สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำพูน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 51 5 5 1 61
2 บ้านไม้ตะเคียน 28 7 3 0 38
3 ชุมชนบ้านป่าไผ่ 27 3 3 1 33
4 บ้านแม่หว่าง 17 4 2 0 23
5 บ้านแม่เทย 16 6 3 1 25
6 บ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 16 2 0 1 18
7 บ้านก้อจัดสรร 15 2 0 2 17
8 อนุบาลวังดิน 15 0 0 0 15
9 บ้านโฮ่งวิทยา 14 5 1 1 20
10 บ้านม่วงโตน 14 4 3 1 21
11 บ้านแม่ป้อก 14 3 2 0 19
12 บ้านม่วงสามปี 14 0 1 0 15
13 บ้านเหล่ายาว 11 5 0 0 16
14 สามัคคีศรีวิชัย 11 4 3 0 18
15 บ้านปวง 11 1 2 4 14
16 อัยยสิริ 10 2 1 0 13
17 บ้านผาลาด 9 1 2 1 12
18 บ้านแม่ลาน 9 0 0 0 9
19 บ้านต้นผึ้ง 8 6 0 3 14
20 บ้านปาง 8 5 3 2 16
21 บ้านหนองปลาสะวาย 8 4 4 0 16
22 วัดวังหลวง 8 4 2 1 14
23 ชุมชนบ้านแม่ตืน 8 2 2 0 12
24 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 8 2 0 0 10
25 บ้านห้วยห้า 7 3 1 0 11
26 บ้านหนองหลัก 7 2 1 0 10
27 บ้านดง 7 1 0 1 8
28 บ้านสันวิไล 6 6 0 0 12
29 บ้านสันปูเลย 6 3 0 0 9
30 บ้านฮ่อมต้อ 6 2 1 2 9
31 บ้านหัวยปันจ๊อย 6 1 2 1 9
32 บ้านดอยแดน 6 1 0 0 7
33 บ้านโป่งแดง 6 0 1 1 7
34 บ้านปางส้าน 6 0 0 0 6
35 บ้านหล่ายท่า 6 0 0 0 6
36 บ้านห้วยน้ำดิบ 6 0 0 0 6
37 วัดบ้านดง 5 5 2 1 12
38 จิรพิทยา 5 3 2 1 10
39 วัดร้องธาร 5 3 1 0 9
40 วัดบ้านเวียงหนองล่อง 5 3 0 0 8
41 บ้านทุ่งข้าวหาง 5 1 0 0 6
42 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 5 0 1 0 6
43 บ้านห้วยบง 5 0 0 0 5
44 บ้านห้วยกาน 5 0 0 0 5
45 บ้านห้วยหละ 4 7 2 0 13
46 บ้านดอนมูล 4 2 2 0 8
47 บ้านเหล่าดู่ 4 2 1 0 7
48 บ้านทุ่งหัวช้าง 4 1 2 0 7
49 บ้านท่าหลุก 4 1 1 0 6
50 บ้านล้องเครือกวาว 4 1 0 0 5
51 บ้านห้วยห้าง 4 0 1 0 5
52 บ้านห้วยแทง 4 0 1 0 5
53 บ้านป่าพลู 3 2 1 0 6
54 บ้านฮั่ว 3 1 0 0 4
55 บ้านหนองสูน 3 1 0 0 4
56 บ้านแม่แนต 3 0 0 0 3
57 บ้านแม่หาด 3 0 0 0 3
58 บ้านห้วยหญ้าไซ 3 0 0 0 3
59 บ้านแม่ปันเดง 3 0 0 0 3
60 บ้านห้วยแหน 2 2 0 0 4
61 วัดหนองยวง 2 2 0 0 4
62 บ้านห้วยปิง 2 1 1 0 4
63 บ้านโฮ่ง(ลี้) 2 1 0 0 3
64 บ้านไม้สลี 2 0 1 0 3
65 บ้านนาเลี่ยง 2 0 1 0 3
66 บ้านแม่กองวะ 2 0 0 0 2
67 บ้านศรีเตี้ย 2 0 0 0 2
68 บ้านไร่ 2 0 0 0 2
69 บ้านนากลาง 2 0 0 0 2
70 บ้านแม่แสม 2 0 0 0 2
71 บ้านสันป่าสัก 1 3 0 0 4
72 บ้านห้วยไร่ 1 2 0 0 3
73 บ้านวงศ์ษาพัฒนา 1 2 0 0 3
74 วัดวังสะแกง 1 1 1 0 3
75 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 1 1 0 0 2
76 บ้านแม่บอน 1 0 1 0 2
77 บ้านท่าช้าง 1 0 1 0 2
78 บ้านห้วยแพ่ง 1 0 0 1 1
79 บ้านแม่ป้อกใน 1 0 0 0 1
80 สุทธิวงศ์ศึกษา 1 0 0 0 1
81 ไทยรัฐวิทยา 48 1 0 0 0 1
82 บ้านแม่อีไฮ 1 0 0 0 1
83 บ้านผาต้าย 0 2 0 0 2
84 บ้านนาทราย 0 2 0 0 2
85 บ้านวังมน 0 2 0 0 2
86 บ้านดงสักงาม 0 1 0 0 1
87 บ้านป่าจี้ 0 1 0 0 1
รวม 552 152 71 27 802