หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lpn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางวิมลรัตน์ สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางพิสมัย เอี้ยเจริญ โรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางอรญา พรหมใจโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาวกรรมการ
4. นายสง่า แสงเงินชัยโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางอภิญญา ตาสุยะโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
6. นางทัศนีย์ เตชาวงค์โรงเรียนบ้านเหล่าดู่กรรมการ
7. นางแสงเดือน สามภูศรี โรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางวิมลรัตน์ สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางพิสมัย เอี้ยเจริญ โรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางอรญา พรหมใจโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาวกรรมการ
4. นายสง่า แสงเงินชัยโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางอภิญญา ตาสุยะโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
6. นางทัศนีย์ เตชาวงค์โรงเรียนบ้านเหล่าดู่กรรมการ
7. นางแสงเดือน สามภูศรี โรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวิมลรัตน์ สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางพิสมัย เอี้ยเจริญ โรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางอรญา พรหมใจโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาวกรรมการ
4. นายสง่า แสงเงินชัยโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางอภิญญา ตาสุยะโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
6. นางทัศนีย์ เตชาวงค์โรงเรียนบ้านเหล่าดู่กรรมการ
7. นางแสงเดือน สามภูศรี โรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางนันทวัน จันทร์ตรงโรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางสาวสุพัฒนา ยะจอมโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสาวจันศรี วงศ์ศรีใสโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นางกัณหา มูลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางวิภา อาจหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นางเกษร ยอดแก้วโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
7. นางเพ็ญศรี ญาณะเครื่องโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพัฒนา ยะจอมโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
2. นางสาวจันศรี วงศ์ศรีใสโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
3. นางกันหา มูลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางเกษร ยอดแก้วโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ญาณะเครื่องโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
6. นางวิภา อาจหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
7. นางนันทวัน จันทร์ตรงโรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางนันทวัน จันทร์ตรงโรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางสาวสุพัฒนา ยะจอมโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสาวจันศรี วงศ์ศรีใสโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นางกันหา มูลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางเกษร ยอดแก้วโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
6. นางเพ็ญศรี ญาณะเครื่องโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
7. นางวิภา อาจหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสายทอง แบนสุภาโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
2. นางสาวภาวินี กัณฑาซาวโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
3. นางตาบทิพย์ ปรีชานุกูลโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
4. นายขวัญชัย สุรินทร์ศรีโรงเรียนบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
5. นายอำนาจ เรือนมะกอกโรงเรียนบ้านแม่แสมกรรมการ
6. นางพิสมัย ดวงบุรงค์โรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
7. นางจันทร์เพ็ญ งามชื่นโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสายทอง แบนสุภาโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
2. นางสาวภาวินี กัณฑาซาวโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
3. นางตาบทิพย์ ปรีชานุกูลโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
4. นายขวัญชัย สุรินทร์ศรีโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
5. นายอำนาจ เรือนมะกอกโรงเรียนบ้านแม่แสมกรรมการ
6. นางพิสมัย ดวงบุรงค์โรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
7. นางจันทร์เพ็ญ งามชื่นโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสายทอง แบนสุภาโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
2. นางสาวภาวินี กัณฑาซาวโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
3. นางตาบทิพย์ ปรีชานุกูลโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
4. นายขวัญชัย สุรินทร์ศรีโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
5. นายอำนาจ เรือนมะกอกโรงเรียนบ้านแม่แสมกรรมการ
6. นางพิสมัย ดวงแก้วโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
7. นางจันทร์เพ็ญ งามชื่นโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสุพิศ กรแก้วโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางสุวิมล พุ่มอิ่มโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางรติมัย โยธาคำมีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางเบญจวรรณ จอมงามโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นางลำดวน บุญปกโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นางพิชญา หล้าเป็งโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
7. นางอัมพร สตรองโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายมนตรี ทองอรุณศรีโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สิริกรเกษมโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ มาปินตาโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางลัดดา อรินแจ้โรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นางมณเฑียร อินทร์ชัยโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
6. นางพัชนี อินต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
7. นางวาโย มณีวรรณโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ทองอรุณศรีโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สิริกรเกษมโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ มาปินตาโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางลัดดา อรินแจ้โรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นางมณเฑียร อินทร์ชัยโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
6. นางพัชนี อินต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสายสุณี จันดาโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
2. นางวริยา มั่งเจริญโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
3. นางเรณู แซ่คูโรงเรียนบ้านลี้กรรมการ
4. นางอัมพิน อุดดงโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสายสุณี จันดาโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
2. นางวริยา มั่งเจริญโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
3. นางเรณู แซ่คูโรงเรียนบ้านลี้กรรมการ
4. นางอัมพิน อุดดงโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสายสุณี จันดาโรงเรียนผาลาดกรรมการ
2. นางวริยา มั่งเจริญโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
3. นางเรณู แซ่คูโรงเรียนบ้านลี้กรรมการ
4. นางอัมพิน อุดดงโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสาวพรไพรินทร์ ติม้าโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นางประกายคำ มโนแก้วโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
3. นางลดาวัลย์ วงศ์เยาว์โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางลำเจียก ยศชัยโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ นันตาดีโรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
6. นายเอกชัย อุตมะโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
7. นางดวงเดือน อุปการะ โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางรัชฎา โอดนันต์โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวชัญญานี ขัดทาโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายสมบัติ ฉางกันทาโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางทรายแก้ว พงศ์ศิริวาณิชย์โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางวรรณพร สิทธิตันโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางน้ำฝน กันทะอัศวะโรงเรียนบ้านผาต้ายกรรมการ
4. นางสาวดาราวรรณ ยะเวียงโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นางสาวศรีวรรณ สุนทรสัตถาพรโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
6. นางสุมณฑา มณีขัติย์โรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายชูชัย กุมพานิชย์โรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี มูลย่องโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนิต เพชรวิสูตรโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสายพิณ ใจยวนโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
2. นางสาวศิลาทิพย์ คำใจโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
3. นายสุวิชา เมืองมูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
4. นางทันทิมา ณ ลำพูนโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุทิตย์ อนุวงค์โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
2. นางลำดวน วงศ์ฝั้นโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ ไชยองการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวฤทัย นุ่นอาระโรงเรียนบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
2. นายจำรัส สิทธิตันโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
3. นางสาวอรพิน ขาหอมโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางกาญจนา พายุมั่งโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
5. นางสมจิต ไชยเชษฐโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นางอัจฉรา เชียงหล้าโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
7. นางสาวจันทร์แสง อุตมะโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายประสพสุข สุวรรณมงคลโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางกนกพร บังคมเนตรโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ สิงห์สุตินโรงเรียนบ้านฮั่วกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ ติ๊บเตปินโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นางนิภาพร บวรบุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
6. นางศรีทร สิทธิสิงห์โรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุทธิโชติ พรมฝายโรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางสุเธียร คำออนโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางสาวสิวาภรณ์ โพธิ์อบโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นายทรงเดช จันทร์ชาติโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นายหยินฝัด แซ่คูโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อกรรมการ
6. นางสาวนัยนา ต๊ะน้อยโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิสา ขานวลโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา อะถานาโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
3. นางบุญยิ่ง เจียระนัยปรีดาโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
4. นางสุขสม ยองจาโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
5. นายทศวรรษ ทุนร่องช้างโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวีระวุฒิ ผาบเมฆโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางลัลธิยา บุตรนุชิต โรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางวาสนา เหลืองอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร สายเครื่องโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางน้ำฝน สีสิงห์โรงเรียนบ้านแม่แสมกรรมการ
2. นายวินัย พรหมอนันต์ โรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
3. นางพรพิมล แก้วภูสีโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
4. นายสุทัศน์ เหมืองทองโรงเรียนจิรพิทยากรรมการ
5. นายพิรุณ เตจ๊ะแก้วโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
6. นางรัตนา จันทร์วงค์โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
7. นางสาวสุธินันท์ แก้วคือโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวนวภรณ์ ปวกพรมมาโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
2. นายถนอม เมืองสุวรรณ์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางภัสชาวรรณ จันทนุปานโรงเรียนบ้านผาต้ายกรรมการ
4. นางสาวภัทราพร ขัดสีโรงเรียนบ้านแม่ป้อกในกรรมการ
5. นางรัตนา ตันตราโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี นะวันโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา คำปาน่านโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางสาววรณัน ใจคำโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพศุตม์ พงษ์พานิชย์โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางกนกพรรณ วรรณ์คำโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
2. นางธิดา พรหมอนันต์ โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
3. นางนราพร พุทธิมาโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นายจตุพล สิงห์สักโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
5. นางรัตนา จอมขันเงินโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
6. นางสมพร ตันวิพงษ์ตระกูลโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายวีระวัตร ผาบเมฆโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นางศิกานต์ สร้อยญาณโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ฝั้นต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอุดมพร ฟองตระกูลโรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายระบิล หล้าภิละโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางกัญญาภัค ชุติปกรณ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
3. นางศรีพร แก้วโขงโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางจีราภรณ์ ทันวันโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางฉัตรหทัย นาหลวงโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นายสุจิโรตถ์ ฟ่องวารินโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ พรมเสนโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ กันทิยะโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
5. นางกัลยาณี คำไทยโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
6. นางยุพาพรรณ์ วงษ์วานโรงเรียนบ้านหล่ายท่ากรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย วรรณใหม่โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางจตุพร โปธาวินโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
3. นางสาวเกศแก้ว ทองอินทร์โรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ ขัดแสนโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายประสิทธิ์ อุฬารวิวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
2. นายวันชัย ผลาฤทธิ์โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
3. นางเรณุกา นันทขว้างโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
4. นายสุวิชา มณีขัติย์โรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
5. นายจรูญ ทองล้วนโรงเรียนบ้านดงสักงามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายภาณุพงศ์ นาคแดงโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นายนิรุตต์ ศรีสง่าโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นายเจริญ โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นายเจษฎา สร้อยญาณ โรงเรียนบ้านหนองเขียดกรรมการ
5. นายบรรจง วงศ์กาแก้วโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสยาม กองคำโรงเรียนบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
2. นายอนุชา อุ่นนันกาศโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางสาวจิรัชญา เตจ๊ะสาโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นายสุภชาติ ไกรพลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
5. นายเซ็น อินต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายไกรวิชญ์ ทาเงินโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นายสมยศ พรหมซาวโรงเรียนบ้านศรีเตี้ยกรรมการ
3. นายประวิทย์ สิขิวัฒน์โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายประสาน ปัญญาคำโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
2. นายวิลาศ แก้วทันใจโรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
3. นายสามารถ สุทะโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอำนวย ศรีบัวนำโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
2. นายตรีเนตร ทิพย์พฤกษ์โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
3. นางทัศนา อุณหนันท์โรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
4. นางไพรวัลย์ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
5. นางนราภรณ์ ภูมาศโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นายณัฎฐ์ วงศ์ยุพลโรงเรียนบ้านห้วยห้างกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอำนวย ศรีบัวนำโรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นายตรีเนตร ทิพย์พฤกษ์โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
3. นางทัศนา อุณหนันท์โรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
4. นางไพรวัลย์ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
5. นางนราภรณ์ ภูมาศโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นายณัฏฐ์ วงศ์ยุพลโรงเรียนบ้านห้วยห้างกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอำนวย ศรีบัวนำโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
2. นายตรีเนตร ทิพย์พฤกษ์โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
3. นางทัศนา อุณหนันท์โรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
4. นางไพรวัลย์ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
5. นางนราภรณ์ ภูมาศโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นายณัฎฐ์ วงศ์ยุพลโรงเรียนบ้านห้วยห้างกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางทัศทรวง ชินพันธ์โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางอัจฉริยา ป๊อกเชื้อโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางสุภาพันธุ์ เตจาโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางพลจานี วังธิยองโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ แจ้งไชยโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
6. นางรำเพียร ทองแท้โรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
7. นางศุทธินี พุฒิพิพัฒน์ชูพงศ์โรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุทธิลักษ์ พุ่มเจริญโรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์กรรมการ
2. นายสุทัศน์ วิญญาณโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
3. นายวรกิจ ทากี้โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ พงษ์เจตสุพรรณโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นายถวิล ยอดแก้วโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
6. นางราตรี คำพรรษาโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
7. นายคาร เรือนฟ้างามโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุทธิลักษ์ พุ่มเจริญโรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์กรรมการ
2. นายสุทัศน์ วิญญาณโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
3. นายวรกิจ ทากี้โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ พงษ์เจตสุพรรณโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นายถวิล ยอดแก้วโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
6. นางราตรี คำพรรษาโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
7. นายคาร เรือนฟ้างามโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสนอง ผาบเมฆโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ชมภูศรีโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสนอง ผาบเมฆโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ชมภูศรีโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายอุดม ยศเมาโรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นายพยุงศักดิ์ ติ๊บกาศโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายธีระทัศน์ มาละอินทร์โรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางธัญญาศิริ วงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ จินดาหลวงโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นางวัชรี ชัยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายบรรจง ปัญญาหลีโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
5. นางแอ้ว เชียงแขกโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นางจันทร์จิรา บุญสุโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางธัญญาศิริ วงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ จินดาหลวงโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นางวัชรี ชัยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายบรรจง ปัญญาหลีโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
5. นางแอ้ว เชียงแขกโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นางจันทร์จิรา บุญสุโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางธัญญาศิริ วงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ จินดาหลวงโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นางวัชรี ชัยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายบรรจง ปัญญาหลีโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
5. นางแอ้ว เชียงแขกโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นางจันทร์จิรา บุญสุโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพิมพา มีสอนโรงเรียนบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
2. นางนงคราญ สุธรรมโรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ปุ๊ดภาษีโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางอรพินทร์ ปารมีโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางพัสดี วิรัชพินทุโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
6. นางโฉมยงค์ ผิวเกลี้ยงโรงเรียนบ้านดงสักงามกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพิมพา มีสอนโรงเรียนบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
2. นางนงคราญ สุธรรมโรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ปุ๊ดภาษีโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางอรพินทร์ ปารมีโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางพัสดี วิรัชพินทุโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
6. นางโฉมยงค์ ผิวเกลี้ยงโรงเรียนบ้านดงสักงามกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพิมพา มีสอนโรงเรียนบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
2. นางนงคราญ สุธรรมโรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ปุ๊ดภาษีโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางอรพินทร์ ปารมีโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางพัสดี วิรัชพินทุโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
6. นางโฉมยงค์ ผิวเกลี้ยงโรงเรียนบ้านดงสักงามกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางสาวประภัสสร สินธุบุญโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
2. นางประกาย โชคชัยโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ ผลาฤทธิ์โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นายชุมพร ขัดทาโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ชัย อนุนิวัฒน์โรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวประภัสสร สินธุบุญโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
2. นางประกาย โชคชัยโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ ผลาฤทธิ์โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นายชุมพร ขัดทาโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ชัย อนุนิวัฒน์โรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ สุทาโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางรัตติยา ทะสุใจโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพงค์ประชา กาสีชาโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
4. นายวิเชษฐ์ กามะแพโรงเรียนบ้านแม่แนตกรรมการ
5. นายจักรกฤช ตันอุตม์โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ สุทาโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางรัตติยา ทะสุใจโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพงค์ประชา กาสีชาโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
4. นายวิเชษฐ์ กามะแพโรงเรียนบ้านแม่แนตกรรมการ
5. นายจักรกฤช ตันอุตน์โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอัครพนธ์ แปงชัยโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นายจรัญ อู่อรุณโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางกุณณิศา บุตรศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
4. นายอาทิตย์ สมชาติโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
5. นางสาวเสาวภา เตอะสกุลโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
6. นายเสนีย์ อินทสระโรงเรียนบ้านหล่ายท่ากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ณ ลำพูนโรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นายเสวย คำไทยโรงเรียนบ้านหนองเขียดกรรมการ
3. นายปฐม ตามูลโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
4. นายสุรชัย พวงทองโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสนิท สงคุ้มโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ นาคนามโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นายสงบ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอารี ศรีสง่าโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นางเหรียญทอง รังสิยารมณ์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
6. นางสังวาลย์ แย้มศรีเกียรติกุลโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
7. นางวงเดือน บุญมาโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวผกามาศ ปัญญาคำโรงเรียนบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน มั่งอุตม์โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
3. นายสุพจน์ รุณผาบโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
4. นายนิรุตติ์ อินต๊ะจันทร์โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางอารี เลิศสุวรรณโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางสาวชาลินี พูลชนะโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นายสมใจ ฮองกุลโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ อรินแจ้โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางสาวจันทร์นิภา ยอดคำโรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์กรรมการ
6. นายถาวร จินะกาศโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
7. นางนิภาพรรณ ใจอุดมโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางอารี เลิศสุวรรณโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางสาวชาลินี พูลชนะโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นายสมใจ ฮองกุลโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ อรินแจ้โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางสาวจันทร์นิภา ยอดคำโรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์กรรมการ
6. นายถาวร จินะกาศโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
7. นางนิภาพรรณ ใจอุดมโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางอารี เลิศสุวรรณโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางสาวชาลินี พูลชนะโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นายสมใจ ฮองกุลโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ อรินแจ้โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางสาวจันทร์นิภา ยอดคำโรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์กรรมการ
6. นายถาวร จินะกาศโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
7. นางนิภาพรรณ ใจอุดมโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเสวก กอบธรรมโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุภารัตน์ ปันทะมาโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางศุภมาศ ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
4. นายอรรณพ ต๊ะศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
5. นายวิจิตร วงศ์ทิพย์โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเสวก กอบธรรมโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภารัตน์ ปันทะมาโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางศุภมาศ ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
4. นายอรรณพ ต๊ะศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
5. นายวิจิตร วงศ์ทิพย์โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเสวก กอบธรรมโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภารัตน์ ปันทะมาโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางศุภมาศ ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
4. นายอรรณพ ต๊ะศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
5. นายวิจิตร วงศ์ทิพย์โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ แก้วมาโรงเรียนบ้านห้วยห้างกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ สิทธิกันโรงเรียนบ้านผาต้ายกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ แก้วมาโรงเรียนบ้านห้วยห้างกรรมการ
2. นายบุญรัตน์ สิทธิกันโรงเรียนบ้านผาต้ายกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายพีรพล จันทวรรณโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ ทองจีน โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
3. นายศิริชัย อ่ำคิดโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นางสาวกัลยา รัตนะโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
5. นางอุทุมพร ทองล้วนโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นางพรทิพย์ อินทรสมพันธ์โรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายพีรพล จันทวรรณโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ ทองจีน โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
3. นายศิริชัย อ่ำคิดโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นางสาวกัลยา รัตนะโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
5. นางอุทุมพร ทองล้วนโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นางพรทิพย์ อินทรสมพันธ์โรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพีรพล จันทวรรณโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ ทองจีน โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
3. นายศิริชัย อ่ำคิดโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นางสาวกัลยา รัตนะโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
5. นางอุทุมพร ทองล้วนโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นางพรทิพย์ อินทรสมพันธ์โรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายไพศาล อ้อมหมื่นโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายสมัคร ไชยสมภารโรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางสาวเอมอร จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ จันทร์ตรงโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางปราณี จอมทันโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ ปุกไชยโยโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
6. นางโสภา ศิริสมบูรณ์โรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายสมัคร ไชยสมภารโรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางสาวเอมอร จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ จันทร์ตรงโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางปราณี จอมทันโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ ปุกไชยโยโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
6. นางโสภา ศิริสมบูรณ์โรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมัคร ไชยสมภารโรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางสาวเอมอร จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ จันทร์ตรงโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางปราณี จอมทันโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ ปุกไชยโยโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
6. นางโสภา ศิริสมบูรณ์โรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเกสร คำไวโยโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเกสร คำไวโยโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเกสร คำไวโยโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเกสร คำไวโยโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเกสร คำไวโยโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเกสร คำภิโลโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสมชาย ชัยอนันตยศโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเกสร คำไวโยโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเกสร คำไวโยโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเกสร คำไวโยโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเกสร คำไวโยโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเกสร คำไวโยโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเกสร คำไวโยโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเกสร คำไวโยโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเกสร คำไวโยโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเกสร คำไวโยโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเกสร คำไวโยโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายสถิตย์ ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางราตรี รัตนพรมโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ กล้าผจญโรงเรียนบ้านฮั่วกรรมการ
4. นางรัญจวน ไชยแสนโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นายเรืองฤทธิ์ พินิจพรรณโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
7. นายอินทร นันต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางราตรี รัตนพรมโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ กล้าผจญโรงเรียนบ้านฮั่วกรรมการ
4. นางรัญจวน ไชยแสนโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นายเรืองฤทธิ์ พินิจพรรณโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
7. นายอินทร นันต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสถิตย์ ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางราตรี รัตนพรมโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ กล้าผจญโรงเรียนบ้านฮั่วกรรมการ
4. นางรัญจวน ไชยแสนโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นายเรืองฤทธิ์ พินิจพรรณโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
7. นายอินทร นันต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางราตรี รัตนพรมโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ กล้าผจญโรงเรียนบ้านฮั่วกรรมการ
4. นางรัญจวน ไชยแสนโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นายเรืองฤทธิ์ พินิจพรรณโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
7. นายอินทร นันต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพงษ์เพชร เพชรล้ำโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางศิริพรรณ ภู่พิทักษ์พงศ์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางศรีออน โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นายชาญชัย ณ น่านโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นายเอกภาพ กาชาติโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นายประพันธ์ งามชื่นโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพงษ์เพชร เพชรล้ำโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางศิริพรรณ ภู่พิทักษ์พงศ์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางศรีออน โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นายชาญชัย ณ น่านโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นายเอกภาพ กาชาติโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นายประพันธ์ งามชื่นโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพงษ์เพชร เพชรล้ำโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางศิริพรรณ ภู่พิทักษ์พงศ์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางศรีออน โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นายชาญชัย ณ น่านโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นายเอกภาพ กาชาติโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นายประพันธ์ งามชื่นโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพงษ์เพชร เพชรล้ำโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางศิริพรรณ ภู่พิทักษ์พงศ์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางศรีออน โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นายชาญชัย ณ น่านโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นายเอกภาพ กาชาติโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นายประพันธ์ งามชื่นโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพงษ์เพชร เพชรล้ำโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางศิริพรรณ ภู่พิทักษ์พงศ์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางศรีออน โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นายชาญชัย ณ น่านโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นายเอกภาพ กาชาติโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นายประพันธ์ งามชื่นโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพงษ์เพชร เพชรล้ำโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางศิริพรรณ ภู่พิทักษ์พงศ์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางศรีออน โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นายชาญชัย ณ น่านโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นายเอกภาพ กาชาติโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นายประพันธ์ งามชื่นโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพงษ์เพชร เพชรล้ำโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางศิริพรรณ ภู่พิทักษ์พงศ์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางศรีออน โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นายชาญชัย ณ น่านโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นายเอกภาพ กาชาติโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นายประพันธ์ งามชื่นโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพงษ์เพชร เพชรล้ำโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางศิริพรรณ ภู่พิทักษ์พงศ์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางศรีออน โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นายชาญชัย ณ น่านโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นายเอกภาพ กาชาติโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นายประพันธ์ งามชื่นโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพงษ์เพชร เพชรล้ำโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางศิริพรรณ ภู่พิทักษ์พงศ์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางศรีออน โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นายชาญชัย ณ น่านโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นายเอกภาพ กาชาติโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นายประพันธ์ งามชื่นโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพงษ์เพชร เพชรล้ำโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางบ้านห้วยแทง ภู่พิทักษ์พงศ์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางศรีออน โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นายชาญชัย ณ น่านโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นายเอกภาพ กาชาติโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นายประพันธ์ งามชื่นโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพงษ์เพชร เพชรล้ำโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางศิริพรรณ ภู่พิทักษ์พงศ์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางศรีออน โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นายชาญชัย ณ น่านโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นายเอกภาพ กาชาติโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นายประพันธ์ งามชื่นโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพงษ์เพชร เพชรล้ำโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางศิริพรรณ ภู่พิทักษ์พงศ์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางศรีออน โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นายชาญชัย ณ น่านโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นายเอกภาพ กาชาติโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นายประพันธ์ งามชื่นโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสถิตย์ ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางราตรี รัตนพรมโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ กล้าผจญโรงเรียนบ้านฮั่วกรรมการ
4. นางรัญจวน ไชยแสนโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นายเรืองฤทธิ์ พินิจพรรณโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
7. นายอินทร นันต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางราตรี รัตนพรมโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ กล้าผจญโรงเรียนบ้านฮั่วกรรมการ
4. นางรัญจวน ไชยแสนโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นายเรืองฤทธิ์ พินิจพรรณโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
7. นายอินทร นันต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางบุญศรี ไชยพรมโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ เทนุรักษ์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางบุญศรี ไชยพรมโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ เทนุรักษ์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางบุญศรี ไชยพรมโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ เทนุรักษ์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ แสงนาโรงเรียนบ้านแม่บอนกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ทองคลี่โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นายณัฐนนท์ ป้องวันโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นางพิกุล ปัญญาคำโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
5. นายณัฐกรณ์ อินตาแก้วโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
6. นางปาริฉัตร อินกองงามโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
7. นายสถาวร มีสอนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ แสงนาโรงเรียนบ้านแม่บอนกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ทองคลี่โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางพัตร์พิมล อนุนิวัฒน์โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางพิกุล ปัญญาคำโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
5. นายณัฐกรณ์ อินตาแก้วโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
6. นางปาริฉัตร อินกองงามโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
7. นายสถาวร มีสอนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ การะเกตุโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นางนงรักษ์ สินเปียงโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
3. นายสันทัด วรรณภิระโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ การะเกตุโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นางนงรักษ์ สินเปียงโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
3. นายสันทัด วรรณภิระโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวรัชนีกร มังสังโรงเรียนแม่กองวะกรรมการ
2. นางสุมาลี บุญต่ายโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
3. นางสาวน้ำอ้อย อิ่นคำโรงเรียนอัยสิริกรรมการ
4. นางพิกุลทอง คำธัญโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางลำจวน อุตสาหปันโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
2. นางอรพิน พงษ์ตุ้ยโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
3. นางภัทราวรรณ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านแม่อีไฮกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางไพรวัลย์ ณ ลำพูนโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ยาวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุมาลี คุ้มเสมโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
4. นางสาวนวลลาวัลย์ ต๊ะลิสังวาลย์โรงเรียนบ้านหล่ายท่ากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางไพรวัลย์ ณ ลำพูนโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ยาวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุมาลี คุ้มเสมโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
4. นางสาวนวลลาวัลย์ ต๊ะลิสังวาลย์โรงเรียนบ้านหล่ายท่ากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุบิน ตาสุยะโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
2. นางสาวเสาวณี กันทาดงโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
3. นายดำรง วงค์ษาปันโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายพฤนท์ รพีกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นายชัชวาล คำวังพฤกษ์โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ ยองจาโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุบิน ตาสุยะโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
2. นางสาวเสาวณี กันทาดงโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
3. นายดำรง วงค์ษาปันโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายพฤนท์ รพีกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นายชัชวาล คำวังพฤกษ์โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ ยองจาโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเทวัญ สุทธิมาลาโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางสาวอนงค์ ต๊ะกัณทาโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสาวสุชาดา นันตาเวียงโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นายวันชัย กองแสงโรงเรียนบ้านแม่แนตกรรมการ
5. นางจุรี พงศ์จันตาโรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
6. นางสาวฐิติกานต์ คำจุมปูโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสุวนีย์ หล่อเนตรโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ จันหนิ้วโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสิรภพ ดอนไชยโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
4. นางสาวศุภนุช ประพิณโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
5. นายสราวุธ สมสุนันท์ครูธุรการโรงเรียนกรรมการ
6. นางกันติชา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้)กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเทวัญ สุทธิมาลาโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางสาวอนงค์ ต๊ะกัณทาโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสาวสุชาดา นันตาเวียงโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นายวันชัย กองแสงโรงเรียนบ้านแม่แนตกรรมการ
5. นางจุรี พงศ์จันตาโรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
6. นางสาวฐิติกานต์ คำจุมปูโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางสงวนศรี ทิพย์บุญราชโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางนภัสสร อุปละกุลโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นางวรรณา โยธาราษฎร์โรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
4. นางกชกร กันตีฟองโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสงวนศรี ทิพย์บุญราชโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางนภัสสร อุปละกุลโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นางวรรณา โยธาราษฎร์โรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
4. นางกชกร กันตีฟองโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางศรีบุตร วงศ์ฝั้นโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นายศฤงคาร นันทะชัยโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
3. นางนภัสสร ศิลปประเสริฐโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
4. นายสงวน ยศใจสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศรีบุตร วงศ์ฝั้นโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นายศฤงคาร นันทะชัยโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
3. นางนภัสสร ศิลปประเสริฐโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
4. นายสงวน ยศใจสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวปราณี เทพรักษาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ ต๊ะเสนาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนงคราญ ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
4. นางสาววรรณธนา คำสุภาโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณี เทพรักษาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ ต๊ะเสนาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนงคราญ ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
4. นางสาววรรณธนา คำสุภาโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายฐปนนท์ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นายอภิชาต บังคมเนตรโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นายต้องเก่ง วรรณห้วยโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ไชยชนะโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
5. นางสาวชนิสรา หนูแก้วโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวชุตินิษฐ์ นราวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
2. นางสุทธิรักษ์ มณีทองโรงเรียนบ้านแม่กองวะกรรมการ
3. นายนรินทร์ คำออนโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
4. นางกัลยา วงศ์ปาลีย์โรงเรียนปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายณรงศักดิ์ อุปะละโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นายพัว ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางศิริพร สิทธิรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นางสาวปิยธันว์ เบญจเทพรัศมีโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา วงศ์ษายะโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมัคร ไชยสมภารโรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางสาวรุ่งธิดา บุญลือโรงเรียนบ้านแม่หว่างกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ อุปนันท์โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ กรรมการ
5. นายภูมิใจ วังคำโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ คำธิยะโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นายอนิรุทธิ์ ธนเรืองสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่หว่างกรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ ยาทองคำโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
4. นางชนิดาภา อัควเวชกุลโรงเรียนอัยสิริกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวิษุวัติ ดวงจินาโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นายประทีป สุ่มสุขโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
3. นางวนิดา ทนุชิตโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
4. นายอำนาจ เบาจิตต์โรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิษุวัติ ดวงจินาโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นายประทีป สุ่มสุขโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
3. นางวนิดา ทนุชิตโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
4. นายอำนาจ เบาจิตต์โรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายฐปนนท์ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นายอภิชาต บังคมเนตรโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นายต้องเก่ง วรรณห้วยโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ไชยชนะโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
5. นางสาวชนิสรา หนูแก้วโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายณรงศักดิ์ อุปะละโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นายพัว ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางศิริพร สิทธิรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นางสาวปิยธันว์ เบญจเทพรัศมีโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา วงศ์ษายะโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวชุตินิษฐ์ นราวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
2. นางสุทธิรักษ์ มณีทองโรงเรียนบ้านแม่กองวะกรรมการ
3. นายนรินทร์ คำออนโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
4. นางกัลยา วงศ์ปาลีย์โรงเรียนปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวชุตินิษฐ์ นราวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
2. นางสุทธิรักษ์ มณีทองโรงเรียนบ้านแม่กองวะกรรมการ
3. นายนรินทร์ คำออนโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
4. นางกัลยา วงศ์ปาลีย์โรงเรียนปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสมโภช ขันทะสินธุ์โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ
2. นายอภิชาติ บังคมเนตรโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นายประทีป สุ่มสุขโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายปริวรรต วังวงศ์โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางอำไพ เนตรผาบโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ บุญธรรมโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
4. นางนิภา จินาติโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหัสนัยน์ สายคำโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ ปั๋นเป็งโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) กรรมการ
7. นายทรงวุฒิ รอดกรุงโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางสาวสายสวาท แซ่ตั้งโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
9. นางพัชรินทร์ พรมคำโรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์กรรมการ
10. นางสาวโสภี ศรีใจต๊ะโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
11. Mr.Andrew ConnerNative Speakerกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายปริวรรต วังวงศ์โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางอำไพ เนตรผาบโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ บุญธรรมโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
4. นางนิภา จินาติโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหัสนัยน์ สายคำโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ ปั๋นเป็งโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) กรรมการ
7. นายทรงวุฒิ รอดกรุงโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางสาวสายสวาท แซ่ตั้งโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
9. นางพัชรินทร์ พรมคำโรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์กรรมการ
10. นางสาวโสภี ศรีใจต๊ะโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
11. Mr.Andrew ConnerNative Speakerกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวสายสวาท แซ่ตั้งโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางนิภา จินาติโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ บุญธรรมโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
4. นางสาวโสภี ศรีใจต๊ะโรงเรียนบ้านปวงคำกรรมการ
5. นายปริวรรต วังวงศ์โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
6. นางอำไพ เนตรผาบ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหัสนัยน์ สายคำโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
8. นางรัตนาภรณ์ ปั๋นเป็งโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) กรรมการ
9. นายทรงวุฒิ รอดกรุงโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
10. นางพัชรินทร์ พรมคำโรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์กรรมการ
11. Mr.Andrew ConnerNative Speakerกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวแก้วตา ยศอิโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
2. นายสุทธิศักดิ์ เจริญกุลโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
3. นางรินจง ไชยห้วยห้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
4. นางรวีโรจน์ พรมเศษโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
5. นางสนธยา หล้าเต็นโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
6. นางสาวมัณทนา เสมอจิตต์โรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
7. นางสุพรรณ์ ตาสุยะโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
8. นางสาวธัญญาภรณ์ เขื่อนมณีโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
9. นางสาวณัฐวรรณ สายฟ้าแลบโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
10. นายชนะชัย เหลืองอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
11. นางสาวจิราภรณ์ กันทะทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายสุทธิศักดิ์ เจริญกุลโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ กันทะทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
3. นางรวีโรจน์ พรมเศษโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
4. นางสาวแก้วตา ยศอิโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
5. นางรินจง ไชยห้วยห้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
6. นางสนธยา หล้าเต็นโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
7. นางสาวมัณทนา เสมอจิตต์โรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
8. นางสุพรรณ์ ตาสุยะโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
9. นางสาวธัญญาภรณ์ เขื่อนมณีโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
10. นายชนะชัย เหลืองอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
11. นางสาวณัฐวรรณ สายฟ้าแลบโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวแก้วตา ยศอิโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
2. นางสาวณัฐวรรณ สายฟ้าแลบโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
3. นางสนธยา หล้าเต็นโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
4. นางสุพรรณ์ ตาสุยะโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
5. นายสุทธิศักดิ์ เจริญกุลโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
6. นางรินจง ไชยห้วยห้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
7. นางรวีโรจน์ พรมเศษโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
8. นางสาวมัณทนา เสมอจิตต์โรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
9. นางสาวธัญญาภรณ์ เขื่อนมณีโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
10. นายชนะชัย เหลืองอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
11. นางสาวจิราภรณ์ กันทะทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายศุภสิทธิ์ พงศ์ศิริวาณิชย์โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นายพิบูลย์ เสนยองโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นายยงยุทธ อุตขาโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ สุยะระโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีมงคล วงศ์ฝั้นโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
7. นายชาตรี นามคุณโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
8. นายสัญญา ดวงแก้วโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
9. นางราตรี แนบสนิทธรรมโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
10. นางพรรณี เพชรล้ำโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายศุภสิทธิ์ พงศ์ศิริวาณิชย์โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นายพิบูลย์ เสนยองโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีมงคล วงศ์ฝั้นโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
5. นายชาตรี นามคุณโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ สุยะระโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อกรรมการ
7. นายยงยุทธ อุตขาโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
8. นายสัญญา ดวงแก้วโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
9. นางราตรี แนบสนิทธรรมโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
10. นางพรรณี เพชรล้ำโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางปราณี ชัยห้วยห้าโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
2. นายสุเธียร โกกาธรรมโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวกมลรัตน์ ตามาโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
4. นางสุพพตา ยองจาโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
5. นางเบญจมาภรณ์ คำแปงโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
6. นางผุสดีภรณ์ กุมาพันธ์โรงเรียนบ้านแม่อีไฮกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางรัตติพร ใหม่ทองดีโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
2. นางจันทร์ศิริ จอมทันโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
3. นางสาวแสงจันทร์ เผ่าพิทักษ์มุนีโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางขนิษฐา บูรณ์สิริจรุงรัฐโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
5. นางสาวเฉลียว จิตต์นานโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
6. นายอำนวยศิลป์ บัวตูมโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
7. นางสาวเกษสุรางค์ เทพศักดิ์โรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางพัทธยา สานตาโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางพลับพลึง จุ้มคำมูลโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมินตรา ธิจูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพัตรา แสงเรือนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
2. MissTang huameiโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางตวงพร คงเมืองโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ขันทองโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
3. นางสาวมยุรี ปิ๊กต๊ะตองโรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์กรรมการ
4. นางสาวปณิตา กรุงมณีโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
5. นางวัชรีย์ ทิพวรรณโรงเรียนบ้านเหล่าดู่กรรมการ
6. นางสาวดวงสมร เลิศอนันต์โรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
7. นายกฤษฎา อุประโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรี ปิ๊กต๊ะตองโรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์กรรมการ
2. นางสาวปณิดา กรุงมณีโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ขันทองโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
4. นางวัชรีย์ ทิพวรรณโรงเรียนบ้านเหล่าดู่กรรมการ
5. นางสาวดวงสมร เลิศอนันต์โรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
6. นางตวงพร คงเมืองโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
7. นายกฤษฎา อุประโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ แสงนาโรงเรียนบ้านแม่บอนกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ มณีทองโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
3. นายจรูญ สมดีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางโนรี อดออมโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ อุดดงโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
6. นางสมจิตร ทองหล่ำโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเกษม เรือนอินทร์โรงเรียนไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นายสุทัศน์ มณีทอง โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
3. นายบุญเขียน เตจาโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายศักดิ์ ณ ลำพูนโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นายรังสรรค์ สิทธิตันโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
6. นายชูชีพ พันธุ์ศรีโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายทวีชัย อัมพุธโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นายสมโชค เวศน์วิวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายณรงค์ ปาละปินโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสังวรณ์ รังน้อยโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
2. นายแสวง ลิ้นฤาษีโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นายสิทธิชัย แก้วคำปันโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายมนัส นันทะจันทร์โรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพิกุล หอเจริญโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
2. นางสาวประทิน มณีขัติย์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสร้อยหงษ์ สมศรีโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นายสุวัตร์ พร้อมสุภาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
5. นางยุรี ปาอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพิกุล หอเจริญโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
2. นางสาวประทิน มณีขัติย์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสร้อยหงษ์ สมศรีโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นายสุวัตร์ พร้อมสุภาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
5. นายยุรี ปาอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางพชรวรรณ ศรีวิกุลโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางสุนันท์ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงสักงามกรรมการ
3. นางสาวอินธิรา ยาสมุทรโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพชรวรรณ ศรีวิกุลโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางสุนันท์ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านดงสักงามกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายสุขคำ ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
2. นางสาวแสงจันทร์ เผ่าพิทักษ์มุนีโรงเรียนบ้านฮั่วกรรมการ
3. นางดอกไม้ ทองชัยโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
4. นางชนิดาภา ไชยชนะ โรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
5. นางสุพิชฌาย์ พรมอ่อนโรงเรียนอัยสิริกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายสุขคำ ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
2. นางสาวแสงจันทร์ เผ่าพิทักษ์มุนีโรงเรียนบ้านฮั่วกรรมการ
3. นางดอกไม้ ทองชัยโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
4. นางชนิดาภา ไชยชนะ โรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
5. นางสุพิชฌาย์ พรมอ่อนโรงเรียนอัยสิริกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางธัญลักษณ์ ผาบเมฆโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางจันทรา ปัญโญกลางโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางถิรนันท์ พิมพ์กะภีร์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นางวนิดา พรมฝายโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
5. นายศรชัย สมปานโรงเรียนอัยสิริกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางธัญลักษณ์ ผาบเมฆโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางจันทรา ปัญโญกลางโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางถิรนันท์ พิมพ์กะภีร์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นางวนิดา พรมฝายโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
5. นายศรชัย สมปานโรงเรียนอัยสิริกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายวินัย พิมพาโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ จิตนารินทร์โรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางทิพา ดุงสูงเนินโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุพิชฌาย์ พรมอ่อนโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
5. นางบัวเรียม โสภาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายวินัย พิมพาโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ จิตนารินทร์โรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางทิพา บุญสูงเนินโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางบัวเรียม โสภาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
5. นางสุพิชฌาย์ พรมอ่อนโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
6. นางทิพา ดุงสูงเนินโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายไชยวัฒน์ อกตันโรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางสาวจุรีย์ อมาตยกุลโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นายอดิเรก อุดแจ่มโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ เตชะสุขครูธุรการตำบลหนองยวง (ลูกจ้าง สพป.)กรรมการ
5. นางพรรณี วรรณสุวงศ์โรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นางไพรศรี แสนหาญโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายไชยวัฒน์ อกตันโรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางสาวจุรีย์ อมาตยกุลโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นายอดิเรก บุญแจ่มโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ เตชะสุขครูธุรการตำบลหนองยวง (ลูกจ้าง สพป.)กรรมการ
5. นางพรรณี วรรณสุวงศ์โรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางศรีมัย รัตนประทุมโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นางโสภา ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง อวฤทธิ์โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางมาลินี กุลจันทร์โรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นางอรอุมา อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่แนตกรรมการ
6. นางบัวเถา วิญญาณโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
7. นางรินทร์ลดา มีสอนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางธนารัตน์ นันตาโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางอัมพร ยะปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ แสนกันธิโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นางยุวฎี เตจ๊ะโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นางแสงเดือน เชียรกิจสุนทรโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
6. นางสาวพัณธิดา ปูแดงโรงเรียนสุทธิวงศ์ศึกษากรรมการ
7. นางสุพรรณ เมาคำลีโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางวรัญญา สุยะดุกโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางศิรินันท์ คำลือโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ สุทธิรักษาบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสุรภี จิตนารินทร์โรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
5. นางเสาวรีย์ สถาผลโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
6. นางบุปผา ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
7. นางสาวิตรี เบาจิตต์โรงเรียนบ้านบวก( อภิชัยราษฎร์นฤมิต )กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกัญญาณัฐ คำสุวัตร์โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางศศิพิมพ์ พรธนโชติโรงเรียนบ้านนาเลียงกรรมการ
3. นางลัดดา คำปุกโรงเรียนบ้านศรีเตี้ยกรรมการ
4. นางอัญชลี มาใหม่โรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
5. นางกัลยา มหาพรหมโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ ธรรมดาโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
7. นายจตุพร เหมือนฟูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางกัญญาณัฐ คำสุวัตร์โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางศศิพิมพ์ พรธนโชติโรงเรียนบ้านนาเลียงกรรมการ
3. นางลัดดา คำปุกโรงเรียนบ้านศรีเตี้ยกรรมการ
4. นางอัญชลี มาใหม่โรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
5. นางกัลยา มหาพรหมโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ ธรรมดาโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
7. นายจตุพร เหมือนฟูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกัญญาณัฐ คำสุวัตร์โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางศศิพิมพ์ พรธนโชติโรงเรียนบ้านนาเลียงกรรมการ
3. นางลัดดา คำปุกโรงเรียนบ้านศรีเตี้ยกรรมการ
4. นางอัญชลี มาใหม่โรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
5. นางกัลยา มหาพรหมโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ ธรรมดาโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
7. นายจตุพร เหมือนฟูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกัญญาณัฐ คำสุวัตร์โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางศศิพิมพ์ พรธนโชติโรงเรียนบ้านนาเลียงกรรมการ
3. นางลัดดา คำปุกโรงเรียนบ้านศรีเตี้ยกรรมการ
4. นางอัญชลี มาใหม่โรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
5. นางกัลยา มหาพรหมโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ ธรรมดาโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
7. นายจตุพร เหมือนฟูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมศรี สมร่างโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นางสาวอริญรดา มุดทุงโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญผกา จีนมัชยาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางคณิตา ณ น่านโรงเรียนบ้านหนองเขียดกรรมการ
5. นางยุวรี ประทีปยุวพัฒน์โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
6. นางอินทิรา หาลุคำจาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมศรี สมร่างโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นางสาวอริญรดา มุดทุงโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางสาวเพ็นผกา จีนมัชยาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางคณิตา ณ น่านโรงเรียนบ้านหนองเขียดกรรมการ
5. นางยุวรี ประทีปยุวพัฒน์โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
6. นางอินทิรา หาลุคำจาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมศรี สมร่างโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นางสาวอริญรดา มุดทุงโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญผกา จีนมัชยาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางคณิตา ณ น่านโรงเรียนบ้านหนองเขียดกรรมการ
5. นางยุวรี ประทีปยุวพัฒน์โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
6. นางอินทิรา หาลุคำจาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล หอเจริญโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
2. นางสาวประทิน มณีขัติย์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสร้อยหงษ์ สมศรีโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางยุรี ปาอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
5. นายสุวัตร์ พร้อมสุภาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพิกุล หอเจริญโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
2. นางสาวประทิน มณีขัติย์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสร้อยหงษ์ สมศรีโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางยุรี ปาอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
5. นายสุวัตร์ พร้อมสุภาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวโสภิตรา พรหมใจโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางยุพิน ฉางกันทาโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ สุรินทร์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
4. นางสุพิน ชัยวงค์โรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรพินท์ สุขโสมโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางสาวพรรนิดา ไชยวงศ์ษาโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวโสภิตรา พรหมใจโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางยุพิน ฉางกันทาโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ สุรินทร์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
4. นางสุพิน ชัยวงค์โรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอรพินท์ สุขโสมโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางสาวพรรนิดา ไชยวงศ์ษาโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวคนิดา หมื่นจำปาโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
2. นางสาวปิยนันท์ จินดาหลวงโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางฤทัยรัตน์ แสนเถินโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นางวิไล อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิมพา มีสอนโรงเรียนบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
2. นางนงคราญ สุธรรมโรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ปุ๊ดภาษีโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางอรพินทร์ ปารมีโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางพัสดี วิรัชพินทุโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
6. นางโฉมยงค์ ผิวเกลี้ยงโรงเรียนบ้านดงสักงามกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิมพา มีสอนโรงเรียนบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
2. นางนงคราญ สุธรรมโรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ปุ๊ดภาษีโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางอรพินทร์ ปารมีโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางพัสดี วิรัชพินทุโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
6. นางโฉมยงค์ ผิวเกลี้ยงโรงเรียนบ้านดงสักงามกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเกรียงศักดิ์ สุทาโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางรัตติยา ทะสุใจโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพงค์ประชา กาสีชาโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
4. นายวิเชษฐ์ กามะแพโรงเรียนบ้านแม่แนตกรรมการ
5. นางจักรกฤช ตันอุตน์โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายอิสระ มาโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์กรรมการ
2. นายเสวก กอบธรรมโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภารัตน์ ปันทะมาโรงเรียนบ้านแม่หว่างกรรมการ
4. นางศุภมาศ ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ ประกอบกิจโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
6. นายอรรณพ ต๊ะศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
7. นายวิจิตร วงศ์ทิพย์โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอิสระ มาโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์กรรมการ
2. นายเสวก กอบธรรมโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภารัตน์ ปันทะมาโรงเรียนบ้านแม่หว่างกรรมการ
4. นางศุภมาศ ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ ประกอบกิจโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
6. นายอรรณพ ต๊ะศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
7. นายวิจิตร วงศ์ทิพย์โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอิสระ มาโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์กรรมการ
2. นายเสวก กอบธรรมโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภารัตน์ ปันทะมาโรงเรียนบ้านแม่หว่างกรรมการ
4. นางศุภมาศ ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ ประกอบกิจโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
6. นายอรรณพ ต๊ะศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
7. นายวิจิตร วงศ์ทิพย์โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอิสระ มาโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์กรรมการ
2. นายเสวก กอบธรรมโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภารัตน์ ปันทะมาโรงเรียบ้านแม่หว่างกรรมการ
4. นางศุภมาศ ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ ประกอบกิจโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
6. นายอรรณพ ต๊ะศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
7. นายวิจิตร วงศ์ทิพย์โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอิสระ มาโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์กรรมการ
2. นายเสวก กอบธรรมโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภารัตน์ ปันทะมาโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางศุภมาศ ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ ประกอบกิจโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
6. นายอรรณพ ต๊ะศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
7. นายวิจิตร วงศ์ทิพย์โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอิสระ มาโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์กรรมการ
2. นายเสวก กอบธรรมโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภารัตน์ ปันทะมาโรงเรียนบ้านแม่หว่างกรรมการ
4. นางศุภมาศ ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ ประกอบกิจโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
6. นายอรรณพ ต๊ะศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
7. นายวิจิตร วงศ์ทิพย์โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอิสระ มาโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์กรรมการ
2. นายเสวก กอบธรรมโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภารัตน์ ปันทะมาโรงเรียนบ้านแม่หว่างกรรมการ
4. นางศุภมาศ ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ ประกอบกิจโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
6. นายอรรณพ ต๊ะศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
7. นายวิจิตร วงศ์ทิพย์โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางบุญศรี ไชยพรมโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ เทนุรักษ์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสถิตย์ ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางราตรี รัตนพรมโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ กล้าผจญโรงเรียนบ้านฮั่วกรรมการ
4. นางรัญจวน ไชยแสนโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นายเรืองฤทธิ์ พินิจพรรณโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
7. นายอินทร นันต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสถิตย์ ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางราตรี รัตนพรมโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ กล้าผจญโรงเรียนบ้านฮั่วกรรมการ
4. นางรัญจวน ไชยแสนโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นายเรืองฤทธิ์ พินิจพรรณโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
7. นายอินทร นันต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสถิตย์ ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางราตรี รัตนพรมโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ กล้าผจญโรงเรียนบ้านฮั่วกรรมการ
4. นางรัญจวน ไชยแสนโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นายเรืองฤทธิ์ พินิจพรรณโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
7. นายอินทร นันต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสถิตย์ ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางราตรี รัตนพรมโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ กล้าผจญโรงเรียนบ้านฮั่วกรรมการ
4. นางรัญจวน ไชยแสนโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นายเรืองฤทธิ์ พินิจพรรณโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
7. นายอินทร นันต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางบุญศรี ไชยพรมโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ เทนุรักษ์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางบุญศรี ไชยพรมโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ เทนุรักษ์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศรีบุตร วงศ์ฝั้นโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นายศฤงคาร นันทะชัยโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
3. นายสงวน ยศใจสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์กรรมการ
4. นางนภัสสร ศิลปประเสริฐโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศรีบุตร วงศ์ฝั้นโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นายศฤงคาร นันทะชัยโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
3. นายสงวน ยศใจสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์กรรมการ
4. นางนภัสสร ศิลปประเสริฐโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปราณี เทพรักษาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ ต๊ะเสนาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางนงคราญ ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
4. นางสาววรรณธนา คำสุภาโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุทธินันท์ ยะสินธ์โรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางสาวสินจัย คำมาตาโรงเรียนหนองมะล้อห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางลัดดา บุญสูงโรงเรียนบ้านแม่อีไฮกรรมการ
4. นางกัลยา คำภิโลโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
5. นายศุภณัฏฐ์ ชโลธรล้ำเลิศโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
6. นางสายหยุด กันทะวงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุทธินันท์ ยะสินธ์โรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางสาวสินจัย คำมาตาโรงเรียนหนองมะล้อห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นายศุภณัฏฐ์ ชโลธรล้ำเลิศโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
4. นางลัดดา บุญสูงโรงเรียนบ้านแม่อีไฮกรรมการ
5. นางกัลยา คำภิโลโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
6. นางสายหยุด กันทะวงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทธินันท์ ยะสินธ์โรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางสาวสินจัย คำมาตาโรงเรียนหนองมะล้อห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางลัดดา บุญสูงโรงเรียนบ้านแม่อีไฮกรรมการ
4. นางกัลยา คำภิโลโรงเรียนหนองมะล้อห้วยทรายขาวกรรมการ
5. นางสายหยุด กันทะวงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทธินันท์ ยะสินธ์โรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางสาวสินจัย คำมาตาโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางลัดดา บุญสูงโรงเรียนบ้านแม่อีไฮกรรมการ
4. นางกัลยา คำภิโลโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
5. นายศุภณัฏฐ์ ชโลธรล้ำเลิศโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
6. นางสายหยุด กันทะวงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปราณี เทพรักษาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ ต๊ะเสนาโรงเรียนบ้านห้วยต้มกรรมการ
3. นางนงคราญ ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
4. นางสาววรรณธนา คำสุภาโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมัคร ไชยสมภารโรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางสาวรุ่งธิดา บุญลือโรงเรียนบ้านแม่หว่างกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ อุปนันท์โรงเรียนบ้านเหล่าดู่กรรมการ
5. นายภูมิใจ วังคำโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมัคร ไชยสมภารโรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางสาวรุ่งธิดา บุญลือโรงเรียนบ้านแม่หว่างกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ อุปนันท์โรงเรียนบ้านเหล่าดู่กรรมการ
5. นายภูมิใจ วังคำโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุบิน ตาสุยะโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
2. นางสาวเสาวณี กันทาดงโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
3. นายดำรง วงค์ษาปันโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายพฤนท์ รพีกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นายชัชวาล คำวังพฤกษ์โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ ยองจาโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเสาวณี กันทาดงโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
2. นายดำรง วงค์ษาปันโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายพฤนท์ รพีกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นายชัชวาล คำวังพฤกษ์โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ยองจาโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
6. นายสุบิน ตาสุยะโรงเรียนบ้านบวกกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพงษ์เพชร เพชรล้ำโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวเสาวณี กันทาดงโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
3. นายดำรง วงค์ษาปันโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายพฤนท์ รพีกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นายสุบิน ตาสุยะโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
6. นายสันทัด วรรณภิระโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ ยองจาโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเสาวณี กันทาดงโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
2. นายดำรง วงค์ษาปันโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายพฤนท์ รพีกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นายสุบิน ตาสุยะโรงเรียนบ้านบวกกรรมการ
5. นายสันทัด วรรณภิระโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ ยองจาโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]