หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ระหว่าง วันที่ 25-27 เดือน กันยายน พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 26 ก.ย. 2556 08.30 – 12.00
-
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 26 ก.ย. 2556 08.30 – 12.00
-
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 26 ก.ย. 2556 08.30 – 12.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 26 ก.ย. 2556 13.00 – 16.30
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 26 ก.ย. 2556 13.00 – 16.30
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 26 ก.ย. 2556 13.00 – 16.30
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 27 ก.ย. 2556 08.30 – 12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 27 ก.ย. 2556 08.30 – 12.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 27 ก.ย. 2556 08.30 – 12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 26 ก.ย. 2556 08.30 – 12.00 แข่งพร้อมกับการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 27 ก.ย. 2556 13.00 – 16.30
-
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 27 ก.ย. 2556 13.00 – 16.30
-
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 27 ก.ย. 2556 13.00 – 16.30
-
16 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
17 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
18 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
19 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
20 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
21 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
22 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
23 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
24 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
25 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
26 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
27 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
28 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
29 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
30 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
31 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
32 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
33 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
34 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
35 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
36 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
37 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
38 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
39 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
40 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
41 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
42 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
43 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
44 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
45 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
46 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน หอประชุม (เวทีกลาง) 27 ก.ย. 2556 13.00 – 16.30
-
47 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน หอประชุม (เวทีกลาง) 27 ก.ย. 2556 13.00 – 16.30
-
48 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน หอประชุม (เวทีกลาง) 27 ก.ย. 2556 13.00 – 16.30
-
49 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน หอประชุม (เวทีกลาง) 27 ก.ย. 2556 13.00 – 16.30
-
50 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน หอประชุม (เวทีกลาง) 25 ก.ย. 2556 13.00 – 16.30
-
51 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน หอประชุม (เวทีกลาง) 25 ก.ย. 2556 13.00 – 16.30
-
52 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน หอประชุม (เวทีกลาง) 25 ก.ย. 2556 13.00 – 16.30
-
53 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน หอประชุม (เวทีกลาง) 25 ก.ย. 2556 13.00 – 16.30
-
54 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน หอประชุม (เวทีกลาง) 25 ก.ย. 2556 08.30 – 12.00
-
55 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน หอประชุม (เวทีกลาง) ห้อง หอประชุม (เวทีกลาง) 25 ก.ย. 2556 08.30 – 12.00
-
56 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน หอประชุม (เวทีกลาง) 25 ก.ย. 2556 08.30 – 12.00
-
57 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน หอประชุม (เวทีกลาง) 25 ก.ย. 2556 08.30 – 12.00
-
58 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน หอประชุม (เวทีกลาง) 26 ก.ย. 2556 13.00 – 16.30
-
59 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน หอประชุม (เวทีกลาง) 26 ก.ย. 2556 13.00 – 16.30
-
60 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน หอประชุม (เวทีกลาง) 26 ก.ย. 2556 13.00 – 16.30
-
61 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน หอประชุม (เวทีกลาง) 26 ก.ย. 2556 13.00 – 16.30
-
62 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
63 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
64 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน หอประชุม (เวทีกลาง) 26 ก.ย. 2556 10.00 – 12.00
-
65 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน หอประชุม (เวทีกลาง) 26 ก.ย. 2556 10.00 – 12.00
-
66 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
67 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
68 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
69 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
70 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
71 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
72 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
73 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
74 723 ดนตรีพื้นเมือง ป.1-ป.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]