รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กหญิงรมิดา   อุตแจ่ม
 
1. นางสายฝน   สายเกิด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอองทิพย์ 1. เด็กหญิงนิรัชญา  ปาลี
 
1. นางสาวธนาภรณ์  ชุมภูกาวิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญาราม 1. เด็กหญิงเกวลิน   ตุ้ยกาศ
 
1. นางประวัณสรณ์    ไชยวงค์ษา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงนันทกา  ประทุมทา
 
1. นางรัชนีย์บูรณ์  สิทธิบัว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อโจง 1. เด็กหญิงลูลู่  ลุงลาว
 
1. นางรำไพ   พงษ์เพชรกาฬ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วังผาด่าน
 
1. นางวาสนา  สุขสวัสดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงสุภัทรา  อนุมะ
 
1. นางนงลักษณ์  ศิรปันดอน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำดิบ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  มั่งเจริญ
 
1. นายเรืองสิทธิ์  กันสุยะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยวงค์
 
1. นางผกาพันธ์  ศรีพายัพ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กหญิงเทพวงศ์  โทเกษ
 
1. นางเนาวรัตน์  หลวงธิจา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อยู่ปรางค์
2. เด็กชายวัฒนชัย  สมบุญ
 
1. นางวรพิชชา  ด้วงวัง
2. นางสิริวรรณ  ใจกระเสน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แสนใหม่
2. เด็กหญิงพัชรพร  ยิ้มยิ่ง
 
1. นางพัชบูรณ์   ปัญญาประเสริฐ
2. นางมาลี  ยะยอง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่เส้า 1. เด็กชายฐากูร   หลวงสอน
 
1. นางจารุวรรณ   กองเงิน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กชายวรัชญะ  วัชโรทยางกูร
 
1. นางสาวรัชฎา  กองศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงธิดาน้อย  ปุ๊ดแค
 
1. นายศักดิ์ชาย  ขวัญสิน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงนิรมล  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงรัชนี  ผัดเป็ง
3. เด็กชายวิศรุต  ติ๊บปิน
 
1. นางปฑิตา  สุภาไผ่
2. นายไพศาล  ปัญญาประเสริฐ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กชายวรวุฒิ  เอ็วจักร
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  คำศรี
3. เด็กหญิงสุธาสินี   ครื้นอุระ
 
1. นายจำลอง  ปิยะวงศ์
2. นางสุภาพ   พงค์เจริญ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม้า 1. เด็กหญิงนัฐทริกา  เขียวอาสวะ
2. นางสาวมัลลิกา  สุริยาศักดิ์
3. เด็กหญิงมาธิดา  ทามาศักดิ์
 
1. นายประวิทย์  ปาลี
2. นางสาวพรทิพย์  ชัยชนะ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กชายธนกร  ศรีลิทิพย์
2. เด็กหญิงพธูวดี  อุดม
 
1. นางถนอมศิลป์  ชำนาญหมอ
2. นางสุรีพร  ขานสันเทียะ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กหญิงตันหยง  บงแคร่
2. เด็กหญิงธารินี  ปันประสพ
 
1. นางดรุณี  บุญสะอาด
2. นางสาวฝนทอง  พิชัยพงษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กหญิงบุณยานุช  สร้อยนาค
 
1. นางยุพิน  เข็มอนุสุข
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กชายเปรมประชา  จันทร์ธิมา
 
1. นายรุติพงษ์  สายเกิด
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กชายนครินทร์   อินทยศ
 
1. นางสาวรีย์  ขันพล
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กหญิงธนัชชา  เพลียหาญ
2. เด็กชายพิศิษฐ์  ปลูกปัญญา
3. เด็กชายรัตติเทพ  จินา
 
1. นางสาวพรพรรณ  มูลโลก
2. นางศรีวรรณ  ชัวศิริกุล
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลริมปิง 1. เด็กชายนฤเบศ  ถาพิวงค์
2. เด็กหญิงปิยะนุช  อ้ายพิงชัย
3. เด็กชายอนาวิล  วงค์จันเสือ
 
1. นางวิไล  อุ่นใจ
2. นางอรุณี  แสงเพ็ญ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าบุก 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   วังอินต๊ะ
2. เด็กหญิงสิริกัญญา   อะกะเรือน
3. เด็กชายเอกพงศ์   จอมวงศ์
 
1. นางรัตนา  แก้วกำเนิด
2. นางวรรณา   มูลชีพ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กชายวุฒินันท์   ปันอิ่น
2. เด็กหญิงศรินยา   กองตองกาย
3. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์   กันทะโจ๊ก
 
1. นางสาวกรกช  จงรักษ์
2. นางประนอม   อุ่นเรือน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงคลวิทยา 1. เด็กชายคชานนท์  ไชยชะนะ
2. เด็กหญิงนิจชยา  มังกร
3. เด็กชายภัทรพงศ์  โดดาธรรม
 
1. นางสาวธิดาพร  อุ่นคำ
2. นางสาวรพีพรรณ  พรมชัย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กชายดาว   พนาไพร
2. เด็กชายปฏิภาณ   สียาม
3. เด็กชายวรพล   ปัญญามณี
 
1. นางชฎาลักษณ์  ปาลี
2. นายประพันธ์  จันทราภู
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  ณ ลำพูน
2. เด็กหญิงนีรชา  ขันคำ
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บอขุนทด
 
1. นางสาวญาดานุช  เมืองเล็น
2. นางสาวปิยะนุช  โสภากุล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 1. เด็กหญิงมธุริณ  รามัญกุล
2. เด็กหญิงวารีริณ  เสาร์ไพรสณฑ์
3. เด็กหญิงอินทิรา  สุขภูมิรินทร์
 
1. นายประทัน  ศรีตันดา
2. นางพักตร์ประภา  บุญหนัก
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงสุภนิช  ขนาดฉายา
2. เด็กหญิงเปรมสิริ  ป่างสวัสดิ์
 
1. นายรัตนชัย   ปาปะกัง
2. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญทอง  เเสงกาศ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหมืองง่า 1. เด็กชายอนุฤทธิ์  ไชยมาตร์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ไชยมาตร์
 
1. นางนุชจรี  โพธิ์ศรี
2. นางแสงจันทร์   ยะคำแจ้
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 91.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันทราย 1. เด็กชายหน่อเมือง  ทองหล่อ
2. เด็กชายเต็งกี่  ลุงวิ
 
1. นางชชกานต์  กันทอินทร์
2. นางสุพิน  อภิวงค์งาม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันมะนะ 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ยะรีย์
2. เด็กชายอาทิตย์  กองวรรณ
 
1. นางสุพรรณี  ปะมะสอน
2. นายไกรสร  นันตาเวียง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันทราย 1. เด็กชายดี  ส่างเงิน
2. เด็กชายพงศกร  ไชสภา
 
1. นางศิริรัตน์  สิทธิใหญ่
2. นางไพฑูรย์  โชติปรียารักษ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กชายจักรพงษ์  ถาเจริญ
2. เด็กชายวุฒิพงศ์  ปันเจริญ
 
1. นางสาวปุณยาพร  ฐิติสุทธิ
2. นายเกษตร  ศรีวรรณา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายกรณ์  ลุงอ้าย
2. เด็กชายสุข   อินต๊ะ
 
1. นายนลวัชร์   มะโนวรรณา
2. นางสาวพลอยรัตน์  รัตนพงศ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงปานกนก   หน่อแก้ว
2. เด็กหญิงพัชรพรรณ   ใจคำ
3. เด็กหญิงรุธิรา   บุญสุภา
4. เด็กหญิงวาสนา   อ๊อดเดช
5. เด็กหญิงศิโรรัตน์  มาลี
 
1. นางนิศาชล   เสนามา
2. นางอัมพร   สุภารัตน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ขาวงศ์
2. เด็กหญิงธัญลดา   ด้วงสมบัติ
3. เด็กหญิงพัชรพร    วงค์เติง
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   จันทร์ทา
5. เด็กหญิงสาวิตรี   อุดม
 
1. นางนัยนา  อนุรักษ์ศิลปะกุล
2. นางอนงค์   วงศ์บุญเรือง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งยาว 1. นางสาวกรรณิการ์  เสนศักดิ์
2. นางสาวกาญจนา  ตื้อสัก
3. นางสาวณัฐติญา  ศรีวิชัย
4. นางสาวสุภาพร  ยุวงค์
5. นางสาวเกวลิน  ทรายคำ
 
1. นางนิลวรรณ  เพิ่มพูล
2. นางวัชรี  ธรรมราช
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงนริศรา   น่านกาศ
2. เด็กหญิงบุณฑริกา   ปละอุด
3. เด็กหญิงพิชญธิดา   มากเปี่ยม
4. เด็กหญิงภูษณิศา   สว่างภักดี
5. เด็กหญิงเบญญาภรณ์   แสนปวน
 
1. นางปนัดดา   สุทธสิริ
2. นางปราณี    หาญประโคน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กหญิงนันธมน  ใจเมือง
2. เด็กหญิงปรารถนา  นันตาวงค์
3. เด็กหญิงศศินา   ไชยแรง
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มูลงาม
5. เด็กหญิงอัญชลี  จายศักดิ์
 
1. นางชฎาลักษณ์  ปาลี
2. นางวิมลพร  เทพศักดิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มาตุทาวงศ์
2. เด็กหญิงรัชนก  จันทรา
3. เด็กหญิงวันทนา  ดวงมณีคำ
4. เด็กหญิงสุธิดา  มะดี้
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เมาเพ็ชรกาศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  ผาด่านสกุล
2. นายรัตนชัย  ปาปะกัง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซ 1. เด็กหญิงจิราพร  ปาลี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปาลี
3. เด็กหญิงสุชาวลี  โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เกิดกองทรัพย์
5. เด็กชายอุงหม่อง  ป่าใหญ่
 
1. นายนพดล  สุขสาร
2. นางเกศริน  ภิระตา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ประชุมทรัพย์
2. เด็กชายทศวรรษ  ถาวร
3. เด็กหญิงนวินดา  ทานะแจ่ม
4. เด็กชายยุคลเดช  แก้วอ้าย
5. เด็กหญิงสกาวรินทร์  พรหมณะ
 
1. นายรุติพงษ์  สายเกิด
2. นายเสกสันต์  จันตัน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 1. เด็กชายกฤษนัย   วงศยา
2. เด็กหญิงกัญญารักษ์   ปัญญามี
3. เด็กชายขวัญชัย   เปียชิ
4. เด็กชายณัฐพล   จุ้มแก้ว
5. เด็กชายทุน   ทาอินทร์
6. เด็กหญิงนัทธริกา   เจริญทั้งลาภยศ
7. เด็กหญิงนุชนาท   พลเสน
8. เด็กชายปิยะ   คำลือ
9. เด็กชายพิทักษ์   เรือนแก้ว
10. เด็กชายพีรพล   มูลรังษี
11. เด็กหญิงภิญญดา   แก้วยองผาง
12. เด็กชายวิจารณ์   ภักดี
13. เด็กหญิงวิภาวรรณ   มณีวรรณ
14. เด็กหญิงศรินยา   กันหมุด
15. เด็กหญิงศศิวรรณ   ผันผาย
16. เด็กหญิงสุชานันท์   กันหมุด
17. เด็กชายอนุพงศ์   อะกะเรือน
18. เด็กหญิงอาภาภรณ์   เยาะแก้ว
19. เด็กหญิงเจนจิรา   กาวารี
20. เด็กชายแดง   มาลู
 
1. นางสาวจารุวรรณ   กันธิยะ
2. นางชุติมา   แสนมะโน
3. นางวนิดา   กาลันสีมา
4. นางสาวอัมพวรรณ   กันทะวัง
5. นางสาวเบญจวรรณ   ริยะป่า
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮ 1. เด็กหญิงทรรศนันทน์  จันทร์ชุ
 
1. นางพิตระพร  ปารมีแจ้
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กชายพรรธน์พิภู  ปารมีแจ้
 
1. นายสงกรานต์  กาวิระ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กหญิงเทพวงศ์  โทเกษ
 
1. นางสาว จันทนีย์  กองอรินทร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กชาย ก้องตะวัน   สงวนวงศ์
2. เด็กหญิง ภัศรา   หลวงสุวรรณ
 
1. นางปนัดดา  สุทธสิริ
2. นางศรัณยา   ยะเชียงคำ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงศิวกร  เดชเขตขันท์
2. เด็กหญิงอาทิติยา  ใจสุยะ
 
1. นางณัฎฑิมา  ไทยเที่ยง
2. นายบุษบา   กิตติศรี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายสิทธิโชค  ขัดเรือน
2. เด็กหญิงสุจิตตรา  สุภายอง
 
1. นางศิริพรรณ  วงศ์ชมภู
2. นางอุบล  ปวนสุรินทร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 1. เด็กหญิงนลินี  พรมพนัส
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  แสนสุคำ
3. เด็กหญิงภิญญดา   คำเจริญ
4. เด็กหญิงยุพเรศ  มาผาบ
5. เด็กหญิงหัสยา  แฮดพนัส
6. เด็กหญิงอภิญญา  พรมพนัส
7. เด็กหญิงอังคณา  เชียงตา
8. เด็กหญิงอาทิตติยา  ปิงเมืองเหล็ก
9. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  ใหม่คำ
10. เด็กหญิงแสงน้อง  ลุงแก่
 
1. นางสาวจารุณี  ดวงเกิด
2. นางนิวรณ์  เทียนบรรทัด
3. นายไชยยนต์  จุ้มฝน
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีย้อย 1. เด็กหญิงกนกภรณ์    สุภาธง
2. เด็กหญิงกมลทิพย์   ขว้างดวงเดช
3. เด็กหญิงกัญทรีพร   ขาวรรณ
4. เด็กหญิงจารุกร   ก้อนจันต๊ะ
5. เด็กหญิงจารุวรรณ   วรรณธง
6. เด็กหญิงจิราวรรณ    ดวงตาเขียว
7. เด็กหญิงญาณภัทร   พุทธปวน
8. เด็กหญิงณฤมน   คำก้อน
9. เด็กหญิงนภสร   สีเหลือง
10. เด็กหญิงบุษบา   สมละพิงค์
11. เด็กหญิงรัญชนา    ถานะธง
12. เด็กหญิงวิชาดา    ปัญญาอุทัย
13. เด็กหญิงสุดารัตน์   อ๊อดเดช
14. เด็กหญิงอรภา   สมละพิงค์
15. เด็กหญิงเบญจพร   ใจศรี
 
1. นางสาววราภรณ์  คำวังพฤกษ์
2. นางอนงค์  อินต๊ะขัติ
3. นางอำไพ  แท่งทอง
4. นางโสภิต  งามศักดิ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงจันทิมา   เรือนน้อย
2. เด็กหญิงชลธิชา   ห้าแสน
3. เด็กหญิงชัยเทพ   กาซ้อง
4. เด็กหญิงชโลชา    เนตรผาบ
5. เด็กชายณัฐพงษ์   จันทร์แสง
6. เด็กหญิงพรรษา  ภูดอนตอง
7. เด็กหญิงพัชรินทร์   ขัดเรือน
8. เด็กหญิงพิมพร   วิสาปา
9. เด็กหญิงพิมพา   วิสาปา
10. เด็กหญิงภรณ์วลี   เพิ่มชาติ
11. เด็กหญิงรัชนีกร   สุขใจ
12. เด็กหญิงลำแพน   มูลกาวิน
13. เด็กหญิงวัชราภรณ์   กุลไพศาล
14. เด็กชายสุรเชษฐ์   กาวารี
15. เด็กหญิงเจนจิรา   กาละกอน
 
1. นางจันทร์ศรี  มณีชัยกุล
2. นายมงคล  มูลชีพ
3. นางวงเดือน  รัตนเกษมสุข
4. นางสายฝน  กัณทะพงค์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหมืองง่า 1. เด็กหญิงธันยา  แสงใส
2. เด็กหญิงประกายดาว  นิตุทร
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  ปัญญาชัย
 
1. นางนุชจรี  โพธิ์ศรี
2. นางแสงจันทร์   ยะคำแจ้
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลริมปิง 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชัยวงค์
2. เด็กชายภูริเดช  ตาละพิงค์
3. เด็กชายอะเลผะ  เลาหมี
 
1. นางวิไล  อุ่นใจ
2. นางอรทัย  รัตน์เลิศลบ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งรู 1. เด็กหญิงนารี  จะหว่อ
2. เด็กหญิงหมวยนวล  มู่ลิ่ง
 
1. นางพรพิมล  เย็นวารีย์
2. นางแก่นจันทร์  แสงอรุณ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงจันทร์นวล  ลุงอ่อง
2. เด็กชายธวัชชัย  เรืองสว่าง
 
1. นางสาวพลอยรัตน์  รัตนพงศ์
2. นายมงคล   กันทาสัก
 
61 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กชายศตวรรษ  กันทะวงค์
 
1. นางวรนุช  ฟองทอง
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกู่ 1. เด็กหญิงประภาพร  ต๊ะดง
 
1. นางสุดารัตน์  วงศ์จู
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงวรรณนิภา  วงค์เทพ
 
1. นางนิตยา  อินทะกัณฑ์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอองทิพย์ 1. เด็กชายพีรวัฒน์  สมบูรณ์ชัย
 
1. นายวิญญู  แจ่มใส
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันป่าสัก 1. เด็กหญิงจันทร์นวล  ปู่ทอน
 
1. นายไพโรจน์   ลือศักดิ์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กชายสุริโย  มะโนคำ
 
1. นางนิตยา  อินทะกันฑ์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กชายสุริโย  มะโนคำ
 
1. นางนิตยา  อินทะกัณฑ์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กชายพัสกร  จันต๊ะตึง
 
1. นางจิราภรณ์  ขัดลิ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  หนันอุดทา
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ใจธรรม
 
1. นางวรนุช  ฟองทอง
2. นางอาทิตยา  นูนทะธรรม
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสถาน 1. เด็กหญิงคำโหม  นายสร้อย
2. เด็กชายพรรษา  อินตา
 
1. นางเครือวัลย์  บัวคอม
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. เด็กหญิงวราพร  ลูสัน
2. เด็กหญิงศันศนีย์  พิริยากัญจน์
 
1. นายสุรศักดิ์   ใบสุขันธ์
2. นายอำนาจ  พรหมมหาวัน
 
72 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กชายธราวุธ  นายทุน
 
1. นายวินัย  เครื่องพนัด
 
73 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 1. เด็กหญิงภานุมาศ  แสงวังคำ
2. เด็กชายเมืองใจ  นายมอญ
3. เด็กชายเหลาคำ  ลุงออ
 
1. นางนิพันธ์  จันทร์หลวง
2. นางอำพันธ์  วัชระศุภร
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายกฤษฏา  เกษตรกุลทรัพย์
2. เด็กชายวีระ  เลาว้าง
3. เด็กชายอภิรักษ์  แซ่เห่อ
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
2. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. นายวัฏจักร  จิีนทะวงค์
2. นายอานนท์  กาเปา
3. นายไทย่า  ลุงสาม
 
1. นายสุรศักดิ์  ใบสุขันธ์
2. นายอำนาจ  พรหมมหาวัน
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายนราธิป  คำตา
 
1. นายสมบัติ  สาคำ
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงอามิรัตน์   สุระฉาย
 
1. นายสมบัติ  สาคำ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายสุรชาติ  โอดชะเสน
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงนวพรรษ   นามแก้ว
 
1. นายสมบัติ  สาคำ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันต้นธง 1. เด็กหญิงสุพัตรา   ไทยวงษา
 
1. นางนิตยา  เกียรติคุณานนท์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันต้นธง 1. เด็กหญิงกี่   หมอเมือง
 
1. นางนิตยา   เกียรติคุณานนท์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1. เด็กหญิงงามสิริ  ธรรมโคร่ง
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อาว 1. เด็กชายยอน  ลุงออ
 
1. นายชัยรุจน์  กาวิชัย
 
84 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กชายกนต์ธีร์  อิทธิยศ
2. เด็กหญิงขจิตพร  รัตนวงค์
3. เด็กหญิงคำสา  จะคือ
4. เด็กหญิงจันจิรา  หวังสุข
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เข็มลาด
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทรารัตน์
7. เด็กชายณัฐธวัช  ชมปูภู
8. เด็กหญิงทัศฎาพร  อินต๊ะพิงค์
9. เด็กหญิงทิตยา  เป็งวารินทร์
10. เด็กหญิงทิพรัตน์  ทองมูล
11. เด็กหญิงทิพานัน  ทะนะวงศ์
12. เด็กชายทูน  -
13. เด็กหญิงธัญญเรศ  มณีเหล็ก
14. เด็กหญิงธิติยา  แวงวรรณ์
15. เด็กหญิงนลินี  สุรินทร์คำ
16. เด็กหญิงนัฐฐิชา  แก้วมณีแสง
17. เด็กชายนาวิก  อินสวรรค์
18. เด็กชายบุญยรัตน์  มียิ่ง
19. เด็กหญิงประกายเดือน  ปัญญา
20. เด็กหญิงปวรรรัตน์  มียิ่ง
21. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุขประเสริฐ
22. เด็กชายภานุวัตร  มหาวันน้ำ
23. เด็กหญิงมณีรัตน์  วังทอง
24. เด็กหญิงมยุเรศ  อภิิวัง
25. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วิเศษศิริ
26. เด็กหญิงรินรณี  เบญจขันธ์
27. เด็กหญิงวรรณนิภา  วงค์เทพ
28. เด็กหญิงวรัญญา  จันทราศักดิ์
29. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขเหล็ก
30. เด็กชายสิรวิชญ์  ตากันทะ
31. เด็กหญิงสุภัทรา  สิงผงาด
32. เด็กชายสุรเชษฐ์  เวทไธสง
33. เด็กชายอดิศร  เตมีศักดิ์
34. เด็กหญิงอรยา  เป็งญาวงษ์
35. เด็กชายอรรถพล  สามารถ
36. เด็กหญิงอรอุมา  ทองเฟื่อง
37. เด็กหญิงอารียา  จันทร์น้ำ
38. เด็กหญิงเย็น  ลุงนะ
39. เด็กหญิงเสาวนีย์  ทาปุ๊ด
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หอมอบ
 
1. นางกรองทอง  คำสินศักดิ์
2. นายณรงค์  เขียววาด
3. นางนภาพรรณ  หยางพานิช
4. นางนิตยา  อินทะกัณฑ์
5. นายยงยุทธ  อินตารักษา
6. นายศักดิ์ชัย  ชัยวิรัตน์
7. นายสวัสดิ์  ดนุพงษ์สิริ
8. นางสุวิชชา  ชัยขุนพล
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีป้าน 1. เด็กชายปองภพ  ธิกาศ
 
1. นายบรรจง  ปันกาศ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78.7 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กชายพุทธินันท์   ปันอิ่น
 
1. นางนัยนา   อนุรักษ์ศิลปกุล
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำดิบ 1. เด็กหญิงเกษศินี  กุยวารี
 
1. นายประยูร  มัชชะ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงปวรรรัตน์  มียิ่ง
 
1. นางนิทรา  ชัยคำหล้า
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันป่าสัก 1. เด็กชายสองเมือง  ลุงส่า
 
1. นางนงลักษณ์  อุดทาเศษ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 1. เด็กหญิงภัครมัย  ใจแก้ว
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   อินต๊ะ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ตากันทะ
 
1. นางนิทรา  ชัยคำหล้า
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 1. เด็กหญิงมธุริณ  รามัญกุล
 
1. นางอรพิน  เลสัก
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ตากันทะ
 
1. นางนิทรา  ชัยคำหล้า
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กชายณัฐฉัตร  บุรุษสิทธิ์
 
1. นายอนุพงษ์  คำปัน
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงปวรรรัตน์  มียิ่ง
 
1. นางนิทรา  ชัยคำหล้า
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กหญิงรัสมิกร  ปัญโญตา
 
1. นางรุ่งทิพย์  มาโนชญ์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำดิบ 1. เด็กชายเอกชัย  ต๊ะเสาร์
 
1. นายประยูร  มัชชะ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ตากันธะ
 
1. นางนิทรา  ชัยคำหล้า
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1. เด็กหญิงพัชรพร  จ๊ะวันตัน
 
1. นายอาคม  คำวังพฤกษ์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงปวรรรัตน์  มียิ่ง
 
1. นางนิทรา  ชัยคำหล้า
 
101 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กชาย วัชรพล   ศรีดอนไชย
2. เด็กหญิงกิตติกานต์   มูลละ
3. เด็กหญิงคันธารัตน์   สุขเหล็ก
4. เด็กหญิงจินตนา   ไชยศรี
5. เด็กหญิงชนิกานต์   ปอนสืบ
6. เด็กหญิงชลันธร   สิงห์ชู
7. เด็กหญิงณภัทร   ภิญโญจิต
8. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    มาพิทักษ์
9. เด็กชายณัฐฐณฌา   ดวงวรรณา
10. เด็กหญิงธัญชนิต   ปินตาวะนา
11. เด็กหญิงธัญพร   ศรีบุญเรือง
12. เด็กหญิงธัญมร   แสนทะนา
13. เด็กหญิงปวิตรา   กามล
14. เด็กหญิงพรนิภา   อุ่นบุญธรรม
15. เด็กหญิงพิริณยา   ใจบุญ
16. เด็กหญิงฟ้าใส   บุญเตี่ยม
17. เด็กหญิงภัครพร   เอวจักร
18. เด็กหญิงภัสร์ธารี   อมรจิรพันธ์
19. เด็กชายวลาลี   อินตะปัน
20. เด็กหญิงวิศรุตา  จินะละ
21. เด็กหญิงวีรยา   ยองเพชร
22. เด็กหญิงศุภิสรา   สิงห์เงิน
23. เด็กหญิงสิริยากร    ใจลังกา
24. เด็กหญิงสุชาดา   ชะโลธร
25. เด็กหญิงสุธีรา   ถาริยะ
26. เด็กหญิงสุพิชฌาช์   จันทร์ตา
27. เด็กหญิงอาทิตยา   วงศ์แสนศรี
28. เด็กหญิงอาทิติยา   ใจสุยะ
29. เด็กชายอารดา   เกตุชิต
30. เด็กหญิงอารีรัตน์   คำแปง
31. เด็กหญิงอิสยาภรณ์   สังใย
32. เด็กหญิงอิสริยา พุทธวงศ์  พุทธวงศ์
33. เด็กหญิงเกวรินทร์    นาคเส้า
34. เด็กชายเนตรฤทัย   กันทะทิพย์
35. เด็กหญิงเบญญาภา    ยะใจ
36. เด็กหญิงโศภิสรา   สมศรี
 
1. นายธนพนต์  นาตะโย
2. นายธิติฏฐ์   อุนจะนำ
 
102 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 1. เด็กชายกองคำ  ละอองอ่อน
2. เด็กชายกำพล  กุมมา
3. เด็กชายธนพล  คำพยอม
4. เด็กหญิงนริศรา  ไชยสกุล
5. เด็กหญิงพิชชานันท์  ปินไชย
6. เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีไม้
7. เด็กหญิงมนัสวี  มูลพนัส
8. เด็กชายลาวไทย  ยอน
9. เด็กหญิงศรัณพร  พรมมายอม
10. เด็กชายเจษฎาำภรณ์  ใจมุข
 
1. นางสาวจารุณี  ดวงเกิด
2. นางชไมพร  อินต๊ะมล
3. นางสาวทัศนีย์  เขื่อนแก้ว
 
103 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ทองคำ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทรารัตน์
3. เด็กชายณัฐธวัช  ชมปูภู
4. เด็กชายนาวิก  อินสวรรค์
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วิเศษศิริ
6. เด็กหญิงรินรนี  เบญจขันธ์
7. เด็กหญิงวรัญญา  จันทราศักดิ์
8. เด็กชายสุจินต์  ปู่เกิด
9. เด็กชายอรรถพล  สามารถ
10. เด็กหญิงเสาวนีย์  ทาปุ๊ด
 
1. นางกรองทอง  คำสินศักดิ์
2. นางนภาพรรณ  หย่างพานิช
3. นางสุวิชชา  ชัยขุนพล
 
104 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านธิ 1. เด็กหญิงกัญชพร   เขื่อนคำ
2. เด็กชายกิตดนัย  ปาลี
3. เด็กชายทศวรรษ   พันหนัก
4. เด็กหญิงธิดารัตน์   ชัยอ้าย
5. เด็กชายธีรภัทร  ใจยา
6. เด็กหญิงปนัดดา   แก้วอูป
7. เด็กหญิงมด  มูแซ
8. เด็กหญิงมัจฉา  เอกกันทา
9. เด็กหญิงวาสนา    ปัญโญใหญ่
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  อ้ายใหญ่
11. เด็กหญิงศุภสุตา  วรรณารักษ์
12. เด็กหญิงหทัยกาญจน์   ปัญโญใหญ่
13. เด็กหญิงอรวรา   ปัญโญใหญ่
14. เด็กหญิงอโรชา   จันทร์อ่อน
15. เด็กหญิงเบญจรัตน์   พรหมพนัส
 
1. นางนงคราญ  ไพราม
2. นางพวงทอง  ปัญโญใหญ่
3. นางศรีวรรณ  ปัญญานิล
4. นางสายพิณ  จิตรปราณี
5. นางสาวอรพินทร์  มานะอุดมสิน
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้างปงเเม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 1. เด็กชายธนาธรณ์  นุก๋อง
2. เด็กชายยศพร  พุทธหวัน
3. เด็กชายอำพล  เมืองใจ
 
1. นายปกรณ์  แสนอุ่นเรือน
2. นายพีระชัย  บริสุทธิ์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซ 1. เด็กชายธนพล  ลุงต๊ะ
2. เด็กชายพงศกร  หาญกว้าง
3. เด็กชายอุงหม่อง  ป่าใหญ่
 
1. นางวีรนุช  ชุดเงิน
2. นางสุมาลา  พัฒนกิจเกษตร
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันทราย 1. เด็กหญิงมาลี  ปัญญา
2. เด็กชายแสงวัน  ชินโย
3. เด็กชายแสงเมือง  ลุงแก้ว
 
1. นางจอมจันทร์  ดวงคำสวัสดิ์
2. นางอัมพร  ชัยนุ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงนงค์นภา  สง่าภูพาน
2. เด็กหญิงนิชาดา  สวัสดิ์บรพต
3. เด็กหญิงพรนภา   สูงพนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  ผาด่านสกุล
2. นายรัตนชัย  ปาปะกัง
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสัก 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  สิทธิใหญ่
2. เด็กหญิงชนิดา  มหาไม้
3. เด็กหญิงณัฐนรี  สายเครื่อง
4. เด็กหญิงธันยธร  ลุงตา
5. เด็กหญิงนุช  น้อย
6. เด็กหญิงภัครพร  สารพยอม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถนอม  ทาคำแปง
2. นางลำจวน  มหาไม้
3. นางสุนารี  หยุ่นสมาน
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลริมปิง 1. เด็กหญิงจิราพร  อินต๊ะพิงค์
2. เด็กหญิงพรนภา  ไชยวงค์
3. เด็กหญิงลักษณ์สุภา  นุธรรม
4. เด็กหญิงวราลักษณ์  วังสิงห์คำ
5. เด็กหญิงสุวรรณี  ยั่งยืน
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลุงสู้
 
1. นางพัชรินทร์  ผุสดี
2. นางศรีนวล  คำไฝ
3. นางอมรา  จิตตวะนา
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญยืน-วังทอง 1. เด็กชายกฤตยชญ์  พรมเมืองยอง
2. เด็กหญิงสกุณา  ใจไหว
3. เด็กหญิงอัญชิสา  กระบวนแสง
 
1. นายจักรพันธ์  โพธิ์ศรี
2. นางอุบลวรรณ  ปาระมี
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อาว 1. เด็กชายณัชพล  กายา
2. เด็กหญิงหอมนวล   คำ
3. เด็กหญิงอรพิน  ลุงออ
 
1. นายชูศักดิ์  แนวราช
2. นางดารณี  พรหมณะ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กหญิงมะลิ  ลุงนันติ
2. เด็กหญิงศรุติกา  จันต๊ะตึง
3. เด็กหญิงเอมวิกา  กรชม
 
1. นางจิราภรณ์  ขัดลิ
2. นางประภา  อภัยวาทิน
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ดอกสุข
2. เด็กหญิงจีรนันท์  แสนใหม่
3. เด็กหญิงเฉลิมชนม์  ใจซาง
 
1. นายศุภวัฒน์  สมบัติใหม่
2. นายหาญชัย  ใหม่หลวงกาศ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สายวงค์อินทร์
2. เด็กชายภควัฒน์  จันทร์นวล
3. เด็กหญิงอโนชา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวนฤมล  จินะกาศ
2. นางสีออน  อุปลศิลป์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ปารีกาศ
2. เด็กหญิงธัญญานุช  วัฒนานิวัต
 
1. นางจุลี  สร้อยญานะ
2. นายอุดม  สัมฤทธิ์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญยืน-วังทอง 1. เด็กหญิงพรรณษา  สีจาง
2. เด็กหญิงพัชรภา  มูลศาล
3. เด็กหญิงแพรวา  ปารีเสน
 
1. นายจักรพันธ์  โพธิ์ศรี
2. นางอุบลวรรณ  ปาระมี
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงจินดา  พงศธรกรกุล
2. เด็กหญิงพิมพิไล  แซ่ว้าง
3. เด็กหญิงสุนันทา  แซ่ย่าง
 
1. นางรักษิณา  หทัยภัทรกุล
2. นางสาวอาทิตยา  รัชตฟุ้งพุทธา
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 1. เด็กหญิงธีราพร  พรมปัญญา
2. เด็กหญิงศิริพร  หาญมล
3. เด็กหญิงอินทิรา  อินทริ
 
1. นางสาวนฤมล  จินะกาศ
2. นางสีออน  อุปลศิลป์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพันตาเกิน 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    แก้วมาลี
2. เด็กหญิงปาลินี   อินวัน
3. เด็กหญิงสุรีย์พร   อินคัน
 
1. นางดวงสุรีย์  ปัญโญใหญ่
2. นางมยุรี   หวลหงษ์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ผัดเป้า
2. เด็กหญิงคำหอม  ลุงต๋า
3. เด็กหญิงอุบลรัตน์  โฉมศรี
 
1. นางณภัทร  พรหมมหาวัน
2. นางเทียมจันทร์  เสงี่ยมภาพ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่เส้า 1. เด็กหญิงจิ่งทุน  ลุงส่าง
2. เด็กหญิงแสงดาว   ลุงหล้า
3. เด็กหญิงแสงหอม  หมายคำ
 
1. นางเบญจวรรณ  ยะบุญธง
2. นางไพจิตตรี  ศรีหาพุฒ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลริมปิง 1. เด็กชายประพัฒน์  ชัยวงค์
2. เด็กชายปรเมศร์  สิงห์โคตร
3. เด็กชายหวานเครือ  ณ มาลัย
 
1. นางพัชรินทร์  ผุสดี
2. นางอมรา  จิตตวะนา
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กชายฐิติวัส  แสนอิน
2. เด็กชายณัฐกานต์   ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวรตน  ดีอาษา
2. นางสิรินทร  สุทธนะ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 1. เด็กหญิงสายใจ   หอมนิยม
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ปินตาเสน
 
1. นางดลนภา  สมุททารินทร์
2. นางวาสนา   ปันติบุ่ง
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กชายจงชนะ  สุตานันท์
2. เด็กหญิงหทัยวัลย์  ใจมงคล
 
1. นางจุลี  สร้อยญานะ
2. นายอุดม  สัมฤทธิ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฮ่องกอก 1. เด็กหญิงแสง  โฉมชาย
2. เด็กชายไท  คำแสน
 
1. นางนัลภา  ผดุงกุล
2. นายประวัติ  พุ่มพวง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงจันทิมา  เรือนน้อย
2. เด็กหญิงภรณ์วลี  แพนลา
3. เด็กหญิงลำแพน  มูลกาวิน
 
1. นายมงคล  มูลชีพ
2. นางสาวอัจฉรา  จันหลวง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายกรณัฐ  ธรรมหมื่นยอง
2. เด็กชายเจษฎา  พิงค์ทอน
 
1. นายมงคล  มูลชีพ
2. นางสาวอัจฉรา  จันหลวง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายนัฐพงษ์  จันทร์แสง
2. เด็กชายศุภโชค  ขัดเรือน
 
1. นายมงคล  มูลชีพ
2. นางสาวอัจฉรา  จันหลวง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายศตวรรษ  ใจคำ
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  กาวารี
 
1. นายบุญรัตน์  ทำปวน
2. นายมงคล  มูลชีพ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   จันทะวงศ์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา   ขามะกอก
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์ดี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ไชยปินตา
2. เด็กชายอาทิตย์  สิทธิวงค์
 
1. นายอนุกูล  หลวงธิจา
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กหญิงกชนันท์  เกษมเติมโรจนชัย
2. เด็กชายภูรินทร์  ทองแดง
 
1. นางสิรินทร  สุทธนะ
2. นายเทวินทร์   บุญเรือง
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กชายธีรพิชญ์  จันทร์ดี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ยศปัญญา
 
1. นางอัจฉรา  วงศ์ตันกาศ
2. นางสาวอัญชลี  เพชรเทียนชัย
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1. เด็กชายภูลานนา  ไชยน้อย
2. เด็กชายวรากร  คำเครือ
3. เด็กชายศุภากร  ภูมิพันธ์
 
1. นางพวงเพชร  วังหล่อ
2. นางพัทยา  วิมลทา
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสัก 1. เด็กหญิงคำดาว  อายาทอง
 
1. นางรัตนาภรณ์  อภิวงค์งาม
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญยืน
 
1. Mr.Simon  Montgomerie Cherry
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กหญิงศุภิสรา  กามินทร์
 
1. นางสาวธีราภรณ์  คำฟู
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงปฐมพร  โยกาศ
 
1. นางสุกัญญา  แช่มช้อย
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จี้อินทร์
 
1. MissMarilyn  T Rodrigueza
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กชายไททนุ  จันต๊ะตึง
 
1. นางเกวรินทร์  คิฟเฟอร์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ทุนกาศ
 
1. นางอุทัยพร  เขื่อนแก้ว
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   สร้อยก่ำ
 
1. นางสาวประพิศ   บุญแก้ว
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  แดงสนั่น
 
1. MissFang   Yueqiu
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงพรรณพฤกษา   พรหมมินทร์
2. เด็กหญิงสาริณี   ทบประดิษฐ์
 
1. นางปนัดดา  สุทธสิริ
2. นายสุรศักดิ์   สุทธสิริ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 1. เด็กชายทุน  กอย่า
2. เด็กชายปรีชา  ลุงหน่อม
3. เด็กชายภูวดล  ลุงออ
4. เด็กชายวายุ  ลุงแก้ว
5. เด็กชายหลาว  มูหลิ่ง
6. เด็กชายอุเทน  นามทวี
 
1. นางสาวบุญญาภรณ์  สินธุบุญ
2. นายวิเชียร  ปาปวน
3. นายอุปถัมภ์  ใจธัญ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงธนพร  ใจหล้ากาศ
2. เด็กหญิงนภาพร  สวัสดิ์บรรพต
3. เด็กหญิงนภาพรรณ  สวัสดิ์บรรพต
4. เด็กหญิงนิรดา  ด่านวนาศรี
5. เด็กหญิงพรรณนภา  ด่านเลิศวงศ์
6. เด็กหญิงศิรประภา  สูงพนาดอน
 
1. นางวาสนา  ใจดีกาศ
2. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร  ใจดีกาศ
3. นายเดช  ตาเจริญเมือง
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. นายทวีศักดิ์  วิโรจน์พนากุล
2. เด็กชายธงชัย  ปงพนาไพร
3. นายพิชัยยุทธ  มาตุวงค์ทา
4. เด็กชายพีระพล  วังผาด่าน
5. เด็กชายวัชรพล  ปงวนาดอน
6. เด็กชายสยมพร  ปงผางสวัสดิ์
7. นายสิทธิพงษ์  จินะกาศ
8. เด็กชายเล็ก  สูงพนาดอน
 
1. นายรัตนชัย  ปาปะกัง
2. นางวาสนา  ใจดีกาศ
3. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร  ใจดีกาศ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญาราม 1. เด็กหญิงณรากูล   คุณะแสงคำ
2. เด็กหญิงณัฐมล   ใจแก้ว
3. เด็กหญิงทอตะวัน   อุตรศักดิ์
4. เด็กชายภาคิณ   มะโนเสาร์
5. เด็กชายศรายุทธ   อุทธิยาเส้า
6. เด็กหญิงอรญา   ชัยมงกุฎ
7. เด็กหญิงอริศรา  อินทนนท์
8. เด็กหญิงอุไรวรรณ    ดวงเขียว
 
1. นางสาวชฎาพร   เบ้าคำ
2. นายอรรณพ    โยนิจ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องเรือ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   อินกองงาม
2. เด็กชายฉะ    กอหลิง
3. เด็กชายชวินธร   เชษฐอุ่นเรือน
4. เด็กชายชานนท์  ไชโย
5. เด็กชายธีระพงศ์   อันทะโย
6. เด็กชายระพีพัฒน์    เตจ๊ะพิงค์
7. เด็กหญิงวารุณี    ต๊ะนวน
8. เด็กชายอนุสรณ์    ทาโม่น
9. เด็กชายอัศถกิต   สมบูรณ์โชติ
10. เด็กหญิงเอมภิกา   วังแก้ว
 
1. นางสาวนันทพร  สีลาโส
2. นางปณิฎา   มะหลีแก้ว
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันป่าสัก 1. เด็กหญิงกนกนุช   ทิพย์โชค
2. เด็กหญิงผลน้ำ   นายซู้
3. เด็กหญิงแตงโม  วงค์แก้ว
 
1. นายขจรศักดิ์  พรหมช่วย
2. นางมาลีวัลย์  ลือสัก
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กหญิงนฤมล  ศิลวันทิน
2. เด็กหญิงศรีสุดา  สมฤทัยไพศาล
3. เด็กหญิงสุรณี  ดวงจิต
 
1. นางสุรีย์ลักษณ์  ทาวรรณ์
2. นางเนาวรัตน์  หลวงธิจา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 1. เด็กหญิงวาสนา  แฮดพนัส
2. เด็กหญิงอริสรา  สมพมิตร
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  นายอ่อน
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  ขจรวัลย์
2. นางสาวมัณฑนา  อภิวงศ์งาม
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 1. นางสาวชลณิชา  กันทะวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุริยะ
 
1. นางพักตร์ประภา  บุญหนัก
2. นางสาวศรีวรรณ์  ตาคำ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กชายกิตติ  มีเพียร
2. เด็กชายศักดา  โลวิมา
 
1. นางสาวอังศุมารินทร์  ใจอินทร์
2. นายเสกสันต์  จันตัน
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 1. นางสาวปริญญาลักษณ์  แสงพิงค์
2. นายอภิวัฒน์  ธรรมเสนา
 
1. นางศรีนวล  เขื่อนแก้ว
2. นางสาวศรีวรรณ์  ตาคำ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กชายทศวรรษ  ถาวร
2. เด็กหญิงสกาวรินทร์  พรหมณะ
 
1. นายรุติพงษ์  สายเกิด
2. นายเสกสันต์  จันตัน
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 1. นางสาวศิริภา  ธิยันต์
2. นายไพศาล  ดวงอินตา
 
1. นางเกษสุดา  สินธุบุญ
2. นางเครือวัลย์  ชรสุวรรณ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กชายชาติภุชงค์  บุตรอุดม
2. เด็กชายธัชพล  คนเที่ยง
 
1. นางสายฝน  สายเกิด
2. นายเสกสันต์  จันตัน
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กหญิงอรทัย   เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวสาวิตรี  จี้รัตน์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันมะนะ 1. เด็กหญิงธิดา  พรมพิงค์
 
1. นางสุพรรณี  ปะมะสอน
 
163 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีย้อย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถานะธง
 
1. นางพรนิภา  สารพฤกษ์
 
164 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงกชกร  สุภาธง
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงศ์ศรีใส
3. เด็กชายอริย์ธัช  ใจกล้า
 
1. นางกาญจนา  ดพธิกลาง
2. นางอรุณวันท์  วสุธวัช
 
165 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กหญิงจีราวรรณ   เทพชมภู
2. เด็กหญิงฐิติวรดา   น้อยยะ
3. เด็กหญิงวรรณวนัช   ไชยวรรณ์
 
1. นางบัวลอง   พรพรหม
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มูลตุ่น
 
1. นางวีนัส  จินาการณ์
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงณัฐชา  ขอดคำ
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  บุญก้ำ
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  ขัดสงคราม
 
1. นายคมคาย  อินชัยวงค์
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายสุรศักดิ์  คำติ
 
1. นางวีนัส  จินาการณ์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงศศวิมล  หาญโกศล
2. เด็กหญิงสุปวีณ์  แสงเพชรไพรบูลย์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เซ่งจ่าว
 
1. นางสาวผกามาศ  เจ็กชื่น
2. นางรักษิณา  หทัยภัทรกุล
 
171 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กชายธีร์ธวัช  ประมวลกิจเจริญ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  คำสุข
 
1. นางสาววิลาวัลย์  เกิดพงษ์
 
172 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กชายกงพัฒน์  ฟยี
2. เด็กหญิงดรุณี  เตมีซิว
 
1. นางสาวรสธิดา  จินะกาศ
2. นางรัตนา  จามพฤกษ์
 
173 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งรู 1. เด็กหญิงกิตติญาพร  ทาดี
2. เด็กชายธีรศักดื์  เชียงวัดเกตุ
 
1. นายกฤษณรักษ์  วงศ์ชมภู
2. นางจุฑารัต  มูละวงศ์
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซ 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์คม
 
1. นางสมศรี  ฐาราชวงศ์ศึก
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงเมธาวี  กิติหล้า
 
1. นางวงเดือน  รัตนเกษมสุข
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงสายชล  อะกะยอง
 
1. นายชำนาญ  นำปูนสัก
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 1. เด็กหญิงวริศรา  ตาสัก
 
1. นางอำพร  เสาวภาณี
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งรู 1. เด็กหญิงนาอื่อ    จะโบ
2. เด็กหญิงปาจีรา    ปะหยี่
3. เด็กหญิงพศิกา    จะบู
 
1. นางพรพิมล   เย็นวารีย์
2. นางรำไพ   ขันคำ
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 1. เด็กชายธนาวัฒน์  แก้วพิรุณ
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  คำเกตุ
3. เด็กชายสิทธิพล  ตันทรา
 
1. นายสุพจน์  รัตนเกษมสุข
2. นางเพลินพิศ  เป็งกาสิทธิ์
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงวาสนา  เลาจาง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่มั่ว
 
1. นางประภัสสร  แก้วโยธา
2. นางพลับพลึง  วงศ์คำมูล
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายอดิศร  นาภี
2. เด็กชายเดชา  คำติ
 
1. นายบุญรัตน์  ทำปวน
2. นายมงคล  มูลชีพ
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีย้อย 1. เด็กชาย เศรษฐพงศ์   หล้าระวงศ์
2. เด็กชายนันทภัทร   ชมศิลป์
 
1. นางสาวจรัญญา  คำบุรี
2. นางอรพิน  เดชคุณมาก
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จอมวงค์
2. เด็กชายนิธิพงษ์  ดวงจินา
 
1. นางแจ่มจันทร์  ชุมภูชนะภัย
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยยาบ 1. เด็กชายมงคลชัย  ผึ่งผาย
2. เด็กชายมานิตย์  ทาเกิด
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ใหญ่ยิ่งกุล
 
1. นางดวงเดือน  สุ่มสุข
2. นายนิล  ปาลี
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญาราม 1. เด็กชายพงศกร   ธิกาศ
2. เด็กชายภูรีณัฐ   ตากาศ
3. เด็กชายอนุวัฒน์   ศรีมะโน
 
1. นายภาณุพงศ์   มาอุ่น
2. นางศกุนตลา  เป็งกาศ