รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ณ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิรพิทยา 1. เด็กหญิงพีรดา  เหมือนฟู
 
1. นางทิวาพร  แก้วยองผาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปิง 1. เด็กหญิงสาวิกา  แก้ววอ
 
1. นางณัฐกฤตา  แสงผาบ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงนิรชา  มณีวรรณ
 
1. นางอัมพร  สตรอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงคคนางค์  พรมอ่อน
 
1. นางสาวนิดานุช  ปันโปธา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ใจมะสิทธิ์
 
1. นางลัดดา  อรินแจ้
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง 1. เด็กหญิงวารุณี  ไชยปัญญา
 
1. นางเสาวคนธ์  วิชัยคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้สลี 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  จินะ
 
1. นางนันทวัน  จันทร์ตรง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดร้องธาร 1. เด็กหญิงณัฐรดา  เมืองมูล
 
1. นางนงลักษณ์  คำยอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุภานันท์  กรกฎเกษตร
 
1. นางรติมัย  โยธาคำมี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายปิยพงศ์  เปี้ยดอก
 
1. นางพัชรินทร์  สุวรรณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา   ป้อมฝั้น
2. เด็กหญิงวราณี   จีนประโคน
 
1. นางศศิธร   สุตานันท์
2. นางศันสนีย์   หล้าหนัก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วยองผาง
2. เด็กหญิงณัทริชา  ทองคำ
 
1. นางเบญจวรรณ  จอมงาม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กหญิงภนิดา   ตาจาย
 
1. นางผ่องศรี   รัตนปัญญา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กหญิงภัทริดา   เลือดนักรบ
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  อิ่นคำ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. เด็กหญิงรมิดา  โกรินทร์
 
1. นางสาวสิวาภรณ์  โพธิ์อบ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เชียงคำ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  มิตตะกุล
3. เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  อินทะหลุก
 
1. นางสมจิต  ไชยเชษฐ
2. นางสาวอมรรัตน์  สุรินทร์ทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชัญญา   จิตรพนาไพร
2. เด็กหญิงพิชญา  นาทรายกณิการ์
3. เด็กหญิงวันดา  กิ่งชนะรัตนมณี
 
1. นางพวงผกา  แก้วจันทร์
2. นายอดิเรก  อุดแจ่ม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชนิดา   สวรรค์บรรเจิด
2. เด็กหญิงปาลินี   แสงดวงเดือน
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  พิธาน
 
1. นางกานดา  ล้วนงาม
2. นางสาวอรพิน  ขาหอม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงนริศรา  อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงพีรดา  จันทร์ถา
3. เด็กหญิงศิริพร  ติ๊บแก้ว
 
1. นายนิรันดร์  แสนยศ
2. นางรัชฎา  โอดนันต์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1. เด็กชายพงษ์สิริ   วงศ์ศรีใส
2. เด็กชายพนิตนันท์  อนุกุล
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สุยะระ
2. นายหยินฝัด  แซ่คู
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงพาณิภัค  เงินมูล
2. เด็กหญิงมัญชรี  ฟองคำตัน
 
1. นางสาวศิลาทิพย์  คำใจ
2. นางสาวอัญชลี  นะวัน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กชายนัทธพงศ์   อินไหล
 
1. นางผ่องศรี   รัตนปัญญา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงดลยา  แรมวัน
 
1. นางวนิดา  พรมฝาย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  วารีมานะ
 
1. นางพวงผกา  แก้วจันทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1. เด็กชายกำพล   มณีขัติย์
2. เด็กหญิงชาลิสา  กาญจนะโบษย์
3. เด็กชายภากร   พันวัน
 
1. นายสุจิโรตถ์    ฟ่องวาริน
2. นายอุดมศักดิ์   คูสุวรรณ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงวชิรา  พรมจาริต
2. เด็กชายอนุชา  โปธาพันธ์
3. เด็กหญิงอำภาพร  ถาวร
 
1. นางกัลยาณี  คำไทย
2. นางวนิดา  พรมฝาย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปิง 1. เด็กหญิงนันทกา  เงินต๊ะ
2. เด็กชายภูวเดช  ปวงมาลัย
3. เด็กชายสิทธิพร  ภัยมะลิ
 
1. นางณัฐกฤตา  แสงผาบ
2. นางพัชรินทร์  ดวงจินา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กหญิงพิชญา  สุขใจ
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ขัดธินนท์
3. เด็กหญิงเกวลิน  สามา
 
1. นางจีราภรณ์  ทันวัน
2. นายประวิทย์  สิขิวัฒน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ 1. เด็กหญิงดรุณี  สมสนิท
2. เด็กชายธงวุฒิ  นันท์ยอง
3. เด็กชายอลงกรณ์  อภัยพงค์
 
1. นายนิรันดร์  ชมภูเทศ
2. นายสมพล  หล้าเต็น
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กหญิงชลดา  ทิพย์อินทร์
2. เด็กหญิงวันวิสา  จีแฮ
3. เด็กหญิงเวณิกา  สมฝั้น
 
1. นางจีราภรณ์  ทันวัน
2. นายประวิทย์  สิขิวัฒน์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คาธิพาที
2. เด็กหญิงจันทิรา  แก้วเชียงหวาง
3. เด็กหญิงณัชลียา  เกษะโกมล
 
1. นางจตุพร  พุฒโต
2. นางสมพร  ตันวิพงษ์ตระกูล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วยองผาง
2. เด็กหญิงณัทริชา  ทองคำ
3. เด็กหญิงพิชวรรณ  แสงพันธ์งาม
 
1. นางบุญยิ่ง  เจียระนัยปรีดา
2. นางอรพิน  พงษ์ตุ้ย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กชายดลชัย  บุญปั๋น
2. เด็กชายธนายุทธ  ดีเงิน
 
1. นายพงษ์เพชร  เพชรล้ำ
2. นายวีระวุฒิ  ผาบเมฆ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายดุลยวัต   พะดู
2. เด็กชายนิรวิทย์   ยิ่งคุณจัตุรัส
 
1. นางเบญญามาศ   วงค์สถาน
2. นายไพรัช   สุทธิรักษา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กชายธีรพงษ์  สุขสิงห์
2. เด็กชายปวริศ  โปธรรม
 
1. นายภาณุพงศ์  นาคแดง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายธนัตถ์ชัย   ตาแก้ว
2. เด็กชายบุญญพัฒน์   อุดโพธิ์
 
1. นายวสันติ  ยะปัญญา
2. นางไพรศรี  แสนหาญ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กชายชนะศักดิ์  วงศ์ษา
2. เด็กชายยุทธพล  สุภา
 
1. นางจิรนันท์  ทองอรุณศรี
2. นายวีระวุฒิ  ผาบเมฆ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชัยวุฒิ   ปริญญารัตน์
2. เด็กชายชาญยุทธ   เผ่าพิทักษ์มุณี
 
1. นางวราภรณ์   ฝั้นต๊ะ
2. นางศิรกาญจน์   จงสิริวัฒน์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิริสินมงคลชัย
2. เด็กชายวรัญญู  พลหงษ์
 
1. นางจีราภรณ์  ทันวัน
2. นายประวิทย์  สิขิวัฒน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชญาณี  ทะนุอัครศิลป์
2. เด็กหญิงณหทัย  เมธีล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงณัชชา  แสงดวงเดือน
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ   ไพรปฏิคม
5. เด็กหญิงพิชญานิน  จินดาภูผา
 
1. นางสาวการะเกตุ  ชมชื่น
2. นางจิราภา   ปลัดกองวัน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิสา   ไพรจำเริญแก้ว
2. เด็กหญิงพรธิดา  รุ้งโอบดอย
3. เด็กหญิงละดา  เอกรัฐธารา
4. เด็กหญิงวิภาพร   ประดับหยก
5. เด็กหญิงแอนนา   สุวรรณธัญญกิจ
 
1. นางพรวีนัส   วัชรกาวิน
2. นายไพรัช  สุทธิรักษา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปรารถนา   ธารสุขสนธิ
2. เด็กหญิงพิชญา   จิตใจเมตตา
3. เด็กหญิงมิ่งพร   ใจรักยุติธรรม
4. เด็กหญิงสกาวเดือน    ธำรงวิชชากร
5. เด็กหญิงแก้วนภา  ผดุงกระดังงา
 
1. นางนิรมล  บุญทากลาง
2. นายเชิด  กันชูลี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 1. เด็กหญิงณัชชา  ใจดี
2. เด็กชายรัฐนันท์  วงค์วิริยะ
3. เด็กหญิงสุธีรา  ยองจา
4. เด็กหญิงสุพรธิดา  บันทะรัด
5. เด็กชายเมือง  -
 
1. นางจุรีวรรณ์  เย็นใจมา
2. นางรัตนา  จอมขันเงิน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลาน 1. เด็กหญิงกัญชพร  ณ เชียงใหม่
2. เด็กชายกิตติพงษ์  วงค์แก้ว
3. เด็กหญิงนวดี  อิ่นคา
4. เด็กหญิงอรอนงค์  อิ่นคา
5. เด็กหญิงเอมวิกา  อุ่นแก้ว
 
1. นายวิโรจน์  ชมภูศรี
2. นางสาวสุชาดา  นันตาเวียง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤตเมธ   ปู่ผัด
2. เด็กชายธานิน   ชาญชัยหาญสิน
3. เด็กหญิงพรรณพัชร   ไพโรจน์พัสถาน
4. เด็กหญิงเกศินี  บุญสกุลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงเมษิณี   วนการสง่า
 
1. นายพยุงศักดิ์  ติ๊บกาศ
2. นายวรกิจ  ทากี้
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  อันสุข
2. เด็กชายณัฐพล  สุภาวงค์
3. เด็กหญิงวราพร  ชัยพูน
4. เด็กหญิงสุชานันท์   ทะสุใจ
5. เด็กหญิงสุปรียา  ก้อนแก้ว
 
1. นายธีระทัศน์  มาละอินทร์
2. นางพรรณิพา  มาละอินทร์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. เด็กหญิงกรนิลยา  พละพร
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  เอื้องมณี
3. เด็กหญิงจิราพร  กันทาติ
4. เด็กชายฉันทวัฒน์  หมุ่นสุ
5. เด็กชายชโยดม  เชียงยศ
6. เด็กชายฐิติภัทร  เดชะบุญ
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วแว้ว
8. เด็กหญิงณิชกานต์  กติกาสติ
9. เด็กชายนพรัตน์  โสภณ
10. เด็กชายนรินทร์  อู่ทรัพย์
11. เด็กหญิงปกิตตา  ทาเส
12. เด็กหญิงรุจิอร  มูลใจ
13. เด็กชายวชิรากรณ์  สุกรีขันธ์
14. เด็กหญิงวิภา  มีกุญชร
15. เด็กชายวีรภัทร  ประยูรเนตร
16. เด็กหญิงสุรัสวดี  มีสี
17. เด็กหญิงอลิชา  สมแดง
18. เด็กหญิงอัญชลี  ปินตา
19. เด็กหญิงอาภาภัทร  ไทยใหม่
20. เด็กหญิงเปมิกา  แก้วแว้ว
 
1. นางสาวขวัญเรือน  มั่งอุตม์
2. นางสาวพรทิพย์  ติคะกูล
3. นายศฤงคาร  นันทะชัย
4. นางสาวสายรุ้ง  อวฤทธิ์
5. นายอภิพล  วงค์เติ๊ก
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กหญิงญาณิศา   ยะเมฆ
 
1. นายถวิล   ยอดแก้ว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 1. เด็กหญิงทัศนีพร  สิงห์คะราช
 
1. นายณัฏฐ์   วงศ์ยุพล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. นางสาวจุฬารัตน์  ธิอูป
 
1. นางสาวไพรัช  ปันจุติ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายอัครเดช  ช่วยรักสิงห์
2. เด็กหญิงเมธาวี  หอมดี
 
1. นางนราภรณ์  ภูมาศ
2. นางวิภา  อาจหาญ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ธรรมจี๋
2. เด็กชายศรัณญ์  ตันวังผาง
 
1. นางเสาวลักษณ์  มณีรัตน์
2. นางไพรวัลย์  เตจ๊ะวงค์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. นางสาวเกวลิน  ติ๊บเต็ม
2. นายเกียรติพงษ์  โปตา
 
1. นางนราภรณ์  ภูมาศ
2. นางแอ้ว  เชียงแขก
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กหญิงชนิษฐา  สุวรรณัง
2. เด็กหญิงชลดา  ทิพย์อินทร์
3. เด็กหญิงนริสรา  จาเงิน
4. เด็กหญิงพิชญา  สุขใจ
5. เด็กหญิงพุทธิพร  ผาสุก
6. เด็กหญิงรัชนีกร  มโนตัน
7. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ขัดธินนท์
8. เด็กหญิงอาทิตยา  คำเปล
9. เด็กหญิงเกวลิน  สามา
10. เด็กหญิงเวณิกา  สมฝั้น
 
1. นางจีราภรณ์  ทันวัน
2. นายวิเชียร  สิงห์ชัย
3. นางสมควร  วงศ์ไข่
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันปูเลย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหล่าอนิวรรต
2. เด็กหญิงกรรณิกา  เพียงจันทร์
3. เด็กหญิงกุลธิดา  กาบวัง
4. เด็กหญิงชนัญญา  ใจยะ
5. เด็กหญิงนัชนก  กันทะทิพย์
6. เด็กหญิงพรสวรรค์   ลุงคำ
7. เด็กหญิงรุจิรา  วงค์อินทร์
8. เด็กหญิงวชิราภรณ์  หน่อแก้ว
9. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ   เทพสิงห์แก้ว
10. เด็กหญิงเนตรนภา  สิริรักษ์
 
1. นายประสาน  ปัญญาคำ
2. นางพิกุล  ปัญญาคำ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาลาด 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  หอคำเครื่อง
2. เด็กหญิงกัสมา   ศรีไชยวาน
3. เด็กหญิงชญาดา  วินาภา
4. เด็กหญิงปัญญาพร  ตาธิยะ
5. เด็กหญิงพรรณทิพา  ตาสุข
6. เด็กหญิงพัชนา  นันตาดี
7. เด็กหญิงพิิชญานิน  จิระ
8. เด็กหญิงภัทรสุดา  เสาร์เปียง
9. เด็กหญิงลีลาวดี  จินหลวง
10. เด็กหญิงวัชราภรณ์  จาเต๋จ๊ะ
11. เด็กหญิงวัลลภา  ปันใจ
12. เด็กหญิงอทิตยา  หม่นสุ
13. เด็กหญิงอรวรรณ  ไชยสมปาน
14. เด็กหญิงอารียา  ทรงวิรัตน์
15. เด็กหญิงเกวาลิน  ทรงวิรัตน์
 
1. นางกัญญาภัค  ชุติปกรณ์
2. นางถิรนันท์  พิมพ์กะภีร์
3. นางศิริพร  สิทธิรุ่งเรือง
4. นางอัจฉราภรณ์  แสนกันธิ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เป็งคำ
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ดี้ปัญญา
3. เด็กหญิงฐิติพร  ต๊ะดอก
4. เด็กหญิงธันวพร  ปัญญาอินทรชิต
5. เด็กหญิงนิดาวรรณ  ปันกันทะ
6. เด็กหญิงนิติพร  สีวิมา
7. เด็กหญิงนิรามัย  เปี้ยดอก
8. เด็กหญิงนีรนุช  อินถาปัน
9. เด็กหญิงปิยวลี  คำมี
10. เด็กชายปิยะพงศ์  เปี้ยดอก
11. เด็กหญิงภาวิดา  คำแกแว
12. เด็กหญิงรุจรวี  ยอดแปง
13. เด็กหญิงรุจีรัตน์  ปันกันทะ
14. เด็กหญิงศศิภา  ยอดแปง
15. เด็กหญิงสุจินันท์  อินถาปัน
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ตามา
2. นายนิรุตติ์  อินต๊ะจันทร์
3. นายประทีป  ประทีปยุวพัฒน์
4. นางสาวโสภี  ศรีใจต๊ะ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายคุณากร  แก้วบุญปัน
2. เด็กหญิงจิราพัชร  พิมพ์กะภีร์
3. เด็กหญิงวริศรา  คำมอญ
 
1. นางวงเดือน  บุญมา
2. นางสาวโสภี  ศรีใจต๊ะ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวง 1. เด็กหญิงงามตา  สุจาดึก
2. เด็กหญิงจิดาภา  เตชะนา
3. เด็กหญิงปวีณา  นุเงิน
 
1. นางทิพย์สุคนธ์  สงคุ้ม
2. นายสนิท  สงคุ้ม
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิรพิทยา 1. เด็กหญิงธนัชชา  จันทร์หล้า
2. เด็กชายภากร   จิตนารินทร์
 
1. นางสาวชาคริยา  อินสุทะ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กชายนรภัทร  ขยัน
2. เด็กหญิงสุภาวิตา  พินิจวีรกุล
 
1. นางศรีพร  แก้วโขง
2. นายสุรศักดิ์  อรินแจ้
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  วงษ์ฉัตร
 
1. นางนงลักษณ์  ต๊ะศรี
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. เด็กหญิงเกตุฉราพร  สุขสำราญ
 
1. นางศุภมาศ  ลิ้นฤาษี
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. นายอติศักดิ์   ชำนาญนาสิน
 
1. นายสุชัช   ทัศนีย์คติ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชาญณรงค์   ชูทรัพย์เจริญ
 
1. นางจงรักษ์   ทัศนีย์คติ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  วิไลรัตน์
 
1. นายสัมพันธ์  แก้วมา
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงสิรินดา  สุปี
 
1. นายไพบูลย์  เลิศสุวรรณ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. เด็กชายสหัสวรรษ  พงษ์ตุ้ย
 
1. นางจันทร์ศิริ  จอมทัน
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนุติ   รุ่งวุฒิโรจน์
 
1. นายสุชัช   ทัศนีย์คติ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   พิเคราะห์งาน
2. เด็กหญิงปนัดดา   ธารสุขกมุท
 
1. นางสะเรียม   นันทะวิจิตร
2. นางสาวแพรทอง   นะวัน
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กหญิงวรฤทัย  สุขสิงห์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เป็งกันทา
 
1. นางสาวิตรี  เบาจิตต์
2. นางอรทัย  เมืองนา
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. นางสาวกมลเนตร  ฉัตรอาภาคีรี
2. นางสาวณิชา   ธารสุขชำนาญ
 
1. นางจงรักษ์   ทัศนีย์คติ
2. นายสุชัช   ทัศนีย์คติ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. นางสาวกวินตรา   สิงห์สาละวินไพร
 
1. นายสุชัช   ทัศนีย์คติ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กชายณัฐพล  สมบุรณ์มี
2. เด็กชายบวรพจน์  ต๊ะลิสังวาลย์
3. เด็กหญิงศรุตรีภรณ์  ตันตี้
 
1. นางยุพาพรรณ์  วงษ์วาน
2. นางวลี  คำโสม
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กชายกฤษณะ  ต๊ะขวา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ต้อคำมูล
3. เด็กชายเพชรสยาม  แพงศรี
 
1. นางพรรณี  วงศ์บุญมา
2. นางสาววราภรณ์  นันตาดี
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กชายนราธิป  ธรรมนันตา
2. เด็กชายบุญชัย  หล้าสาย
3. เด็กชายอานนท์  ทะนุตัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมงคล  วงศ์ฝั้น
2. นายสุรศักดิ์  อรินแจ้
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงณสิทธา  ดอกไม้
 
1. นายบุญโชติ  แสงคำ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงวิลาสินี  เรืองทารินทร์
 
1. นายบุญโชติ  แสงคำ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงคันธารัตน์  เตจาโท่น
 
1. นายบุญโชติ  แสงคำ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงปิยธิดา  จิระเมทา
 
1. นายบุญโชติ  แสงคำ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวง 1. เด็กชายนภัสกร  สีวิจี๋
 
1. นายสมจิต  เรือนอินทร์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์  ตั๋นตานะ
 
1. นางสาวโสภา  บุญนำ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสร้อย
 
1. นายบุญโชติ  แสงคำ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงพรกมล  เมาคำลี
 
1. นายบุญโชติ  แสงคำ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงสุนิษา  วรรณภิละ
 
1. นางสาวโสภา  บุญนำ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง 1. เด็กชายนภัส  แนชะวา
 
1. นายปติณญา  วิภูศิริ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงพัทธิราพร  อรชร
 
1. นายบุญโชติ  แสงคำ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนันทิชา   แสงดวงเดือน
 
1. นายจีรพงษ์  สนิท
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก๊ะแง๊ะ
2. เด็กหญิงขวัญทิพย์  ตั๋นตะนะ
3. เด็กหญิงพรพิมล  ติ๊บแก้ว
4. เด็กหญิงวรรณพร  ขันกสิกรรม
5. เด็กหญิงสุนิษา  วรรณภิละ
6. เด็กหญิงสุวณา  นาวา
7. เด็กหญิงอัญชลี  อุ่นเรือน
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ติ๊บแก้ว
 
1. นางกัญญาณัฐ  คำสุวัตร์
2. นางจันทนา  ปันทอง
3. นางสาวโสภา  บุญนำ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กชายกฤษกร  เข็มเมือง
2. เด็กหญิงคันธารัตน์  เตจาโท่น
3. เด็กหญิงณสิทธา  ดอกไม้
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสร้อย
5. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  มูลกันทา
6. เด็กหญิงปิยธิดา  จิระเมทา
7. เด็กหญิงพัทธิราพร  อรชร
8. เด็กหญิงพิมพกานต์  มาถา
9. เด็กชายภัทรนันท์  บุญช่วย
10. เด็กหญิงรุสนิภา  คำหล้า
11. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  ต๊ะนะสา
12. เด็กหญิงวิลาสินี  เรืองทารินทร์
13. เด็กชายศุภกฤต  ตุ่นสิงห์คำ
14. เด็กชายสิทธิพงษ์  มูลกันทา
15. เด็กชายอรรถพล  สิงห์เปา
 
1. นายบุญโชติ  แสงคำ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ตรีประดับกุล
2. เด็กหญิงกัลยา   คงสุริยะเศียร
3. เด็กหญิงกาญจนา   นิยมทศ
4. เด็กหญิงขวัญจิรา   พนวาสี
5. เด็กหญิงจอมขวัญ   วังพากเพียร
6. เด็กหญิงชฎาพร   กรรมาภรณ์
7. เด็กหญิงตุพอ  ดำรงกิจกุศล
8. เด็กหญิงนฤมล   ขวัญเมืองสกุล
9. เด็กหญิงนารีรัตน์   วนาเฉลิมเขต
10. เด็กหญิงบุษกร   รุจราทับทิม
11. เด็กหญิงปราณี   ห้วยกาเหว่า
12. เด็กหญิงปาลิดา   ศิริกรพนา
13. เด็กหญิงภัทรสุดา   กระทิงไพร
14. เด็กหญิงละวา   เวียงไพรทอง
15. เด็กหญิงวารุณี   ขวัญหล้าวิจิตร
16. เด็กหญิงสุภัทรา  โศภางกูรไพร
17. เด็กหญิงสุวนันท์   ธารสุขวิไล
18. เด็กหญิงสุเย   ปรางค์ทวี
19. เด็กหญิงอภิชญา   ธารสุขจรุง
20. เด็กหญิงอรินยุพา  ทะนุศีลธรรม
21. เด็กหญิงเจนจิรา   จิตรสมานมิตร
 
1. นางสาวกานต์รวี  ศรียาบ
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีสุวรรณ
3. นางนิรมล  บุญทากลาง
4. นางพรวีนัส  วัชรกาวิน
5. นางศิรกาญจน์  จงสิริวัฒน์
6. นายสมบูรณ์  ทิศหล้า
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจันทรพะ  ดลเมฆา
2. นายจันทร์วัน  พงศ์พรพันธุ์
3. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  วนาเจริญใหม่
4. เด็กหญิงทักษินา  โตทับทอง
5. เด็กหญิงนฤมล   ชัยอนุพงษ์
6. เด็กหญิงน่อแฮ่เกล่อ  -
7. เด็กหญิงบุณยานุช  พนากิตติศักดิ์
8. เด็กหญิงปัจจรี   มีสุทธิกานต์
9. เด็กหญิงปิยนุช   ใจรักยุติธรรม
10. เด็กหญิงพจมาน   ขจรเกียรติสกุล
11. เด็กหญิงพรไพลิน  เขียวขจีไพร
12. เด็กหญิงรณพร   ธารสุขวงศา
13. เด็กหญิงรวิพร  ธำรงวิชชาร
14. เด็กหญิงวรัมพร  ธนทิพยเนตร
15. เด็กหญิงวรากร   วนการสง่า
16. เด็กหญิงวราภรณ์  ปลอดสุชา
17. เด็กหญิงวาสนา  แก้วขวัญพนม
18. เด็กหญิงวิภา   ดวงสันติธรรม
19. เด็กหญิงศศิกานต์  กล้าประสิทธิกุล
20. เด็กหญิงเกสรา  เจริญสินทรัพย์ยิ่ง
21. เด็กหญิงเปมิกา   สัตยมิ่งมงคล
 
1. นางจิดาภา  ประภาวิลัย
2. นางนิรมล  บุญทากลาง
3. นางศุภกัญจน์  ผ่องศรีใส
4. นางอรวรรณ  พุทธพฤกษ์
5. นางอาภรณ์  วงค์คม
6. นายเชิด  กันชูลี
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายทำนุรัฐ  หมูคำ
 
1. นายณัฐดนัย  อุดหนุน
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. นายณรงค์พล  กุณาศรี
 
1. นางอัมพร  สตรอง
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยแดน 1. เด็กหญิงฐณัฐติกานต์  จิกยอง
 
1. นางรัญจวน  ไชยแสน
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. เด็กหญิงศิราพร  ซาวคำเขต
 
1. นายชาญชัย   ณ น่าน
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหลุก 1. เด็กชายหนุ่ม  ลุงออ
 
1. นายเฉลิมชัย  พรหมณะ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทาฝั้น
 
1. นายสายัณห์  แก้วโขง
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. นายพีระ  สุวิมลกิจ
 
1. นางลำดวน  บุญปก
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กหญิงพุทธิพร  ผาสุก
 
1. นายสมชาย  ชัยอนันตยศ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวง 1. เด็กชายกิตติพศ  ก๋องแก่น
 
1. นางสาวปณิตา  กรุงมณี
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กชายภัทระ   เจียกรัมย์
 
1. นางเบญจา   ชาวนาไร่
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. เด็กหญิงสุทธิภัทร์  ตุ่นแก้ว
 
1. นายสัญญา  ดวงแก้ว
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงแอนนา   แมรี่บราวน์
 
1. นางเบญจา   ชาวนาไร่
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1. เด็กชายชิติพัทธ์   กันชูลี
 
1. นางอุราพร    โปธาคำ
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง 1. เด็กชายเสกสรรค์  ไชยปัญญา
 
1. นายปติณญา  วิภูศิริ
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วงค์จันทร์ติ๊บ
 
1. นางมณเฑียร   อินทร์ชัย
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. เด็กหญิงศิราพร  ซาวคำเขต
 
1. นายชาญชัย   ณ น่าน
 
109 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายจักรกฤษณ์   เทพสุติน
3. เด็กหญิงจันทกานต์   เมืองตาแก้ว
4. เด็กหญิงจิตรดา   ชาวสุขเวฬุ
5. เด็กหญิงชนิกานต์  ปินตา
6. เด็กหญิงชลธิชา   ก๋องต๊ะ
7. เด็กชายชัยพนา   อินทรเสน
8. เด็กหญิงชิวารัศมิ์  ลาดเลียง
9. เด็กหญิงณัฐญานันท์  บุญเรือง
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  กาวิเป็ง
11. เด็กชายตะวัน  ชูศรีทอง
12. เด็กหญิงทิตยา    สังวาลย์
13. เด็กชายธนกร   ทะบุรี
14. เด็กชายธนาธร  ชูศรีทอง
15. เด็กหญิงธัญชนก  พรมแก้ว
16. เด็กชายธีรดนย์  แตงเส็ง
17. เด็กชายนนทนันทน์   ประกอบกิจ
18. เด็กชายนรินทร์    หล้าแดง
19. เด็กหญิงบุญญาพัชร  หน่อแก้ว
20. เด็กหญิงพรพรรณ  พลเดช
21. เด็กชายพศกร  ดุษฎีคุณากร
22. เด็กหญิงพัชริญา  ริยะกาศ
23. เด็กชายพัศกร   อรุณวรชัย
24. เด็กชายภัทราวุธ   เมาใจ
25. เด็กหญิงภิยดา  ทาธิมงคล
26. เด็กหญิงมัทณีญา  สุขติ๊บ
27. เด็กชายรวีโรจน์  กุลสัมพันธ์ชัย
28. เด็กหญิงวริศรา    มูลจักร์
29. เด็กหญิงวัทนวิภา   ใหม่ทองดี
30. เด็กชายวาทะชัย   ประทีบทอง
31. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ใบธรรม
32. เด็กชายสิรพงศ์   สุวรรณวงค์
33. เด็กหญิงสิรินภา  มณีศรี
34. เด็กหญิงสุทธิดา   จันทวาน
35. เด็กชายอนุพงศ์    ต๊ะยานะ
36. เด็กชายอานันต์  ตาพะจา
37. เด็กหญิงอายอ   กลองสุข
38. เด็กชายเกรียงศักดิ์   สืบแก้ว
39. เด็กชายเจษฏากร   เรืองพิเชียรจรัส
40. เด็กชายไมเคิล   บราวน์
 
1. นายทศวรรษ  ทุนร่องช้าง
2. นายปฐม  ตามูล
3. นางปลื้มจิตร  แตงเส็ง
4. นางพรรณี  วรรณสุวงศ์
5. นายพลภัทร   ไชยเหล็ก
6. นางวันทนีย์  ปิยทัศน์ธนโชค
7. นางศุทธินี  พุฒิพิพัฒน์ชูพงศ์
8. นางเบญจา   ชาวนาไร่
 
110 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   คงสุริยะเศียร
2. เด็กหญิงจันทร์พลอย   แววทราย
3. เด็กชายจีรกริช   กิ่งชนะรัตนมณี
4. เด็กชายชนะชัย   วันเจริญใหม่
5. เด็กชายทวีชัย   วนการพูน
6. เด็กชายธีรเดช   เผ่าเสรีชัย
7. เด็กหญิงนุจรี   แววทราย
8. เด็กหญิงบุลภรณ์   แม่ลานนิยม
9. นายปรัชญา  กุลพงศ์ธีรา
10. เด็กหญิงเกศินี   ชนะชัยชมชื่น
 
1. นางสาวนฤมล   สวัสดิ์พัฒนาวงศ์
2. นายสงบ  พุทธพฤกษ์
3. นางอรวรรณ  พุทธพฤกษ์
 
111 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กหญิงชาวิณี  เรือนมูล
2. เด็กหญิงนภวรรณ  มะยอง
3. เด็กหญิงนฤมล  กันธิ
4. เด็กหญิงพรจิตติรา  ด้วงทรง
5. เด็กหญิงยลดา  อิมินา
6. เด็กหญิงวศิณี  แสนแก้วกาศ
7. เด็กหญิงอาภัสนันท์  อินโต
 
1. นางกันหา   มูลรัตน์
2. นางวิไล  อินทร์แก้ว
3. นางสร้อยหงษ์  สมศรี
 
112 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยแดน 1. เด็กหญิงกมลชนก  ปาลีกุย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อนุวงศ์
3. เด็กหญิงขนม  ปู่ปาน
4. เด็กหญิงฐณัฐติกานต์  จิกยอง
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  ฤทธิ์เรือนคำ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  สงค์ทอง
7. เด็กหญิงธัญสุดา  ทาแก้ว
8. เด็กชายนัฐวุฒิ  กองปัญญา
9. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ทะปัญญา
10. เด็กหญิงมนัสชนก  ลบทอง
11. เด็กหญิงวรรณิภา  จินาติ
12. เด็กหญิงวิไลรัตน์  บังคมเนตร
13. เด็กหญิงศิวา  นาอุ่น
14. เด็กชายสุทธินันท์  กัณทิยะ
15. เด็กชายหัศนัย  ใจเตี้ย
16. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ปัญญาคำ
 
1. นางจันทร์จิรา  บุญสุ
2. นางรัญจวน  ไชยแสน
3. นางลำเจียก  ยศชัย
4. นางวริยา  มั่งเจริญ
5. นางสาวอังคณารักษ์  เรือลม
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 1. เด็กชายวิชิต  คีรีวนาดอน
2. เด็กชายสรายุทธ  ตายุ
3. เด็กชายสิทธิพล  ทองใส
 
1. นางสาวรัชนีกร  มังสัง
2. นายสยาม  มูลอินทร์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลาน 1. นายพงศกร  เล็กชาย
2. นายวสันต์  ถาโน
3. นายสิริพงศ์  นนทะวงศ์
 
1. นายณัฐนนท์  ป้องวัน
2. นายวุฒิพงษ์  ชยกุล
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่บอน 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  เมืองกะโหลก
2. เด็กชายศุภกร  อินทร์เมา
3. เด็กชายอนุกุล  ค้างคีรี
 
1. นายอำนาจ  แสงนา
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กชายพงศกร  ใหม่น้อย
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ปั๋นเป๋อ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  สันติไพร
 
1. นางธัญชนก  แย้มนวน
2. นายเกษม  เรือนอินทร์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันปูเลย 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรหมปัญโญ
2. เด็กหญิงพิราวรรณ  เรือนเหล็ก
3. เด็กหญิงรพีภัทร  กันทะยอม
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  คำโย
5. เด็กหญิงวารุณี  ณะยศ
6. เด็กหญิงอภิญญา   ปาใหม่
 
1. นาย กฤษฎา  ตามัน
2. นายประสาน  ปัญญาคำ
3. นางพิกุล  ปัญญาคำ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เป็งคำ
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ดี้ปัญญา
3. เด็กหญิงทิตยา  ชัยมงคล
4. เด็กหญิงนิดาวรรณ  ปันกันทะ
5. เด็กหญิงภาวิดา  คำแกแว
6. เด็กหญิงเรณุกา  แดงนา
 
1. นายประวัติ  จอมขันเงิน
2. นางสาวปราณี  คำสุภา
3. นางสุพิน  ประเสริฐพงค์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็ญวันดี
2. เด็กชายนันทวัฒน์  กันทะมา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุพรรณ
 
1. นางชนิดาภา  ไชยชนะ
2. นางพรทิพย์  อินทรสมพันธ์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงจิดาภา  เตียมใจ
2. เด็กหญิงทอประกาย   นันตา
3. เด็กหญิงอรสินี  มีสอน
 
1. นางยุวรี  ประทีปยุวพัฒน์
2. นางศรุตา  ยะกาวิน
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงนริศรา  คำใส
2. เด็กหญิงสุปราณี  ต๊ะใจ
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  พิมพา
 
1. นางเทวัญ  สุทธิมาลา
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. เด็กหญิงนภัสสร  ไชยกันทา
2. เด็กหญิงพิชวรรณ  แสงพันธ์งาม
3. เด็กหญิงเกตุสิรี  ปิ่นแก้ว
 
1. นางบุญยิ่ง  เจียระนัยปรีดา
2. นางอรพิน  พงษ์ตุ้ย
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  สุทธดุก
2. เด็กหญิงดวงกมล  สิงห์คำปัน
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ตั๋นตี๋
 
1. นางสมพร  ตันวิพงษ์ตระกูล
2. นายโยธิน  ดวงวะนา
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ร่องช้าง
2. เด็กหญิงนิศามณี  รุ่นหนุ่ม
 
1. นางวนิดา  ทนุชิต
2. นางสาววิลาวัลย์  ยาทองคำ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ธารสุขพินิจ
2. เด็กหญิงสิรินทรา  คงหิรัญรัศมี
3. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  ชัยอนุพงษ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวอรพิน  ขาหอม
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยวง 1. เด็กหญิงปุณณิภา  ฉางข้าวคำ
2. เด็กหญิงมัทนาพร   วิญญาเงือก
3. เด็กหญิงรัชนีกร  กอหลวง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  วิญญาเงือก
2. นางพัสดี  วิรัชพินทุ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลาน 1. เด็กหญิงตันหยง  อารีย์
2. นางสาวพุธิตา  แสนแปง
3. นางสาวภาวิตา  ภู่เขียว
 
1. นางนราพร  พุทธิมา
2. นายสุรชัย  พวงทอง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แนต 1. เด็กหญิง ปิยะธิดา   ยศธิวงค์
2. เด็กหญิงธนพร  อินถามาละ
3. เด็กหญิงปัถยานี  ยองรัตน์
 
1. นางกาญจนา  รัตนพันธ์
2. นางสาววิภาวรรณ  แก้วกัน
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงรัชนีย์  วงค์ษา
2. เด็กหญิงเปมิกา  อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงไผ่แก้ว  หุหะวัน
 
1. นางสาวทัศนาพร  ปัญญาคำ
2. นางสาวอำพา  ฤทธิ์เรือนคำ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 1. เด็กชายนริน  เมืองเต็ม
2. เด็กชายนเรศ  เมืองเต็ม
3. เด็กชายอติชาติ  จันทร์ขวา
 
1. นายพงศกร  พุทธิมา
2. นางสาวสินจัย  คำมาตา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลาน 1. นางสาวปริศนา  ค้างคีรี
2. นายภควัต  ศรีภา
3. เด็กหญิงรักษิณา  กันทอุตม์
 
1. นางนราพร  พุทธิมา
2. นายสุรชัย  พวงทอง
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  คำเขียว
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ยิ้มเจริญ
 
1. นายตาล  ณ เชียงใหม่
2. นางสาววราภรณ์  นันตาดี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วพา
2. เด็กหญิงวริสรา  อุดสาสาร
 
1. นางวนิดา  ทนุชิต
2. นางสาววิลาวัลย์  ยาทองคำ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กชายจิตตกร  แก้วสร้อย
2. เด็กชายปุณณวิช  เชียงจันทร์
 
1. นางสาวศุภนุช  ประพิณ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กหญิงผกามาส  ตาแก้ว
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ถาแวง
 
1. นางสาวศุภนุช  ประพิณ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. นายนพรัตน์  บุรีชัย
2. นายวราวุฒิ  ปินตาอุ่น
 
1. นายธรรมรัตน์  พรหมพิงค์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กชายชัยแก้ว  คำฝั้น
2. เด็กชายตรีรัตน์  คำอ่อน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เสมอใจ
2. นายณรงค์ศักดิ์  อุปะละ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กชายณัฐวัตร  ตุ่นวิชัย
2. เด็กหญิงอัญชุลีมาศ  ช้างมาก
 
1. นายวิโรจน์  คำธิยะ
2. นางสุวนีย์  หล่อเนตร
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. นายวรากร  ยาแปง
2. นางสาวอนันตญา  ไชยชนะ
 
1. นางวนิดา  ทนุชิต
2. นางสาววิลาวัลย์  ยาทองคำ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. นางสาวธันยพร  กันใจ
2. นางสาวสุพัตรา  พวงเหล็ก
 
1. นางวนิดา  ทนุชิต
2. นางสาววิลาวัลย์  ยาทองคำ
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงศิริวิมล  หนูวัน
2. เด็กชายสรศักดิ์  แก้วค่ำ
 
1. นายวิโรจน์  คำธิยะ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงกชวรรณ  มูลนนท์
2. เด็กชายชิษณุพงค์  สตรอง
 
1. นางวนิดา  ทนุชิต
2. นางสาววิลาวัลย์  ยาทองคำ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1. เด็กชายภาสกร  ปัญญา
2. เด็กชายภูวดล  ทาปัญญา
3. เด็กชายสุวัจน์   ตาวงษ์ษา
 
1. นางน้ำทิพย์  ตันสุข
2. นายภูมิใจ  วังคำ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กหญิงมนต์นภา  เป็งกันทา
 
1. นางสุพรรณ์  ตาสุยะ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สมฝั้น
 
1. นางสุพรรณ์  ตาสุยะ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กหญิงอาทิตยา  คำเปล
 
1. นางสุพรรณ์  ตาสุยะ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กชายชวิน   เกตุภาค
 
1. นางรุ่งอรุณ  มีวันนี
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1. เด็กชายธนะวินท์   สุยะนันทน์
 
1. นางอำไพ   เนตรผาบ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. เด็กหญิงอนัญตยา  ไทยใหม่
 
1. นายสัญญา  ดวงแก้ว
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรรณวนัช   เข็มชัยเจริญ
 
1. นายทรงวุฒิ  รอดกรุง
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวง 1. เด็กหญิงนวพร  วงค์อ้าย
 
1. นางสาวปณิตา  กรุงมณี
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงชลธิชา   ปีภา
 
1. นางสาวเกษสุรางค์   เทพศักดิ์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีคำวงศ์
 
1. นางสุพรรณ์  ตาสุยะ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวง 1. เด็กหญิงชไมพร  แก้ววอ
2. เด็กชายภูมิ  ลาดใจ
3. เด็กหญิงวรัชยา  เตชะวรรณ
4. เด็กหญิงสิราวรรณ  ตาดี
5. เด็กหญิงอัมพิกา  ทุจิ
 
1. นางสาวปณิตา  กรุงมณี
2. นางลมัย  คำภีระ
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ญาณะสร้อย
 
1. นางสาวนงลักษณ์    ปาลีกุย
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กชายปรานต์   เจริญทรัพย์สกุล
2. เด็กชายภูริชย์   ติ๊บแก้ว
 
1. นางรุ่งอรุณ  มีวันนี
2. นายอัตพล  แก้วยองผาง
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ศรีวงค์
2. เด็กหญิงวนิดา  ไชยปัญญา
 
1. นางรัตนาภรณ์  ปั๋นเป็ง
2. นางสุภาพันธุ์  เตจา
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรชัย   คีรีสอบกสิน
2. เด็กชายธีรวัฒน์   สุขเงินนอน
3. เด็กชายนรภัทร   พรตรีเนตร
4. เด็กชายวีรพล   สราญบรรพต
5. เด็กชายสรยุทธ   ธารสุขสิริ
6. เด็กชายอาทิตย์   งานสำเร็จผล
 
1. นางสาวจุรีพร  แจ้ใจ
2. นายสมบูรณ์  ยาวิชัย
3. นายสมโชค   เวศน์วิวัฒน์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1. เด็กชายจิรสิน  อ้อมหมื่น
2. เด็กชายธนธรณ์  สวัสดิ์ไชย
3. เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์  จุมปู
4. เด็กชายภาณุพงศ์  ทาวิลูน
5. เด็กชายศิริศักดิ์  ใจคำ
6. เด็กชายศุภากร  จันต๊ะวงศ์
 
1. นายชูชีพ  พันธุ์ศรี
2. นางน้ำทิพย์  ตันสุข
3. นางอัมพร  พันธุ์ศรี
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง 1. เด็กชายณราธร  ทรัพย์เจริญ
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ขอนทอง
3. เด็กชายธานินทร์  ปาอ้าย
4. เด็กชายนครินทร์  ป้อมฝั้น
5. เด็กชายพิพัฒน์  กมลธง
6. เด็กหญิงพิมพิกา  สิงห์ก่ำ
7. เด็กหญิงวรรณวิสา  ก๋องมณี
8. เด็กหญิงวัทนพร  ภูเวียงจันทร์
9. เด็กหญิงสุดาพร  หล้าหมี
10. เด็กหญิงเณวิกา  นุรังษี
 
1. นายบุญชวน  จันหนิ้ว
2. นางรัสธรรม  ศรีประทีป
3. นางรุ่งทิพย์  สุทธิรักษา
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแหน 1. เด็กหญิงจารุจีลัดดา  ตัลยา
2. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  สุขศรี
3. เด็กหญิงณัฐกมล  อึ้งป้อมเมฆ
4. เด็กชายปิยวัฒน์  ฟุ่มเฟือย
5. เด็กชายภัทรพล  สุติยะ
6. เด็กหญิงสิรินภา  อุ่นเรือน
7. เด็กหญิงอรวรา  วรรณวารี
8. เด็กหญิงอัมพิกา  แก้วแดง
9. เด็กหญิงอารีรัตน์   ตามา
 
1. นายสวิง  สร้อยญานะ
2. นางอุทัยวรรณ  อินทิพย์
3. นางเตือนใจ  สร้อยสนธิ์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ยาตา
2. เด็กหญิงภูษณิศา  มิ่งเชื้อ
3. เด็กหญิงสิรินาถ  สอนใต้
 
1. นางยุวรี  ประทีปยุวพัฒน์
2. นางสาววราภรณ์  นันตาดี
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. นางสาวกาญจนา  จิตตา
2. เด็กหญิงณัฐริชา  ทาทอง
3. เด็กหญิงธีราดา  ชวนหนองนวน
 
1. นายทรงเดช   จันทร์ชาติ
2. นางเบญจวรรณ  จอมงาม
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงมลธิรา   ปัดตะนุ
2. เด็กหญิงวรินทร  ดอกบัว
3. เด็กหญิงสุนิสสา   นิลศาสตร์
 
1. นางนภัสภรณ์  ดวงเนตร
2. นางสาววรรณธนา  คำสุภา
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงดวงภิมล  รินหวัน
2. เด็กหญิงศิริวิมล  หนูวัน
3. เด็กชายสรศักดิ์  แก้วค่ำ
 
1. นางธัญชนก  แย้มนวน
2. นางสุวนีย์  หล่อเนตร
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. นางสาวศิริลักษณ์  หมื่นจำปา
2. นายไพโรจน์  ตะปะโจทย์
 
1. นางดอกไม้  ทองชัย
2. นางสาวสุพัตรา  ขันทอง
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กชาย ณัฐพล  เทพปัน
2. เด็กหญิงณิชาภา  ภัทรวนนท์
 
1. นางสุพิชฌาย์  พรมอ่อน
2. นายอัตพล  แก้วยองผาง
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. นายนที  นาสิงห์ขันธิ์
2. เด็กชายนวพล  ศรีทา
 
1. นางสมจิต  ไชยเชษฐ
2. นางสาวอมรรัตน์  สุรินทร์ทอง
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กชายภูพิรัฐ   แสนเรียบร้อย
2. เด็กหญิงวณิดา   คำฝั้น
 
1. นางกัลยา   มหาพรหม
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงชฎาพร  วังงิ้ว
2. เด็กหญิงอติพร  นันสาย
 
1. นายภาณุพงษ์  นาคแดง
2. นางวิมลรัตน์  สมบัติใหม่
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กชายธนบดินทร์   อินทรา
2. เด็กชายเถกิงศักดิ์    วิชัยคำ
 
1. นางสุพิชฌาย์   พรมอ่อน
2. นายอัตพล  แก้วยองผาง
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  ปัญโญใหญ่
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุรินทร์ทอง
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงบุษยา  สิทธิตัน
 
1. นางลำดวน  วงศ์ฝั้น
 
174 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงชลธิชา   ก๋าแก้ว
 
1. นางยุพเรศ  สนิท
 
175 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกันตพงศ์  ยิ่งคุณจัตุรัส
2. เด็กชายกันตภณ  ชูทรัพย์เจริญ
3. เด็กชายสุพจน์  พรพามาตุภูมิ
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ยะปาน
2. นางอรพินธุ์   จินา
 
176 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  วิมลสกุลตรา
2. เด็กหญิงยุวดี  วนาวิลาสสกุล
3. เด็กหญิงวีริยา  ปัญญาภูสกุล
 
1. นางกมลเนตร  อินทสระ
2. นางสาวนงลักษณ์  ใจมุข
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กหญิงสุวณีย์  เนตรพงศ์
 
1. นายสง่า  แสงเงินชัย
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1. เด็กชายสันติภาพ  ลุงซิง
 
1. นางราตรี  รัตนพรม
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้สลี 1. เด็กหญิงดรรชนี  ผัดดอก
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำยันต์
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กหญิงสุพรรษา   คำวัน
 
1. นางกัลยา  มหาพรหม
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 1. เด็กชายชัยวัฒน์   แก้วเกิดก่อน
 
1. นางนิรัมภา  หารุคำจา
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มูลเหมย
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  เฟยธิกา
3. เด็กหญิงไอรดา  วงษ์ฉัตร
 
1. นางอนงค์  ไชยสิทธฺ์
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กชายทศพร  ยะเปี้ย
2. เด็กชายภานุพงษ์  สมบัติพงศ์
3. เด็กหญิงรัชนีกร  มโนตัน
 
1. นางจีราภรณ์  ทันวัน
2. นางสมควร  วงศ์ไข่
 
184 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายพงษ์ดนัน  ปัญญาเหล็ก
2. เด็กหญิงสโรชา  ตุ้ยแพร่
 
1. นางวนิดา  พรมฝาย
2. นางอัมพิน  อุดดง
 
185 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายชัยธวัช  กิวัฒนา
2. เด็กชายนิธิชัย  สุขเสม
 
1. นางสมจิต  ไชยเชษฐ
2. นางสาวอมรรัตน์  สุรินทร์ทอง
 
186 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เอมเอาธาน
2. เด็กชายอานันต์  เอมเอาธาน
 
1. นางสมจิต  ไชยเชษฐ
2. นายสมหวัง  นุวงศ์ษา
 
187 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กชายศิรศักดิ์  กาวิชัย
 
1. นางกัณหา   มูลรัตน์
 
188 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กชายจิรพนธ์   ยะบุญทา
2. เด็กหญิงเมธินีย์   เกตุดำ
 
1. นางกัลยา  มหาพรหม
 
189 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสูน 1. เด็กชายญาณกร  มูลปัญญา
2. เด็กหญิงอังคณา  เงินฉาย
 
1. นางชวนพิศ  ไชยเชษฐ
2. นางทัศนา  อุณหนันท์
 
190 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายชัชพงศ์  ปินวิสุ
2. เด็กหญิงบุษกร  พีตา
 
1. นางสาวจรรยา  ยะบุญธง
2. นางนราภรณ์  ภูมาศ
 
191 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าจี้ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  วรรณยศ
2. เด็กหญิงฉัตรธิดา   แฮแก้ว
3. เด็กชายชินกฤต   เกตุแก้ว
4. เด็กหญิงธัญชนก  วรรณยศ
5. เด็กชายธีรเจต  จิตนฤนารถ
6. เด็กหญิงอนุธิดา   หว่างเซอร์
7. เด็กหญิงอรปรียา   ผานามสกุล
 
1. นางสาวฐิติกานต์  คำจุมปู
2. นางวยุรี  ทาปัญญา
3. นางแสงเดือน  สามภูศรี
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 1. เด็กหญิงอัปสร  บุญยืน
 
1. นางสาวรัชนีกร  มังสัง
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กหญิงมนต์ทิพย์  อิ่นคำ
 
1. นางสุพรรณ์  ตาสุยะ
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กชายเอกลักษณ์  ใหม่คำ
 
1. นางสาวเกศณีย์  บงวรรณ์
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กชายศุภกิจ  แนวสุข
 
1. นายประวิทย์  สิขิวัฒน์
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1. เด็กชายธนากร   จินดาหลวง
 
1. นางอำไพ   เนตรผาบ
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พรหมสิทธิ์
 
1. นายเพชร  โสภา
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายพัทธพล  สายวัง
 
1. นางกาญจนา  พรมรัตน์
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงนิชกานต์  คำหล้า
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  สุภา
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มะลิ
4. เด็กหญิงอรัญญา  สุภา
 
1. นางนันทนา  สร้างโศรก
2. นางสาวปริศนา  สร้างโศรก
3. นางรัชฎา  โอดนันต์
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ติ๊บแก้ว
 
1. นางสาวถนอมศรี  หล้าเต็น
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขียด 1. เด็กหญิงอรยา  สุขระแหง
 
1. นายเจษฎา  สร้อยญาณ
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหละ 1. เด็กหญิงรติกร  แก้วก๋า
 
1. นางไพวรรณ  ศรีบัวนำ
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขียด 1. เด็กหญิงกันตินันท์  วงศ์กาศรี
 
1. นายเจษฎา  สร้อยญาณ
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทาจ้อย
2. เด็กหญิงดลยา  วาทะไทย
3. เด็กหญิงพรรณฤทัย  มะโนปัน
4. เด็กหญิงพัชรา  ดุมลาย
5. เด็กหญิงมณิสรา  อุดมสุข
6. เด็กหญิงหัสยา  สมสวัสดิ์
7. เด็กหญิงอรวรรณ  ตั๋นแก้ว
 
1. นางราตรี  ทับทิม
2. นางวิไล  อินทร์แก้ว
3. นายศักดิ์  ณ ลำพูน
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงณิชากร  วงค์ษา
2. เด็กหญิงปิยดา  ดูกี
3. เด็กหญิงพิมพ์เพ็ญ  จันทร์คำ
4. เด็กหญิงสลินนา  ถาเงิน
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อุ่นเรือน
 
1. นางนันทนา  สร้างโศรก
2. นางสาวปริศนา  สร้างโศรก
3. นางรัชฎา  โอดนันต์
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุต๋า
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เงินจี
3. นางสาวเรือนสม  ตั๋นตานะ
 
1. นางสาวทัศนาพร  ปัญญาคำ
2. นายวลี  มูลกันทา
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงกนิษา   จุนุ
2. เด็กชายจักรกฤษ  เปี้ยแดง
3. เด็กหญิงจิรพรรณ  เงินคำสิง
 
1. นายไกรวิชญ์  ทาเงิน
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายประกายเพชร  ยอดแปง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ปัญญา
3. เด็กหญิงวันดี  วังแก้ว
 
1. นางกัลยา   วงค์ปาลีย์
2. นางสาวปราณี  คำสุภา
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขียด 1. เด็กหญิงศุลีพร  ปันใจ
2. เด็กชายสราวุฒิ  บุญช่วย
3. เด็กหญิงเครือวัลย์  ครองรัตน์
 
1. นายเสวย  คำไทย
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. นายกัมปนาท  นาค๊ะป่า
2. เด็กชายพิเชษฐ์  ทนันชัย
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ไชยสมภาร
 
1. นายสง่า  แสงเงินชัย
2. นายสมบัติ  ฉางกันทา
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กุลนู
2. เด็กชายณัฐพล  บุญตัน
3. เด็กชายเจริญศักดิ์  ใจคำ
 
1. นางจีราภรณ์  ทันวัน
2. นายสุบิน  ตาสุยะ
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. เด็กหญิงกานธิดา  มหานิล
2. เด็กชายสวัสดิ์  มุ่งปันกลาง
3. เด็กชายเชษฐวรศิลป์  อาสนพาณิชย์
 
1. นายปริญญา  ขันอาษา
2. นายศฤงคาร  นันทะชัย
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงญาณิน  ขัดธินนท์
2. เด็กชายวรพล  ดวงจันทร์
3. เด็กชายสิทธิพล  อินถาปัน
 
1. นางยุรี  ปาอินทร์
2. นางสาวเสรี  ยาอุตม์
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กชายสิทธิกร  รุ่งธนพร
2. เด็กชายสิทธินนท์  ขัติวงษ์
 
1. นางสาวศุภนุช  ประพิณ
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กชายขจร  หล้าเตน
2. เด็กชายเสกสรร  ตะจิระ
 
1. นางจันจิรา  คำบุญมา
2. นายสง่า  แสงเงินชัย
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กชายปฏิพล   ไวโย
2. เด็กชายพีรพล   ณะคำปุ๊ด
3. เด็กชายมาร์ท   กลิ่นกล้า
 
1. นายรังสรรค์  สิทธิตัน
2. นายสันทัด  วรรณภิระ
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กหญิงกิตติยา  อะกะเรือน
2. เด็กหญิงทิพวรรณ   อ่อนพรม
3. เด็กชายธนทัต  ทิพวรรณ์
 
1. นายพฤนท์  รพีกาญจน์
2. นางสร้อยหงษ์  สมศรี
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยวง 1. เด็กชายนราธิป  ปันดอน
2. เด็กชายพงศภัค  มะโนสร้อย
3. เด็กชายภาณุพงศ์  ใจใหญ่
 
1. นายนิรันดร์  ชมภูเทศ
2. นางพัสดี  วิรัชพินทุ
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กหญิงปราณปริยา  กันยอง
2. นางสาวรชกมล  คำลอ
3. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีดี
 
1. นายพฤนท์  รพีกาญจน์
2. นางอรพินทร์  ปารมี