สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ร่องเคาะวิทยา 23 7 6 6 36
2 ไผ่งามวิทยา 21 9 4 15 34
3 บ้านวังใหม่ 20 3 3 5 26
4 แจ้ซ้อนวิทยา 19 14 3 13 36
5 อนุบาลแจ้ห่ม 19 6 2 6 27
6 ผาช่อวิทยา 16 11 5 9 32
7 ทุ่งคาวิทยา 16 7 4 10 27
8 วังแก้ววิทยา 14 9 4 6 27
9 แจ้คอนวิทยา 14 7 6 10 27
10 วังทองวิทยา 14 2 2 7 18
11 ศูนย์เรียนรวมแม่ตา 13 14 10 15 37
12 ทุ่งฮั้ววิทยา 13 2 8 8 23
13 บ้านวังโป่ง 11 2 0 3 13
14 อนุบาลวังเหนือ 10 6 5 5 21
15 บ้านก่อ 10 6 2 5 18
16 บ้านป่าเหว 10 6 2 3 18
17 บ้านศรีบุญเรือง 10 5 1 2 16
18 บ้านสบฟ้า 9 12 2 2 23
19 บ้านแพะ 9 6 1 0 16
20 บ้านแม่สุขวังเหนือ 9 5 2 0 16
21 บ้านน้ำจำ 9 3 2 4 14
22 วังทรายคำวิทยา 9 2 6 9 17
23 บ้านใหม่สามัคคี 8 4 0 0 12
24 บ้านขอวิทยา 7 9 5 9 21
25 บ้านทัพป่าเส้า 7 4 1 2 12
26 บ้านปงคอบ 7 4 1 1 12
27 บ้านสวนดอกคำ 7 4 1 0 12
28 บ้านแม่สุขใน 7 2 1 3 10
29 บ้านสันมะเกลือ 6 10 0 7 16
30 ปลายนาวิทยา 6 9 3 2 18
31 บ้านทุ่งฮ้าง 6 7 3 3 16
32 บ้านทุ่งฮี 6 3 1 0 10
33 บ้านแม่พริก 6 2 3 2 11
34 บ้านไร่ 5 10 5 2 20
35 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 5 8 1 6 14
36 บ้านขาม 5 6 1 1 12
37 บ้านดอนแก้ว 5 4 1 3 10
38 บ้านสบลี 5 3 1 2 9
39 บ้านเมืองตึง 5 1 2 1 8
40 บ้านป่าแขม 5 1 1 0 7
41 บ้านหัวฝาย 5 1 1 0 7
42 อนุบาลเมืองปาน 5 0 1 1 6
43 ชุมชนบ้านสา 4 9 7 6 20
44 บ้านกล้วย 4 5 4 4 13
45 บ้านทุ่่งโป่ง 4 3 1 6 8
46 บ้านใหม่ผ้าขาว 4 3 1 0 8
47 บ้านม่วง 4 3 0 1 7
48 บ้านแม่สุก 4 2 4 0 10
49 ภินิตย์อัฐพิทยา 4 2 2 0 8
50 บ้านทุ่งจี้ 4 2 0 5 6
51 บ้านปงถ้ำ 4 1 1 2 6
52 บ้านแม่กองปิน 4 0 0 0 4
53 บ้านหัวทุ่ง 3 9 2 2 14
54 บ้านแป้น 3 7 3 4 13
55 ชุมชนบ้านใหม่ 3 7 1 1 11
56 บ้านหัวเมือง 3 4 1 3 8
57 บ้านสาแพะ 3 4 0 1 7
58 บ้านแม่ม่า 3 2 2 0 7
59 บ้านทุ่งส้าน 3 2 1 1 6
60 บ้านเปียงใจ 3 1 7 0 11
61 บ้านหนองนาว 3 1 2 2 6
62 บ้านถ้ำ 3 1 1 0 5
63 บ้านนาไหม้ 3 1 0 1 4
64 บ้านทุ่งข่วง 3 0 0 0 3
65 บ้านใหม่เหล่ายาว 2 4 0 3 6
66 บ้านแม่แจ๋ม 2 3 0 0 5
67 บ้านทุ่งปี้ 2 2 2 4 6
68 บ้านช่อฟ้า 2 2 2 1 6
69 บ้านปางดะ 2 2 2 0 6
70 บ้านทุ่ง 2 2 2 0 6
71 บ้านแม่หีด 2 2 0 1 4
72 บ้านทุ่งปง 2 1 1 2 4
73 บ้านป่าเหมี้ยง 2 1 0 0 3
74 บ้านทุ่งสะแกง 2 0 0 0 2
75 บ้านจ๋ง 1 4 0 2 5
76 บ้านใหม่พัฒนา 1 3 2 3 6
77 บ้านฮ่องลี่ 1 2 1 0 4
78 บ้านเฮี้ย 1 1 1 0 3
79 บ้านแม่เบิน 1 0 2 3 3
80 บ้านดอนไชย 1 0 0 0 1
81 บ้านวังมน 0 7 2 1 9
82 บ้านหนอง 0 3 0 3 3
83 บ้านแม่เย็น 0 2 0 0 2
84 บ้านนางาม 0 1 1 0 2
85 บ้านต้นงุ้น 0 1 0 0 1
86 บ้านทุ่งผึ้ง 0 1 0 0 1
87 บ้านเลาสู 0 0 1 1 1
88 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 0 0 0 1 0
รวม 518 349 172 252 1,291