สรุปเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปางมะผ้า 26 17 9 8 52
2 บ้านป่าลาน 20 8 7 4 35
3 บ้านเมืองแปง 15 12 7 3 34
4 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 15 6 1 1 22
5 บ้านทุ่งยาว 14 5 1 4 20
6 บ้านแม่ละนา 13 13 5 4 31
7 ชุมชนบ้านเมืองปอน 13 7 4 6 24
8 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ 13 7 3 1 23
9 บ้านหนองแห้ง 13 2 3 3 18
10 อนุบาลแม่ฮ่องสอน 12 10 3 2 25
11 ไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 12 8 1 6 21
12 บ้านในสอย 12 6 5 2 23
13 ชุมชนบ้านผาบ่อง 11 8 7 16 26
14 ชุมชนต่อแพวิทยา 11 6 5 6 22
15 บ้านห้วยเฮี้ยะ 11 1 1 3 13
16 ขุนยวม 10 12 5 3 27
17 บ้านวนาหลวง 10 6 1 3 17
18 บ้านทุ่งกองมู 9 3 2 0 14
19 บ้านโป่งสา 8 13 5 6 26
20 อนุบาลขุนยวม 8 2 2 3 12
21 บ้านห้วยผา 8 2 0 0 10
22 อนุบาลปาย 7 9 6 4 22
23 บ้านห้วยเดื่อ 7 5 1 0 13
24 สังวาลย์วิทย์ 3 7 4 4 3 15
25 เสรีวิทยา 7 2 5 5 14
26 บ้านห้วยขาน 6 7 2 1 15
27 บ้านเวียงเหนือ 6 5 3 2 14
28 บ้านทุ่งโป่งมิตภาพที่ 78 6 4 6 1 16
29 บ้านแม่เหมืองหลวง 6 4 5 5 15
30 บ้านแม่ปิง 5 8 6 6 19
31 บ้านปางคาม 5 5 1 5 11
32 บ้านหมอแปง 5 4 1 2 10
33 บ้านท่าโป่งแดง 5 2 2 0 9
34 บ้านห้วยปูลิง 5 1 1 5 7
35 บ้านปางตอง 4 6 10 7 20
36 ร่มเกล้าปางตอง 4 5 0 4 9
37 บ้านนาปู่ป้อม 4 4 2 5 10
38 บ้านขุนสาใน 4 4 1 3 9
39 บ้านป่ายาง 4 3 3 0 10
40 บ้านห้วยเสือเฒ่า 4 3 0 0 7
41 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 4 1 1 1 6
42 บ้านคาหาน 4 1 1 0 6
43 บ้านแม่จ๋า 4 1 1 0 6
44 บ้านแม่อูคอหลวง 3 3 4 2 10
45 บ้านห้วยช่างคำ 3 3 1 3 7
46 บ้านแม่กิ้ 3 2 2 3 7
47 บ้านนาป่าแปก 3 2 1 0 6
48 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 3 2 0 1 5
49 บ้านประตูเมือง 3 1 1 1 5
50 บ้านแม่ออ 3 1 1 1 5
51 ราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 3 1 1 1 5
52 บ้านกึ๊ดสามสิบ 3 1 0 3 4
53 บ้านปางตองประชาสรรค์ 3 0 1 0 4
54 บ้านนาปลาจาด 3 0 0 2 3
55 บ้านสบสอย 3 0 0 1 3
56 บ้านแม่ลาก๊ะ 3 0 0 1 3
57 บ้านซอแบะ 3 0 0 0 3
58 ยอดดอยวิทยา 2 6 5 5 13
59 บ้านถ้ำลอด 2 4 0 4 6
60 บ้านรักไทย 2 3 0 1 5
61 บ้านพัฒนา 2 3 0 1 5
62 บ้านยาป่าแหน 2 2 2 3 6
63 อนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 2 1 3 1 6
64 บ้านแม่นาเติง 2 1 2 2 5
65 บ้านน้ำฮู 2 1 1 0 4
66 บ้านห้วยโป่งอ่อน 2 1 0 1 3
67 บ้านน้ำริน 2 1 0 1 3
68 ตชด.บำรุงที่ 60 2 1 0 0 3
69 บ้านผามอน 2 1 0 0 3
70 บ้านแม่อูคอ 2 0 1 1 3
71 บ้านห้วยผึ้ง 2 0 0 0 2
72 บ้านแม่สะงา 2 0 0 0 2
73 บ้านห้วยโป่ง 1 3 0 0 4
74 บ้านแม่หาด 1 2 0 1 3
75 บ้านจ่าโบ่ 1 1 3 1 5
76 บ้านท่าหินส้ม 1 1 1 2 3
77 บ้านแกงหอม 1 1 1 0 3
78 บ้านสบป่อง 1 1 1 0 3
79 บ้านใหม่ 1 1 0 2 2
80 บ้านคำสุข 1 1 0 1 2
81 บ้านห้วยแห้ง 1 1 0 1 2
82 บ้านสบแพม 1 1 0 0 2
83 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 1 1 0 0 2
84 บ้านแม่แจ๊ะ 1 1 0 0 2
85 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1 0 1 1 2
86 บ้านหัวแม่สุริน 1 0 1 0 2
87 ชุมชนบ้านปางหมู 1 0 1 0 2
88 บ้านแม่โกปี่ 1 0 0 1 1
89 บ้านผาสำราญ 1 0 0 1 1
90 บ้านปางแปก 1 0 0 0 1
91 บ้านหัวปอน 1 0 0 0 1
92 บ้านดอยผีลูสาบ้านในของ 1 0 0 0 1
93 บ้านแพมบก 1 0 0 0 1
94 บ้านแม่สะเป่ใต้ 0 2 1 0 3
95 บ้านห้วยส้าน 0 2 0 1 2
96 บ้านนางิ้ว 0 2 0 0 2
97 บ้านแม่สุริน 0 2 0 0 2
98 บ้านมะหินหลวง 0 1 2 0 3
99 บ้านน้ำส่อม 0 1 1 0 2
100 บ้านนาจลอง 0 1 1 0 2
101 บ้านแม่โข่จู 0 1 1 0 2
102 บ้านลุ๊กป่าก้อ 0 1 0 0 1
103 บ้านห้วยตอง 0 1 0 0 1
104 บ้านห้วยต้นนุ่นวิทยา 0 1 0 0 1
105 บ้านไม้ซางหนาม 0 1 0 0 1
106 เขตพื้นที่การศึกษา หย่อมบ้านปางคามน้อย 0 1 0 0 1
107 บ้านหว่าโน 0 0 2 0 2
108 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 0 0 1 0 1
109 บ้านน้ำปลามุง 0 0 1 0 1
110 บ้านเมืองแพม 0 0 1 0 1
111 บ้านห้วยช่างคำ สาขาห้วยช่างเหล็ก 0 0 0 2 0
112 บ้านฮูผาเสื่อ 0 0 0 2 0
113 บ้านไทรงาม 0 0 0 2 0
114 ราชประชานุเคราะห์ 34 0 0 0 2 0
115 บ้านน้ำเพียงดิน 0 0 0 1 0
116 บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 0 0 0 1 0
117 บ้านแก่นฟ้า 0 0 0 1 0
118 เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ หย่อมบ้านห้วยเดื่อ 0 0 0 1 0
119 บ้านหนองเขียว 0 0 0 0 0
รวม 470 315 185 206 1,176