หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556

[ ทั้งหมด   7 ส.ค. 2556   8 ส.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพันตาเกิน 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพันตาเกิน 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพันตาเกิน 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพันตาเกิน 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสันต้นธง 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสันต้นธง 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันต้นธง 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
4 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสันต้นธง 8 ส.ค. 2556 09.00-16.00
5 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดสันต้นธง 8 ส.ค. 2556 09.00-16.00
6 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสันต้นธง 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันต้นธง 8 ส.ค. 2556 13.00-6.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพันตาเกิน 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพันตาเกิน 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพันตาเกิน 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพันตาเกิน 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพันตาเกิน 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพันตาเกิน 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงรียนบ้านศรีย้อย 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงรียนบ้านศรีย้อย 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงรียนบ้านศรีย้อย 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
5 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงรียนบ้านศรีย้อย 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงรียนบ้านศรีย้อย 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงรียนบ้านศรีย้อย 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
11 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงรียนบ้านศรีย้อย 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
12 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
13 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงรียนบ้านศรีย้อย 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
14 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
15 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงรียนบ้านศรีย้อย 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
16 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงรียนบ้านศรีย้อย 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
4 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
6 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสันต้นธง 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันต้นธง 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสันต้นธง 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันต้นธง 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
5 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสันต้นธง 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันต้นธง 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
7 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสันต้นธง 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
8 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสันต้นธง 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสันต้นธง 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 8 ส.ค. 2556 9.00-16.00
7 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 8 ส.ค. 2556 09.00-16.00
8 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
11 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
12 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
13 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
14 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00
15 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 8 ส.ค. 2556 09.00-12.00
16 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงยอง 8 ส.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]