หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 108 โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 60 4 8 6
2 102 โรงเรียนขุนยวม 32 82 53
3 104 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 34 72 48
4 018 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 6 19 4
5 023 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 43 86 70
6 001 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 25 45 36
7 112 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 41 87 58
8 054 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 25 37 29
9 040 โรงเรียนบ้านกลาง 0 0 0
10 081 โรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบ 8 16 9
11 133 โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 9 20 9
12 047 โรงเรียนบ้านขุนสาใน 13 35 21
13 012 โรงเรียนบ้านคาหาน 10 26 19
14 122 โรงเรียนบ้านคำสุข 4 6 4
15 087 โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 6 11 11
16 093 โรงเรียนบ้านซอแบะ 3 19 7
17 074 โรงเรียนบ้านดอยผีลู 0 0 0
18 070 โรงเรียนบ้านดอยผีลูสาบ้านในของ 1 3 2
19 077 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 15 27 23
20 014 โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 15 26 15
21 056 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 29 46 39
22 095 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 4 5 4
23 055 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตภาพที่ 78 17 28 22
24 115 โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 9 23 12
25 025 โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 11 19 14
26 129 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 3 9 3
27 075 โรงเรียนบ้านนาจลอง 2 4 3
28 002 โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 5 15 7
29 091 โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 16 32 16
30 004 โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 8 16 10
31 100 โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 1 1 1
32 080 โรงเรียนบ้านน้ำริน 4 12 7
33 032 โรงเรียนบ้านน้ำส่อม 2 8 4
34 051 โรงเรียนบ้านน้ำฮู 4 11 5
35 035 โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน 1 1 0
36 110 โรงเรียนบ้านประตูเมือง 7 9 7
37 088 โรงเรียนบ้านปางคาม 17 42 22
38 119 โรงเรียนบ้านปางตอง 27 70 41
39 048 โรงเรียนบ้านปางตองประชาสรรค์ 4 4 4
40 094 โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร 0 0 0
41 057 โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 1 2 2
42 071 โรงเรียนบ้านปางแปก 3 9 6
43 072 โรงเรียนบ้านป่ายาง 10 22 17
44 037 โรงเรียนบ้านป่าลาน 39 74 50
45 083 โรงเรียนบ้านผามอน 3 9 6
46 063 โรงเรียนบ้านผาสำราญ 2 3 3
47 125 โรงเรียนบ้านพัฒนา 9 17 13
48 117 โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 3 5 5
49 090 โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 9 27 14
50 005 โรงเรียนบ้านรักไทย 6 10 6
51 078 โรงเรียนบ้านลุ๊กป่าก้อ 1 3 2
52 085 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 22 52 32
53 022 โรงเรียนบ้านสบป่อง 3 5 3
54 019 โรงเรียนบ้านสบสอย 4 20 8
55 064 โรงเรียนบ้านสบสา 0 0 0
56 101 โรงเรียนบ้านสบแพม 2 2 2
57 030 โรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง 0 0 0
58 045 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 3 5 3
59 113 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 30 69 50
60 068 โรงเรียนบ้านหมอแปง 15 28 19
61 062 โรงเรียนบ้านหมากพริก 0 0 0
62 126 โรงเรียนบ้านหว่าโน 2 3 2
63 036 โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 0 0 0
64 127 โรงเรียนบ้านหัวปอน 2 4 3
65 121 โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 2 10 5
66 003 โรงเรียนบ้านห้วยขาน 20 47 34
67 042 โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ 11 14 12
68 141 โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาห้วยช่างเหล็ก 2 4 3
69 034 โรงเรียนบ้านห้วยตอง 1 3 2
70 109 โรงเรียนบ้านห้วยต้นนุ่นวิทยา 1 1 1
71 106 โรงเรียนบ้านห้วยนา 0 0 0
72 031 โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด 0 0 0
73 024 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 12 20 17
74 033 โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย 0 0 0
75 009 โรงเรียนบ้านห้วยผา 12 29 17
76 011 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 2 6 2
77 008 โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 0 0 0
78 114 โรงเรียนบ้านห้วยส้าน 3 10 3
79 061 โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 2 6 4
80 027 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 13 28 21
81 028 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า 7 18 11
82 089 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 23 86 42
83 084 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 4 11 6
84 038 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 4 13 6
85 026 โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกาน 1 1 1
86 006 โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน 7 17 7
87 092 โรงเรียนบ้านฮูผาเสื่อ 2 2 2
88 058 โรงเรียนบ้านเมืองแปง 37 88 61
89 082 โรงเรียนบ้านเมืองแพม 1 1 1
90 067 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 21 37 27
91 060 โรงเรียนบ้านแกงหอม 3 7 5
92 039 โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 1 3 2
93 059 โรงเรียนบ้านแพมบก 1 3 2
94 111 โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 21 53 26
95 041 โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 6 15 9
96 076 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 11 25 19
97 052 โรงเรียนบ้านแม่ปิง 28 46 41
98 096 โรงเรียนบ้านแม่ละนา 50 125 62
99 118 โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ 4 17 6
100 013 โรงเรียนบ้านแม่สะงา 3 7 3
101 107 โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ 3 9 6
102 105 โรงเรียนบ้านแม่สุริน 2 2 2
103 130 โรงเรียนบ้านแม่หาด 5 15 7
104 128 โรงเรียนบ้านแม่ออ 7 10 10
105 065 โรงเรียนบ้านแม่อีแลบ 0 0 0
106 123 โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 5 7 7
107 120 โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 13 23 19
108 049 โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 24 58 30
109 131 โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 2 6 4
110 124 โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 2 4 3
111 116 โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 2 2 2
112 046 โรงเรียนบ้านโป่งสา 35 62 51
113 015 โรงเรียนบ้านในสอย 26 67 45
114 020 โรงเรียนบ้านใหม่ 7 21 12
115 053 โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 3 6 5
116 136 โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย 0 0 0
117 073 โรงเรียนบ้านไทรงาม 2 6 4
118 140 โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม 1 3 2
119 021 โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ 0 0 0
120 043 โรงเรียนยอดดอยวิทยา 18 54 34
121 007 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 14 57 23
122 086 โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 6 26 12
123 069 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 19 42 33
124 103 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 21 43 27
125 079 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 68 172 104
126 050 โรงเรียนอนุบาลปาย 28 56 44
127 029 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 7 11 10
128 017 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 27 47 30
129 016 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา 0 0 0
130 142 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา หย่อมบ้านปางคามน้อย 1 6 2
131 137 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ห้องเรียนบ้านห้วยส้าน 0 0 0
132 143 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ หย่อมบ้านห้วยเดื่อ 1 2 0
133 044 โรงเรียนเสรีวิทยา 20 46 32
134 010 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 29 72 33
135 139 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 6 35 15
136 134 โรงเรียนพุทธเกษตร 0 0 0
137 135 โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม 0 0 0
138 138 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 2 3 3
รวม 1356 3075 1962
5037

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]