รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3, ร.ร.อนุบาลแจ้ห่ม, ร.ร.บ้านหนองนาว, ร.ร.บ้านใหม่ผ้าขาว
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงอรณิชา  อรัญมาลา
 
1. นายจำรัส  งามเริง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบลี 1. เด็กหญิงนรีกานต์  รัญจวน
 
1. นางยุพา  แต้มดื่ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญา  เนวะลา
 
1. นางสาวิตรี   วรพิทย์เบญจา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กหญิงอังคณา  ฝั้นปัญญา
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  งามขุนทศ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงคอบ 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  บริหาร
 
1. นางบุญเรือง  ณ ลำปาง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงศิรินทรา  ขัติศรี
 
1. นางจินตนา  ลามเกษร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 1. เด็กชายดัสกร  สุคำปวง
 
1. นางพาณี  ยศวิทยากุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 1. เด็กหญิงณฐมน  ตาก๋า
 
1. นางจรรยา  ภูวนาถพนาสันติ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายพงศกร   ใจหมั้น
 
1. นางสาวิตรี   วรพิทย์เบญจา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. นางสาวนลัทพร  อัศวภูมิ
 
1. นายทวี  ล่ำงาม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กหญิงกมลศิริ  เมืองมอง
2. เด็กหญิงธนัชพร  จันภูมี
 
1. นางสาวพิมลพรรณ   มุ่งตรง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  เงือกน้อย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เสียงโต
 
1. นางจินตนา  ลามเกษร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายจิรภัทร  สิงห์ใจ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  มุ่งเมิน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายวงศธร  เต็มแบบ
 
1. นางมยุรีย์  บุญเรือง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  หมอช้าง
 
1. นางบุษยา  ธรรมวงค์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  คนโต
2. เด็กชายวีระชน  ทองเนื้อแปด
3. เด็กหญิงศรัณยภัทร์  สมศักดิ์
 
1. นางสาวปธิตา  ธาดาศุภลักษณ์
2. นางอนงค์  ศศิวิมลฤทธิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  มุงเมือง
2. เด็กชายปฏิภาณ   เครือใจยา
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ใจหมั้น
 
1. นายธงชัย  ทำนา
2. นางสาวิตรี   วรพิทย์เบญจา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายณัฐกิจ  ก๋าเร็ว
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ต้อนรับ
3. เด็กหญิงวิชญานันต์  ภาวะนา
 
1. นายบรรจบ  การเร็ว
2. ว่าที่ร้อยตรีศิฤาพงศ์  มีธรรม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 76.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ดีโต
2. เด็กชายภูวาริม  จาตุมา
3. เด็กหญิงอภิชญา  มีธรรม
 
1. นางสุนันท์  คำภิระแปง
2. นางสุพิชฌาย์  สยอง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายณวรรธน์ปพนพรรษ  โชติจินดากุล
2. เด็กชายพชรภัทร   บุญเรือง
 
1. นางมยุรีย์  บุญเรือง
2. นางสาวรุ่งนภา  มุ่งเมิน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายพันธกรณ์  คงธนพงศา
2. เด็กชายวสุทร  มัชชะ
 
1. นางสาวปธิตา  ธาดาศุภลักษณ์
2. นายปรัชญา  นภีตะภัฎ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงดลนภา  ปันตา
 
1. นางสาวสิริจรรยา  หลีกเลี่ยง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายพชรภัทร   บุญเรือง
 
1. นางมยุรีย์  บุญเรือง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงคัทรียา  จานเก่า
 
1. นายอนุพนธ์  คำหล้า
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  อาจโพธิ์
2. เด็กชายพีรดล  เครืออินทร์
3. เด็กชายอธิป  รุ่งสุริยาไพรินทร์
 
1. นางชยาณิช  สุขไชย
2. นายเชิดชัย  ปันดี
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ปิยะนัน
2. เด็กหญิงจีราภรณ์  บุญมี
3. เด็กหญิงธันยมัย  ไปเร็ว
 
1. นางฉันทนา  สุคณากุล
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีมาก
2. เด็กหญิงฐิติพร  ออนตะไคร้
3. เด็กหญิงวณิชชา  สุรินทร์สม
 
1. นายกนก  รักมิตร
2. นายเกียรติพงษ์  รักมิตร
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงตั้ง
2. เด็กหญิงสกาวเดือน  บุญยืน
3. เด็กหญิงเกสรา  ดีมาก
 
1. นางสาวดาราพร  ดีมาก
2. นางธัญพิชชา  อุดเป็ง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงจินตนา  โกเมฆ
2. เด็กหญิงดวงธิดา  ธีระบุตร
3. เด็กชายเอกรัตน์  ไม้มะตาม
 
1. นางศิริลักษณ์  ไปเร็ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ไม้เกล็ด
2. เด็กชายนนทกร  เขียวอ่อน
3. เด็กชายอนุชน  เชื้อคำ
 
1. นางสาวรุจิรา  สุริยา
2. นางสาวเรณู  อบกลิ่น
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงพลอยระวี  บุญจิราวัฒน์
2. เด็กหญิงสาธิยา  ไหวพินิจ
3. เด็กหญิงสุนิดา  พิทักษ์ภควิวัฒน์
 
1. นางสาวสิริจรรยา  หลีกเลี่ยง
2. นายเกียรติพงษ์  รักมิตร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  สวยสด
2. เด็กหญิงชุติกาจน์  จันทร์ดีศรี
3. เด็กหญิงพัณณิตา  ไทยใหม่
 
1. นางฉันทนา  สุคณากุล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายชาตรี  ขัดแข็งแรง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญยืน
 
1. นางสาวดาราพร  ดีมาก
2. นางธัญพิชชา  อุดเป็ง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายบริพัฒน์  หล้าวงศ์
2. เด็กชายเทพรักษ์  อินปา
 
1. นางศิริลักษณ์  ไปเร็ว
2. นายสุทัศน์  หมดดี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 1. เด็กหญิงทินมะนี  ขัติปัญญา
2. เด็กชายธีรวุฒิ  เสริมชัย
 
1. นางนิดาพร  สิทธิชุม
2. นายสุรชัย  สิทธิชุม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายสมโภชน์  ผลประดิษฐ์
2. เด็กชายสุพิชชา  พุทธสอน
 
1. นายประสิทธิ์  ก๋าแก้ว
2. นายมนตรี  ปัญญาเก่ง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงคอบ 1. เด็กชายจักรินทร์  ตากล้า
2. เด็กชายเด่นชัย  วงค์ครองศักดิ์
 
1. นางนงลักษณ์  หน้าผ่อง
2. นายอภิสิทธิ์  หมายหมั้น
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายนันทพงษ์  สมมุติ
2. นายอนาวิล  พรมศรีแก้ว
 
1. นายประสิทธื์  ก๋าแก้ว
2. นายมนตรี  ปัญญาเก่ง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. นายทนุธรรม  โรจน์ทรรศนีย์
2. เด็กชายพีรพัตร์  บุญกว้าง
 
1. นายประสิทธิ์  ก๋าแก้ว
2. นายมนตรี  ปัญญาเก่ง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงดารารัตน์   แต้มลึก
2. เด็กหญิงนนทกานต์    หงส์หิน
3. เด็กหญิงนนทิยา  ชิงดวง
4. เด็กหญิงรัญชิดา   สมเพราะ
5. เด็กหญิงเกตษฎาภรณ์  ปินใจกุล
 
1. นางสุภัทรศรี   วงศ์ครองศักดิ์
2. นางสุภาพ   พูดตรง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พันธ์ขาว
2. เด็กหญิงภัทรศยา  ยะมงคล
3. เด็กหญิงภาคินี  ตระการไทย
4. เด็กหญิงวิภาวดี  เสนาสุนทร
5. เด็กหญิงสารภี   พิมพ์พันธ์วงศ์
 
1. นายนิคม  จันทบ
2. นางรัชนีกร  สมศักดิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   มะโนรมย์
2. เด็กหญิงนก  ตาติ๊บ
3. เด็กหญิงปราณชลี  ลีวิริยะกูล
4. เด็กหญิงอภิญญา  อารีลักษณ์
5. เด็กหญิงอโนชา  มะโนรมย์
 
1. นายนิคม  จันทบ
2. นายสุวรรณ  พรมปิงปลา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คงธนพรบุญญา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เนื้ออุ่น
3. เด็กชายสุทธิภัทร  ปัญญามูล
4. เด็กชายอธิภัทร  ปองดอง
5. เด็กหญิงอุษาวดี  กำลังว่อง
 
1. นางดวงใจ  ดีพัฒนกุล
2. นางแสงจันทร์  เสืออุดม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สมประเสริฐ
2. เด็กหญิงนาตาชา  โยห์
3. เด็กหญิงปิยนันท์  ใจหมั้น
4. เด็กหญิงพราวรวี  มีทรัพย์
5. เด็กหญิงเชษฐ์นภา  ใจหมั้น
 
1. นางรัตนาพร  ปันดี
2. นายเกียรติพงษ์  รักมิตร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   มุ่งจริง
2. เด็กชายพงศกร   ใจหมั้น
3. เด็กหญิงพลอยมณี   ชาติเงี้ยว
4. เด็กชายสุริวัฒน์   กุญชร
5. เด็กหญิงอักษราภัค   สัตย์มาก
 
1. นางพยอม  กุญชร
2. นางสาวมัทนา   นิลประยูร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายกษิดิศ   ขวัญดี
2. เด็กชายธนพนธ์   มาสาย
3. เด็กหญิงนารีรัตน์   มุงเมือง
4. เด็กชายปฏิภาณ   เครือใจยา
5. เด็กชายปิยวัช   สัตย์มาก
 
1. นายภาณุวัฒน์   วรพิทย์เบญจา
2. นางสาวิตรี   วรพิทย์เบญจา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงใจ 1. เด็กหญิงพิมพิกา  ศรีชัยวงค์
2. เด็กหญิงมาลีรัตน์  ละออ
3. เด็กหญิงอภิญญา  ชมเชย
4. เด็กหญิงอรวรรยา  กุมทัน
5. เด็กหญิงอัษฎาภร  มะลิวัลย์
 
1. นายทศพร  สิงห์แก้ว
2. นายศิราวุฒิ  จันทร์เที่ยง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พานแก้ว
2. เด็กชายจักรดุล  ปิงวัง
3. เด็กชายจินตินัฎฐ์  อวดผิว
4. เด็กชายชนาธิป  อวดผิว
5. เด็กหญิงชนิภา  เสียงดี
6. เด็กหญิงธนัญญา  หัดดี
7. เด็กหญิงธัญวิรา  คิดอ่าน
8. เด็กหญิงรพีพรรณ  ชัยเลิศ
9. เด็กหญิงรัตติกาล  ขันเวท
10. เด็กหญิงรุ้งนภา  ทนดี
11. เด็กชายศิรวิทย์  เกิดมูล
12. เด็กหญิงสุธิมนต์  อวดเร็ว
13. เด็กชายสุรศักดิ์  มาอยู่
14. เด็กหญิงอารีย์ญา  ขัดสี
15. เด็กหญิงแนน  พานแก้ว
16. เด็กหญิง์กัญญารัตน์  พานแก้ว
 
1. นางสาวนิชนันท์  ปะระวรรณา
2. นายสมคิด  สืบแจ้
3. นางสาวสมหญิง  พานแก้ว
4. นางสุราณีย์  ธิแก้ว
5. นายเกษม  หน่อโอย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หวานแหลม
2. เด็กชายกุลพัทธ์  ยาง
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  ยาง
4. เด็กหญิงชมพูนุท  เทพพิพิธ
5. เด็กหญิงชลาลัย  หวานแหลม
6. เด็กชายชินภัทร  พงค์กาสอ
7. เด็กชายธนาคาร  ปริตรมงคล
8. เด็กหญิงธาวิณี  ท่าว่อง
9. เด็กหญิงนฤพร  ชัยวงค์
10. เด็กหญิงนาเดียร์  ปัญญามูล
11. เด็กชายปวเรศ  อวดคร่อง
12. เด็กหญิงพรสวรรค์  ตันใจ
13. เด็กหญิงรุ่งวิลัย  ใจอ่อน
14. เด็กชายวรโชติ  ยาง
15. เด็กหญิงวิริยะกาญจน์  ยาง
16. เด็กหญิงศุภิสรา  ไม้รัง
17. เด็กหญิงสุชาดา  อัดจันทึก
18. เด็กชายสุรศักดิ์  เพราะมือ
19. เด็กหญิงสุวรรณอัมพร  คร่องไหม
20. เด็กหญิงหทัยภัทร  ตาคำ
 
1. นายนัทธ์นรงค์  กันทะเสน
2. นางพรทิพย์  มัชชะ
3. นางรัชฎาภรณ์  ชัยชนะ
4. นางลลิพัฒน์  สายสุริย์
5. นางสาวโชติกาญจน์  วิเคียน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  แต้มคู
 
1. นายอำนวย  คำอักษร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจำ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เครือแก้ว
 
1. นางรุ่งราวรรณ  บุญสุข
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแม่ตา 1. เด็กชายสุกัลย์  จัดสม
 
1. นายเสรี  บุญช่วย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายฐานพัฒน์  เปล่งใส
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วิลัย
 
1. นางปรารถนา  มหานิล
2. นายวุฒิ  มหานิล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สามแก้ว
2. เด็กหญิงวรรนิภา  ลืมหลง
 
1. นางบุณฑริกา  จรลังกา
2. นางอัมพร  ทุ่งมีผล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กาดิน
2. เด็กหญิงรัตติยากร  ศรีดี
 
1. นางปรารถนา  มหานิล
2. นายวุฒิ  มหานิล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ตับไหว
2. เด็กหญิงบุษยาวีร์  หมั้นเที่ยง
3. เด็กหญิงปิ่นทอง  กุมภาพันธ์
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  แก้วคำแสน
5. เด็กหญิงรัชฎากร  รู้เจน
6. เด็กหญิงวรรณษา  ติดรัก
7. เด็กหญิงวริสรา  วงค์ตระการ
8. เด็กหญิงศศินันท์  ธนานันท์ศิริ
9. เด็กหญิงสุภาพร  ยกยอ
10. เด็กหญิงอินทิรา  อุทธโยธา
 
1. นางสุพรรณี  ราหุรักษ์
2. นางสาวสุรางศ์คณา  ตาสุวรรณ
3. นางเหรียญทอง  เนตรสว่าง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 1. เด็กชายคงกระพัน  คนงาน
2. เด็กหญิงญาดา  เยียดยัด
3. เด็กหญิงดุษฎี  ไวเหลี่ยม
4. เด็กชายธีรพล  จันทร์ต๊ะบุตร
5. เด็กชายธีระภัทร  นนทรา
6. เด็กหญิงนพวรรณ  ทนยัง
7. เด็กหญิงภัคจิรา  จะงาม
8. เด็กชายภัทร  ตั้งเพียร
9. เด็กหญิงวณิชชยา  สิริภานุวงค์
10. เด็กชายวรวัฒน์  เยียดยัด
11. เด็กหญิงสกุลณา  เถาจันทร์ต๊ะ
12. เด็กหญิงสิริรัตน์  ขัตบุญเรือง
13. เด็กชายสุภากร  เหล็กเทศ
14. เด็กชายอดุลยวิทย์  เยียดยัด
15. เด็กหญิงอรพรรณ  เจภูติ
 
1. นางคำเพียร  ไชยสาร
2. นายบุญชม  ดวงสะเก็ด
3. นางพิกุล  ทิพย์ประวงค์
4. นางเพลินพิศ  รัตนโชติกุล
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  น้อยเมือง
2. เด็กหญิงกันนิภา  อ่อนหวาน
3. เด็กหญิงจันทภา  ยนวงศ์
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อ่อนหวาน
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงตั้ง
6. เด็กหญิงนฤมล  ยนต์วงค์
7. เด็กหญิงพรวลัย  หมอยา
8. เด็กหญิงลิลาวัลย์  ปัญญาแก้ว
9. เด็กหญิงศรุตา  โปตาสา
10. เด็กหญิงสกาวเดือน  บุญยืน
11. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  โอดปะละ
12. เด็กหญิงสุรัตติกาล  หมอยา
13. เด็กหญิงสโรชา  วงค์สิงห์
14. เด็กหญิงอัครมนี  ดวงตั้ง
15. เด็กหญิงเรนุกา  ลาภมาก
 
1. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
2. นางสาวนิภา  ต้นโชค
3. นางปิยมณฑ์  มณฑา
4. นายศุภกิจ  แซ่หย่าง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงใจ 1. เด็กหญิงพิมพิกา  ศรีชัยวงค์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ชมเชย
3. เด็กหญิงอัษฎาภร  มะลิวัลย์
 
1. นายทศพร  สิงห์แก้ว
2. นางสาวลำดวน   อาลัย
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาัภัค  วังแง่
2. เด็กชายจิรสุดา  วังแง่
3. เด็กหญิงอังคนี  อวดมาก
 
1. นายบรรเจิด  จอมคีรี
2. นางสาวศิรินุช  ยุทธแสน
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบลี 1. เด็กชายธีรนัต  ไพบูลย์วิวรรธน์
2. เด็กหญิงสิริกัญญา   บ่อคำ
 
1. นายปกครอง  เทพสิงห์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ไปเร็ว
2. เด็กหญิงสุทธินัณย์  ทองสุข
 
1. นายธนธรณ์  ธรรมเดชะ
2. นางสาวพลอยศรีแพร  ว่องไว
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายสวิตต์  กลิ่นมาลา
 
1. นางวัฒนาภรณ์  ใจวิเสน
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจไหว
 
1. นางวัฒนาภรณ์  ใจวิเสน
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  กันยาสาย
 
1. นายวุฒิ  มหานิล
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 1. เด็กชายเมย์คาร์  สุวรรณวิสุทธ์
 
1. นางจุติมา  อินปั๋น
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงศิริธร   สิทธิยศ
 
1. นางผ่องพรรณ  จูงาม
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงรัตนา  จตุรภาค
 
1. นายเอกจิต  แดนปัน
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายอาทิตย์  ดีโต
 
1. นายสมัย  ดำรงค์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แรงจริง
 
1. นายภาสกร  นามมะกุนา
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงณัฐศรินทร์  วงค์งาม
2. เด็กหญิงปภาพินท์  บุญเตี่ยม
 
1. นางสาวสิริจรรยา  หลีกเลี่ยง
2. นางสุวรรณา  เขียวดี
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พูดตรง
2. เด็กหญิงศิริกัลยา  อึ้งธนนันท์
 
1. นางสาวสิริจรรยา  หลีกเลี่ยง
2. นางสุวรรณา  เขียวดี
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงพรวลัย  หมอยา
2. เด็กหญิงมิ้นทมร  เกิดผล
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ตุ้ยเขียว
2. นางทัศนา  วัจนะประดิษฐ์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแม่ตา 1. นายทศพล  จำชาติ
 
1. นางวรดา  ชัยขุนพล
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายปุณยากรณ์  ธารีสืบ
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  มะโนรมย์
3. เด็กชายวัชรินทร์  โนกุล
 
1. นางวัฒนาภรณ์  ใจวิเสน
2. นายศิฤาพงศ์  มีธรรม
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กชายศุภกิตต์  เจ้ามีศิล
2. เด็กชายอภิวัฒน์  มุกนาค
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  คิดอ่าน
 
1. นายวิชัย  คิดอ่าน
2. นางอภิณห์พร  วิภิรมย์รักษ์
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายธนากร  กันไว
2. เด็กชายธนากร  แซ่จ๋าว
3. เด็กชายวิวัฒน์  สรสิทธิ์
 
1. นายชัยยันต์  อินต๊ะกัน
2. นางสาวอรพินท์  ต้องใจ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายณัฐกานต์  เยินยุบ
 
1. นายสมบูรณ์  สายเขียว
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กหญิงพัชราภา  เยินยุบ
 
1. นายไกรศร  นามมะกุนา
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายมิลทดา  มุงคอน
 
1. นายอภิชาติ  ยศสุรินทร์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  ดุจดีแก้ว
2. เด็กหญิงคำแก้ว  ตาติ๊บ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  อัครวรกาญจน์
4. เด็กหญิงชัชวาล  ผ่องใสย์
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนรมย์
6. เด็กชายธนโชติ  ชุ่มเย็น
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ยั้ง
8. เด็กหญิงนก   ตาติ๊บ
9. เด็กหญิงนิภาพร   แซ่จ๋าว
10. เด็กหญิงปราณชลี  ลีวิริยะกูล
11. เด็กชายปริญญา  หาญศึก
12. เด็กชายพันธ์กร  คงธนพงศา
13. เด็กชายพีรัชชัย  ปภาวิชญากร
14. เด็กชายภานุเดช  วิญญูพิสิฐ
15. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่หว้าง
16. เด็กชายวสุธร  มัชชะ
17. เด็กชายศตวรรษ  สวยสด
18. เด็กหญิงอภิญญา   อารีลักษณ์
19. เด็กหญิงอารียา   พันธ์ขาว
20. เด็กหญิงอโนชา  มะโนรมย์
21. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คงธนพิรุฬห์
22. เด็กชายเอกพงษ์  หลานวงค์
 
1. นางสาวนัยน์ปพร   เมธีพิทักษ์กุล
2. นายนิคม  จันทบ
3. นางสาวปธิตา   ธาดาศุภลักษณ์
4. นางสาวมัทนี  คิดว่อง
5. นางรัชนีกร   สมศักดิ์
6. นางสาวเพียงผกา   ต่างใจ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กชายธนวันต์  คิดปราโมทย์
 
1. นางอรทัย  ณัฏฐากร
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแม่ตา 1. เด็กชายสุกัลย์  จัดสม
 
1. นายเสรี  บุญช่วย
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางดะ 1. เด็กหญิงธิชาพร  มะลิหอม
 
1. นางสาวพัชนีย์  ตาสุวรรณ์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ   พรหมปิง
 
1. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กชายธนวันต์  คิดปราโมทย์
 
1. นางอรทัย  ณัฏฐากร
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงเตย  คุณจอน
 
1. นางอมลรุจี  ใจดี
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายนฤเบศ  เป็นบุญ
 
1. นางปารณภัฑร  วงศ์ฟูพาน
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงเกษร  เชื้อคำ
 
1. นางเยาวรัตน์  เลิศพิพัฒน์กุล
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายวรวุฒิ  นิลน้อย
 
1. นายชัยยันต์  อินต๊ะกัน
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายสิทธินนท์  ล่ำแรง
 
1. นางสมบูรณ์  สิทธิวงศ์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  มาฟู
 
1. นางสาวโยธกา  ดีงาม
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สมเพราะ
 
1. นางสุภัทรศรี  วงศ์ครองศักดิ์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแม่ตา 1. เด็กชายปารินทร์  สีสุ่ม
 
1. นายถนอม  โยมงาม
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  สวยสด
 
1. นายนิคม  จันทบ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 1. เด็กหญิงณฐมน  ตาก๋า
 
1. นางจรรยา  ภูวนาถพนาสันติ
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่หว้าง
 
1. นายนิคม  จันทบ
 
98 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  คำมี
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  คนเก่ง
3. เด็กหญิงกิตติกา  ชิยางคะบุตร
4. เด็กชายจินต์ศุจี  ปวงน้อย
5. เด็กหญิงชนิสรา  ทองใบ
6. เด็กหญิงญาณธิชา  คำประภา
7. เด็กหญิงญาสุมินทร์  จิตเรือน
8. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ท่าคล่อง
9. เด็กหญิงทิพกัญญา  ปัญญาผาบ
10. เด็กหญิงธนัญญา  ตานาคา
11. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อังกรูเดช
12. เด็กหญิงนงลักษณ์  แหลมจริง
13. เด็กหญิงนันฐิกา  เต็มจิตร์
14. เด็กหญิงบัวชมพู  บัวบน
15. เด็กหญิงปาณิศา  ใจบุญ
16. เด็กหญิงปานวาด  สมบัติใหม่
17. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทายดี
18. เด็กหญิงพัชรพร  พรหมเถา
19. เด็กหญิงพัชรลักษณ์  ศิริเมือง
20. เด็กหญิงพิชชาพร  พลนิกร
21. เด็กหญิงภัทรา  พานแก้ว
22. เด็กหญิงมณฑรา  ต้องใจ
23. เด็กหญิงมณีรัตน์  คิดอ่าน
24. เด็กหญิงรัชนีกร  จันทาพูน
25. เด็กหญิงวิรากานต์  ศรีตนทิพย์
26. เด็กหญิงวิสสุตา  ปงลังกา
27. เด็กหญิงศิริธร  สิทธิยศ
28. เด็กหญิงสมาพร  เสียงเล็ก
29. เด็กหญิงสิริประภา  ล่ำงาม
30. เด็กหญิงสุพิชชา  สืบแจ้
31. เด็กหญิงอภิชญา  คิดอ่าน
32. เด็กหญิงอมรลดา  ลาภโต
33. เด็กหญิงอาพิชยา  ตุ้ยแสนวงศ์
34. เด็กหญิงอินทิรา  นนตานอก
35. เด็กหญิงเขมมิตรกา  ปงลังกา
 
1. นายกิตติพงษ์   เมืองยศ
2. นายดำรง  วงค์ขัติยะ
3. นายธรรมนูญ  ฤทัยประเสริฐสูง
4. นายนฤทธิ์  เสาร์ฝั้น
5. นายประนอม   ไทยกรรณ์
6. นางผ่องพรรณ  จูงาม
7. นางวาสนา  วรรณารักษ์
8. นางวิไลวรรณ  วงค์ขัติยะ
 
99 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายกรกฎ  คนโต
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผัดด้วง
3. เด็กชายนัทธพงศ์  สิงห์อุดม
4. เด็กชายพิชาธร  มัชชะ
5. เด็กชายรณพร  มุงเมือง
6. เด็กหญิงศุภาภรณ์  สิทธิกรพันธ์
7. เด็กชายอภินันท์  ขันคำ
8. เด็กหญิงอรอนงค์  หัวใจคง
9. เด็กหญิงอังควิภา  แต้มรู้
10. เด็กหญิงเมธาพร  สุดใจ
 
1. นางบงกช  สุดใจ
2. นางรัชนีกร  สมศักดิ์
3. นางสาวเพียงผกา  ต่างใจ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ตาไว
2. เด็กหญิงจันทร์รัตน์  สวยฉลาด
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  จิตรกล้า
4. เด็กหญิงพิมพกานต์  อุดหนุน
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กลีบบัว
6. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ต้นแก้ว
 
1. นางดารา  จีราพันธ์
2. นางสุพัชรีย์  แหลมคม
3. นางสาวอภิญญา  ทิเก่ง
4. นางอรวรรณ  จิตใหญ่
 
101 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผัดด้วง
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  อาจโพธิ์
3. เด็กหญิงวรรณนิภา  ทาวงค์
4. เด็กหญิงศิราพร  สมคิด
5. เด็กหญิงศุภาภรณ์  สิทธิกรพันธ์
6. เด็กหญิงอรอนงค์  หัวใจคง
7. เด็กหญิงอังควิภา  แต้มรู้
8. เด็กหญิงเมธาพร  สุดใจ
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  เมธีพิทักษ์กุล
2. นางบงกช  สุดใจ
3. นายสุวรรณ  พรมปิงปลา
4. นางอรพิน  เทียมเย็น
5. นางเพ็ญยา  ชัยพิกุล
 
102 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  น้อยเมือง
2. เด็กหญิงกันนิภา  อ่อนหวาน
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อำพาง
4. เด็กหญิงจันทภา  ยนวงศ์
5. เด็กหญิงจุฬานันท์  ขัดแข็งแรง
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ยนวงค์
7. เด็กหญิงนฤมล  ยนวงศ์
8. เด็กหญิงปณัฐชนก  วงค์สิงห์
9. เด็กหญิงมนทิรา  อ่อนหวาน
10. เด็กหญิงลิลาวัลย์  ปัญญาแก้ว
11. เด็กหญิงวิกานดา  ดีมาก
12. เด็กหญิงศรุตา  โปตาสา
13. เด็กหญิงสุรัตติกาล  หมอยา
14. เด็กหญิงไอยดา  บุญยืน
 
1. นางสาวฐานิตา  เครือฟู
2. นางสาวนิภา  ต้นโชค
3. นางปิยมณฑ์  มณฑา
4. นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส
5. นายศุภกิจ  แซ่หย่าง
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กชายธีรภาพ  วงค์พันตา
2. เด็กชายปฐมพงษ์  เชื้อคำซาว
3. เด็กชายรัฐพล  ปัญญาดี
 
1. นายชัยยันต์  ศรีขัติย์
2. นางเอมอร  ติ๊บปาละวงศ์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา 1. เด็กชายพันธ์พงษ์  เจ้าเล่ห์ดี
2. เด็กชายสราวุุฒิ  นันตาพรม
3. เด็กชายเจษฏา  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวนงคราญ  วิรัตน์เกษม
2. นายบรรเจิด  จอมคีรี
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กชายทินกร  ยาง
2. เด็กชายธนกร  ยาง
3. เด็กชายธรรมธัช  ยาง
 
1. นายจักรชัย  กลิ่นหอม
2. นายสิทธิพงศ์  อดมาก
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  คงธนพงศา
2. เด็กหญิงกาญจนา  ฝึกฝน
3. เด็กหญิงปัณชญา  มูลทิน
4. เด็กหญิงรักษณาลี  วรรณฤทธิ์
5. เด็กหญิงศิรินาถ  วรรณารักษ์
6. เด็กหญิงสุวิภา  ศรีรักษา
 
1. นางชยาณิช  สุขไชย
2. นางดวงใจ  ดีพัฒนกุล
3. นางแสงจันทร์  เสืออุดม
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงชฎาพร  ลีวงศักดิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ขันตี
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  แพทย์เมืองจันทร์
4. เด็กหญิงนิชาภา  แซ่ลิ้ว
5. เด็กหญิงพัชรธิดา  บุญเรือง
6. เด็กหญิงรินลดา  มีกลิ่น
 
1. นายประสิทธิ์  ก๋าแก้ว
2. นายสมพร  ท้าวอุดม
3. นายไชยยันต์  ปินใจกุล
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  อวดสม
2. เด็กชายพันธกานต์  อวดผล
3. เด็กหญิงสุนิษา  ติ๊บต่อม
 
1. นางทองล้วน  แปงกันทา
2. นางรัตติกา  สมันจิตร์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กหญิงจริยา  วงศ์กิติ
2. เด็กชายณัฐธนันท์  ยามเลย
3. เด็กหญิงศศิกานต์  อ้อยหวาน
 
1. นายชัยยันต์  ศรีขัติย์
2. นางเอมอร  ติ๊บปาละวงศ์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วมา
2. เด็กหญิงกาญจนา  มัจจรี
3. เด็กหญิงัธวัชพงศ์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวนงคราญ  วิรัตน์เกษม
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงพรวลัย  หมอยา
3. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  โอดปะละ
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางปิยมณฑ์  มณฑา
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงพรรณิภา  วงค์ชมภู
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  อวดมูล
 
1. นายบุญสัน  วงศ์เจริญทัศน์
2. นายอภิชาติ  สิงห์คำ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจำ 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  ชื่นอารมณ์
2. เด็กหญิงพรนภา  นารินทร์
3. เด็กหญิงภาณุมาศ  ต้อนรับ
 
1. นางบังอร  เทพสาร
2. นางรุ่งราวรรณ  บุญสุข
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 1. เด็กหญิงนงค์ลักษณ์  นพคุณ
2. เด็กหญิงพรธิดา  ใจหมั้น
3. เด็กหญิงอัญญาดา  ลุขมาตย์
 
1. นางคำเพียร  ไชยสาร
2. นางดานุรัตน์  ตากะชาติ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงน้องฟ้า  จะติ๊ด
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แซ่จ๋าว
3. เด็กหญิงอนัญญา  แซ่หมู่
 
1. นายชรินทร์  จัดคร่อง
2. นางสาวพิมพ์ภัทรา  อภิรัตน์ชานนท์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงมนัสวี  เป็นเครือ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ตัวงาม
3. เด็กหญิงรัตติกาล  กำไรทอง
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางวราภรณ์  วงค์ดวงใส
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ของดี
2. เด็กหญิงประดังงา  ราชคิด
3. เด็กหญิงรัตนภรณ์  มณีวรรณ์
 
1. นางปราณี  ราชาตัน
2. นางสุจิตรา  คณะธรรม
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  ต้นจำปี
2. เด็กหญิงบุษราภรณ์  มุงเมิน
3. เด็กชายวิสวัตติ์  แรงจริง
 
1. นางณัฐมล  สร้อยสุวรรณ์
2. นางศรุตา  เหมือนจันทร์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายกิตติทัต  แปลกปลาด
2. เด็กชายจิรายุทธ  ทองสุข
 
1. นายวิทวัส  แก้วประดิษฐ์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  กูลพรม
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  แม่นยำ
 
1. นายบุญสัน  วงศ์เจริญทัศน์
2. นายอภิชาติ  สิงห์คำ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กชายกิตติธัช  ธรรมอรุณ
2. เด็กชายณัฐพล  ชื่อหลาย
 
1. นางแววดาว  ขัดธะสีมา
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายธนาดล  ดวงตา
2. เด็กชายไตรวิชญ์  คิดมั่ง
 
1. นางทัศนีย์  กองสิน
2. นางสกุลทอง  กุหลั่น
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายประภูศักดิ์  ลาภมาก
2. เด็กชายพิสุทธิ์ศักดิ์  ตั้งเชิง
3. เด็กชายอนุภมิ  ปิกหลก
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นายสุธรรม  สุวรรณวงค์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายชาคริต  เมืองเจริญ
2. นายยุทธพงศ์  ปินใจกุล
 
1. นายวิทวัส  แก้วประดิษฐ์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  คิดอ่าน
2. เด็กหญิงนิภาพร  อุทธโยธา
 
1. นายบุญสัน  วงศ์เจริญทัศน์
2. นายอภิชาติ  สิงห์คำ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  อดเหนียว
2. เด็กชายวันชนะ  จันทร์เสริม
 
1. นายวิทวัส  แก้วประดิษฐ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 1. เด็กชายวีรเทพ  แก้วก้อน
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ใจแก้ว
 
1. นางสาวศรัญญา  ทนันไชย
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กชายณัฐธนันท์  ยามเลย
2. เด็กชายธีรภาพ  วงค์พันตา
3. เด็กชายภัทรพงษ์  สุจริต
 
1. นายชัยยันต์  ศรีขัติย์
2. นางเอมอร  ติ๊บปาละวงศ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายชาคร  ทูลเดช
2. เด็กชายพีระศักดิ์  หัสดี
3. เด็กชายภูวมินทร์  ยามดีเลิศ
 
1. นายเอกจิต  แดนปัน
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายนพสิทธิ์  บุญสิงห์
2. เด็กชายมนัสพล  ใจบรรทัด
3. เด็กชายเดชนริทร์  ถุงทอง
 
1. นายเอกจิต  แดนปัน
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงจินต์รุจี  ธรรมเดช
 
1. นายสิทธิพงษ์  ตีระมงคล
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายณัฏฐากร  กูรุง
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุญสมปาน
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงลิลาวัลย์  ปัญญาแก้ว
 
1. นายปัญญา  ใจหาญ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายนราวิชญ์   อินต๊ะงาม
 
1. นางศิรินภา  วงค์เทพ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภินิตย์อัฐพิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เครือคำ
 
1. นางสาวอัฐภิญญา  คนเที่ยง
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงธิติยา  หลี่จา
 
1. นางหทัยกาญจน์  ฤทธิสกุลชัย
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่พริก 1. เด็กหญิงปานวดี  มีคุณประเสริฐ
 
1. นางบัวบาน  ละออง
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงลิลาวัลย์  ปัญญาแก้ว
 
1. นายปัญญา  ใจหาญ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่่งโป่ง 1. เด็กหญิงพิมพ์วรรณ  บุญละคร
 
1. นางสุพัตร  แต้มคม
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงโชติกา  เจ้าสกุลดี
 
1. นางอารีย์  วรรณเสถียร
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาืติ  คนเก่ง
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ลาภโต
3. เด็กหญิงวิสุดา  ตานาคา
4. เด็กหญิงศิริพร  หลักเหมาะ
5. เด็กหญิงสิรินทรา  ขัติศรี
 
1. นางนิภาพร  ขัติศรี
2. นางสาวเบญจมาศ  รังษีสกรณ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบฟ้า 1. เด็กชายธีรภัทร  มีมานะ
2. เด็กหญิงนิภาดา  รูปละออ
 
1. นายจำนงค์  ตัวละมูล
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา 1. เด็กชายพิสิษฐ์  อ้วนล่ำ
2. เด็กหญิงอัณศยา   โกมิตร
 
1. นางแสงเดือน  อินต๊ะงาม
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กหญิงกัญนัชฎา  ขจรจิตต์
2. เด็กหญิงจิระเพชร  การดี
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  ใจช่วย
4. เด็กชายณัฐกฤษ  จะงาม
5. เด็กชายต่อตระกูล  วิหารธรรมเม
6. เด็กชายเมธา  เค็มมาก
 
1. นายกฤษฎา  ประพันธ์ปรีชา
2. นายจิตร  จิตใหญ่
3. นางทองดี  เทพศิริ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายนิธินันท์  ทานันชัย
2. เด็กชายพงเพชร  หวองเจริญพานิช
3. เด็กชายวีรชน  กันไวย์
4. เด็กชายสิทธินนท์  ล่ำแรง
5. เด็กชายอัมฤทธิ์  หิรัญพิพัฒน์พงศ์
6. เด็กชายเอกภพ  เทพเสาร์
 
1. นายวิเชียร  เอี่ยวเฮง
2. นางสมบูรณ์  สิทธิวงค์
3. นายสุพรรณ์  ฟังเพราะ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาภร   พลพะนาน
2. เด็กชายกษิดิศ   ขวัญดี
3. เด็กชายดนุสรณ์   สีทามาตย์
4. เด็กชายธนพนธ์   มาสาย
5. เด็กชายปิยวัช   สัตย์มาก
6. เด็กหญิงพศิกา   ถือสัตย์
7. เด็กหญิงพิชญา   เนวะลา
8. เด็กหญิงพิชญา   เลี่ยงหลีก
9. เด็กหญิงพิมพ์ใจ   พรหมปิง
10. เด็กชายสรวิศ   ใจหมั้น
 
1. นายธงชัย   ทำนา
2. นายภาณุวัฒน์   วรพิทย์เบญจา
3. นางสาวิตรี   วรพิทย์เบญจา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงชญาดา  ธนูมาก
2. เด็กหญิงชลธิชา  ยศไธสง
3. เด็กชายณัฐกานต์  ชำนาญป่า
4. เด็กหญิงน้ำเพชร  มีฉลาด
5. เด็กชายประมณัส  ดวงจันทร์
6. เด็กหญิงลลิตา  สังวรจิต
7. เด็กหญิงสมฤดี  อิ่มเอิบ
8. เด็กชายอนุชา  เกียรติขจรบูรณ์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  อยู่สุข
10. เด็กหญิงแก้วกมลลักษณ์  เปล่งใส
 
1. นางสาวภัทรศยา  ล่ำใหญ่
2. นางรัตนาพร  ปันดี
3. นายเกียรติพงษ์  รักมิตร
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  มูงเมือง
2. เด็กหญิงชมพูนุช   อินบุญส่ง
3. เด็กหญิงนารีรัตน์   มุงเมือง
4. เด็กชายพงศธร   ไทยใหม่
5. เด็กหญิงวิภาพร   แสนสุขโต
 
1. นางอรพิน  สมเสียง
2. นางสาวไพลิน  สิงห์แก้ว
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแขม 1. เด็กชายธีรดนย์  แหลมดี
2. เด็กหญิงนริศรา  ทานัน
3. เด็กหญิงเปรมวดี  พวงทอง
 
1. นางวนิดา  สมบัติ
2. นางสาวสนธยา  จารุทรรศน์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงกันนิภา  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงมิ้นทมร  เกิดผล
3. เด็กหญิงสกาวเดือน  บุญยืน
 
1. นางสาวชุติกานต์  ทามา
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองขัด
2. เด็กหญิงจุรินทร์ธร  ยศอุบล
3. เด็กหญิงพิยดา   วงษ์สมัย
 
1. นางแววนภา  กลีบจำปี
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ท้าวชัย
2. เด็กหญิงศิริวันนา  ขาวสัก
 
1. นางรินระวี  อุดร
2. นางสาวโยธกา  ดีงาม
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแม่ตา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เป็นแผ่น
2. เด็กหญิงอัญมณี  บุญเชิด
 
1. นางวิไล  คนฟู
2. นายสุนทร  คนฟู
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงทิพยดา  แสงเดชา
2. เด็กหญิงสุชัญญา  เสียงหาญ
 
1. นายอนุพนธ์  คำหล้า
2. นางสาวเจิดจันทร์  สวยฉลาด
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เกิดมูล
2. เด็กชายภัทรพล  พานแก้ว
 
1. นายอาทิตย์  มาคุณ
2. นายเจด็จ  เจตีะวัน
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงศรุตา  โปตาสา
 
1. นางสาวชุติกานต์  ทามา
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  จิตมุง
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  วางเหล็ก
 
1. นางสาวชโลทร  ปิงเมือง
2. นางทันยา  นิตตา
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา 1. เด็กหญิงสิรินยา  ไชยศรี
 
1. นางนิตยา  คำตา
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายภูริณัฐ   ใจบุญ
 
1. นางสุภาพร  มีธรรม
 
160 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เอื้อเก่ง
 
1. นางเบญจา  ปาสิงห์
 
161 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงปวิตรา  สุรายรัมย์
2. เด็กชายพุทธิพงษ์  ละมูล
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  เนียมทอง
 
1. นางนิตยา  วิ่งเร็ว
2. นางบุษบา  บุญขาว
 
162 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงจิรัชญาพร  บุญทอง
2. เด็กหญิงชนันธร  มิ่งเชื้อ
3. เด็กหญิงปริยากร  ลาภเกิด
 
1. นางกอบแก้ว  ขุมคำ
2. นางลัดดา  ทานุชิต
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลายนาวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิรักษ์  การดื่ม
 
1. นางสาวลักษณา  ไชยวุฒิ
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กหญิงอนงค์นาถ  กลิ่นมาลา
 
1. นายบรรจบ  การเร็ว