หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556

[ ทั้งหมด   7 ส.ค. 2556   8 ส.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพันตาเกิน 7 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพันตาเกิน 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพันตาเกิน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพันตาเกิน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพันตาเกิน 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
6 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพันตาเกิน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพันตาเกิน 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
8 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพันตาเกิน 7 ส.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
5 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสันต้นธง 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสันต้นธง 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันต้นธง 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสันต้นธง 7 ส.ค. 2556 09.00-16.00
5 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดสันต้นธง 7 ส.ค. 2556 09.00-16.00
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสันต้นธง 7 ส.ค. 2556 09.00-16.00
7 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสันต้นธง 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสันต้นธง 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
9 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันต้นธง 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสันต้นธง 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
11 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสันต้นธง 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
12 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดสันต้นธง 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
7 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
9 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
11 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
12 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
13 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
14 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
15 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
16 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
17 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
18 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
19 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
20 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
21 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
22 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
23 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
24 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
25 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
26 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
27 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
28 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
29 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
30 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
31 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
32 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
33 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
7 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
9 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
10 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
11 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
12 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
13 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
14 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
15 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
16 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
17 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
18 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
19 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
20 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
21 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
22 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
23 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
24 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
25 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
26 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
27 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสันต้นธง 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสันต้นธง 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันต้นธง 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสันต้นธง 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนวัดพันตาเกิน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดพันตาเกิน 7 ส.ค. 2556 09.00.12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดพันตาเกิน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 253 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 288 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 214 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 220 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
11 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]