นางกัญญาณัฐฎ์ ติดชัยโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
8. นางสาวทัศวัลย์ สายอุดต๊ะโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
9. นางสุมาลี นำมาโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
10. นางอำพรรณ เรืองวัฒนาโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ภูวนาถพนาสันติโรงเรียนบ้านสันมะเกลือประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรศยา ล่ำใหญ่โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นายธงชัย ทำนาโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
4. นายชยานนท์ มะทะโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ทองใบโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
6. นางสาวสนธยา จารุทรรศน์โรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการ
7. นางกัญญาณัฐฎ์ ติดชัยโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
8. นางสาวทัศวัลย์ สายอุดต๊ะโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
9. นางสุมาลี นำมาโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
10. นางอำพรรณ เรืองวัฒนาโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ภูวนาถพนาสันติโรงเรียนบ้านสันมะเกลือประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ทำนาโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัทรศยา ล่ำใหญ่โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
4. นายชยานนท์ มะทะโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ทองใบโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
6. นางสาวสนธยา จารุทรรศน์โรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการ
7. นางกัญญาณัฐฎ์ ติดชัยโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
8. นางสาวทัศวัลย์ สายอุดต๊ะโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
9. นางสุมาลี นำมาโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
10. นางอำพรรณ เรืองวัฒนาโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายใจชาย ปัณนะพงษ์โรงเรียนวังทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธัญพิชา อุดเป็งโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางนางสาวโสภา กันทะวงศ์โรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นางลลิพัฒน์ สายสุรีย์โรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ตามสัตย์โรงเรียนศูนย์ฯบ้านแม่ตาประธานกรรมการ
2. นางอรพิน สมเสียงโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางสมหมาย พงษ์กองเงินโรงเรียนบ้านแม่ม่ากรรมการ
4. นางนิระมล เทือกมนต์โรงเรียนบ้านจ๋งกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายนิรันดร์ ตันจันกูลโรงเรียนบ้านถ้ำประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ รักมิตรโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ เพชรสุกโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นางปานแก้ว แก้วจันทร์หล้าโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ธิแก้วโรงเรียนบ้านปงถ้ำประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย รูปงามโรงเรียนบ้านสวนดอกคำกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี แหลมคมโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
4. นางสุนันท์ คำภิระแปงโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ธิแก้วโรงเรียนบ้านปงถ้ำประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย รูปงามโรงเรียนบ้านสวนดอกคำกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
4. นางสุนันท์ คำภิระแปงโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายมนตรี ธิแก้วโรงเรียนบ้านปงถ้ำประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย รูปงามโรงเรียนบ้านสวนดอกคำกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี แหลมคมโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
4. นางสุนันท์ คำภิระแปงโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ สิงหกูลโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางจีรานันท์ กล้าจริงโรงเรียนบ้านแม่สุกกรรมการ
3. นางนิดาพร สิทธิชุมโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการ
4. นางจันทร์สุดา เป็งวงศ์โรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ สิงหกูลโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางจีรานันท์ กล้าจริงโรงเรียนบ้านแม่สุกกรรมการ
3. นางนิดาพร สิทธิชุมโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการ
4. นางจันทร์สุดา เป็งวงศ์โรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายชุมพร สวยสดโรงเรียนวังทรายคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ เจนคิดโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางวิภานุช แสงอรุณโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นางดวงพิกุล หวานแหลมโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชุมพร สวยสดโรงเรียนวังทรายคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ เจนคิดโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางวิภานุช แสงอรุณโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นางดวงพิกุล หวานแหลมโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายชาติชาย สมศักดิ์โรงเรียนร่องเคาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ก๋าแก้วโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นายเอกจิต แดนปันโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายสายัณห์ ใจแปงโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชาติชาย สมศักดิ์โรงเรียนร่องเคาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ก๋าแก้วโรงเรียนบ้าผาช่อวิทยากรรมการ
3. นายเอกจิต แดนปันโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายสายัณห์ ใจแปงโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเริ่ม ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เอี่ยวเฮงโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นายชรินทร์ จัดคร่องโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางนัทธนันท์ สุชาติตระกูลโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเริ่ม ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เอี่ยวเฮงโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นายชรินทร์ จัดคร่องโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางนัทธนันท์ สุชาติตระกูลโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเริ่ม ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เอี่ยวเฮงโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นายชรินทร์ จัดคร่องโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางนัทธนันท์ สุชาติตระกูลโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนบ้านสาแพะประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา สุขณากุลโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางสายสวาท มณีเวียงโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายบุญเตี่ยม หนองปิงคำโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนบ้านสาแพะประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา สุขณากุลโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางสายสวาท มณีเวียงโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายบุญเตี่ยม หนองปิงคำโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนบ้านสาแพะประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา สุขณากุลโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางสายสวาท มณีเวียงโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายบุญเตี่ยม หนองปิงคำโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายชนะ จิตราพิทักษ์กุลโรงเรียนบ้านทุ่งจี้ประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต กุลบุตรดีโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ วรพิทย์เบญจาโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
4. นางชาลี พิทยาธำรงโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายบัณฑิต กุลบุตรดีโรงเรียนผาช่อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจาโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางชาลี พิทยาธำรงโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นายชนะ จิตราพิทักษ์กุลโรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายไกรศร นามมะกุนาโรงเรียนอนุบาลเมืองปานประธานกรรมการ
2. นายชุมพล ปัญญาดีโรงเรียนบ้านสาแพะกรรมการ
3. นางวัฒนาภรณ์ ใจวิเสนโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
4. นางเพียรทอง ไชยวิลยศโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางพัชรี เมโฆโรงเรียนบ้านวังโป่งประธานกรรมการ
2. นายเสรี บุญช่วยโรงเรียนศูนย์ฯบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางวาสนา วรรณารักษ์โรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวคนึงนิตย์ วงค์ธิมาโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพัชรี เมโฆโรงเรียนบ้านวังโป่งประธานกรรมการ
2. นายเสรี บุญช่วยโรงเรียนศูนย์ฯบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางวาสนา วรรณารักษ์โรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวคนึงนิตย์ วงค์ธิมาโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายอัษฎาวุธ ฆบูชาโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงประธานกรรมการ
2. นายชลายุทธ วิเศษกาศโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางปิยะภา แก้วประภาโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
4. นางเหรียญทอง เนตรสว่างโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายศรีวร กิ่งนาละโรงเรียนบ้านจ๋งประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี วรพิทย์เบญจาโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางบุณฑริกา จรลังกาโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
4. นายกฤษฎา ประพันธ์ปรีชาโรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายภารณี ทนดีโรงเรียนบ้านทุ่งปี้ประธานกรรมการ
2. นางสังวาล ศรีชุมโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นายทศ ราหุรักษ์โรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาพร เปอร์ทองโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ อดมากโรงเรียนบ้านกล้วยประธานกรรมการ
2. นางวิไล คนฟูโรงเรียนศูนย์ฯบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางนิภา สมมีโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุรางคณา ตาสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางวารินทร์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ ถ้ำทองโรงเรียนศูนย์ฯบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายบรรเจิด จอมคีรีโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นางเพลินพิศ รัตนโชติกุลโรงเรียนบ้านทุ่งข่วงกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางวารินทร์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ ถ้ำทองโรงเรียนศูนย์ฯบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายบรรเจิด จอมคีรีโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นางเพลินพิศ รัตนโชติกุลโรงเรียนบ้านทุ่งข่วงกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเทพพิทักษ์ สมใจโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ตัวละมูลโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางอนัญญา เหมืองหม้อโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ตรัสสุภาพโรงเรียนบ้านเฮี้ยกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเทพพิทักษ์ สมใจโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ตัวละมูลโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางอนัญญา เหมืองหม้อโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ตรัสสุภาพโรงเรียนบ้านเฮี้ยกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายประมวล นิลรักษาโรงเรียนบ้านขามประธานกรรมการ
2. นางปิยกานต์ เป็นบุญโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
3. นายสมาน จูงามโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการ
4. นางยุวดี คำฟูบุตรโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประมวล นิลรักษาโรงเรียนบ้านขามประธานกรรมการ
2. นางปิยกานต์ เป็นบุญโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
3. นายสมาน จูงามโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการ
4. นางยุวดี คำฟูบุตรโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายไพศาล จันทร์ต๊ะฝั้นโรงเรียนบ้านปางดะประธานกรรมการ
2. นายนิกร สายวงค์โรงเรียนบ้านช่อฟ้ากรรมการ
3. นายภาสกร นามมะกุณาโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นางสุวรรณี สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายไพศาล จันทร์ต๊ะฝั้นโรงเรียนบ้านปางดะประธานกรรมการ
2. นายนิกร สายวงค์โรงเรียนบ้านช่อฟ้ากรรมการ
3. นายภาสกร นามมะกุณาโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นางสุวรรณี สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายไพศาล จันทร์ต๊ะฝั้นโรงเรียนบ้านปางดะประธานกรรมการ
2. นายนิกร สายวงค์โรงเรียนบ้านช่อฟ้ากรรมการ
3. นายภาสกร นามมะกุณาโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นางสุวรรณี สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางศศธร เขาเรียงโรงเรียนบ้านทุ่งปงประธานกรรมการ
2. นางสนธยา พรหมกิ่งแก้วโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายสมัย ดำรงโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางศศธร เขาเรียงโรงเรียนบ้านทุ่งปงประธานกรรมการ
2. นางสนธยา พรหมกิ่งแก้วโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายสมัย ดำรงโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางศศธร เขาเรียงโรงเรียนบ้านทุ่งปงประธานกรรมการ
2. นางสนธยา พรหมกิ่งแก้วโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายสมัย ดำรงโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ถ้ำทองโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางวรดา ชัยขุนพลโรงเรียนศูนย์ฯบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายทวุฒิ เสืออุดมโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา พานอรุโณทัยโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ถ้ำทองโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางวรดา ชัยขุนพลโรงเรียนศูนย์ฯบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายทวุฒิ เสืออุดมโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา พานอรุโณทัยโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ ก๋าวิตาโรงเรียนบ้านทุ่งจี้ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชา วงค์ศาโรจน์โรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นายชาติชาย ณ ลำปางโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นายจักรชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ก๋าวิตาโรงเรียนบ้านทุ่งจี้ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชา วงค์ศาโรจน์โรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นายชาติชาย ณ ลำปางโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นายจักรชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ก๋าวิตาโรงเรียนบ้านทุ่งจี้ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชา วงค์ศาโรจน์โรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นายชาติชาย ณ ลำปางโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นายจักรชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ถ้ำทองโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางวรดา ชัยขุนพลโรงเรียนศูนย์ฯบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายทวุฒิ เสืออุดมโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา พานอรุโณทัยโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายอภิชิต กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านขอวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอี่ยม ธนาศักดิ์โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นางพนาวัลย์ หิรัญคำโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
4. นางวันทนีย์ ศิริพันธุ์โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายอภิชิต กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านขอวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอี่ยม ธนาศักดิ์โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นางพนาวัลย์ หิรัญคำโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
4. นางวันทนีย์ ศิริพันธุ์โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอภิชิต กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านขอวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอี่ยม ธนาศักดิ์โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นางพนาวัลย์ หิรัญคำโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
4. นางวันทนีย์ ศิริพันธุ์โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสิงห์แก้ว วงค์เทพโรงเรียนบ้านก่อประธานกรรมการ
2. นายแถม กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นายนิคม จันทบโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นายสุทัศน์ หมดดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสิงห์แก้ว วงค์เทพโรงเรียนบ้านก่อประธานกรรมการ
2. นายแถม กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นายนิคม จันทบโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นายสุทัศน์ หมดดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสิงห์แก้ว วงค์เทพโรงเรียนบ้านก่อประธานกรรมการ
2. นายแถม กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นายนิคม จันทบโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นายสุทัศน์ หมดดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวมัทนา นิลประยูรโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางพาณี ยศวิทยากุลโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ติไชยโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวมัทนา นิลประยูรโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางพาณี ยศวิทยากุลโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ติไชยโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวมัทนา นิลประยูรโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางพาณี ยศวิทยากุลโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ติไชยโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวมัทนา นิลประยูรโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางพาณี ยศวิทยากุลโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ติไชยโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนบ้านสบลีประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ เจนคิดโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นายธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูงโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายอภิชาติ ยศสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนบ้านสบลีประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ เจนคิดโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นายธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูงโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายอภิชาติ ยศสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนบ้านสบลีประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ เจนคิดโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นายธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูงโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายอภิชาติ ยศสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนบ้านสบลีประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ เจนคิดโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นายธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูงโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายอภิชาติ ยศสุรินทณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมาน ไชยเมืองใจโรงเรียนบ้านแป้นประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ อินต๊ะกันโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรยา ใจเสมอวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายวิเชียร จันทร์แดงโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
5. นางสาวกนกวลัย อุ่นผูกโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมาน ไชยเมืองใจโรงเรียนบ้านแป้นประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ อินต๊ะกันโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรยา ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายวิเชียร จันทร์แดงโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
5. นางสาวกนกวลัย อุ่นผูกโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมาน ไชยเมืองใจโรงเรียนบ้านแป้นประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ อินต๊ะกันโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรยา ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายวิเชียร จันทร์แดงโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
5. นางสาวกนกวลัย อุ่นผูกโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมาน ไชยเมืองใจโรงเรียนบ้านแป้นประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ อินต๊ะกันโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรยา ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายวิเชียร จันทร์แดงโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
5. นางสาวกนกวลัย อุ่นผูกโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธานกรรมการ
2. นายถนอม โยมงามโรงเรียนศูนย์บ้านแม่ตากรรมการ
3. นางอุดมศิลป์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
4. นายสุพล ศักดิ์ดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธานกรรมการ
2. นายถนอม โยมงามโรงเรียนศูนย์ฯบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางอุดมศิลป์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
4. นายสุพล ศักดิ์ดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธานกรรมการ
2. นายถนอม โยมงามโรงเรียนศูนย์ฯบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางอุดมศิลป์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
4. นายสุพล ศักดิ์ดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธานกรรมการ
2. นายถนอม โยมงามโรงเรียนศูนย์ฯบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางอุดมศิลป์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
4. นายสุพล ศักดิ์ดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสนธยา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ จิตใหญ่โรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางบงกช สุดใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายสนธยา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวประธานกรรมการ
2. นางอรวรณ จิตใหญ่โรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางบงกช สุดใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายสนธยา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ จิตใหญ่โรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางบงกช สุดใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสนธยา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ จิตใหญ่โรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางบงกช สุดใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายชัยพร ชัยวงค์โรงเรียนบ้านแม่พริกประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี หมั่นทำโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นายจำรัส วงค์ชัยโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
4. นางอำพร จันทรบุญมาวงค์โรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายชัยพร ชัยวงค์โรงเรียนบ้านแม่พริกประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี หมั่นทำโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ยะครุฑโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นางอำพร จันทรบุญมาวงค์โรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายบริหาร พานธงรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งส้านประธานกรรมการ
2. นายสุธรรม สุวรรณวงค์โรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นายบุญธรรม ตาก๋าโรงเรียนบ้านทุ่งปี้กรรมการ
4. นางสาวลักษณา ไชยวุฒิโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสนธยา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา วรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางปวีณา ปันทาโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
4. นางผกามาศ มณีจักรโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสนธยา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา วรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางปวีณา ปันทาโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
4. นางผกามาศ มณีจักรโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายอินสม ต้อนรับโรงเรียนบ้านดอนแก้ว(มป)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราภัสร์ ใจเย็นโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ คำมาโรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการ
4. นางรุ่งราวรรณ บุญสุขโรงเรียนบ้านน้ำจำกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายจำเนียร สุจริตโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ วงค์ครองศักดิ์โรงเรียนศูนย์ฯบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางสาวนงคราญ วิรัตน์เกษมโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นายสมบูรณ์ เตวิรัตน์โรงเรียนบ้านเฮี้ยกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร สุจริตโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ วงค์ครองศักดิ์โรงเรียนศูนย์บ้านแม่ตากรรมการ
3. นางสาวนงคราญ วิรัตน์เกษมโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นายสมบูรณ์ เตวิรัตน์โรงเรียนบ้านเฮี้ยกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ตรัสสุภาพโรงเรียนปลายนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม มณฑาโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวกรรมการ
3. นางไปรยา พรหมโลกโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางคำเพียร ไชยสารโรงเรียนบ้านทุ่งข่วงกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสมพล วิ่งเร็วโรงเรียนทุ่งคาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ เป็นมูลโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
3. นายมนตรี สุรินทร์โรงเรียนบ้านแม่หีดกรรมการ
4. นางศรัญญา ทนันไชยโรงเรียนบ้านทุ่งปี้กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายนพรัตน์ ตรัสสุภาพโรงเรียนปลายนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม มณฑาโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวกรรมการ
3. นางไปรยา พรหมโลกโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางคำเพียร ไชยสารโรงเรียนบ้านทุ่งข่วงกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นายวิญญู สุวรรณวิโรจน์โรงเรียนไผ่งามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไชยยันต์ ปินใจกุลโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางแสงจันทร์ เสืออุดมโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวเทียมจันทร์ อินต๊ะสืบโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายวิญญูู สุวรรณวิโรจน์โรงเรียนไผ่งามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไชยยันต์ ปินใจกุลโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางแสงจันทร์ เสืออุดมโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวเทียมจันทร์ อินต๊ะสืบโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายวิญญู สุวรรณวิโรจน์โรงเรียนไผ่งามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไชยยันต์ ปินใจกุลโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางแสงจันทร์ เสืออุดมโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวเทียมจันทร์ อินต๊ะสืบโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายวิระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นางดารา จีราพันธุ์โรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางจินตนา พึ่งนาโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
4. นางอรนุช ประพฤติโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นางดารา จีราพันธุ์โรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางจินตนา พึ่งนาโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
4. นางอรนุช ประพฤติโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ สุทธิพรมณีวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์โรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นายปรัชญา นภีตะภัฎโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางสกุลทอง กุหลั่นโรงเรียนขามกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวิภพ ไชยธรรมโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มประธานกรรมการ
2. นายศรีคุ้ม บุญมาโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์คำโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายพงษ์ไสว ใจศีลธรรมโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายไพรทัน โชติจินดากุลโรงเรียนบ้านป่าแขมประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรศรี วงค์ครองศักดิ์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางอุทุมพร พูลประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายวรวรรณ วรรณารักษ์โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายจิตภิวัฒน์ ดีงามโรงเรียนบ้านเมืองตึงประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนวลี หลีกเลี่ยงโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางสาวทับทิม เป็งขวัญโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นายบัณฑิต มีคุณโรงเรียนบ้านทุ่งส้านกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวิภพ ไชยธรรมโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มประธานกรรมการ
2. นายศรีคุ้ม บุญมาโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์คำโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายพงษ์ไสว ใจศีลธรรมโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจิตภิวัฒน์ ดีงามโรงเรียนบ้านเมืองตึงประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต มีคุณโรงเรียนบ้านทุ่งส้านกรรมการ
3. นางสาวเจนวลี หลีกเลี่ยงโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
4. นางสาวทับทิม เป็งขวัญโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สุทธิพรมณีวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์โรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นายปรัชญา นภีตะภัฎโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางสกุลทอง กุหลั่นโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายไพรทัน โชติจินดากุลโรงเรียนบ้านป่าแขมประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรศรี วงค์ครองศักดิ์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางอุทุมพร พูลประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายวรวรรณ วรรณารักษ์โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวิภพ ไชยธรรมโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มประธานกรรมการ
2. นายศรีคุ้ม บุญมาโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์คำโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายพงษ์ไสว ใจศีลธรรมโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวิภพ ไชยธรรมโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มประธานกรรมการ
2. นายศรีคุ้ม บุญมาโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์คำโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายพงษ์ไสว ใจศีลธรรมโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายเริ่ม ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เอี่ยวเฮงโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นายชรินทร์ จัดคล่องโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางนัทธนันท์ สุชาติตระกูลโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายเริ่ม ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เอี่ยวเฮงโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นายชรินทร์ จัดคล่องโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางนัทธนันท์ สุชาติตระกูลโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเริ่ม ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เอี่ยวเฮงโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นายชรินทร์ จัดคล่องโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางนัทธนันท์ สุชาติตระกูลโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายประดิษฐ์ สัตย์มากโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ เพียงฤทัยโรงเรียนบ้านแม่สุกกรรมการ
3. นางปัทมาพร จันทร์ฝั้นโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ ตีระมงคลโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายกำจร ฟูเมืองปานโรงเรียนบ้านวังมนประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ กมลคุรุสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางนฤนาฎ เสียงกว้างโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการ
4. นางสาวโชติกาญจน์ วิเคียนโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ พวงทองโรงเรียนบ้านช่อฟ้าประธานกรรมการ
2. นายนาวี แก้วมาโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางหทัยกาญจน์ ฤทธิ์สกุลชัยโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา งามเริงโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายสมคิด สืบแจ้โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางแววนภา กลีบจำปีโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
3. นางสาวโยธกา ดีงามโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นางสุพัตร แต้มคมโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายสมคิด สืบแจ้โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางแววนภา กลีบจำปีโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
3. นางสาวโยธกา ดีงามโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นางสุพัตร แต้มคมโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวจันทิวา ใจจูณโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
2. นางจินตนา ไหวพริบโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางแสงเดือน อินต๊ะงามโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นางทองดี เทพศิริโรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทิวา ใจจูณโรงเรียนร่องเคาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ไหวพริบโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางแสงเดือน อินต๊ะงามโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นางทองดี เทพศิริโรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ เมืองยศโรงเรียนอนุบาลวังเหนือประธานกรรมการ
2. นางปวีณา แสนปินตาโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางนิภาพร ขัติศรีโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวชัณณ์วรัฑม์ ปัญญมณีศรโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ เมืองยศโรงเรียนอนุบาลวังเหนือประธานกรรมการ
2. นางปวีณา แสนปินตาโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางนิภาพร ขัติศรีโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวชัณณ์วรัฑม์ ปัญญามณีศรโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุมล สัญญเดชโรงเรียนแม่กองปินประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นายบุญสัน วงค์เจริญทัศน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายนเรศ สมป่าสักโรงเรียนหัวเมืองกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุมล สัญญเดชโรงเรียนแม่กองปินประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นายบุญสัน วงค์เจริญทัศน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายนเรศ สมป่าสักโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายขันแก้ว มูลฟองโรงเรียนบ้านแม่เย็นประธานกรรมการ
2. นางสมพร ตั้งตัวโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางสร้อย หมุดดีโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางยุพา แต้มดื่มโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
5. นางรัชนีกร สมศักดิ์โรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายขันแก้ว มูลฟองโรงเรียนบ้านแม่เย็นประธานกรรมการ
2. นางสมพร ตั้งตัวโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางสร้อย หมุดดีโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางยุพา แต้มดื่มโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายขันแก้ว มูลฟองโรงเรียนบ้านแม่เย็นประธานกรรมการ
2. นางสมพร ตั้งตัวโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางสร้อย หมุดดีโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางยุพา แต้มดื่มโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
5. นางรัชนีกร สมศักดิ์โรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายวัชรพงษ์ อินทรชิตโรงเรียนศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวรรณ วงค์ตระกูลผู้ดีโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
3. นางดวงใจ ดัพัฒนกุลโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นายอำนาจ ใจยาบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ อินทรชิตโรงเรียนบ้านนางามประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวรรณ วงค์ตระกูลผู้ดีโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
3. นางดวงใจ ดีพัฒนกุลโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นายอำนาจ ใจยาบุตรโรงเรียนทุ่งสะแกงกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายประนอม ไทยกรรณ์โรงเรียนอนุบาลวังเหนือประธานกรรมการ
2. นายสมพร ท้าวอุดมโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ จันตะมะโรงเรียนดอนแก้วกรรมการ
4. นายอนันต์ชัย รู้มากโรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายประนอม ไทยกรรณ์โรงเรียนอนุบาลวังเหนือประธานกรรมการ
2. นายสมพร ท้าวอุดมโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ จันตะมะโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
4. นายอนันต์ชัย รู้มากโรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายธนิต ลาลูนโรงเรียนบ้านแม่สุกประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ กัลยาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางทันยา นิตตาโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการ
4. นางนงคราญ รักเกียรติโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายธนิต ลาลูนโรงเรียนบ้านแม่สุกประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ กัลยาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางทันยา นิตตาโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการ
4. นางนงคราญ รักเกียรติโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายสมพร นิลโชติโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ งามเริงโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา คำตาโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นายสมบูรณ์ สายเขียวโรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสมพร นิลโชติโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ งามเริงโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา คำตาโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นายสมบูรณ์ สายเขียวโรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายเสถียร หมายมั่นโรงเรียนบ้านสบฟ้าประธานกรรมการ
2. นางอุษา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
3. นางสาวชาลินี หอมนานโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นางโสภา ช่อชมภูโรงเรียนทุ่งสะแกงกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายวุฒิชัย ผ่องใสโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ วงศ์ดวงใสโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางนนทิยา นรสารโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางละเอียด อภิวงค์งามโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายประสาน จาตุนันท์โรงเรียนบ้านป่าเหวประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ละคำปาโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างกรรมการ
3. นางปิยกาญจน์ เลิศจุ่มโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นางระเบียบ โกเมฆโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สรวง ศรีแก้วทุม 081-5685296,ศน.ทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ 089-9564047,Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]