สรุปเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปางมะผ้า 29 21 9 8 59
2 บ้านป่าลาน 20 8 7 4 35
3 ชุมชนบ้านเมืองปอน 17 7 4 8 28
4 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 16 6 1 2 23
5 บ้านเมืองแปง 15 12 7 3 34
6 บ้านทุ่งยาว 15 7 1 5 23
7 บ้านหนองแห้ง 15 4 4 5 23
8 บ้านห้วยเฮี้ยะ 15 2 1 3 18
9 บ้านแม่ละนา 14 13 5 5 32
10 ชุมชนต่อแพวิทยา 14 7 6 6 27
11 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ 13 8 3 1 24
12 อนุบาลขุนยวม 13 3 2 3 18
13 อนุบาลแม่ฮ่องสอน 12 10 3 2 25
14 ไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 12 9 2 6 23
15 บ้านในสอย 12 6 5 2 23
16 ชุมชนบ้านผาบ่อง 11 8 7 16 26
17 บ้านวนาหลวง 11 6 1 3 18
18 ขุนยวม 10 12 5 3 27
19 บ้านทุ่งกองมู 10 3 2 0 15
20 บ้านห้วยผา 10 2 0 0 12
21 บ้านห้วยขาน 9 7 2 1 18
22 บ้านโป่งสา 8 13 5 6 26
23 อนุบาลปาย 8 9 6 4 23
24 สังวาลย์วิทย์ 3 8 4 4 3 16
25 บ้านแม่ปิง 7 8 6 6 21
26 บ้านเวียงเหนือ 7 6 3 3 16
27 บ้านห้วยเดื่อ 7 5 1 0 13
28 บ้านหมอแปง 7 4 1 2 12
29 เสรีวิทยา 7 3 5 5 15
30 บ้านคาหาน 7 1 1 0 9
31 บ้านทุ่งโป่งมิตภาพที่ 78 6 4 6 1 16
32 บ้านแม่เหมืองหลวง 6 4 5 5 15
33 บ้านท่าโป่งแดง 6 2 3 0 11
34 บ้านปางคาม 5 5 1 5 11
35 ร่มเกล้าปางตอง 5 5 0 4 10
36 บ้านแม่กิ้ 5 3 2 5 10
37 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 5 2 1 1 8
38 บ้านห้วยปูลิง 5 1 1 5 7
39 บ้านปางตอง 4 6 10 7 20
40 บ้านนาปู่ป้อม 4 4 2 5 10
41 บ้านขุนสาใน 4 4 1 3 9
42 บ้านถ้ำลอด 4 4 0 5 8
43 บ้านป่ายาง 4 3 3 0 10
44 บ้านห้วยช่างคำ 4 3 1 3 8
45 บ้านห้วยเสือเฒ่า 4 3 0 0 7
46 บ้านแม่จ๋า 4 1 1 0 6
47 บ้านแม่อูคอหลวง 3 3 4 2 10
48 บ้านแม่นาเติง 3 3 3 2 9
49 บ้านนาป่าแปก 3 3 2 0 8
50 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 3 2 0 1 5
51 บ้านประตูเมือง 3 1 1 1 5
52 บ้านแม่ออ 3 1 1 1 5
53 ราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 3 1 1 1 5
54 บ้านกึ๊ดสามสิบ 3 1 0 3 4
55 ตชด.บำรุงที่ 60 3 1 0 0 4
56 ชุมชนบ้านปางหมู 3 0 1 1 4
57 บ้านแม่อูคอ 3 0 1 1 4
58 บ้านปางตองประชาสรรค์ 3 0 1 0 4
59 บ้านนาปลาจาด 3 0 0 2 3
60 บ้านสบสอย 3 0 0 1 3
61 บ้านแม่ลาก๊ะ 3 0 0 1 3
62 บ้านซอแบะ 3 0 0 0 3
63 บ้านแม่สะงา 3 0 0 0 3
64 ยอดดอยวิทยา 2 6 5 5 13
65 บ้านห้วยโป่งอ่อน 2 4 0 1 6
66 บ้านรักไทย 2 3 0 1 5
67 บ้านพัฒนา 2 3 0 1 5
68 บ้านยาป่าแหน 2 2 2 3 6
69 อนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 2 1 3 1 6
70 บ้านใหม่ 2 1 1 3 4
71 บ้านน้ำฮู 2 1 1 0 4
72 บ้านน้ำริน 2 1 0 1 3
73 บ้านห้วยแห้ง 2 1 0 1 3
74 บ้านผามอน 2 1 0 0 3
75 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 2 0 1 0 3
76 บ้านห้วยผึ้ง 2 0 0 0 2
77 บ้านท่าหินส้ม 1 3 1 3 5
78 บ้านห้วยโป่ง 1 3 0 0 4
79 บ้านแม่หาด 1 2 1 1 4
80 บ้านนางิ้ว 1 2 0 0 3
81 บ้านจ่าโบ่ 1 1 3 1 5
82 บ้านแกงหอม 1 1 1 0 3
83 บ้านสบป่อง 1 1 1 0 3
84 บ้านปางแปก 1 1 0 1 2
85 บ้านคำสุข 1 1 0 1 2
86 บ้านสบแพม 1 1 0 0 2
87 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 1 1 0 0 2
88 บ้านแม่แจ๊ะ 1 1 0 0 2
89 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1 0 1 1 2
90 บ้านหัวแม่สุริน 1 0 1 0 2
91 บ้านแม่โกปี่ 1 0 0 1 1
92 บ้านผาสำราญ 1 0 0 1 1
93 บ้านหัวปอน 1 0 0 0 1
94 บ้านดอยผีลูสาบ้านในของ 1 0 0 0 1
95 บ้านแพมบก 1 0 0 0 1
96 บ้านแม่สะเป่ใต้ 0 2 1 0 3
97 บ้านห้วยส้าน 0 2 0 1 2
98 บ้านแม่สุริน 0 2 0 0 2
99 บ้านมะหินหลวง 0 1 2 0 3
100 บ้านน้ำส่อม 0 1 1 0 2
101 บ้านนาจลอง 0 1 1 0 2
102 บ้านแม่โข่จู 0 1 1 0 2
103 บ้านห้วยโป่งกาน 0 1 0 0 1
104 บ้านลุ๊กป่าก้อ 0 1 0 0 1
105 บ้านห้วยตอง 0 1 0 0 1
106 บ้านห้วยต้นนุ่นวิทยา 0 1 0 0 1
107 บ้านไม้ซางหนาม 0 1 0 0 1
108 เขตพื้นที่การศึกษา หย่อมบ้านปางคามน้อย 0 1 0 0 1
109 บ้านหว่าโน 0 0 2 0 2
110 บ้านน้ำปลามุง 0 0 1 0 1
111 บ้านเมืองแพม 0 0 1 0 1
112 บ้านห้วยช่างคำ สาขาห้วยช่างเหล็ก 0 0 0 2 0
113 บ้านฮูผาเสื่อ 0 0 0 2 0
114 บ้านไทรงาม 0 0 0 2 0
115 ราชประชานุเคราะห์ 34 0 0 0 2 0
116 บ้านน้ำเพียงดิน 0 0 0 1 0
117 บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 0 0 0 1 0
118 บ้านแก่นฟ้า 0 0 0 1 0
119 เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ หย่อมบ้านห้วยเดื่อ 0 0 0 1 0
120 บ้านหนองเขียว 0 0 0 0 0
รวม 530 342 193 221 1,065