การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตชด.บำรุงที่ 60 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคาหาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่นาเติง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 75 เงิน 4
5 บ้านแม่ละนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตชด.บำรุงที่ 60 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 95.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านผาบ่อง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยขาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 93 ทอง 4
5 บ้านแม่จ๋า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 87.33 ทอง 5
6 บ้านดอยผีลูสาบ้านในของ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85 ทอง 6
7 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77.33 เงิน 7
8 บ้านพัฒนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 75.66 เงิน 8
9 บ้านแม่ละนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่นาเติง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 93.2 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ร่มเกล้าปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าลาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม 4
5 บ้านถ้ำลอด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม 4
6 บ้านนาปู่ป้อม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม 4
7 บ้านปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม 4
8 บ้านห้วยปูลิง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม 4
9 บ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม 4
10 บ้านแม่ปิง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม 4
11 บ้านโป่งสา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม 4

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านปางหมู สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ปิง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร่มเกล้าปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าหินส้ม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปางแปก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยเฮี้ยะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยเฮี้ยะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยช่างคำ สาขาห้วยช่างเหล็ก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยช่างคำ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ

ศิลปะ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยาป่าแหน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยาป่าแหน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ

ศิลปะ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านผาบ่อง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งยาว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่กิ้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่กิ้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 76 เงิน ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยโป่งกาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 75 เงิน ชนะเลิศ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลแม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 96.4 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลแม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 87.8 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเขียว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลปาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 87.4 ทอง ชนะเลิศ