สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำพูน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 54 5 5 1 64
2 ชุมชนบ้านป่าไผ่ 30 3 3 1 36
3 บ้านไม้ตะเคียน 29 9 3 0 41
4 บ้านก้อจัดสรร 20 2 0 2 22
5 บ้านแม่เทย 19 7 3 1 29
6 บ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 19 4 0 2 23
7 บ้านแม่หว่าง 17 4 2 0 23
8 บ้านแม่ป้อก 17 3 2 0 22
9 บ้านหนองปลาสะวาย 16 6 4 0 26
10 อนุบาลวังดิน 16 0 0 0 16
11 บ้านม่วงโตน 15 5 3 1 23
12 สามัคคีศรีวิชัย 15 5 3 0 23
13 บ้านโฮ่งวิทยา 14 5 1 2 20
14 บ้านม่วงสามปี 14 0 1 0 15
15 บ้านเหล่ายาว 11 5 0 0 16
16 ชุมชนบ้านแม่ตืน 11 2 2 0 15
17 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 11 2 0 0 13
18 บ้านปวง 11 1 2 4 14
19 บ้านต้นผึ้ง 10 8 0 4 18
20 อัยยสิริ 10 2 1 0 13
21 บ้านผาลาด 10 1 2 1 13
22 บ้านทุ่งข้าวหาง 9 1 0 0 10
23 บ้านแม่ลาน 9 0 0 0 9
24 วัดบ้านดง 8 6 2 1 16
25 บ้านปาง 8 5 4 2 17
26 วัดวังหลวง 8 5 2 1 15
27 บ้านดง 8 2 0 1 10
28 บ้านหัวยปันจ๊อย 8 1 2 1 11
29 บ้านห้วยห้า 7 3 1 0 11
30 บ้านหนองหลัก 7 2 1 0 10
31 บ้านทุ่งหัวช้าง 7 1 2 0 10
32 บ้านโป่งแดง 7 1 1 1 9
33 บ้านหล่ายท่า 7 0 0 0 7
34 บ้านห้วยหละ 6 8 2 0 16
35 บ้านสันวิไล 6 6 0 0 12
36 วัดร้องธาร 6 3 2 0 11
37 บ้านสันปูเลย 6 3 0 0 9
38 วัดบ้านเวียงหนองล่อง 6 3 0 0 9
39 บ้านฮ่อมต้อ 6 2 1 2 9
40 บ้านดอยแดน 6 1 0 0 7
41 บ้านปางส้าน 6 0 0 0 6
42 บ้านห้วยกาน 6 0 0 0 6
43 บ้านห้วยน้ำดิบ 6 0 0 0 6
44 จิรพิทยา 5 3 2 1 10
45 บ้านหนองสูน 5 2 1 0 8
46 บ้านล้องเครือกวาว 5 2 0 0 7
47 บ้านห้วยหญ้าไซ 5 1 0 0 6
48 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 5 0 1 0 6
49 บ้านหนองเขียด 5 0 0 0 5
50 บ้านห้วยบง 5 0 0 0 5
51 บ้านดอนมูล 4 2 2 0 8
52 บ้านเหล่าดู่ 4 2 1 0 7
53 บ้านท่าหลุก 4 1 1 0 6
54 บ้านห้วยแพ่ง 4 1 0 1 5
55 บ้านฮั่ว 4 1 0 0 5
56 บ้านห้วยห้าง 4 0 1 0 5
57 บ้านห้วยแทง 4 0 1 0 5
58 บ้านแม่ปันเดง 4 0 0 0 4
59 บ้านห้วยไร่ 3 3 0 0 6
60 บ้านป่าพลู 3 2 1 0 6
61 วัดหนองยวง 3 2 0 0 5
62 บ้านโฮ่ง(ลี้) 3 1 0 0 4
63 บ้านนาเลี่ยง 3 0 2 1 5
64 บ้านไม้สลี 3 0 1 0 4
65 บ้านแม่กองวะ 3 0 1 0 4
66 บ้านแม่แนต 3 0 0 0 3
67 บ้านแม่หาด 3 0 0 0 3
68 บ้านสันป่าสัก 2 3 0 0 5
69 บ้านห้วยแหน 2 2 0 0 4
70 บ้านห้วยปิง 2 1 1 0 4
71 วัดวังสะแกง 2 1 1 0 4
72 บ้านศรีเตี้ย 2 0 0 0 2
73 บ้านไร่ 2 0 0 0 2
74 บ้านนากลาง 2 0 0 0 2
75 บ้านแม่แสม 2 0 0 0 2
76 บ้านวงศ์ษาพัฒนา 1 3 0 0 4
77 บ้านป่าจี้ 1 1 0 0 2
78 บ้านดงสักงาม 1 1 0 0 2
79 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 1 1 0 0 2
80 บ้านแม่บอน 1 0 1 0 2
81 บ้านท่าช้าง 1 0 1 0 2
82 บ้านแม่ป้อกใน 1 0 0 0 1
83 สุทธิวงศ์ศึกษา 1 0 0 0 1
84 ไทยรัฐวิทยา 48 1 0 0 0 1
85 บ้านแม่อีไฮ 1 0 0 0 1
86 บ้านผาต้าย 0 2 0 0 2
87 บ้านนาทราย 0 2 0 0 2
88 บ้านวังมน 0 2 0 0 2
89 อนุบาลอรุณรัตน์ 0 0 0 1 0
รวม 642 174 76 32 892