สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำพูน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 25 15 8 48 51 5 5 1 61
2 ชุมชนบ้านป่าไผ่ 10 14 6 30 27 3 3 1 33
3 บ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 10 5 2 17 16 2 0 1 18
4 บ้านแม่เทย 9 4 2 15 16 6 3 1 25
5 บ้านม่วงสามปี 9 3 2 14 14 0 1 0 15
6 บ้านไม้ตะเคียน 8 9 9 26 28 7 3 0 38
7 บ้านม่วงโตน 8 4 3 15 14 4 3 1 21
8 อนุบาลวังดิน 6 4 1 11 15 0 0 0 15
9 บ้านก้อจัดสรร 5 6 3 14 15 2 0 2 17
10 บ้านแม่หว่าง 5 6 2 13 17 4 2 0 23
11 บ้านปวง 5 3 4 12 11 1 2 4 14
12 สามัคคีศรีวิชัย 5 3 3 11 11 4 3 0 18
13 อัยยสิริ 5 2 1 8 10 2 1 0 13
14 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 5 2 1 8 8 2 0 0 10
15 บ้านปางส้าน 5 0 1 6 6 0 0 0 6
16 บ้านแม่ป้อก 4 3 1 8 14 3 2 0 19
17 บ้านแม่ลาน 4 1 3 8 9 0 0 0 9
18 บ้านฮ่อมต้อ 4 1 1 6 6 2 1 2 9
19 บ้านโฮ่งวิทยา 3 5 1 9 14 5 1 1 20
20 บ้านดง 3 3 0 6 7 1 0 1 8
21 บ้านหนองปลาสะวาย 3 2 3 8 8 4 4 0 16
22 ชุมชนบ้านแม่ตืน 3 2 2 7 8 2 2 0 12
23 บ้านต้นผึ้ง 2 5 6 13 8 6 0 3 14
24 บ้านเหล่ายาว 2 3 3 8 11 5 0 0 16
25 จิรพิทยา 2 3 1 6 5 3 2 1 10
26 บ้านดอยแดน 2 2 1 5 6 1 0 0 7
27 บ้านสันปูเลย 2 1 0 3 6 3 0 0 9
28 บ้านห้วยห้าง 2 1 0 3 4 0 1 0 5
29 บ้านห้วยปิง 2 0 0 2 2 1 1 0 4
30 บ้านผาลาด 1 3 4 8 9 1 2 1 12
31 บ้านห้วยห้า 1 2 2 5 7 3 1 0 11
32 บ้านหล่ายท่า 1 2 1 4 6 0 0 0 6
33 บ้านล้องเครือกวาว 1 2 0 3 4 1 0 0 5
34 วัดบ้านดง 1 1 2 4 5 5 2 1 12
35 วัดร้องธาร 1 1 1 3 5 3 1 0 9
36 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 1 1 1 3 5 0 1 0 6
37 บ้านท่าหลุก 1 1 1 3 4 1 1 0 6
38 บ้านห้วยแหน 1 1 0 2 2 2 0 0 4
39 บ้านไม้สลี 1 1 0 2 2 0 1 0 3
40 บ้านห้วยบง 1 0 3 4 5 0 0 0 5
41 บ้านสันป่าสัก 1 0 2 3 1 3 0 0 4
42 บ้านเหล่าดู่ 1 0 1 2 4 2 1 0 7
43 บ้านแม่แนต 1 0 1 2 3 0 0 0 3
44 วัดหนองยวง 1 0 1 2 2 2 0 0 4
45 บ้านแม่กองวะ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
46 บ้านหัวยปันจ๊อย 1 0 0 1 6 1 2 1 9
47 บ้านแม่บอน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
48 บ้านหนองหลัก 0 6 1 7 7 2 1 0 10
49 วัดวังหลวง 0 5 4 9 8 4 2 1 14
50 บ้านปาง 0 4 3 7 8 5 3 2 16
51 บ้านสันวิไล 0 3 0 3 6 6 0 0 12
52 บ้านห้วยแทง 0 2 2 4 4 0 1 0 5
53 บ้านทุ่งข้าวหาง 0 2 1 3 5 1 0 0 6
54 บ้านห้วยหละ 0 2 1 3 4 7 2 0 13
55 บ้านป่าพลู 0 2 0 2 3 2 1 0 6
56 บ้านโป่งแดง 0 1 3 4 6 0 1 1 7
57 บ้านห้วยน้ำดิบ 0 1 3 4 6 0 0 0 6
58 บ้านห้วยกาน 0 1 3 4 5 0 0 0 5
59 บ้านดอนมูล 0 1 2 3 4 2 2 0 8
60 บ้านห้วยไร่ 0 1 1 2 1 2 0 0 3
61 บ้านแม่หาด 0 1 0 1 3 0 0 0 3
62 บ้านนาเลี่ยง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
63 บ้านศรีเตี้ย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
64 บ้านไร่ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
65 บ้านวงศ์ษาพัฒนา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
66 บ้านแม่ป้อกใน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
67 สุทธิวงศ์ศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
68 ไทยรัฐวิทยา 48 0 1 0 1 1 0 0 0 1
69 วัดบ้านเวียงหนองล่อง 0 0 2 2 5 3 0 0 8
70 บ้านฮั่ว 0 0 2 2 3 1 0 0 4
71 บ้านห้วยหญ้าไซ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
72 บ้านทุ่งหัวช้าง 0 0 1 1 4 1 2 0 7
73 บ้านหนองสูน 0 0 1 1 3 1 0 0 4
74 บ้านนากลาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
75 บ้านแม่แสม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
76 วัดวังสะแกง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
77 บ้านห้วยแพ่ง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
78 บ้านผาต้าย 0 0 1 1 0 2 0 0 2
79 บ้านดงสักงาม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
80 บ้านแม่ปันเดง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
81 บ้านโฮ่ง(ลี้) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
82 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
83 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
84 บ้านแม่อีไฮ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
85 บ้านนาทราย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
86 บ้านวังมน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
87 บ้านป่าจี้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม 176 166 129 471 552 152 71 27 775