หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lpn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางพรรณี ยะรินทร์โรงเรียนวัดปากล้องประธานกรรมการ
2. นางศรีนวล ปะระดีโรงเรียนบ้านหนองยางไคลกรรมการ
3. นางพรพรรณ กาบเป็งโรงเรียนวัดสันต้นธงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางบุญหลง ศรีทิพย์โรงเรียนวัดศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางประกายรัตน์ จันทะสินธุ์โรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางนัยนา อนุรักษ์ศิลปกุลโรงเรียนวัดบ้านก้องประธานกรรมการ
2. นางเฉลิมพร สุรินทร์เปาโรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการ
3. นางวีนัส จินาการณ์โรงเรียนบ้านหนองเกิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางพัชรี ทาระวาโรงเรียนวัดบ้านแจ่มประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พรรณ ยศน้อยโรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อยกรรมการ
3. นางโสภี โญกาศโรงเรียนบ้านศรีป้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางอัมพร ชัยนุโรงเรียนวัดสันทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวธิตินัดดา สิงห์แก้วโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบกรรมการ
3. นางวันพา จันทะสินธุ์โรงเรียนวัดชัยสถานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ เพ็ญเวียงโรงเรียนบ้านห้วยไซประธานกรรมการ
2. นางอัมรา จิตตะวนาโรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
3. นางวยุรี ไชยวงศ์โรงเรียนตำบลบ้านแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเพชราพร ขัติคำโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางเกษสุดา สินธุบุญโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณกรรมการ
3. นางอุบลวรรณ ปารมีโรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางพวงผกา บุญเกิดโรงเรียนวัดหนองเหียงประธานกรรมการ
2. นางสายฝน สายเกิดโรงเรียนดรุณพัฒนากรรมการ
3. นางพรรณวิภา วาสุกาสุวรรณโรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี จอมขันเงินโรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการ
3. นางสาวปราณี มาผาบโรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสายทอง จินะฟองโรงเรียนบ้านหนองเงือกประธานกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ เป็นพนัสสักโรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการ
3. นางสาวณัฐพัชร์ ขจรวัลย์โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายบุญสืบ เตชาวงค์โรงเรียนบ้านห้วยอ้อประธานกรรมการ
2. นางอาจารี เกษมสุขโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรพินท์ มานะอุดมสินโรงเรียนวัดบ้านธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางมาลี ยะยองโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี กมูลธงโรงเรียนอรพินพิทยากรรมการ
3. นางกรองทอง คำสินศักดิ์โรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายโสภณ ติ๊บใหม่โรงเรียนวัดปากล้องประธานกรรมการ
2. นางทองสาย มาละแซมโรงเรียนบ้านกิ่วมื่นกรรมการ
3. นางศิริภา เนียมทังโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประเทือง วงค์ทองแท้โรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นายศรียูร อภิวงค์งามโรงเรียนวัดป่าสักกรรมการ
3. นางพลับพลึง วงค์คำมูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรีย์ ขันพลโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบประธานกรรมการ
2. นางโชติกา จิตเนตรโรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการ
3. นางธวัลภัสร์ ฝายเทศโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางถนอมศิลป์ ชำนาญหมอโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ พงศ์เจริญโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ยะบุญธงโรงเรียนวัดกู่เส้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางศรีนวล คำไฝโรงเรียนตำบลริมปิงประธานกรรมการ
2. นางดรุณี บุญสะอาดโรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
3. นางสุทิน สิงห์แก้วโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางวิลาสินี เตมีศักดิ์โรงเรียนวัดเหมืองง่าประธานกรรมการ
2. นางมัณทนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านป่าแดดกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ชนัญชนะโรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพเรศ ดวงเสวยโรงเรียนบ้านป่าเลาประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี จี้รัตน์โรงเรียนวัดบ้านก้องกรรมการ
3. นางเพชรา สุภาเจริญโรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางนฤมล จันทะกาศโรงเรียนบ้านศรีป้านกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ ละม่อมโรงเรียนวัดป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ ปาลีโรงเรียนวัดบ้านม้าประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย ขวัญสินโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบกรรมการ
3. นางสาวสิริภัสสร์ กันทะวงค์โรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางวันทนีย์ กะตะศิลาโรงเรียนวัดน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ สาลีโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภัชญา มหาวันแจ่มโรงเรียนดรุณพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวจันทร์แรม โพธิศาสตร์โรงเรียนบ้านศรีย้อยประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ สุธาวาโรงเรียนบ้านแม่เมยกรรมการ
3. นางสุวิมล ตรีพงษ์โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวมารศรี กาบเย็นโรงเรียนบ้านห้วยไซประธานกรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว จงรักษ์โรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ ปันต๊ะถาโรงเรียนวัดหนองสมณะกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสายสมร ปาระมีโรงเรียนบ้านหนองเงือกประธานกรรมการ
2. นางชวนศรี มาชัยวงค์โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบกรรมการ
3. นางสายฝน กัณทะพงศ์โรงเรียนบ้านหนองเกิดกรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ มูลโลกโรงเรียนอรพินพิทยากรรมการ
5. นางพัฒทนา อนุลมโรงเรียนใบบุญป่าซางกรรมการ
6. นางสุดารัตน์ เหลี่ยมโสภณโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางกฤษณา ศรีกอกโรงเรียนวัดบ้านแจ่มประธานกรรมการ
2. นางรัตนา จามพฤกษ์โรงเรียนบ้านดอยคำกรรมการ
3. นางลลิตา เชื้อคีตาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางอโณทัย ตรงต่อกิจโรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการ
5. นางศันสนีย์ สุภาจีนโรงเรียนบ้านหมื่นข้าวกรรมการ
6. นางวรางค์รัตน์ สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายประยูร อุ่นเรือนโรงเรียนวัดสันต้นธงประธานกรรมการ
2. นางวรางรัตน์ สมบัติใหมาโรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อยกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา กันจะนะโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางวิภา เหมืองใจมาโรงเรียนบ้านทาป่าสักประธานกรรมการ
2. นายนลวัชร์ มะโนวรรณาโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ชมสวนโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญยม ชมภูคำโรงเรียนบ้านห้วยไซประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรสุดา หาญประกอบสุขโรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการ
3. นางประนอม อุ่นเรือนโรงเรียนวัดบ้านก้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางพรพิมล เป็นวารีย์โรงเรียนบ้านโป่งรูประธานกรรมการ
2. นายประยูร อุ่นเรือนโรงเรียนวัดสันต้นธงกรรมการ
3. นางอนงค์ ใฝ่ขันติโรงเรียนบ้านเวียงยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสิริวรรณ ใจกระเสนโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางโสภา สมยอมโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นางจินตนา กันทอินทร์โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
4. นางสุรีพันธ์ คำมะยอมโรงเรียนดรุณพัฒนากรรมการ
5. นางกุลวรี คำทะแจ่มโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสิริวรรณ ใจกระเสนโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางโสภา สมยอมโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นางสุรีพันธ์ คำมะยอมโรงเรียนดรุณพัฒนากรรมการ
4. นางจินตนา กันทอินทร์โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
5. นางกุลวรี คำทะแจ่มโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายดิเรก ญาณะตาลโรงเรียนบ้านแม่เมยประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ศิริตาโรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
3. นางรักษิณา หทัยภัทรกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกุลวรรณ อยู่จำรัสโรงเรียนวัดทุ่งยาวประธานกรรมการ
2. นางจอมจันทร์ ดวงคำสวัสดิ์โรงเรียนวัดสันทรายกรรมการ
3. นางสาวอำพัน ณะคำตันโรงเรียนบ้านหนองหนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางวรรณภา นันทชัยโรงเรียนวัดน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายพีรกร สุรินทร์โรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการ
3. นางสาวฐานิดา อุ่นเรือนโรงเรียนวัดศรีสุพรรณกรรมการ
4. นางนุชจรี โพธิ์ศรีโรงเรียนวัดเหมืองง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเอนก อภิวงค์งามโรงเรียนวัดป่าตาลประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ จิโนรสโรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการ
3. นายทวีกุล คำหล่อโรงเรียนบ้านหล่ายทากรรมการ
4. นางสาวสุรีพันธ์ อุตมโนโรงเรียนวัดท่าต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายทศพร มูลรินต๊ะโรงเรียนวัดศรีบุญยืน-วังทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์ คำลือโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางผ่องศรี แฮคำโรงเรียนใบบุญลำพูนกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา กาปัญญาโรงเรียนบ้านจำตาเหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญยม ชมภูคำโรงเรียนบ้านห้วยไซประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา วงค์ตันกาศโรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการ
3. นางสายฝน กัณทะพงศ์โรงเรียนบ้านหนองเกิดกรรมการ
4. นายประยูร อุ่นเรือนโรงเรียนวัดสันต้นธงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญยม ชมภูคำโรงเรียนบ้านห้วยไซประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา วงค์ตันกาศโรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการ
3. นางสายฝน กัณทะพงศ์โรงเรียนบ้านหนองเกิดกรรมการ
4. นายประยูร อุ่นเรือนโรงเรียนวัดสันต้นธงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางชมเนตร อุนจะนำโรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางจิราพร เครื่องพนัดโรงเรียนวัดปากล้องกรรมการ
3. นางอรทัย รัตน์เลิศลบโรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางชมเนตร อุนจะนำโรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางจิราพร เครื่องพนัดโรงเรียนวัดปากล้องกรรมการ
3. นางอรทัย รัตน์เลิศลบโรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอุดม เขื่อนเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งรูประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ไชยบุญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นางอำไพ แท่งทองโรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางปนัดดา สุทธิสิริโรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นางนัยนา วังษาโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
3. นางดอกไม้ ปานพานโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางประภา อภัยวาทินโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบรองประธานกรรมการ
2. นางสายสินธุ์ ชนะกอกโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสาวผกามาศ เจ๊กชื่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ยี่หวาโรงเรียนวัดขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายบรรเจิด นิยมกิจโรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการ
3. นายประพันธ์ มโนชมภูโรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอุดม สัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ กาวิระโรงเรียนอรพินพิทยากรรมการ
3. นายสมพงศ์ จินะกาศโรงเรียนบ้านหนองยางไคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายอุดม สัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลลำพุูนประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ กาวิระโรงเรียนอรพินพิทยากรรมการ
3. นายสมพงศ์ จินะกาศโรงเรียนบ้านหนองยางไคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย เทพกรรณ์โรงเรียนบ้านดอยแก้วประธานกรรมการ
2. นางรัตน์ดา สุภาคำโรงเรียนบ้านเหมืองลึกกรรมการ
3. นางดารุณี สุรินทร์โทโรงเรียนวัดหนองซิวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย เทพกรรณ์โรงเรียนบ้านดอยแก้วประธานกรรมการ
2. นางรัตน์ดา สุภาคำโรงเรียนบ้านเหมืองลึกกรรมการ
3. นางดารุณี สุรินทร์โทโรงเรียนวัดหนองซิวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสุรชัย เทพกรรณ์โรงเรียนบ้านดอยแก้วประธานกรรมการ
2. นางรัตน์ดา สุภาคำโรงเรียนบ้านเหมืองลึกรองประธานกรรมการ
3. นางดารุณี สุรินทร์โทโรงเรียนวัดหนองซิวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนภัสนันท์ มูลลีกาศโรงเรียนบ้านดอยคำประธานกรรมการ
2. นางรัตนา แก้วกำเนิดโรงเรียนวัดป่าบุกกรรมการ
3. นางอำไพ สุทธิจิระพันธ์โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนภัสนันท์ มูลลีกาศโรงเรียนบ้านดอยคำประธานกรรมการ
2. นางรัตนา แก้วกำเนิดโรงเรียนวัดป่าบุกกรรมการ
3. นางอำไพ สุทธิจิระพันธ์โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสนั่น พวรรณาโรงเรียนวัดนครเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นายสุนันท์ ทิพวรรณโรงเรียนบ้านหนองผ้าขาวกรรมการ
3. นางอนงค์ วงศ์บุญเรืองโรงเรียนวัดบ้านก้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางศิริเพ็ญ อริยะจักร์โรงเรียนบ้านป่าเส้าประธานกรรมการ
2. นายสมภพ พงษากุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดเหมืองง่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศิริเพ็ญ อริยะจักร์โรงรียนบ้านป่าเส้าประธานกรรมการ
2. นางอำพร จอมแปงโรงเรียนวัดบ่อโจงกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดเหมืองง่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศิริเพ็ญ อริยะจักร์โรงเรียนบ้านป่าเส้าประธานกรรมการ
2. นางวิมลลักษณ์ ปุณโณฑกโรงเรียนวัดสันทรายกรรมการ
3. นางนัลภา ผดุงกุลโรงเรียนวัดฮ่องกอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางกุศลากรณ์ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนบ้านทาป่าเปาประธานกรรมการ
2. นางนิวรณ์ เทียนบรรทัดโรงเรียนบ้านสันป่าเหียงกรรมการ
3. นางพิสมัย ยงพาณิชโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางกุศลากรณ์ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนบ้านทาป่าเปาประธานกรรมการ
2. นางนิวรณ์ เทียนบรรทัดโรงเรียนบ้านสันป่าเหียงกรรมการ
3. นางพิสมัย ยงพานิชโรงเรียนอนุบาลลำพุูนกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง คำปิงยศโรงเรียนวัดทากาศประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ทุนอินทร์โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นายวีระชัย อยู่สุขโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
4. นายธรรมนูญ แสงคำโรงเรียนวัดเหมืองง่ากรรมการ
5. นางศรีพรรณ รื่นนารีนารถโรงเรียนตำบลบ้านแป้นกรรมการ
6. นายจรรโลง สุขเกษมโรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการ
7. นายอนันต์ ทิพย์วรรณ์โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาวกรรมการ
8. นายปวัฒน์ ทับทิมศรีโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
9. นายธีรศักดิ์ ลังกาพินธิ์โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบกรรมการ
10. นายรุ่งศักดิ์ อมแย้มโรงเรียนอรพินพิทยากรรมการ
11. นายพงษ์สยาม เทพวังโรงเรียนรพีเลิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง คำปิงยศโรงเรียนวัดทากาศประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ทุนอินทร์โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นายวีระชัย อยู่สุขโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
4. นายธรรมนูญ แสงคำโรงเรียนวัดเหมืองง่ากรรมการ
5. นายศรีพรรณ รื่นนารีนารถโรงเรียนตำบลบ้านแป้นกรรมการ
6. นายจรรโลง สุขเกษมโรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการ
7. นายอนันต์ ทิพย์วรรณ์โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาวกรรมการ
8. นายปวัฒน์ ทับทิมศรีโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
9. นายธีรศักดิ์ ลังกาพินธุ์โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบกรรมการ
10. นายรุ่งศักดิ์ อมแย้มโรงเรียนอรพินพิทยากรรมการ
11. นายพงษ์สยาม เทพวังโรงเรียนรพีเลิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร จิณะมูลโรงเรียนวัดบ้านธิประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ อินต๊ะขัติโรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
3. นางวิไล อุ่นใจโรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
4. นายสุรินทร์ แซ่ซินโรงเรียนวัดห้วยยาบกรรมการ
5. นายศุภชัย สุนทรเมืองโรงเรียนใบบุญลำพูนกรรมการ
6. นางนิตยา อินทะกันท์โรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการ
7. นายประภากร เพิ่มสุภัครกูลโรงเรียนใบบุญป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร จิณะมูลโรงเรียนวัดบ้านธิประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ อินต๊ะขัติโรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
3. นางวิไล อุ่นใจโรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
4. นางนิตยา อินทะกันท์โรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการ
5. นางรสสุคนธ์ ปันวารีโรงเรียนวัดหนองสมณะกรรมการ
6. นางสุวรรณี จันตาเวียงโรงเรียนบ้านห้วยไฟกรรมการ
7. นายสุรินทร์ แซ่ซินโรงเรียนวัดห้วยยาบกรรมการ
8. นายศุภชัย สุนทรเมืองโรงเรียนใบบุญลำพูนกรรมการ
9. นายประภากร เพิ่มสุภัครกูลโรงเรียนใบบุญป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายหิรัญ ชัยนุโรงเรียนบ้านห้วยไซประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ หมื่นลิโรงเรียนบ้านป่าขามกรรมการ
3. นางพิชญาภา หล้าจันทร์โรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการ
4. นางจารุวรรณ ลังกาสิทธิ์โรงเรียนบ้านแม่อาวกรรมการ
5. นางลำเทียน โปชัยคุปต์โรงเรียนบ้านหนองสมณะกรรมการ
6. นายดัด นาคกระแสร์โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบกรรมการ
7. นายอุเทน ดาชิตโรงเรียนดรุณพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางธนียา อนุสารโรงเรียนวัดสันต้นธงกรรมการ
2. นายชานันท์ อนุบันโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
3. นางประภัสสร แก้วโยธาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ปะละใจโรงเรียนบ้านเวียงยองกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ โชติปรียารักษ์โรงเรียนวัดสันทรายกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางดวงเดือน สุ่มสุขโรงเรียนวัดห้วยยาบประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์ สุรินทร์ธรรมโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณกรรมการ
3. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนบ้านแม่อาวกรรมการ
4. นางธาริณี ชัยวิรัตน์โรงเรียนวัดล่ามช้างกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ กันทะลอมโรงเรียนวัดวังกู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางดวงเดือน สุ่มสุขโรงเรียนวัดห้วยยาบประธานกรรมการ
2. นายพิบูลย์ สุรินทร์ธรรมโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณกรรมการ
3. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนบ้านแม่อาวกรรมการ
4. นางธาริณี ชัยวิรัตน์โรงเรียนวัดล่ามช้างกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ กันทะลอมโรงเรียนวัดวังกู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน สุ่มสุขโรงเรียนวัดห้วยยาบประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์ สุรินทร์ธรรมโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณกรรมการ
3. นางธาริณี ชัยวิรัตน์โรงเรียนวัดล่ามช้างกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ กันทะลอมโรงเรียนวัดวังกู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายไพโรจน์ ลือศักดิ์โรงเรียนวัดสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ สินธุปันโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นางสายใจ ลุนิทรานนท์โรงเรียนเชตวันหนองหมูกรรมการ
4. นางนิทรา ชัยคำหล้าโรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการ
5. นายกฤษณรักษ์ วงค์ชมภูโรงเรียนบ้านโป่งรูกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีคเณศวร วงค์จูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
7. นางดวงสุรีย์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนวัดพันตาเกินกรรมการ
8. นางจีราพร สุวรรณเรืองโรงเรียนบ้านร่องช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ ลือศักดิ์โรงเรียนวัดสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ สินธุปันโรงรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นางสายใจ ลุนิทรานนท์โรงเรียนเชตวันหนองหมูกรรมการ
4. นางนิทรา ชัยคำหล้าโรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการ
5. นายกฤษณรักษ์ วงค์ชมภูโรงเรียนบ้านโป่งรูกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีคเณศวร วงค์จูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
7. นางดวงสุรีย์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนวัดพันตาเกินกรรมการ
8. นางจีราพร สุวรรณเรืองโรงเรียนบ้านร่องช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ลือศักดิ์โรงเรียนวัดสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ สินธุปันโรงเรียนบ้านห้วยไฟกรรมการ
3. นางสายใจ ลุนิทรานนท์โรงเรียนเชตวันหนองหมูกรรมการ
4. นางนิทรา ชัยคำหล้าโรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการ
5. นายกฤษณรักษ์ วงค์ชมภูโรงเรียนบ้านโป่งรูกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีคเณศวร วงค์จูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
7. นางดวงสุรีย์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนวัดพันตาเกินกรรมการ
8. นางจีราพร สุวรรณเรืองโรงเรียนบ้านร่องช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ลือศักดิ์โรงเรียนวัดสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ สินธุปันโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นางสายใจ ลุนิทรานนท์โรงเรียนเชตวันหนองหมูกรรมการ
4. นางนิทรา ชัยคำหล้าโรงเรียนวันขี้เหล็กกรรมการ
5. นายกฤษณรักษ์ วงค์ชมภูโรงเรียนบ้านโป่งรูกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีคเณศวร วงค์จูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
7. นางดวงสุรีย์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนวัดพันตาเกินกรรมการ
8. นางจีราพร สุวรรณเรืองโรงเรียนบ้านร่องช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ลือศักดิ์โรงเรียนวัดสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ สินธุปันโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นางสายใจ ลุนิทรานนท์โรงเรียนเชตวันหนองหมูกรรมการ
4. นางนิทรา ชัยคำหล้าโรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการ
5. นายกฤษณรักษ์ วงค์ชมภูโรงเรียนบ้านโป่งรูกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีคเณศวร วงค์จูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
7. นางดวงสุรีย์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนวัดพันตาเกินกรรมการ
8. นางจีราพร สุวรรณเรืองโรงเรียนบ้านร่องช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร ปัญญาใหญ่โรงเรียนวัดศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางอุมากรณ์ ผัดเจริญโรงเรียนวัดศรีบังวันกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ อิ่นแก้วโรงเรียนวัดพันตาเกินกรรมการ
4. นางวรนุช ฟองทองโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
5. นายบุญชา ชุ่มศรีโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร ปัญญาใหญ่โรงเรียนวัดศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางอุมากรณ์ ผัดเจริญโรงเรียนวัดศรีบังวันกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ อิ่นแก้วโรงเรียนวัดพันตาเกินกรรมการ
4. นางวรนุช ฟองทองโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
5. นายบุญชา ชุ่มศรีโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ปัญญาใหญ่โรงเรียนวัดศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางอุมากร ผัดเจริญโรงเรียนวัดศรีบังวันกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ อิ่นแก้วโรงเรียนวัดพันตาเกินกรรมการ
4. นางวรนุช ฟองทองโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
5. นายบุญชา ชุ่มศรีโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ลือศักดิ์โรงเรียนวัดสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ สินธุป้นโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นางสายใจ ลุนิทรานนท์โรงเรียนเชตวันหนองหมูกรรมการ
4. นางนิทรา ชัยคำหล้าโรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการ
5. นายกฤษณรักษ์ วงค์ชมภูโรงเรียนบ้านโป่งรูกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีคเณศวร วงค์จูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
7. นางดวงสุรีย์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนวัดพันตาเกินกรรมการ
8. นางจีราพร สุวรรณเรืองโรงเรียนบ้านร่องช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายวิทยา จามพฤกษ์โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ประธานกรรมการ
2. นางบุญยืน สมรโรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการ
3. นายดาราพงษ์ วิปันเขตโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
4. นายจิรพงศ์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายวิทยา จามพฤกษ์โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ประธานกรรมการ
2. นางบุญยืน สมรโรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการ
3. นายดาราพงษ์ วิปันเขตโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
4. นายจิรพงศ์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวิทยา จามพฤกษ์โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ประธานกรรมการ
2. นางบุญยืน สมรโรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการ
3. นายดาราพงษ์ วิปันเขตโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
4. นายจิรพงศ์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านหนองหนามประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนรพีเลิศวิทยากรรมการ
3. นายประยูร มัชชะโรงเรียนวัดน้ำดิบกรรมการ
4. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนบ้านแม่อาวกรรมการ
5. นางผ่องพรรณ วรรณตุงโรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค์โรงเรียนตำบลตำบลริมปิงกรรมการ
7. นายบุญรัตน์ ยอดสุวรรณโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านหนองหนามประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนรพีเลิศวิทยากรรมการ
3. นายประยูร มัชชะโรงเรียนวัดน้ำดิบกรรมการ
4. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนบ้านแม่อาวกรรมการ
5. นายกิติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
6. นางผ่องพรรณ วรรณตุงโรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
7. นายวิโรจน์ อินทะกัณท์โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วงกรรมการ
8. นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค์โรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
9. นายบุญรัตน์ ยอดสุวรรณโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านหนองหนามประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนรพีเลศวิทยากรรมการ
3. นายประยูร มัชชะโรงเรียนวัดน้ำดิบกรรมการ
4. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนบ้านแม่อาวกรรมการ
5. นางผ่องพรรณ วรรณตุงโรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
6. นายวิโรจน์ อินทะกัณท์โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วงกรรมการ
7. นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค์โรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
8. นายบุญรัตน์ ยอดสุวรรณโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านหนองหนามประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนรพีเลิศวิทยากรรมการ
3. นายประยูร มัชชะโรงเรียนวัดน้ำดิบกรรมการ
4. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนบ้านแม่อาวกรรมการ
5. นางผ่องพรรณ วรรณตุงโรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
6. นายวิโรจน์ อินทะกัณท์โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วงกรรมการ
7. นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค์โรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
8. นายบุญรัตน์ ยอดสุวรรณโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านหนองหนามประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนรพีเลิศวิทยากรรมการ
3. นายประยูร มัชชะโรงเรียนวัดน้ำดิบกรรมการ
4. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนบ้านแม่อาวกรรมการ
5. นางผ่องพรรณ วรรณตุงโรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
6. นายวิโรจน์ อินทะกัณท์โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วงกรรมการ
7. นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค์โรงเรียนศรีย้อยกรรมการ
8. นายบุญรัตน์ ยอดสุวรรณโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านหนองหนามประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนรพีเลิศวิทยากรรมการ
3. นายประยูร มัชชะโรงเรียนวัดน้ำดิบกรรมการ
4. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนบ้านแม่อาวกรรมการ
5. นางผ่องพรรณ วรรณตุงโรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค์โรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
7. นายบุญรัตน์ ยอดสุวรรณโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านหนองหนามประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนรพีเลิศวิทยากรรมการ
3. นายประยูร มัชชะโรงเรียนวัดน้ำดิบกรรมการ
4. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนบ้านแม่อาวกรรมการ
5. นางผ่องพรรณ วรรณตุงโรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค์โรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
7. นายบุญรัตน์ ยอดสุวรรณโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายปราณ ไชยวุฒิบ้านหนองหนามประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี ธรรมโคร่งกรรมการ
3. นายประยูร มัชชะกรรมการ
4. นายชัยรุจน์ กาวิชัยกรรมการ
5. นายกิติศักดิ์ ถากาศกรรมการ
6. นางผ่องพรรณ วรรณตุงกรรมการ
7. นายวิโรจน์ อินทะกัณท์กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค์กรรมการ
9. นายบุญรัตน์ ยอดสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านหนองหนามประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนรพีเลิศวิทยากรรมการ
3. นายประยูร มัชชะโรงเรียนวัดน้ำดิบกรรมการ
4. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนบ้านแม่อาวกรรมการ
5. นางผ่องพรรณ วรรณตุงโรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค์โรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายปราณ ไชยวุฒิบ้านหนองหนามประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี ธรรมโคร่งกรรมการ
3. นายประยูร มัชชะกรรมการ
4. นายชัยรุจน์ กาวิชัยกรรมการ
5. นายกิติศักดิ์ ถากาศกรรมการ
6. นางผ่องพรรณ วรรณตุงกรรมการ
7. นายวิโรจน์ อินทะกัณท์กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค์กรรมการ
9. นายบุญรัตน์ ยอดสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิบ้านหนองหนามประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี ธรรมโคร่งกรรมการ
3. นายประยูร มัชชะกรรมการ
4. นายชัยรุจน์ กาวิชัยกรรมการ
5. นายกิติศักดิ์ ถากาศกรรมการ
6. นางผ่องพรรณ วรรณตุงกรรมการ
7. นายวิโรจน์ อินทะกัณท์กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค์กรรมการ
9. นายบุญรัตน์ ยอดสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายปราณ ไชยวุฒิบ้านหนองหนามประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี ธรรมโคร่งกรรมการ
3. นายประยูร มัชชะกรรมการ
4. นายชัยรุจน์ กาวิชัยกรรมการ
5. นายกิติศักดิ์ ถากาศกรรมการ
6. นางผ่องพรรณ วรรณตุงกรรมการ
7. นายวิโรจน์ อินทะกัณท์กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค์กรรมการ
9. นายบุญรัตน์ ยอดสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์กรรมการ
3. นายดุสิต จี้จำปากรรมการ
4. นายจิรพงศ์ นันทะชัยกรรมการ
5. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำกรรมการ
6. นายกิติศักดิ์ ถากาศกรรมการ
7. นายเสกสรรค์ ยศน้อยกรรมการ
8. นายดำเกิง แก้วยศกรรมการ
9. นางวราภรณ์ ชัยชนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนวัดท่าตุ้มกรรมการ
3. นายจิรพงษ์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
4. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
5. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
6. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนวัดท่าต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนวัดท่าตุ้มกรรมการ
3. นายดุสิต จี้จำปาโรงเรียนบ้านห้วยไฟกรรมการ
4. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันดอยแช่กรรมการ
6. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
7. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนวัดท่าต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนวัดท่าตุ้มกรรมการ
3. นายดุสิต จี้จำปาโรงเรียนบ้านห้วยไฟกรรมการ
4. นายจิรพงษ์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
5. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันดอยแช่กรรมการ
7. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
8. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนวัดท่าต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนวัดท่าตุ้มกรรมการ
3. นายดุสิต จี้จำปาโรงเรียนบ้านห้วยไฟกรรมการ
4. นายจิรพงษ์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
5. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันดอยแช่กรรมการ
7. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
8. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนวัดท่าต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนบ้านดอนตองประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนวัดท่าตุ้มกรรมการ
3. นายดุสิต จี้จำปาโรงเรียนบ้านห้วยไฟกรรมการ
4. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันดอยแช่กรรมการ
6. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
7. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนวัดท่าต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนวัดท่าตุ้มกรรมการ
3. นายดุสิต จี้จำปาโรงเรียนบ้านห้วยไฟกรรมการ
4. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
6. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
7. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนวัดท่าต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนวัดท่าตุ้มกรรมการ
3. นายดุสิต จี้จำปาโรงเรียนบ้านห้วยไฟกรรมการ
4. นายจิระพงษ์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
5. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันดอยแช่กรรมการ
7. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
8. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนวัดท่าต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนวัดท่าตุ้มกรรมการ
3. นายดุสิต จี้จำปาโรงเรียนบ้านห้วยไฟกรรมการ
4. นายจิระพงษ์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
5. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันดอยแช่กรรมการ
7. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
8. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนวัดท่าต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนวัดท่าตุ้มกรรมการ
3. นายดุสิต จี้จำปาโรงเรียนบ้านห้วยไฟกรรมการ
4. นายจิระพงษ์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
5. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
7. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
8. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนวัดท่าต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนวัดท่าตุ้มกรรมการ
3. นายดุสิต จี้จำปาโรงเรียนบ้านห้วยไฟกรรมการ
4. นายจิระพงษ์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
5. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
7. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
8. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนวัดท่าต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนวัดท่าตุ้มกรรมการ
3. นายดุสิต จี้จำปาโรงเรียนบ้านห้วยไฟกรรมการ
4. นายจิระพงษ์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านบ้านหนองเงือกกรรมการ
5. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
7. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
8. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนวัดท่าต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนวัดท่าตุ้มกรรมการ
3. นายดุสิต จี้จำปาโรงเรียนบ้านห้วยไฟกรรมการ
4. นายจิระพงษ์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านบ้านหนองเงือกกรรมการ
5. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
7. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
8. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนวัดท่าต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนวัดท่าตุ้มกรรมการ
3. นายดุสิต จี้จำปาโรงเรียนบ้านห้วยไฟกรรมการ
4. นายจิระพงษ์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
5. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันดอยแช่กรรมการ
7. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
8. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนวัดท่าต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนวัดท่าตุ้มกรรมการ
3. นายดุสิต จี้จำปาโรงเรียนบ้านห้วยไฟกรรมการ
4. นายจิระพงษ์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
5. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันดอยแช่กรรมการ
7. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
8. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนวัดท่าต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนวัดท่าตุ้มกรรมการ
3. นายดุสิต จี้จำปาโรงเรียนบ้านห้วยไฟกรรมการ
4. นายจิระพงษ์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
5. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันดอยแช่กรรมการ
7. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
8. นายวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนวัดท่าต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนวัดท่าตุ้มกรรมการ
3. นายดุสิต จี้จำปาโรงเรียนบ้านห้วยไฟกรรมการ
4. นายจิระพงษ์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
5. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันดอยแช่กรรมการ
7. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
8. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนวัดท่าต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนวัดท่าตุ้มกรรมการ
3. นายดุสิต จี้จำปาโรงเรียนบ้านห้วยไฟกรรมการ
4. นายจิระพงษ์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
5. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันดอยแช่กรรมการ
7. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
8. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนวัดท่าต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนวัดท่าตุ้มกรรมการ
3. นายดุสิต จี้จำปาโรงเรียนบ้านห้วยไฟกรรมการ
4. นายจิระพงษ์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
5. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันดอยแช่กรรมการ
7. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
8. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนวัดท่าต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางบุญทวี ชาญชัยศรีโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ชมภูแก้วโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
3. นางนันนภัส สีอาทิตย์โรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
4. นางปาณิสรา บัณฑิตโรงเรียนบ้านป่ารกฟ้ากรรมการ
5. นางพิณพร โยธาใหญ่โรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการ
6. นางกรองทอง คำสินศักดิ์โรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านสันป่าเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบุญทวี ชาญชัยศรีโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ชมภูแก้วโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
3. นางนันนภัส สีอาทิตย์โรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
4. นางปาณิสรา บัณฑิตโรงเรียนบ้านป่ารกฟ้ากรรมการ
5. นางพิณพร โยธาใหญ่โรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการ
6. นางกรองทอง คำสินศักดิ์โรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านสันป่าเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบุญทวี ชาญชัยศรีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางนภัสกมล นามจันทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นางจินตนา ชมภูแก้วโรงเรียนกรรมการ
4. นางนันนภัส สีอาทิตย์โรงเรียนกรรมการ
5. นางปาณิสรา บัณฑิตโรงเรียนกรรมการ
6. นางพิณพร โยธาใหญ่โรงเรียนกรรมการ
7. นางกรองทอง คำสินศักดิ์โรงเรียนกรรมการ
8. นางทัศนีย์ เขื่อนแก้วโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางบุญทวี ชาญชัยศรีบ้านหนองช้างคืนประธานกรรมการ
2. นางนภัสกมล นามจันทร์กรรมการ
3. นางจินตนา ชมภูแก้วกรรมการ
4. นางนันนภัส สีอาทิตย์กรรมการ
5. นางปาณิสรา บัณฑิตกรรมการ
6. นางพิณพร โยธาใหญ่กรรมการ
7. นางกรองทอง คำสินศักดิ์กรรมการ
8. นางทัศนีย์ เขื่อนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางบุญทวี ชาญชัยศรีโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ชมภูแก้วโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
3. นางนันท์นภัส สีอาทิตย์โรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
4. นางสาวปาณิสรา บัณฑิตโรงเรียนบ้านป่ารกฟ้ากรรมการ
5. นางพิณพร โยธาใหญ่โรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการ
6. นางกรองทอง คำสินศักดิ์โรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านสันป่าเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางกรรณิการ์ สีดาเพ็งโรงเรียนวัดประตูป่าประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาดา จอมจักร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
3. นางนลินธรณ์ โฆษิตรัฐพัชรสุขโรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ สีดาเพ็งโรงเรียนวัดประตูป่าประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาดา จอมจักร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
3. นางนลินธรณ์ โฆษิตรัฐพัชรสุขโรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางอรพิน เลสักโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณประธานกรรมการ
2. นางคมคาย อินชัยวงค์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ทานะมัยโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางอรพิน เลสักโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณประธานกรรมการ
2. นางคมคาย อินชัยวงค์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ทานะมัยโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวรรณภา นันทะชัยโรงเรียนวัดน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร พรมวิจิตรโรงเรียนใบบุญลำพูนกรรมการ
3. นางสุมาลา พัฒนกิจเกษตรโรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา นันทะชัยโรงเรียนวัดน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร พรหมวิจิตรโรงเรียนใบบุญลำพูนกรรมการ
3. นางสุมาลา พัฒนกิจเกษตรโรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางพรประภา สาคำโรงเรียนวัดบ้านก้องประธานกรรมการ
2. นายเกษตร ศรีวันนาโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนกรรมการ
3. นางจันทร์ศรี มณีชัยกุลโรงเรียนบ้านหนองเกิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางพรประภา สาคำโรงเรียนวัดบ้านก้องประธานกรรมการ
2. นายเกษตร ศรีวรรณาโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนกรรมการ
3. นางจันทร์ศรี มณีชัยกุลโรงเรียนบ้านหนองเกิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเกษตร ศรีวรรณาโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ หรหมช่วยโรงเรียนวัดป่าสักกรรมการ
3. นายถนัด กาสุยะโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเกษตร ศรีวรรณาโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ พรหมช่วยโรงเรียนวัดป่าสักกรรมการ
3. นายดัด นาคกระแสร์โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบกรรมการ
4. นายถนัด กาสยะโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางมาลินี บำรุงแจ่มโรงเรียนวัดเหมืองกวักประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา อินชัยวงค์โรงเรียนบ้านแม่เมยกรรมการ
3. นางเทียมจันทร์ เสงี่ยมภาพโรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางจุลี สร้อยญาณะโรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยรัตน์ รัตนพงศ์โรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ จันดีโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางมาลินี บำรุงแจ่มโรงเรียนวัดฮ่องกอกประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา อินชัยวงค์โรงเรียนบ้านแม่เมยกรรมการ
3. นางเทียมจันทร์ เสงี่ยมภาพโรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางปิ่นมณี ธรรมขัดดุกโรงเรียนบ้านทาปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ฐานันตรานนท์โรงเรียนวัดสันต้นธงกรรมการ
3. นางสุนารี หยุ่นสมานโรงเรียนวัดป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางไพรวัลย์ ต้นพิพัฒน์พงษ์โรงเรียนวัดอรัญญารามประธานกรรมการ
2. นางไพจิตตรี ศรีหาพุฒโรงเรียนวัดกู่เส้ากรรมการ
3. นางสังวาลย์ กันธิยะโรงเรียนวัดศรีดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวิลาวัลย์ แสนญาติสมุทรโรงเรียนบ้านป่าขามประธานกรรมการ
2. นางศศิธร จันทร์ศรีโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวนภาพร ณ ลำพูนโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ แสนญาติสมุทรโรงเรียนบ้านป่าขามประธานกรรมการ
2. นางศศิธร จันทร์ศรีโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวนภาพร ณ ลำพูนโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายโกศล สายอะโณโรงเรียนบ้านศรีทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางดารุณี พรหมณะโรงเรียนบ้านแม่อาวกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ อินลวงโรงเรียนบ้านทาขุมเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายโกศล สายอะโณโรงเรียนบ้านศรีทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางพรประภา สาคำโรงเรียนวัดบ้านก้องกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ อินลวงโรงเรียนบ้านทาขุมเงินกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายมงคล มูลชีพโรงเรียนหนองเกิดประธานกรรมการ
2. นายณัฐภัทร์ หลวงจันทร์โรงเรียนวัดเชตวันหนองหมูกรรมการ
3. นายณรงค์ เขียววาสน์โรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ใบสุขันธฺ์โรงเรียนวัดสันคะยอมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล สุนันต๊ะโรงเรียนรพีเลิศวิทยากรรมการ
3. นายปกรษ์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านทาปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางจุลี สร้อยญานะโรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยรัตน์ รัตนพงค์โรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ จันดีโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางเกศิรินทน์ ขจรคำโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนประธานกรรมการ
2. นายอนุกุล หลวงธิจาโรงเรียนปงแม่ลอบกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ จันทร์ดีโรงเรียนหนองเงือกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอุดม สัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล สุนันท์ต๊ะโรงเรียนรพีเลิศวิทยากรรมการ
3. นายปกรณ์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านทาปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางเกศิรินทร์ ขจรคำโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนประธานกรรมการ
2. นายอนุกุล หลวงธิจาโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ จันทร์ดีโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมงคล มูลชีพโรงเรียนบ้านหนองเกิดประธานกรรมการ
2. นายณัฐภัทร์ หลวงจันทร์โรงเรียนวัดเชตวันหนองหมูกรรมการ
3. นายณรงค์ เขียววาสน์โรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมงคล มูลชีพโรงเรียนบ้านหนองเกิดประธานกรรมการ
2. นายณัฐภัทร์ หลวงจันทร์โรงเรียนวัดเชตวันหนองหมูกรรมการ
3. นายณรงค์ เขียววาสน์โรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางจุลี สร้อยญาณะโรงเรียนอนุบาลลำพุนประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยรัตน์ รัตนพงค์โรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ จันดีโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอุดม สัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล สุนันต๊ะโรงเรียนรพีเลิศวิทยากรรมการ
3. นายประดิษฐ์ จัดของโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบกรรมการ
4. นายปกรณ์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านทาปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอุดม สัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลลำพุนประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล สุนันต๊ะโรงเรียนรพีเลิศวิทยากรรมการ
3. นายปกรณ์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านทาปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ปิ่นกันทาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ กาวิชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1กรรมการ
3. นางพัทยา จิมลทาโรงเรียนใบบุญลำพุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ปิ่นกันทาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ กาวิชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1กรรมการ
3. นางพัทยา จิมลทาโรงเรียนใบบุญลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวประพิศ บุญแก้วโรงเรียนวัดบ้านก้องประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญญา บุญบุรีโรงเรียนทาป่าเปากรรมการ
3. นางปิยะนุช ไชยศรีโรงเรียนวัดเชตวันหนองหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวสุมิตรา ญาณะพันธ์โรงเรียนบ้านกิ่วมื่นประธานกรรมการ
2. Mrs.Roweena Boloromโรงเรียนใบบุญลำพูนกรรมการ
3. นางสาวชฎาพร เบ้าคำโรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางนภาพรรณ หย่างพานิชโรงเรียนวัดขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางอโนทัย กัญญสายสพป.ลพ เขต1กรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ประพันธ์ปรีชาโรงเรียนบ้านหนองเกิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวยุพิน สันถวเมตต์โรงเรียนบ้านดอยคำประธานกรรมการ
2. นางเกวรินทร์ คิฟเฟอร์โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบกรรมการ
3. นางอุบลวรรณ ชายชุมทองโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางพรรโณภาส ภีระคำโรงเรียนศรีบุญยืนวังทองประธานกรรมการ
2. นายจิรพันธ์ เจริญสมโรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
3. นางทิพวัลย์ คุณชมภูโรงเรียนบ้านทาทุ่งไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ กาปัญญาโรงเรียนบ้านหนองเงือกประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน ขันตีโรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
3. นางสุภาพิชญ์ สุวรรณชีพโรงเรียนวัดศรีบัวบานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรา ทัศนพยัคฆ์โรงเรียนบ้านห้วยไซประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬารัตน์ ลิงการ์โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นางสาวพิกุล จี้วรรณ์โรงเรียนวัดทากาศกรรมการ
4. นางสาวลำแหง สบายสุขโรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการ
5. นางอุทัยพร เขื่อนแก้วโรงเรียนอรพินพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางวิมลพร เทพศักดิ์โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบประธานกรรมการ
2. นางสาววัลธิชา ลังการ์พินธ์โรงเรียนรพีเลิศกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา รัชตฟุ้งพุทธาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
4. นายสำราญ สุยะปวงโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
5. นางนพดา จันทร์วรรณโรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางเข็มทอง ปัญโญใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยไซประธานกรรมการ
2. นางรำไพ พงษ์เพชรกาฬโรงเรียนวัดบ่อโจงกรรมการ
3. นางดลพร จัดของโรงเรียนบ้านแม่เมยกรรมการ
4. นางจินตนา คุรุภัทรรักษ์โรงเรียนวัดหนองช้างคืนกรรมการ
5. นางศศิธร กำเพ็ญโรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางกิติธร คำวังโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวสุุทธิลักษณ์ ปินธงโรงเรียนกรรมการ
3. นางวัชรี ธรรมราชโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางวรรณี จันทร์รัตนสิริโรงเรียนวัดบ้านหลุกประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตินันท์ รังคะวรเศรษฐ์โรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการ
3. นางยุรินทร์ ธัญน้อมโรงเรียนบ้านสันมะกรูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางสาวเพ็ญพร อภิวงค์งามโรงเรียนวัดป่าตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวลฎาภา ไชยวงค์โรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
3. นางนันทวรรณ ไชยเจริญโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ สว่างทิศโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล คงสมัยโรงเรียนกรรมการ
3. นางอัจฉรา ส่ิงห์แก้วโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร ปาปวนโรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อยประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ลือสักโรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการ
3. นายอนันตศักดิ์ ฉางข้าวชัยโรงเรียนบ้านหนองเกิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเดช ตาเจริญเมืองโรงเรียนบ้านป่าเลาประธานกรรมการ
2. นายสุรัก เชื้อหลุบโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองยางไคลกรรมการ
3. นางมยุรี เรือนอินทร์โรงเรียนวัดพันตาเกินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย เทพาคำโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้รองประธานกรรมการ
2. นายถนัด กาสุยะโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
3. นางพักตร์ประภา บุญหนักโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสาธานรัตน์ สินสาธิตสุกุลโรงเรียนบ้านห้วยไซประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา ศรีวิราชโรงเรียนใบบุญป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ศรีธนัญชัยโรงเรียนบ้านห้วยไซประธานกรรมการ
2. นายพิชิต สุวิมลเจริญโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
3. นางนงเยาว์ ธรรมขัดดุกโรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวมัณฑนา อภิวงศ์งามโรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ประธานกรรมการ
2. นางสาวอารียา พงศ์สังกาจโรงเรียนเวียงยองกรรมการ
3. นางพวงเพชรรัตน์ ไชยาคำโรงเรียนวัดหนองซิวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี จอมขันเงินโรงเรียนวัดขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางดอกไม้ ปานพานโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่่กรรมการ
3. นางเกศริน ภิระตาโรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวชนนันท์ ปัญญากาศโรงเรียนดรุณพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางดาริกา หอเจริญโรงเรียนบ้านเวียงยองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ สุทธสิริโรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นางศิริกุล ธรรมยศโรงเรียนรพีเลิศวิทยากรรมการ
3. นางอุบล ปวนสุรินทร์โรงเรียนบ้านหนองเกิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวประพิศ บุญแก้วโรงเรียนวัดบ้านก้องประธานกรรมการ
2. นางบุปผา มีแจ้โรงเรียนใบบุญลำพูนกรรมการ
3. นางอัจฉรา ทัศนพยัคฆ์โรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายประเทือง วงศ์ทองท้โรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ นันตาโรงเรียนใบบุญป่าซางกรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ เกิดพงษ์โรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ ปาลีโรงเรียนวัดบ้านม้าประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการ
3. นางพักตร์ประภา บุญหนักโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางอาทิตยา นูนทะธรรมโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนประธานกรรมการ
2. นายอนุวัติ สิทธิสงครามโรงเรียนตำบลบ้านแป้นกรรมการ
3. นางจิรภัทร ยะจาโรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางอทิตยา นูนธรรมโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนประธานกรรมการ
2. นายอนุวัติ สิทธิสงครามโรงเรียนตำบลบ้านแป้นกรรมการ
3. นางวันทนีย์ ปัญญาโกษาโรงเรียนบ้านหนองเกิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ อินตารักษาโรงเรียนวัดขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวมารศรี กานเย็นโรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการ
3. นางทัศนา อุตเจริญโรงเรียนวัดหนองหล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ กะตะศิลาโรงเรียนวัดน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นางศิริภา เนียมทังโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบกรรมการ
3. นางสาวพรรณเพ็ญ บุญประเสริฐโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางยุพิน ตั้งจิตสมคิดโรงเรียนบ้านสะปุ๋งประธานกรรมการ
2. นางกฤษณรัตน์ จินดาหลวงโรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
3. นางรัตนา มาลาโรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการ
4. นางดารารัตน์ คำปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยอ้อกรรมการ
5. นางทรรศนีย์ จันตาบุญโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางชวนชม เครือเขียวโรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นางกานดา ธรรมปัญญาโรงเรียนวัดหนองซิวกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ บุญมากาศโรงเรียนบ้านบ้านเมยกรรมการ
4. นางรัชชนก ยาวิคำโรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการ
5. นางศิริรัตน์ สิทธิใหญ่โรงเรียนวัดสันทรายกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางศรีพรรณ โพธาเจริญโรงเรียนวัดหนองสมณะประธานกรรมการ
2. นางกายคำ กาสุยะโรงเรียนบ้านดอนตองกรรมการ
3. นางรุ่งนภา เสืออินทร์โรงเรียนวัดนครเจดีย์กรรมการ
4. นางอุไร อินธรรมขันธ์โรงเรียนอรพินพิทยากรรมการ
5. นางอนค์ มณีจักรโรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเรืองรอง ศรีแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสุภาพรรณ วิโรจนะโรงเรียนกรรมการ
3. นางชัชกานต์ กันทอินทร์โรงเรียนกรรมการ
4. นางพิสมัย วิสัยโรงเรียนกรรมการ
5. นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสุภาพรรณ วิโรจนะโรงเรียนกรรมการ
3. นางชัชกานต์ กันทอินทร์โรงเรียนกรรมการ
4. นางพิสมัย วิสัยโรงเรียนกรรมการ
5. นางเรืองรอง ศรแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเรืองรอง ศรแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสุภาพรรณ วิโรจนะโรงเรียนกรรมการ
3. นางชัชกานต์ กันทอินทร์โรงเรียนกรรมการ
4. นางพิสมัย วิสัยโรงเรียนกรรมการ
5. นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเรืองรอง ศรีแก้วโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสุภาพรรณ วิโรจนะโรงเรียนกรรมการ
3. นางชัชกานต์ กันทอินทร์โรงเรียนกรรมการ
4. นางพิสมัย วิสัยโรงเรียนกรรมการ
5. นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางเรืองรอง ศรแก้วโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสุภาพรรณ วิโรจนะโรงเรียนกรรมการ
3. นางชัชกานต์ กันทอินทร์โรงเรียนกรรมการ
4. นางพิสมัย วิสัยโรงเรียนกรรมการ
5. นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางฉลวย สุรินทร์คำโรงเรียนบ้านห้วยไซประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางอภิญญา มัชวงค์โรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการ
4. นางสาวปิฐินนท์ จันทร์รัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางสาวอนุสรา จันทร์ตาธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฉลวย สุรินทร์คำโรงเรียนบ้านห้วยไซประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางอภิญญา มัชวงค์โรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการ
4. นางสาวปิฐินนท์ จันทร์รัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางสาวอนุสรา จันทร์ตาธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวันทนีย์ ปัญญาโกษาโรงเรียนบ้านหนองเกิดประธานกรรมการ
2. นางชมพร อบชื่นโรงเรียนบ้านดอยแก้วกรรมการ
3. นางรุจิรา เทพวงศ์โรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการ
4. นางณัฐสุดา นาลอศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศรีวรรณ ปัญญานิลโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางอรพินท์ เดชคุณมากโรงเรียนกรรมการ
3. นางละเอียด อุ่นโพธิ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวดวงรัตน์ กันจันทร์โรงเรียนกรรมการ
5. นายสุริยา กองมงคลโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางดวงเดือน สุ่มสุขโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ศรีทองโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางอำพร เสาวภาณีโรงเรียนกรรมการ
4. นางโสภา สมยอมโรงเรียนกรรมการ
5. นางปรัชญา เกษมศรีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน สุ่มสุขโรงเรียนวัดห้วยยาบประธานกรรมการ
2. นางอำพร เสาวภาณีโรงเรียนบ้านเหมืองลึกกรรมการ
3. นางโสภา สมยอมโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
4. นายปรัชญา เกษมศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางสาวอภิญญา ศรีทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดวงเดือน สุ่มสุขโรงเรียนวัดห้วยยาบประธานกรรมการ
2. นางอำพร เสาวภาณีโรงเรียนบ้านเหมืองลึกกรรมการ
3. นางโสภา สมยอมโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
4. นายปรัชญา เกษมศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางสาวอภิญญา ศรีทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน สุ่มสุขโรงเรียนวัดห้วยยาบประธานกรรมการ
2. นางอำพร เสาวภาณีโรงเรียนบ้านเหมืองลึกกรรมการ
3. นางโสภา สมยอมโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
4. นายปรัชญา เกษมศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางสาวอภิญญา ศรีทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางดวงเดือน สุ่มสุขโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางอำพร เสาวภาณีโรงเรียนกรรมการ
3. นางโสภา สมยอมโรงเรียนกรรมการ
4. นายปรัชญา เกษมศรีโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวอภิญญา ศรีทองโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดวงเดือน สุ่มสุขโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางอำพร เสาวภาณีโรงเรียนกรรมการ
3. นางโสภา สมยอมโรงเรียนกรรมการ
4. นายปรัชญา เกษมศรีโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวอภิญญา ศรีทองโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดวงเดือน สุ่มสุขโรงเรียนวัดห้วยยาบประธานกรรมการ
2. นางอำพร เสาวภาณีโรงเรียนบ้านเหมืองลึกกรรมการ
3. นางโสภา สมยอมโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
4. นายปรัชญา เกษมศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางสาวอภิญญา ศรีทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดวงเดือน สุ่มสุขโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางอำพร เสาวภาณีโรงเรียนกรรมการ
3. นางโสภา สมยอมโรงเรียนกรรมการ
4. นายปรัชญา เกษมศรีโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวอภิญญา ศรีทองโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน สุามสุขโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางอัมพร เสาวภาณีโรงเรียนกรรมการ
3. นางโสภา สมยอมโรงเรียนกรรมการ
4. นายปรัชญา เกษมศรีโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวอภฺิญญา ศรีทองโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศรียูร อภิวงค์งามโรงเรียนวัดป่าสักประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ ขาวสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
3. นายถวัลย์ หลวงโยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นายสุทัศน์ สินธพทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศรียูร อภิวงค์งามโรงเรียนกรรมการ
2. นายชนินทร์ ขาวสะอาดโรงเรียนกรรมการ
3. นายถวัลย์ หลวงใยโรงเรียนกรรมการ
4. นายสุทัศน์ สินธพทองโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวกมลพรรม ตามะโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศรียูร อภิวงค์งามโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ ขาวสะอาดโรงเรียนกรรมการ
3. นายถวัลย์ หลวงใยโรงเรียนกรรมการ
4. นายสุทัศน์ สินธพทองโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวกมลพรรณ ตามะโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศรียูร อภิวงค์งามโรงเรียนวัดป่าสักประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ ขาวสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
3. นายถวัย์ หลวงโยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นายสุทัศน์ สินธพทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศรียูร อภิวงค์งามโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศรียูร อภิวงค์งามโรงเรียนวัดป่าสักประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ ขาวสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
3. นายถวัลย์ หลวงโยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นายสุทัศน์ สินธพทองสูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศรียูร อภิวงค์งามโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ สินธพทองโรงเรียนกรรมการ
3. นายถวัลย์ หลวงใยโรงเรียนกรรมการ
4. นายชนินทร์ ขาวสะอาดโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวกมลพรรณ ตามะโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศรียูร อภิวงค์งามโรงเรียนวัดป่าสักประธานกรรมการ
2. นายถวัลย์ หลวงโยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายชนินทร์ ขาวสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
4. นายสุทัศน์ สินธพทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศรียูร อภิวงค์งามโรงเรียนวัดป่าสักประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ ขาวสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
3. นายถวัลย์ หลวงโยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นายสุทัศน์ สินธพทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศรียูร อภิวงค์งามโรงเรียนวัดป่าสักประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ สินธพทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายถวัลย์ หลวงโยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นายชนินทร์ ขาวสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศรียูร อภิวงค์งามโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ สินธพทองโรงเรียนกรรมการ
3. นายถวัลย์ หลวงใยโรงเรียนกรรมการ
4. นายชนินทร์ ขาวสะอาดโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวกมลพรรณ ตามะโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศรียูร อภิวงค์งามโรงเรียนวัดป่าสักประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ ขาวสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
3. นายถวัลย์ หลวงโยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นายสุทัศน์ สินธพทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศรียูร อภิวงค์งามโรงเรียนวัดป่าสักประธานกรรมการ
2. นายถวัลย์ หลวงโยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายสุทัศน์ สินธพทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นายชนินทร์ ขาวสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]