หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-msn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาวรุ่งทิพย์ อนุเมธางกูรสพป.แม่ฮ่องสอน เขต1กรรมการ
2. นางสาวนันทิยา นิมงคลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางอารมณ์ อำพันธุ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งทิพย์ อนุเมธางกูรสพป.แม่ฮ่องสอน เขต1กรรมการ
2. นางสาวนันทิยา นิมงคลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางอารมณ์ อำพันธุ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางบัวแก้ว วสุวัฒนศรีกรรมการภายนอกกรรมการ
2. นางสาวศศิฉาย ไพทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวนาริตา ชูเกียรติดงดอยโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางบัวแก้ว วสุวัฒนศรีกรรมการภายนอกกรรมการ
2. นางสาวศศิฉาย ไพทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวนาริตา ชูเกียรติดงดอยโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางบัวแก้ว วสุวัฒนศรีกรรมการภายนอกกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา นิมงคลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางวลัยลักษณ์ ผาติจิรโชติโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางบัวแก้ว วสุวัฒนศรีกรรมการภายนอกกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา นิมงคลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาววลัยลักษณ์ ผาติจิรโชติโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางกานดา เอี่ยมกระสินธุ์วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวนาริตา ชูเกียรติดงดอยโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางนิชนันท์ สุวรรณบุษย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางกานดา เอี่ยมกระสินธุ์วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวนาริตา ชูเกียรติดงดอยโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางนิชนันท์ สุวรรณบุษย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางกานดา เอี่ยมกระสินธุ์วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาววลัยลักษณ์ ผาติจิรโชติโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำกรรมการ
3. นางนิชนันท์ สุวรรณบุษย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางกานดา เอี่ยมกระสินธุ์วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางวลัยลักษณ์ ผาติจิรโชติโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำกรรมการ
3. นางนิชนันท์ สุวรรณบุษย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายวีรเดช จันทร์โสภาโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางอังคณา สาริขิตโรงเรียนบ้านทุ่งกองมูกรรมการ
3. นางสาวนฤมล พิมพ์เสนาโรงเรียนบ้านห้วยส้านกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวีรเดช จันทร์โสภาโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางอังคณา สาริขิตโรงเรียนบ้านทุ่งกองมูกรรมการ
3. นางสาวนฤมล พิมพ์เสนาโรงเรียนบ้านห้วยส้านกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรเดช จันทร์โสภาโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางอังคณา สาริขิตโรงเรียนบ้านทุ่งกองมูกรรมการ
3. นางสาวนฤมล พิมพ์เสนาโรงเรียนบ้านห้วยส้านกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางวิภารัศมิ์ สกุลยุทธเสนีโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ แสนปวนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสิริวัฒน์ ลือนามโรงเรียนเทศบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางวิภารัศมิ์ สกุลยุทธเสนีโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ แสนปวนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสิริวัฒน์ ลือนามโรงเรียนเทศบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางอัมพร ปัญญาคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ อินทะวงค์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุธาสินี มะทะโรงเรียนเทศบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางอัมพร ปัญญาคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ อินทะวงค์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุธาสินี มะทะโรงเรียนเทศบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายฐากูร มหาขันตีโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
2. นางสาวศิวัตรา สนธิกุลโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
3. นายณัฐนันท์ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)กรรมการ
4. นายสมุทร จันทร์สายโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
5. นางสาวนันทรัตน์ รัตนจำเริญโรงเรียนบ้านปางตองกรรมการ
6. นางสาวเกตุวรา วากยะสิทธิ์โรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
7. นายชัยพร จิระรัตน์พิศาลโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
8. นางสาวชนากานต์ แก้วกองบุญโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่กรรมการ
9. นางสาวอรีรัตน์ วจีขจรไพศาลโรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
10. นายอานนท์ ดอกคำโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
11. นายชินดนัย ติวรรณะโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3กรรมการ
12. นางวิธิตา ชมพูวีรกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายฐากูร มหาขันตีโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
2. นางสาวศิวัตรา สนธิกุลโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
3. นายณัฐนันท์ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)กรรมการ
4. นายสมุทร จันทร์สายโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
5. นางสาวนันทรัตน์ รัตนจำเริญโรงเรียนบ้านปางตองกรรมการ
6. นางสาวเกตุวรา วากยะสิทธิ์โรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
7. นายชัยพร จิระรัตน์พิศาลโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
8. นางสาวชนากานต์ แก้วกองบุญโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่กรรมการ
9. นางสาวอรีรัตน์ วจีขจรไพศาลโรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
10. นายอานนท์ ดอกคำโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
11. นายชินดนัย ติวรรณะโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3กรรมการ
12. นางวิธิตา ชมพูวีรกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายฐากูร มหาขันตีโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
2. นางสาวศิวัตรา สนธิกุลโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
3. นายณัฐนันท์ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)กรรมการ
4. นายสมุทร จันทร์สายโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
5. นางสาวนันทรัตน์ รัตนจำเริญโรงเรียนบ้านปางตองกรรมการ
6. นางสาวเกตุวรา วากยะสิทธิ์โรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
7. นายชัยพร จิระรัตน์พิศาลโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
8. นางสาวชนากานต์ แก้วกองบุญโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่กรรมการ
9. นางสาวอรีรัตน์ วจีขจรไพศาลโรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
10. นายอานนท์ ดอกคำโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
11. นายชินดนัย ติวรรณะโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3กรรมการ
12. นางวิธิตา ชมพูวีรกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมเศียร สีบัวโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
2. นางสาวปิยพรรณ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลปายกรรมการ
3. นางกาญจนา ชนมุนีโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวจีระนุช โคเบนท์โรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
2. นางสาวจิตรานุช สมภารวงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว เอกจิตรโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายนพพร ทนันชัยโรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
2. นางสาวเมษายน แก้วทุ่นโรงเรียนร่มเกล้าปางตองฯกรรมการ
3. นางยุพเรศ คอทองโรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78กรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ กันทลัสโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
3. นางสาวมยุรี กอดวิเชียรโรงเรียนบ้านแม่กิ๊กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์สม สมเขื่อนโรงเรียนขุนยวมกรรมการ
2. นางสาวสายสุนีย์ อริยะโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯกรรมการ
3. นางแจ่มจันทร์ น้อยวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางดิษฐ์ลดา ปันคำมาโรงเรียนอนุบาลปายกรรมการ
2. นายธีร์ธวัช ปัญญาแจ้โรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
3. นางสาวอัจฉรียา สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวพรสวัสดิ์ สองแควโรงเรียนบ้านสบป่องกรรมการ
2. นางสาวพัชรา รสหอมโรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ ขันเขียวโรงเรียนบ้านโป่งสากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวพรสวัสดิ์ สองแควโรงเรียนบ้านสบป่องกรรมการ
2. นางสาวพัชรา รสหอมโรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ ขันเขียวโรงเรียนบ้านโป่งสากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายจำรูญ อินยาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
2. นายอลงกต เรียนยอยโรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบกรรมการ
3. นางสาวจามรี เพียรสะอาดโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่กรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายฤทธิรงค์ ธงภักดิ์โรงเรียนบ้านหมอแปงกรรมการ
2. นางสาวฐิติรัตน์ ปัญญาเยาว์โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
3. นางสาวสุรีวรรณ ศรีนันท์โรงเรียนบ้านวนาหลวงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางสาวสุพัทรา สุวรรณเขียวโรงเรียนร่มเกล้าปางตองกรรมการ
2. นางสาวชไมพร แดงตุ้ยโรงเรียนบ้านวนาหลวงกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ ปันคำมาโรงเรียนบ้านเมืองแปงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพัทธา สุวรรณเขียวโรงเรียนร่มเกล้าปางตองกรรมการ
2. นางสาวชไมพร แดงตุ้ยโรงเรียนบ้านวนาหลวงกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ ปันคำมาโรงเรียนบ้านเมืองแปงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพัทธา สุวรรณเขียวโรงเรียนร่มเกล้าปางตองกรรมการ
2. นางสาวชไมพร แดงตุ้ยโรงเรียนบ้านวนาหลวงกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ ปันคำมาโรงเรียนบ้านเมืองแปงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ถามูลโรงเรียนบ้านน้ำปลามุงกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณษา อินทพงศ์โรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
3. นายปิ่นเทพ กิตติเลิศโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ถามูลโรงเรียนบ้านน้ำปลามุงกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณษา อินทพงศ์โรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
3. นายปิ่นเทพ กิตติเลิศโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายดุสิต เงินใสสพป.แม่ฮ่องสอน เขต1กรรมการ
2. นางศรีพรรณ ขำเลิศโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำกรรมการ
3. นางดารารัตน์ ผิวผันผอ.โรงเรียนบ้านประตูเมืองกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายดุสิต เงินใสสพป.แม่ฮ่องสอน เขต1กรรมการ
2. นางศรีพรรณ ขำเลิศโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำกรรมการ
3. นางดารารัตน์ ผิวผันผอ.โรงเรียนบ้านประตูเมืองกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายดุสิต เงินใสสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
2. นางดารารัตน์ ผิวผันผอ.โรงเรียนบ้านประตูเมืองกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ วิมาลัยโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายดุสิต เงินใสสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
2. นางดารารัตน์ ผิวผันผอ.โรงเรียนบ้านประตูเมืองกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ วิมาลัยโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายธวัช สามลโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
2. นางสาววิริยา พลเมฆโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ ประกาศโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายธวัส สามลโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
2. นางสาววิริยา พลเมฆโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ ประกาศโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวโรดม พันเลิศโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
2. นางจรรยา ชัยเสนาโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
3. นางเทวัญ นีกรีโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวโรดม พันเลิศโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
2. นางจรรยา ชัยเสนาโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
3. นางเทวัญ นีกรีโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวโรดม พันเลิศโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
2. นางจรรยา ชัยเสนาโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
3. นางเทวัญ นีกรีโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวัชรา กวีวัฒน์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
2. นางจินตนา วัลลิภากรกรรมการภายนอกกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ปินตาเรือนกรรมการภายนอกกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ ปินตาเรือนกรรมการภายนอกกรรมการ
2. นางมุจลินทร์ อุประโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางจินตนา วัลลิภากรกรรมการภายนอกกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางฉวีวรรณ ปินตาเรือนกรรมการภายนอกกรรมการ
2. นางมุจลินทร์ อุประโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางจินตนา วัลลิภากรกรรมการภายนอกกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายมนัส เขื่อนแก้วสนง.แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางพิมพา ชวฤทธิ์กรรมการภายนอกกรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ เด็ดคิดสนง.คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายมนัส เขื่อนแก้วสนง.แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางพิมพา ชวฤทธิ์กรรมการภายนอกกรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ เด็ดคิดสนง.คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางแสงเดือน พิศไหวสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
2. นายบรรเจิด ถาบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
3. นายวรวิทย์ ลืนคำโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางแสงเดือน พิศไหวสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
2. นายบรรเจิด ถาบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
3. นายวรวิทย์ ลืนคำโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางอรุณี ศรีพันธ์ไพบูลย์สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
2. นางอุทิน เชาว์การสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
3. นางปาณิสรา ทิมินกุลสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ศรีพันธ์ไพบูลย์สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
2. นางอุทิน เชาว์การสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
3. นางปาณิสรา ทิมินกุลสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางสาวกมลวรรณ เขื่อนคำกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายปรีชา ศิริมากรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายโอภาส อายะบุตรกรรมการภายนอกกรรมการ
2. นายเทียนชัย เสาจินดารัตน์สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวกมลวรรณ เขื่อนคำกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายปรีชา ศิริมากรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายโอภาส อายะบุตรกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายปรีชา ศิริมากรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายโอภาส อายะบุตรกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลวรรณ เขื่อนคำกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายโอภาส อายะบุตรกรรมการภายนอกกรรมการ
2. นายเทียนชัย เสาจินดารัตน์สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นางสาวกมลวรรณ เขื่อนคำกรรมการภายนอกกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายปรีชา ศิริมากรรมการภายนอกกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายโอภาส อายะบุตรกรรมการภายนอกกรรมการ
2. นายเทียนชัย เสาจินดารัตน์สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายเอนก ไชโยผอ.โรงเรียนแม่สะเป่ใต้กรรมการ
2. นายประเสริฐ ประดิษฐ์กรรมการภายนอกกรรมการ
3. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายเอนก ไชโยผอ.โรงเรียนแม่สะเป่ใต้กรรมการ
2. นายประเสริฐ ประดิษฐ์กรรมการภายนอกกรรมการ
3. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเอนก ไชโยผอ.โรงเรียนแม่สะเป่ใต้กรรมการ
2. นายประเสริฐ ประดิษฐ์กรรมการภายนอกกรรมการ
3. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายเอนก ไชโยผอ.โรงเรียนแม่สะเป่ใต้กรรมการ
2. นายประเสริฐ ประดิษฐ์กรรมการภายนอกกรรมการ
3. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
3. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
3. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
3. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
3. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
3. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
3. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
3. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
3. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเอนก ไชโยผอ.โรงเรียนแม่สะเป่ใต้กรรมการ
2. นายประเสริฐ ประดิษฐ์กรรมการภายนอกกรรมการ
3. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเอนก ไชโยผอ.โรงเรียนแม่สะเป่ใต้กรรมการ
2. นายประเสริฐ ประดิษฐ์กรรมการภายนอกกรรมการ
3. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเอนก ไชโยผอ.โรงเรียนแม่สะเป่ใต้กรรมการ
2. นายประเสริฐ ประดิษฐ์กรรมการภายนอกกรรมการ
3. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเอนก ไชโยผอ.โรงเรียนแม่สะเป่ใต้กรรมการ
2. นายประเสริฐ ประดิษฐ์กรรมการภายนอกกรรมการ
3. นายทินกร สถิตย์เจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพจนีย์ ตานะเศรษฐ์โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ทองบุญโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางณัฐณิชาช์ ฟั่นเต่ยกศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
ดนตรีพื้นเมือง ป.1-ป.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวทักษภร เสรีชาติศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวภัทรฌาภรณ์ จีนาสนง.สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสวาท คงแก้วสนง.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวทักษภร เสรีชาติศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวภัทรฌาภรณ์ จีนาสนง.สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสวาท คงแก้วสนง.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวทักษภร เสรีชาติศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวภัทรฌาภรณ์ จีนาสนง.สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสวาท คงแก้วสนง.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวทักษภร เสรีชาติศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวภัทรฌาภรณ์ จีนาสนง.สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสวาท คงแก้วสนง.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวคนึงหา สุภานันท์กรรมการภายนอกกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ โคเบนท์กรรมการภายนอกกรรมการ
3. สิบเอกกำพล พันธมิตรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวคนึงหา สุภานันท์กรรมการภายนอกกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ โคเบนท์กรรมการภายนอกกรรมการ
3. สิบเอกกำพล พันธ์มิตรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายดุสิต บุญเลิศเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางชลดา เรือนแก้วกศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายบดินทร์ ศิริวงค์เกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายดุสิต บุญเลิศเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางวรรณดา กรีฑาพันธ์กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายบดินทร์ ศิริวงค์เกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ เต็นพิพัฒณ์สนง.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายบุญช่วย คุ้มการนานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายบดินทร์ ศิริวงค์เกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ เต็นพิพัฒณ์สนง.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายบุญช่วย คุ้มการนานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายบดินทร์ ศิริวงค์เกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอัญชัญ ไหวดีกรรมการภายนอกกรรมการ
2. นางณัฎฐพร นิมานนท์สนง.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางมัณฑนา กาศสนุกกศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายปิ่นเทพ กิตติเลิศโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายนพดล อริยาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางธฤษวรรณ สุขโอรสโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอัญชัญ ไหวดีกรรมการภายนอกกรรมการ
2. นางณัฎฐพร นิมานนท์สนง.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางมัณฑนา กาศสนุกกศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางสุวพร ใจน้อยข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี แต้มคล่องโรงเรียนบ้านสบป่องกรรมการ
3. นางธนพร แสงนูญวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีฯกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางอัญชัญ ไหวดีกรรมการภายนอกกรรมการ
2. นางณัฎฐพร มินานนท์สนง.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางมัณฑนา กาศสนุกกศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอัญชัญ ไหวดีกรรมการภายนอกกรรมการ
2. นางณัฎฐพร นิมานนท์สนง.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางมัณฑนา กาศสนุกกศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวคนึงหา สุภานันท์กรรมการภายนอกกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ โคเบนท์กรรมการภายนอกกรรมการ
3. สิบเอกกำพล พันธมิตรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวคนึงหา สุภานันท์กรรมการภายนอกกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ โคเบนท์กรรมการภายนอกกรรมการ
3. นายโสภิต นิลไพบูลย์ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประกิจ ผาติจิรโชติโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายกฤตวัฒน์ คำปาโรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
3. นางสาววรัญญา อุ่นนันกาศโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายประกิจ ผาติจิรโชติโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาววรัญญา อุ่นนันกาศโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำกรรมการ
3. นายวิทยา ภูติรักษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายพิพัฒน์ อารีศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายนภดล อารียาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางธฤษวรรณ สุขโอรสโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประกิต ผาติจิรโชติโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาววรัญญา อุ่นนันกาศโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำกรรมการ
3. นายวิทยา ภูติรักษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประกิจ ผาติจิรโชติโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายกฤตวัฒน์ คำปาโรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
3. นางสาววรัญญา อุ่นนันกาศโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางจีรวรรณ ทวานุรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายเทียนชัย เสาจินดารัตน์สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1กรรมการ
3. นางสาวเอกภาวี ขัติครุฑโรงเรียนบ้านนาปลาจาดกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางจีรวรรณ ทวานุรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายเทียนชัย เสาจินดารัตน์สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1กรรมการ
3. นางสาวเอกภาวี ขัติคุฑกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ ทวานุรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายเทียนชัย เสาจินดารัตน์สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1กรรมการ
3. นางสาวเอกภาวี ขัติคุฑกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริพร ศิริยุทธสารโรงเรียนเทศบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางปิยะดา สมคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ศิริยุทธสารโรงเรียนเทศบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางปิยะดา สมคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวบุญสุข กล่อมริสพป.แม่ฮ่องสอน เขต1กรรมการ
2. นางสาวเอกภาวี ขัติครุฑโรงเรียนบ้านนาปลาจาดกรรมการ
3. นายอ่อง อ่อง ทุนกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญสุข กล่อมริสพป.แม่ฮ่องสอน เขต1กรรมการ
2. นางสาวเอกภาวี ขัติครุฑโรงเรียนบ้านนาปลาจาดกรรมการ
3. นายอ่อง อ่อง ทุนกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ศิริยุทธสารโรงเรียนเทศบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางปิยะดา สมคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายองอาจ กวีวัฒน์สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1กรรมการ
2. นายสุธี โพธินิษฐ์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
3. นายเอกพล วราฤทธิ์พิทยากุลโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
4. นางชมพู เอี่ยมอาภรณ์โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นางสาวพัชรี ยิมิสุโทโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเรืองเดช สุขโอรสสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
2. นายอุทิศ นันทฟูผอ.โรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
3. นายสรปัญญาสุข สุขกรินทร์โรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวัชระ อรัญภูมิสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
2. นายจรินทร์ ปันทวังโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่กรรมการ
3. นายวรวิช ปัญญาเยาว์โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
4. นายสิงห์คม ปัญญาคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านผามอนกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน มั่นชูขวัญสิริโรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ศรีชุ่มโรงเรียนชุมชนบ้านปางหมูกรรมการ
4. นายสุจฑินันท์ สุวรรณบุษย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งทิพย์ อนุเมธางกูรสพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑กรรมการ
2. นางอารุณ นรสิงห์วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางวิไล กาวิชัยโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเอี่ยมศรี ถือทองกรรมการภายนอกกรรมการ
2. นางอารุณ นรสิงห์วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีฯกรรมการ
3. นางวิไล กาวิชัยโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายภาวินิตย์ ลุนละวันโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
2. นางสาวจุฬารัตน์ รวมสุขโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางสาวรินลณี สล่าปันโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
4. นางจีรวรรณ ทวานุรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นางศิริพร ศิริยุทธสารโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายภาวินิตย์ ลุนละวันโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
2. นางสาวจุฬารัตน์ รวมสุขโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางสาวรินลณี สล่าปันโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
4. นางจีรวรรณ ทวานุรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นางศิริพร ศิริยุทธสารโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางอาภัสรา ทนันชัยโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
2. นางสาวสุภารัตน์ ตั๋นแก้วโรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
3. นางสาวศรีสุข ชีพพานิชย์โรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางอาภัสรา ทนันชัยโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
2. นางสาวสุภารัตน์ ตั๋นแก้วโรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
3. นางสาวศรีสุข ชีพพานิชย์โรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางนงคราญ เอี่ยมทุเรียนศึกษานิเทศน์กรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ เวียงชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางร่มฉัตร ภารังกุลโรงเรียนบ้านสบป่องกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ เอี่ยมทุเรียนศึกษานิเทศน์กรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ เวียงชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางร่มฉัตร ภารังกุลโรงเรียนบ้านสบป่องกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางเกดสุดา สิทธิเวชโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางอรีรัตน์ วจีขจรไพศาลโรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
3. นางสาวนฤมล พันธ์เสนาโรงเรียนบ้านห้วยส้านกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางอาภัสรา ทนันชัยโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
2. นางเกดสุดา สิทธิเวชโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวศรีสุข ชีพพานิชย์โรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางสาวศิริพร คาตูโรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ฤทัยงามยิ่งโรงเรียนบ้านแม่ละนากรรมการ
3. นางอันธิกา อินทกุลโรงเรียนอนุบาลปายกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุจิตรา อรัญภูมิโรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์กรรมการ
2. นางปราณี เวฬุสาโรจน์โรงเรียนบ้านแม่สุรินกรรมการ
3. นางสาวสกุณา อุ่นเรือนโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางกนกพร กิติเลิศโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางพรรณงาม ศรีวิไชยโรงเรียนบ้านจ่าโบ่กรรมการ
3. นางภัทร ใจลังกาโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายทิตย์คำ ทวิชากรสีทองโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
2. นางสาวชญาภา ธนพงษ์โชติโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
3. นายธราพัชร์ สุดทำนองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายทิตย์คำ ทวิชากรสีทองโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
2. นางสาวชญาภา ธนพงษ์โชติโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
3. นางสาวธราพัชร์ สุดทำนองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทิตย์คำ ทวิชากรสีทองโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
2. นางสาวชญาภา ธนพงษ์โชติโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
3. นางสาวธราพัชร์ สุดทำนองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทิตย์คำ ทวิชากรสีทองโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
2. นางสาวชญาภา ธนพงษ์โชติโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
3. นางสาวธราพัชร์ สุดทำนองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายทิตย์คำ ทวิชากรสีทองโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
2. นางสาวชญาภา ธนพงษ์โชติโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
3. นางสาวธราพัชร์ สุดทำนองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายทิตย์คำ ทวิชากรสีทองโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
2. นางสาวชญาภา ธนพงษ์โชติโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
3. นางสาวธราพัชร์ สุดทำนองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายทิตย์คำ ทวิชากรสีทองโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
2. นางสาวชญาภา ธนพงษ์โชติโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
3. นางสาวธราพัชร์ สุดทำนองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายทิตย์คำ ทวิชากรสีทองโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
2. นางสาวชญาภา ธนพงษ์โชติโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
3. นางสาวธราพัชร์ สุดทำนองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายทิตย์คำ ทวิชากรสีทองกรรมการภายนอกกรรมการ
2. นางสาวชญาภา ธนพงษ์โชติโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
3. นางสาวธราพัชร์ สุดทำนองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายทิตย์คำ ทวิชากรสีทองโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
2. นางสาวชญาภา ธนพงษ์โชติโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
3. นางสาวธราพัชร์ สุดทำนองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอำไพ อินทร์บุญโรงเรียนชุมชนบ้านปางหมูกรรมการ
2. นางจงจิต ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ บุตรเวียงพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอำไพ อินทร์บุญโรงเรียนชุมชนบ้านปางหมูกรรมการ
2. นางจงจิต ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ บุตรเวียงพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอำไพ อินทร์บุญโรงเรียนชุมชนบ้านปางหมูกรรมการ
2. นางจงจิต ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ บุตรเวียงพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอำไพ อินทร์บุญโรงเรียนชุมชนบ้านปางหมูกรรมการ
2. นางจงจิต ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ บุตรเวียงพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอำไพ อินทร์บุญโรงเรียนชุมชนบ้านปางหมูกรรมการ
2. นางจงจิต ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ บุตรเวียงพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวชนินนทร์วลัย ธรรมขันธ์โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
2. นางปรียานุช ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
3. นางลลิภัทร สืบเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวรากานต์ บุตรต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ยานะโรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบกรรมการ
3. นายเอนก ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวรากานต์ บุตรต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ยานะโรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบกรรมการ
3. นายเอนก ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวรากานต์ บุตรต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ยานะโรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบกรรมการ
3. นายเอนก ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวรากานต์ บุตรต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ยานะโรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบกรรมการ
3. นายเอนก ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวรากานต์ บุตรต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ยานะโรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบกรรมการ
3. นายเอนก ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวรากานต์ บุตรต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ยานะโรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบกรรมการ
3. นายเอนก ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบรรเจิด ถาบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
2. นางสาวพชรภรณ์ เต็กศรีโรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ วิมาลัยโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบรรเจิด ถาบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
2. นางสาวพชรภรณ์ เต็กศรีโรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ วิมาลัยโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบรรเจิด ถาบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
2. นางสาวพชรภรณ์ เต็กศรีโรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ วิมาลัยโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบรรเจิด ถาบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
2. นางสาวพชรภรณ์ เต็กศรีโรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ วิมาลัยโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบรรเจิด ถาบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
2. นางสาวพชรภรณ์ เต็กศรีโรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ วิมาลัยโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบรรเจิด ถาบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
2. นางสาวพชรภรณ์ เต็กศรีโรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ วิมาลัยโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวรวิทย์ ลืนคำโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา กาวารีศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายกิตติ บุญเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวรวิทย์ ลืนคำโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา กาวารีศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายกิตติ บุญเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวรวิทย์ ลืนคำโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา กาวารีศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายกิตติ บุญเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวรวิทย์ ลืนคำโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา กาวารีศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายกิตติ บุญเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวรวิทย์ ลืนคำโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา กาวารีศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายกิตติ บุญเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอนก ไชโยผอ.โรงเรียนแม่สะเป่ใต้กรรมการ
2. นายประเสริฐ ประดิษฐ์กรรมการภายนอกกรรมการ
3. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอนก ไชโยผอ.โรงเรียนแม่สะเป่ใต้กรรมการ
2. นายประเสริฐ ประดิษฐ์กรรมการภายนอกกรรมการ
3. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอนก ไชโยผอ.โรงเรียนแม่สะเป่ใต้กรรมการ
2. นายประเสริฐ ประดิษฐ์กรรมการภายนอกกรรมการ
3. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอนก ไชโยผอ.โรงเรียนแม่สะเป่ใต้กรรมการ
2. นายประเสริฐ ประดิษฐ์กรรมการภายนอกกรรมการ
3. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอนก ไชโยผอ.โรงเรียนแม่สะเป่ใต้กรรมการ
2. นายประเสริฐ ประดิษฐ์กรรมการภายนอกกรรมการ
3. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางจงจิต ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวบังอร อนุโลมศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวจันทร์สุดา ทวิชากรสีทองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางจงจิต ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวบังอร อนุโลมศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวจันทร์สุดา ทวิชากรสีทองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางจงจิต ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวบังอร อนุโลมศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวจันทร์สุดา ทวิชากรสีทองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางจงจิต ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวบังอร อนุโลมศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวจันทร์สุดา ทวิชากรสีทองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจงจิต ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวบังอร อนุโลมศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวจันทร์สุดา ทวิชากรสีทองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจงจิต ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวบังอร อนุโลมศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวจันทร์สุดา ทวิชากรสีทองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจงจิต ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวบังอร อนุโลมศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวจันทร์สุดา ทวิชากรสีทองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจงจิต ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวบังอร อนุโลมศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวจันทร์สุดา ทวิชากรสีทองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจงจิต ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวบังอร อนุโลมศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวจันทร์สุดา ทวิชากรสีทองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางจงจิต ไชยวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวบังอร อนุโลมศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวจันทร์สุดา ทวิชากรสีทองศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแววพันธ์ ฉางข้าวชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวศรินญา ยอดคีรีศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแววพันธ์ ฉางข้าวชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวศรินญา ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแววพันธ์ ฉางข้าวชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวศรินญา ยอดคีรีศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแววพันธ์ ฉางข้าวชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวศรินญา ยอดคีรีศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแววพันธ์ ฉางข้าวชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวศรินญา ยอดคีรีศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแววพันธ์ ฉางข้าวชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวศรินญา ยอดคีรีศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแววพันธ์ ฉางข้าวชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวศรินญา ยอดคีรีศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแววพันธ์ ฉางข้าวชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวศรินญา ยอดคีรีศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแววพันธ์ ฉางข้าวชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวศรินญา ยอดคีรีศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแววพันธ์ ฉางข้าวชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวศรินญา ยอดคีรีศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแววพันธ์ ฉางข้าวชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวศรินญา ยอดคีรีศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแววพันธ์ ฉางข้าวชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวศรินญา ยอดคีรีศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรกานต์ บุตรต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ยานะโรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ อารีศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรกานต์ บุตรต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ยานะโรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ อารีศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรกานต์ บุตรต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ยานะโรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ อารีศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรกานต์ บุตรต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ยานะโรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ อารีศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรกานต์ บุตรต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ยานะโรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ อารีศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรศักดิ์ แสงหาญโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ลืนคำโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางจันทนา ถามาศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรศักดิ์ แสงหาญโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ลืนคำโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางจันทนา ถามาศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรศักดิ์ แสงหาญโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ลืนคำโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางจันทนา ถามาศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรศักดิ์ แสงหาญโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ลืนคำโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางจันทนา ถามาศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรศักดิ์ แสงหาญโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ลืนคำโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางจันทนา ถามาศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรศักดิ์ แสงหาญโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ลืนคำโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางจันทนา ถามาศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรศักดิ์ แสงหาญโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ลืนคำโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางจันทนา ถามาศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรศักดิ์ แสงหาญโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ลืนคำโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางจันทนา ถามาศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรศักดิ์ แสงหาญโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ลืนคำโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางจันทนา ถามาศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรศักดิ์ แสงหาญโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ลืนคำโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางจันทนา ถามาศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]