สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำพูน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 25 17 8 50 54 5 5 1 64
2 บ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 14 5 3 22 19 4 0 2 23
3 ชุมชนบ้านป่าไผ่ 13 14 6 33 30 3 3 1 36
4 บ้านหนองปลาสะวาย 10 3 3 16 16 6 4 0 26
5 บ้านแม่เทย 9 6 4 19 19 7 3 1 29
6 สามัคคีศรีวิชัย 9 4 3 16 15 5 3 0 23
7 บ้านม่วงสามปี 9 3 2 14 14 0 1 0 15
8 บ้านไม้ตะเคียน 8 10 11 29 29 9 3 0 41
9 บ้านม่วงโตน 8 6 3 17 15 5 3 1 23
10 บ้านแม่ป้อก 7 3 1 11 17 3 2 0 22
11 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 7 2 1 10 11 2 0 0 13
12 บ้านก้อจัดสรร 6 8 5 19 20 2 0 2 22
13 อนุบาลวังดิน 6 4 1 11 16 0 0 0 16
14 ชุมชนบ้านแม่ตืน 6 2 2 10 11 2 2 0 15
15 บ้านแม่หว่าง 5 6 2 13 17 4 2 0 23
16 บ้านปวง 5 3 4 12 11 1 2 4 14
17 อัยยสิริ 5 2 1 8 10 2 1 0 13
18 บ้านปางส้าน 5 0 1 6 6 0 0 0 6
19 บ้านโฮ่งวิทยา 4 5 1 10 14 5 1 2 20
20 บ้านแม่ลาน 4 1 3 8 9 0 0 0 9
21 บ้านฮ่อมต้อ 4 1 1 6 6 2 1 2 9
22 บ้านต้นผึ้ง 3 7 6 16 10 8 0 4 18
23 บ้านดง 3 4 0 7 8 2 0 1 10
24 บ้านหนองเขียด 3 2 0 5 5 0 0 0 5
25 บ้านเหล่ายาว 2 3 3 8 11 5 0 0 16
26 จิรพิทยา 2 3 1 6 5 3 2 1 10
27 บ้านดอยแดน 2 2 1 5 6 1 0 0 7
28 บ้านสันปูเลย 2 1 0 3 6 3 0 0 9
29 บ้านห้วยห้าง 2 1 0 3 4 0 1 0 5
30 บ้านไม้สลี 2 1 0 3 3 0 1 0 4
31 วัดหนองยวง 2 0 1 3 3 2 0 0 5
32 บ้านแม่กองวะ 2 0 1 3 3 0 1 0 4
33 บ้านห้วยปิง 2 0 0 2 2 1 1 0 4
34 บ้านผาลาด 1 3 5 9 10 1 2 1 13
35 บ้านหล่ายท่า 1 3 1 5 7 0 0 0 7
36 บ้านห้วยหละ 1 3 1 5 6 8 2 0 16
37 บ้านล้องเครือกวาว 1 3 1 5 5 2 0 0 7
38 บ้านห้วยห้า 1 2 2 5 7 3 1 0 11
39 บ้านห้วยไร่ 1 2 1 4 3 3 0 0 6
40 วัดบ้านดง 1 1 3 5 8 6 2 1 16
41 บ้านโป่งแดง 1 1 3 5 7 1 1 1 9
42 บ้านห้วยกาน 1 1 3 5 6 0 0 0 6
43 วัดร้องธาร 1 1 2 4 6 3 2 0 11
44 บ้านหัวยปันจ๊อย 1 1 1 3 8 1 2 1 11
45 บ้านหนองสูน 1 1 1 3 5 2 1 0 8
46 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 1 1 1 3 5 0 1 0 6
47 บ้านท่าหลุก 1 1 1 3 4 1 1 0 6
48 บ้านห้วยแหน 1 1 0 2 2 2 0 0 4
49 บ้านห้วยหญ้าไซ 1 0 4 5 5 1 0 0 6
50 บ้านห้วยบง 1 0 3 4 5 0 0 0 5
51 บ้านห้วยแพ่ง 1 0 3 4 4 1 0 1 5
52 บ้านสันป่าสัก 1 0 2 3 2 3 0 0 5
53 บ้านเหล่าดู่ 1 0 1 2 4 2 1 0 7
54 บ้านแม่แนต 1 0 1 2 3 0 0 0 3
55 บ้านป่าจี้ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
56 บ้านแม่บอน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
57 บ้านหนองหลัก 0 6 1 7 7 2 1 0 10
58 วัดวังหลวง 0 5 4 9 8 5 2 1 15
59 บ้านปาง 0 4 3 7 8 5 4 2 17
60 บ้านทุ่งข้าวหาง 0 3 3 6 9 1 0 0 10
61 บ้านสันวิไล 0 3 0 3 6 6 0 0 12
62 บ้านห้วยแทง 0 2 2 4 4 0 1 0 5
63 บ้านป่าพลู 0 2 0 2 3 2 1 0 6
64 บ้านห้วยน้ำดิบ 0 1 3 4 6 0 0 0 6
65 บ้านดอนมูล 0 1 2 3 4 2 2 0 8
66 บ้านฮั่ว 0 1 2 3 4 1 0 0 5
67 บ้านทุ่งหัวช้าง 0 1 1 2 7 1 2 0 10
68 บ้านนาเลี่ยง 0 1 1 2 3 0 2 1 5
69 บ้านดงสักงาม 0 1 1 2 1 1 0 0 2
70 บ้านโฮ่ง(ลี้) 0 1 0 1 3 1 0 0 4
71 บ้านแม่หาด 0 1 0 1 3 0 0 0 3
72 บ้านศรีเตี้ย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
73 บ้านไร่ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
74 บ้านวงศ์ษาพัฒนา 0 1 0 1 1 3 0 0 4
75 บ้านแม่ป้อกใน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
76 สุทธิวงศ์ศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 ไทยรัฐวิทยา 48 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 อนุบาลอรุณรัตน์ 0 1 0 1 0 0 0 1 0
79 วัดบ้านเวียงหนองล่อง 0 0 3 3 6 3 0 0 9
80 วัดวังสะแกง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
81 บ้านนากลาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
82 บ้านแม่แสม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
83 บ้านผาต้าย 0 0 1 1 0 2 0 0 2
84 บ้านแม่ปันเดง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
85 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
86 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
87 บ้านแม่อีไฮ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 บ้านนาทราย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
89 บ้านวังมน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
รวม 219 194 149 562 642 174 76 32 892