หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ณ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 กันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายวิทยา ปาอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายวสันต์ อินทร์กลั่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นางสมจินตนา เกียรติพิริยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายนิคม สมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายชาลี ตังเยาว์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางอมรา อนุวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
10 นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงาน  
11 นายกฤษดา รัตนพรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
12 นายอภิชัย ใจสุยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง คณะกรรมการดำเนินงาน  
13 นายวุฒิไกร ชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแดง คณะกรรมการดำเนินงาน  
14 นายวิศัลย์ สุทธิมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
15 นายธนายุทธ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปวง คณะกรรมการดำเนินงาน  
16 นายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย คณะกรรมการดำเนินงาน  
17 นายประคอง พิไรแสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้สลี คณะกรรมการดำเนินงาน  
18 นายชวลิต สร้างโศรก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยห้าง คณะกรรมการดำเนินงาน  
19 นายวีระชน จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
20 นายจีระพล สิทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปันเดง คณะกรรมการดำเนินงาน  
21 นายสาคร สมคำหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมูล คณะกรรมการดำเนินงาน  
22 นายเวชยันต์ นันทมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่ คณะกรรมการดำเนินงาน  
23 นางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง คณะกรรมการดำเนินงาน  
24 นางจรูญ ใจสุยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลัก คณะกรรมการดำเนินงาน  
25 นายณรงค์ฤทธิ์ สมศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง คณะกรรมการดำเนินงาน  
26 นายเด็ดดวง ชมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่บอน คณะกรรมการดำเนินงาน  
27 นายนิติธร วรรณมะกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปิง คณะกรรมการดำเนินงาน  
28 นางสาวโสภิณ ต๊ะอุ่น ครูโรงเรียนบ้านบ้านแม่แสม คณะกรรมการดำเนินงาน  
29 นายธนกร คำเฟื่องฟู นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
30 นางชลลดา สะอาดวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
31 นางพิมดาว อุดวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
32 นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
33 นางอมรา อนุวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
34 นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงาน  
35 นายมานพ วงค์เศษ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง คณะกรรมการดำเนินงาน  
36 นางสังวาลย์ วังแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนุปกรณ์  
37 นายจีระพล สิทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปันเดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนุปกรณ์  
38 นายชัชวาลย์ คำวังพฤกษ์ ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนุปกรณ์  
39 นายประสิทธิ์ คำหล้า ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนุปกรณ์  
40 นายดนุพล วงศ์พนัสสัก ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนุปกรณ์  
41 นายณรงค์ฤทธิ์ สมศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
42 นายศราวุฒิ ปัญญา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
43 นายอำนาจ เรือนมะกอก ครูโรงเรียนบ้านแม่แสม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
44 นายเกษม เรือนอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
45 นางรัชฎา โอดนันท์ ครูโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
46 นางกชกร กันตีฟอง ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
47 นายจตุพร เหมือนฟู ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
48 นางชลลดา สะอาดวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
49 นายธนากร อาทะเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
50 นางพรรณวลี มณีเกี๋ยง นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
51 นางอมรา อนุวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
52 นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
53 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
54 นางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
55 นางณัฐกา ศรีคำ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
56 นางสาวเบญจวรรณ ไชยองค์การ ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
57 นางสาวกัญญา เชียงตา ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
58 นางสาวนฤมล ญาวิราช ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
59 นางสาววราภรณ์ ทาวี ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
60 นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
61 นายเกียรติศักดิ์ ชมพูกา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
62 นางสุกันดา สารแสง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
63 นางอมรา อนุวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
64 นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
65 นางจารุณีย์ กองตองกาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
66 นางสาววรรณภา อินทะนันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
67 นางสาวสุกานดา เทเสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
68 นางชลธิชา วงศ์ฝั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
69 นางสาวนฤมล ชมภูแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
70 นายกฤษดา รัตนพรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
71 นายวรวุฒิ รัตนพรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
72 นางอมรา อนุวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ลงทะเบียนและประมวลผลกลาง  
73 นายธนกร คำเฟื่องฟู นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ลงทะเบียนและประมวลผลกลาง  
74 นางชลลดา สะอาดวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ลงทะเบียนและประมวลผลกลาง  
75 นางสาวเจตนา แก้วทิพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ลงทะเบียนและประมวลผลกลาง  
76 นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ลงทะเบียนและประมวลผลกลาง  
77 นายเกียรติศักดิ์ ชมภูกา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ลงทะเบียนและประมวลผลกลาง  
78 นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ลงทะเบียนและประมวลผลกลาง  
79 นางจารุณีย์ กองตองกาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ลงทะเบียนและประมวลผลกลาง  
80 นางสาววรรณภา อินทะนันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ลงทะเบียนและประมวลผลกลาง  
81 นางสาวสุกานดา เทเสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ลงทะเบียนและประมวลผลกลาง  
82 นายกฤษดา รัตนพรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ลงทะเบียนและประมวลผลกลาง  
83 นายนิคม สมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
84 นางแสงหล้า ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
85 นางอำพัน คาดคำฟู นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
86 นางสาวสุพิชญา ไชยเมืองดี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
87 นางสาวจันทร์เทพ จันทร์ต๊ะพงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
88 นางพัชรินทร์ วงศ์ไชย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
89 นางสาวโสภิณ ต๊ะอุ่น ครูโรงเรียนบ้านแม่แสม คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาระดับปฐมวัย  
90 นางนันทนา สร้างโศรก ครูโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาระดับปฐมวัย  
91 นางสาวนลินี สายสูง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาระดับปฐมวัย  
92 นางสุดาพร มะโนธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาระดับปฐมวัย  
93 นางสาวดวงเดือน มูลกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาระดับปฐมวัย  
94 นางสาววรรณภา อินทะนันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาระดับปฐมวัย  
95 นางจรูญ ใจสุยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลัก คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
96 นายเวชยันต์ นันทมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
97 นายศราวุฒิ ปัญญา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
98 นางสุพิศ กรแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดอนมูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
99 นางสาวนลินี สายสูง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
100 นางพิชญา หล้าเป็ง ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
101 นายจตุพร เหมือนฟู ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
102 นางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
103 นางสาวดวงเดือน มูลกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
104 นางกรัณฑา อัมพุธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
105 นางชลธิชา วงศ์ฝั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
106 นายธนายุทธ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปวง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
107 นางลมัย คำภีระ ครูโรงเรียนบ้านปวง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
108 นายอำนวยศิลป์ บัวตูม ครูโรงเรียนบ้านหนองหลัก คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
109 นางรุ่งนภา ใจจอมกุล ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
110 นายศาสตราพิพัฒณ์ ศิริภานุกุล ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
111 นางสาวปวรวรรณ ทาวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนห้วยไร่ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
112 นางนงคราญ เสนสุภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
113 นางสุกัญญา เชื้ออินต๊ะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
114 นางสาวสุกานดา เทเสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
115 นายวิศัลย์ สุทธิมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
116 นางสุทธินันท์ ยะสินธ์ ครูโรงเรียนบ้านไม้สลี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
117 นางชนกนันท์ ทะนานแก้ว ครูโรงเรียนบ้านปวง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
118 นางชนกนันท์ ทะนานแก้ว ครูโรงเรียนบ้านปวง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
119 นางสาวอัญชลี คุ้มปากพิง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
120 นางสาวสุชาดา พุทธเดชากุล ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
121 นางสาวนภาไลย์ ต๊ะเสาร์ ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
122 นายประกาศ สายทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
123 นางสาวดารัณ หม่องกี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
124 นางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
125 นายวรวุฒิ รัตนพรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
126 นายประคอง พิไรแสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้สลี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
127 นางสายพิณ ใจยวน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
128 นางธัญลักษณ์ ผาบเมฆ ครูโรงเรียนบ้านห้วยไร่ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
129 นางสาวไพรินทร์ ติม้า ครูโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
130 นางสาวสาวิตรี มูลย่อง ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
131 นางสาวเบญจวรรณ ไชยองการ ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
132 นางสาวฉันทนา วงศ์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
133 นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
134 นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
135 นายธนากร อาทะเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
136 นางจารุณีย์ กองตองกาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
137 นายสาคร สมคำหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
138 นายวีระชน สิทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยงูสิงห์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
139 นางกัญญาณัฐ คำสุวัตร์ ครูโรงเรียนบ้านดง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
140 นายณัฐ วงค์ยุคล ครูโรงเรียนบ้านห้วยห้าง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
141 นางสาวนพมาศ ศิลาพงษ์ ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
142 นายปิติพงษ์ ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
143 นายวีรยุทธ แย้มศรีเกียรติกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
144 นางสุดาพร มะโนธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
145 นางสาวนฤมล ชมภูแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
146 นายวุฒิไกร ไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแดง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
147 นายเกียงติศักดิ์ สุทา ครูโรงเรียนบ้านดอนมูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
148 นายสุพจน์ ณ ลำพูน ครูโรงเรียนบ้านห้วยปิง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
149 นายปิยฉัตร ไชยแก้ว โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
150 นายดนุพล วงศ์พนัสสัก ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
151 นางสาวอรพิน วงค์ฝั้น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหลัก คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
152 นางสาวดารัณ หม่องกี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
153 นางจารุณีย์ กองตองกาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
154 นายจีระพล สิทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปันเดง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
155 นายนิติธร วรรณมะกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปิง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
156 นายมานพ วงศ์เศษ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
157 นางสาวทิพวรรณ ชัยสมภาร ครูโรงเรียนบ้านโป่งแดง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
158 นายสมโภช ขันทะสินธุ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
159 นายเกรียงไกร วุฒิรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
160 นายณรงค์ศักดิ์ อุปะละ ครูโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
161 นายธวัชชัย นันทะชัย ครูโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
162 นายวีระพล เตชะนา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโป่งแดง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
163 นางกชกร กันตีฟอง ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
164 นายประสิทธิ์ คำหล้า ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
165 นางชุลีกร ใหม่เขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
166 นางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
167 นางสุกันดา สารแสง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
168 นายเกียรติศักดิ์ ชมภูกา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
169 นายชวลิต สร้างโศรก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยห้าง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
170 นายเด็ดดวง ชมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปวง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
171 นายสัมพันธ์ แก้วมา ครูโรงเรียนบ้านห้วยห้าง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
172 นายสมัคร ไชยสมภาร ครูโรงเรียนบ้านห้วยปิง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
173 นายนิวุฒิ สีวิจี๋ ครูโรงเรียนบ้านห้วยปิง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
174 นายจเรรักษ์ ศรีนามโหน่ง ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
175 นางสาวนาตยา มะโนแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสามัคคี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
176 นางสาวเกสร คำไวโย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดอนมูล คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
177 นางสุกัญญา เชื้ออินต๊ะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
178 นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
179 นางสาววรรณภา อินทะนันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
180 นายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
181 นายสมจิต เรือนอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านปวง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
182 นายอำนาจ เรือนมะกอก ครูโรงเรียนบ้านแม่แสม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
183 นายธนกร คำเฟื่องฟู นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
184 นายประสิทธิ์ ภูมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
185 นายกฤษดา รัตนพรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]