รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ระหว่าง วันที่ 25-27 เดือน กันยายน พ.ศ.2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำสุข
 
1. นางวันเพียน  ศรีดา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1. เด็กหญิงติ๋ม  บุญมี
 
1. นางประทุม  ขัติครุฑ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐา  เกษราภรณ์
 
1. นางสาวถนอมศรี  อุตระ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 1. เด็กหญิงนวลคำ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางศิริพรรณ   รูปะวิเชตร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปิง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สิงห์แก้ว
 
1. นางทัศนาภรณ์  นะคำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. นางสาวดารินทร์  สุแก้ว
 
1. นางสุรีย์  ศรีแกวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเปา
 
1. นางสาวภัทรพร  ปันดา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กหญิงวนิดา  บุญจันดา
 
1. นางทิพวรรณ  กวีวัฒน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กชายวัชรเกียรติ  ดีวงค์
 
1. นายสมบัติ  ทองออน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. นางสาวสุนีย์  ตระกูลกิจพาณิช
 
1. นายสมุทร์  จันทร์สาย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงนภัส    นันทานนท์
2. เด็กชายพงษ์ดนัย    ล่ำดี
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  เวียงชัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หาญกล้า
2. เด็กหญิงเทพธิดา  ศรีชาวดอย
 
1. นางธัญชนก  ชินิ
2. นางวัลยา  สิทธิธัญญ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตภาพที่ 78 1. เด็กหญิงหมอกเหมย  คำพา
 
1. นางพูนทรัพย์  ปันทวงศ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงพันพัสสา  กิติเลิศ
 
1. นายทวิล  อินทะสิทธิ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กหญิงชิดสุภางค์  มูลสุข
 
1. นายณัฏฐ์  นิยมรัตน์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กชายจาย  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
2. เด็กหญิงรุจิกร  อุดทายะ
3. เด็กหญิงศิวปรียา  อำพันธ์
 
1. นางจีราพร  อินเหลา
2. นางสาวพิชญา  ชมชลาลัย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กหญิงจรัสรวี  สุรินทร์
2. เด็กชายจักราวุธ  แสนย์ท้าวชัย
3. เด็กหญิงอรนุช  จันทร์พูน
 
1. นางจีราพร  อินเหลา
2. นายณัฏฐ์  นิยมรัตน์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงอาหมี่  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายเสกสรรค์  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงไพริน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางอัญชลี  ชยาศักดิ์สิทธิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปาย 1. เด็กหญิงชนกนันท์  หวั่งศิริกุล
2. เด็กชายณพวุฒิ  สายชมภู
3. เด็กหญิงธาริณี  -
 
1. นายณัฐนันท์  เรืองชัย
2. นางบุษบา  เรืองชัย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กชายธนากร  เอี่ยมบู่
2. เด็กชายสรวิชญ์  ศรีธิชัย
 
1. นางสาวอัจจนา  คำแสน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ทองพูล
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สาธะมา
 
1. นายอานนท์  ดอกคำ
2. นางอาภัสรา  ทนันชัย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1. เด็กชายยุทธพันธ์  พนาสูง
 
1. นางอรีรัตน์  วจีขจรไพศาล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวม 1. เด็กชายธัญวรัตม์  คัดเชียงแสน
 
1. นางวิลาวัณย์  คัดเชียงแสน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ทองพูล
 
1. นางอาภัสรา  ทนันชัย
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรักไทย 1. เด็กหญิงพนิดา  แซ่อู่
2. เด็กชายสบชัย  วงศ์คำ
3. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  -
 
1. นางสาวพรพิมล  ปันไชย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กหญิงปิยพร  เลาหลือ
2. เด็กหญิงพฤกษชาติ  เลาซาง
3. เด็กหญิงอัมพร  หว่างไม
 
1. นางสาวจีระนุช  โคเบนท์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงกันยา  ขจรภัทรกุล
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ธรรมขึ้น
3. เด็กหญิงเกศรา  เกียรติยิ่งสง่า
 
1. นายวรวิทย์  ลืนคำ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงหอมเครือ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายธีร์ธวัช  ปัญญาแจ้
2. นายสิทธิพงค์   วิริยะ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ทรัพย์พยาไท
2. เด็กชายทัตพล  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายสมพงษ์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายจตุุพร  ภูมิพิงค์
2. นางสาวสุพรรณษา   อินทพงค์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.24 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงพลอย  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงศิริพร  ขันติ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  กุลพิชากร
 
1. นางสาวณัฐชญา  ศิริเขมฤทธิ์
2. นายอภิสิทธิ์  กันทลัส
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิง ปิยาภรณ์  คำถา
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีพายัพ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชมภูศรี
 
1. นางอัจฉรียา  สิงห์แก้ว
2. นางแจ่มจันทร์  น้อยวงศ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปาย 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  หมอคำ
2. เด็กหญิงศศิธร  ออมทรัพย์สกุล
3. เด็กหญิงศิวิมล  พิไลหล้า
 
1. นางดิษฐ์ลดา  ปันคำมา
2. นางสาวพัชรินทร์  ด้วงเฟื่อง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. นางสาวคำแสง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงนลินี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวณัฐชญา  ศิริเขมฤทธิ์
2. นายอภิสิทธิ์  กันทลัส
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุรา
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  แซ่จาง
 
1. นางสาวณัฐชญา  ศิริเขมฤทธิ์
2. นายสนธยา  มูลคำ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 97.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กชายศุภกานต์  ศรีอ่อน
2. เด็กชายสมพร  -
 
1. นายกอบชัย  คำภีระ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 1. เด็กชายจายอ่อน  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายอ่องป้า  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางวินิตย์ตรา  สุภาจันทร์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายปัจจุบัน   สิทธิเวช
2. เด็กชายภูชิต    ทิพย์กมลวรรณ
 
1. นายปิ่นเทพ  กิติเลิศ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กชายปิยวัฒน์  แดนนำ้หวาน
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ก่อเกิดธรรม
 
1. นางสาวจิตรานุช  สมภารวงค์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายจรินทร์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปวงฟู
 
1. นางอัจฉรียา  สิงห์แก้ว
2. นางแจ่มจันทร์  น้อยวงศ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวม 1. เด็กหญิงญาณิศา  ตุ้ยสุวรรณ
2. เด็กหญิงณานนันท์  จันทร์โชติ
3. เด็กหญิงนิดารัตน์  เต็มคำ
4. เด็กหญิงปานหทัย  ผลิกระโทก
5. เด็กหญิงศราภรณ์  มหาชัย
 
1. นางนัยนา  บางโพ
2. นางสาวพนมไพร  สมชัย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงชนาพร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงนิดา  สันติกรรม
3. เด็กหญิงนิเกตุ  ไชยแสง
4. เด็กหญิงอาภรณ์  ไพรนิมิตกุล
5. เด็กหญิงไผ  มนัสทร
 
1. นางพัชราภรณ์  วิมาลัย
2. นายวิจิตร  วิมาลัย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวม 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ก่อนเศรษฐี
2. เด็กหญิงญานิน  อมรศักดิ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงศาลศณี  กรองมาดี
4. เด็กหญิงสุทธิดา  จำปา
5. เด็กหญิงอรุณทิพย์  เกษมโสภณพานิชย์
 
1. นางพัชนุช  วงศ์มะโน
2. นายอลงกรณ์  ก๋าแก้ว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงชลิตา  ตุ่นหล้า
3. เด็กหญิงชัญญานุช  ดวงแก้ว
4. เด็กชายบวรภัค  จันทร์พรมมิน
5. เด็กหญิงสริตา  อุปละ
 
1. นายทองดี  น้อยวงศ์
2. นายยุทธนา  แซ่พัง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กหญิงจง   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงรำไพ   เมธีวิมลสกุล
3. เด็กหญิงอชิรญา   ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงอุมาพร   ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงเดือนเต็ม   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายวโรดม   พันเลิศ
2. นายอาณัติ   ปรากรมชัยกุล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงดาแหมะ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงธนัชชา  สุธรรม
3. เด็กชายภาวัต  สันติกรรม
4. เด็กชายวรัตม์  ธนัชบวรวิทย์
5. เด็กหญิงเรืองริน  ปัญญะ
 
1. นางพัชราภรณ์  วิมาลัย
2. นายวิจิตร  วิมาลัย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงมอญ  ต้องพระ
2. เด็กหญิงรินรดา  มาพรชัย
3. เด็กชายวรรณชัย  สายธารนพรัตน์
4. เด็กชายสมพงษ์  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กชายเอกมงคล  สิทธิดวง
 
1. นางพัชราภรณ์  วิมาลัย
2. นายวิจิตร  วิมาลัย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กหญิงกชกร  รังสรรค์ภิรมย์
2. เด็กชายกฤษณพงษ์  ไพรธาดา
3. เด็กชายกิตติพงศ์   ถิ่นพนาสุข
4. เด็กหญิงจารุณี  คีรีประสิทธิ์เวช
5. เด็กชายจีรศักดิ์  คีรีประสิทธิ์เวช
6. เด็กหญิงช่อผกา  พวงสุคนธ์
7. เด็กหญิงณัฐจรีย์  ชัยชนะงาน
8. เด็กชายทักษิณ  กัมปนาทสิริกุล
9. เด็กหญิงทัตพร  บุญมีเมธา
10. เด็กหญิงนิรัชพร  กัมปนาทสิริกุล
11. เด็กชายประสงค์  คีรีวัฒนรัตน์
12. เด็กชายพัชรพล  วิจิตรปรีชา
13. เด็กหญิงรวิพร  คีรีประสิทธิ์เวช
14. เด็กชายวิชัย  จิตใฝ่ธรรม
15. เด็กชายศักดิ์ชัย  เฉลิมรื่นรมย์
16. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เยาวลักษณ์เลิศ
17. เด็กชายสง่า  แก้วธารากุล
18. เด็กหญิงสาวิตรี  นิตินันท์ชัย
19. เด็กหญิงสุจินดา  กุลอาภรณ์
20. เด็กชายเทวรักษ์  พวงสุคนธ์
 
1. นายภัทรพงศ์  เล่อกา
2. จ.ส.อ.สัญญา  สอนบุญทอง
3. นางสาวสุภาพร  ปินคำ
4. นางสาวอุรา  ทาสม
5. นายเพชร  อัดโดดดร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กหญิงกชกร  รังสรรค์ภิรมย์
2. เด็กชายกฤษณพงษ์  ไพรธาดา
3. เด็กชายกิตติพงศ์   ถิ่นพนาสุข
4. เด็กหญิงจารุณี  คีรีประสิทธิ์เวช
5. เด็กชายจีรศักดิ์  คีรีประสิทธิ์เวช
6. เด็กหญิงช่อผกา  พวงสุคนธ์
7. เด็กชายณรงค์  จิตใฝ่ธรรม
8. เด็กหญิงณัฐจรีย์  ชัยชนะงาน
9. เด็กชายทักษิณ  กัมปนาทสิริกุล
10. เด็กหญิงทัตพร  บุญมีเมธา
11. เด็กหญิงนิรัชพร  กัมปนาทสิริกุล
12. เด็กชายพัชรพล  วิจิตรปรีชา
13. เด็กหญิงรวิพร  คีรีประสิทธิ์เวช
14. เด็กชายวิจิตร  ไม่มีชื่อสกุล
15. เด็กชายวิชัย  จิตใฝ่ธรรม
16. เด็กชายศักดิ์ชัย  เฉลิมรื่นรมย์
17. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เยาวลักษณ์เลิศ
18. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไพโรจน์ประภา
19. เด็กชายสง่า  แก้วธารากุล
20. เด็กหญิงสาวิตรี  นิตินันท์ชัย
 
1. นายภัทรพงศ์  เล่อกา
2. จ.ส.อ.สัญญา  สอนบุญทอง
3. นางสาวสุภาพร  ปินคำ
4. นางสาวอุรา  ทาสม
5. นายเพชร  อัดโดดดร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงณฤทัย  รัตนวารี
 
1. นางมุจลินทร์  อุประ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กชายศิริมงคล    แวนแก้ว
 
1. นายวโรดม   พันเลิศ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ม้า
 
1. นายเอกพล  วราฤทธิ์พิทยากุล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาหาน 1. เด็กหญิงรวิพร  -
2. เด็กชายวรวิทย์  -
 
1. นายชยากร  อินธิปวง
2. นางชัยชนะ  สูงภิไลย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กหญิงณชนก  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายภูวิศ  สุขเรือง
 
1. นายยุทธนา  แซ่พัง
2. นางลัดดาวัลย์  เหล็กเทศ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กชายคมสัน  ทรัพย์ทิชากร
2. เด็กหญิงจิดาภา  วรารัตน์
 
1. นางพยอม  เทียมจันทร์
2. นายสุธี  โพธิกนิษฐ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  นายหว่าง
2. เด็กชายชินกฤต  ก่อนเศรษฐี
3. เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่หัน
4. เด็กหญิงณิชากร  แซ่หัน
5. เด็กชายปฐมพงษ์  เลาต๋า
6. เด็กหญิงพกาวรรณ  แซ่เจ๊า
7. เด็กชายระวีวัฒน์  เลาต๋า
8. เด็กชายวันชัย  กิจรุ่งเรืองดี
9. เด็กหญิงวันเพ็ญ  พนมไพร
10. เด็กชายศตวรรษ  วงศ์ตระกูลซ่ง
 
1. นายณัฐวัจน์  แสงสิทธิ์
2. นางสาวดาราวรรณ  ศรีพันธุ์
3. นายถนอมศักดิ์  หลีทำ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1. เด็กหญิงจันทร์ศรี  -
2. เด็กหญิงชาทินี  -
3. เด็กหญิงชุติมา  นันทวิริยะตานนท์
4. เด็กหญิงณัชญา  รัตตกุล
5. เด็กหญิงติ๋ม  บุญมี
6. เด็กหญิงพรพิมล  แสงสว่างบัวทอง
7. เด็กหญิงสุประวีณ  ไชยนาม
8. เด็กหญิงหทัยรัตน์  กันทาแปง
9. เด็กหญิงเพียงขวัญ  -
10. เด็กหญิงเมธาพร  ปรมัตถ์ภัทรกุล
 
1. นางประทุม  ขัติครุฑ
2. นางสาวเสาวภา  วงค์จันทร์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซอแบะ 1. เด็กชายฉันทัช  อาภาไพรวัลย์
2. เด็กหญิงนิชา  พรชัยเจริญสุข
3. เด็กชายบันดิษฐ์  กำเนิดกรุณา
4. เด็กหญิงปนัดดา  โชติเวทย์อนุกุล
5. เด็กชายพงษ์เทพ  ไพรบรรลือ
6. เด็กหญิงพรพิษณุ  ไวพจน์สมพร
7. เด็กชายพีรพัฒน์  นราพินิจกุล
8. เด็กชายมนุพร  นราพินิจกุล
9. เด็กชายรัฐนันท์  นราพินิจกุล
10. เด็กชายสรชัช  ไวพจน์สมพร
11. เด็กชายสิทธิพงษ์  ไวพจน์สมพร
12. เด็กชายอดุลวิทย์  กำเนิดกรุณา
13. เด็กชายอรรณพ  ฤดีผ่องอำไพ
14. เด็กหญิงอริสรา  นราพินิจกุล
15. เด็กหญิงอังคณา  สายชลธี
 
1. นางสาวขวัญตระกูล  คำธานี
2. นายธนวัฒน์  ชมชื่นพฤกษา
3. นายมนตรี  เหล่าก้อนคำ
4. นายวิษณุ  ทองจิตร์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. นางสาวขวัญคำ  -
2. นางสาวชนาภา  -
3. นางสาวณัฐชา  -
4. นางสาวฟ้าพร  -
5. นางสาวมอญจิ่ง  -
6. นางสาวยุ้นหนุ่ม  -
7. นางสาววิกานดา  -
8. นายวิชิต  -
9. นายสมชาย  -
10. นายสายเคอ  -
11. นางสาวสุพร  -
12. นายหน่อคำ  -
13. นายอติเทพ  -
14. นางสาวแสงคำ  -
15. นางสาวแสงจ่าม  -
 
1. นางสาวพัชรี  ยิมิสุโท
2. นางสาวสุทธดา   ทองกอบสม
3. นางสาวเกษรินทร์  นามแก้ว
4. นางสาวเมษายน  แก้วทุ่น
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. เด็กหญิงพีรณัฐ  สมานคำ
2. เด็กหญิงภิยดา  จองเลา
3. เด็กหญิงอรพิน  เลิศสินชัยสกุล
 
1. นางสาวทอฝัน  สุขโพธิญาน
2. นางสาวรัตนากร  แก้วน้อย
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. นางสาวสุนีย์  ตระกูลกิจพาณิช
2. นางสาวแนน  มูลมั่ง
3. นางสาวแสงขาว  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายธีร์ธวัช  ปัญญาแจ้
2. นายสรพงศ์  กัมปนาทโชติกุล
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายกนกศักดิ์  กันแก้ว
2. เด็กชายสิริกร  เก็ดสราพร
 
1. นายณัฐพงษ์  ทองจันทร์
2. นางเจริญศรี  รัตนเพ็ญ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปาย 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ปะทะนะ
2. เด็กหญิงวรัญญา  สงค์ประเทศ
 
1. นายบรรจบ  อรุณฤกษ์
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ใจอ่อน
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ออ 1. เด็กหญิงบุรพร  ชลบริสุทธิ์
 
1. นายวิโรจน์  เต็มสุนทรวารี
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ออ 1. เด็กหญิงณัฐชา  วัฒนาทิพย์กุล
 
1. นายวิโรจน์  เต็มสุนทรวารี
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงปิยเรศ  แก้วอุ๊ด
 
1. นางสาวมลธิรา  จันทร์โอภาส
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงประไพพรรณ  ชัยเดช
 
1. นางสาวภัณฑิรา  พงษ์ศรี
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตภาพที่ 78 1. เด็กหญิงสาวิตรี  -
 
1. นางพิทธิดา  พรหมรังษี
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่เฒ่า
 
1. นางสาวรมณีย์  จันตายศ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 1. เด็กชายชาญชัย  สรัญเตชะ
 
1. นางสาวอังวรา  ว่องไว
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กชายจ่ามปู้น  สามแสง
2. เด็กหญิงแสงก่ำ  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
 
1. นางกชกร  สร้อยโพธิ์พันธุ์
2. นางสาวสวนีย์  อินธิปวง
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 1. เด็กหญิงนิชากร  สำเภาโอฬาร
2. เด็กหญิงนิดา  คีรีวรลักษณ์
 
1. นางสาวภนิดา  จักษุพร
2. นางสาวหัสยารัตน์  ปัญไชยโชค
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  อริยฉัตรถาวร
2. นางสาวมุกดา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวมลธิรา  จันทร์โอภาส
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 1. เด็กชายหลู่  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวอังวรา  ว่องไว
 
74 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 1. เด็กหญิงดุจดาว  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายปอย  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายส่างยุ้น  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวทัดชา  เขื่อนรัตน์
2. นางวิไลวรรณ   คำใส
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 1. เด็กชายจารุพัฒน์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงพรเพชร  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงแสงส่า  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวอัปสรา  มัจฉราวรานนท์
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบ 1. นายฉันฑิต  แก้วนาคแนว
2. เด็กชายสกล  เลาหมี่
3. เด็กชายอะเล  เลาลี
 
1. นายอลงกต  เรียนยอย
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1. เด็กหญิงนลีนทิพย์  อาทิตย์อุไร
 
1. นายประสิทธิ์  เข็มสุวรรณ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กชายภานุพงษ์  รัตนาผาแดง
 
1. จ.ส.อ.สัญญา  สอนบุญทอง
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1. นายนรินทร์  ตาเตอะ
 
1. นางสาวศิริพร  คาตู
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประตูเมือง 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  มหาวรรณ
 
1. นางสาวอชิรญาณ์  แสงติ๊บ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงนิดา  สันติกรรม
 
1. นายวิจิตร  วิมาลัย
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กชายภานุพงษ์  รัตนาผาแดง
 
1. จ.ส.อ.สัญญา  สอนบุญทอง
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 1. เด็กหญิงกชกร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสายฝน  เล่าเรียนดี
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กชายศุภสิน  ลืนคำ
 
1. นายถนัด  ทุนอินทร์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. นางสาวอรทัย  ทวีกิตติผล
 
1. นางอรอุมา  เจริญพงษ์ศิลป์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กชายศุภสิน  ลืนคำ
 
1. นายถนัด  ทุนอินทร์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กชายภานุพงษ์  รัตนาผาแดง
 
1. จ.ส.อ.สัญญา  สอนบุญทอง
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. นางสาวอรทัย  ทวีกิตติผล
 
1. นางอรอุมา  เจริญพงษ์ศิลป์
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กหญิงมนัสพร  ใฝ่หาวิทย์
 
1. นายถนัด  ทุนอินทร์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กชายภานุพงษ์  รัตนาผาแดง
 
1. จ.ส.อ.สัญญา  สอนบุญทอง
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. นายกิตติพงษ์  จะนะ
 
1. นายสมบัติ  ทองออน
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประตูเมือง 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  มหาวรรณ
 
1. นางสาวพเนตร์  แกล้วกล้า
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. นางสาวอุษา  เรือนคำ
 
1. นายพัฒนะ  นวลมา
 
94 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาหาน 1. เด็กชายชนะพล  ส่า
2. เด็กชายดนัย  ดาวจรัสศรี
3. เด็กชายบริบูรณ์  -
4. เด็กชายประพันธ์  จองมล
5. เด็กหญิงมนัสพร  หมอกคำ
6. เด็กหญิงสุพรรณณี  วัชระเศรษฐวุฒิ
7. เด็กหญิงเกศษณี  มูลหล้า
8. เด็กหญิงใหม่  -
 
1. นางนางรติมา  มีเหตุผล
2. นางสาวสุวารี  ประกายแสงเพชร
3. นางสาวอริสา  รักไทย
 
95 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1. เด็กหญิงกันติยา  อุดมอัมพร
2. เด็กหญิงจรรยา  อุดมอัมพร
3. เด็กหญิงปาลีดา  อุดมอัมพร
4. เด็กหญิงพนิดา  สินเกืดสุข
5. เด็กหญิงยุวดี  จะหา
6. เด็กหญิงลดาวัลย์  จีรพัฒน์พงศ์
7. เด็กหญิงวันทนีย์  โชติเวทย์ศรานนท์
8. เด็กหญิงวิภาดา  ไม่มีชื่อสกุล
9. เด็กหญิงสุภาวดี  โชติเวทย์ศรานนท์
10. เด็กหญิงสุรดา  ดิเรกวาจา
11. เด็กหญิงอรรัมภา  ไพรปรีเปรม
12. เด็กหญิงอรสา  อักษรสมัคร
 
1. นางสาวชวนันท์  ชุติภัทร
2. นางสาวนวลนภา  บวรบุญญานนท์
3. นายประสิทธิ์  เข็มสุวรรณ
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 1. เด็กหญิงนันทิดา  กอบวิชาการ
2. เด็กหญิงศานันทินี  ผลเกิดคุณธรรม
3. เด็กหญิงศิรินภา  บุญชูรักษา
 
1. นางจิรภา  มีมิตรภาพ
2. นางสาวชนิตา  วัฒนมาลา
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1. เด็กชายตอน  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายทวี  ปูธิ
3. เด็กชายเสกสรร  ปานสอน
 
1. นางสุพัตรา  ณัฐชวรัตน์
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผามอน 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศักดิ์ปิยะเมธากุล
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พงศ์ธิติเวศม์
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ปะทือ
 
1. นางกัลยา  จิราพงษ์
2. นายธนภัทร  ใจยา
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พาแค
2. เด็กหญิงพิณลดา  ปู่ไหม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  กูนู
 
1. นายชินดนัย  ติวรรณะ
2. นายพันธกานต์  ปันตุ้ย
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กหญิงตวงรัตน์  -
2. เด็กหญิงพอง  -
3. เด็กหญิงยิง  -
4. เด็กหญิงรุธิรา   ศรีวงค์
5. เด็กหญิงอนงค์  -
6. เด็กหญิงอายิง  แซ่โจว
 
1. นางทิพวรรณ  กวีวัฒน์
2. นางรักษ์บุญ   ธุระณรงค์
3. นางศิริลักษณ์  อรุณสุวรรณ
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงนิภาพร  ชัยมีโชค
3. เด็กหญิงสายทอง  แซ่ฟาง
4. เด็กหญิงสุนิสา  นรากิจอนันต์
5. เด็กหญิงหง่วย  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กหญิงแสงจันทร์  กันธาธาร
 
1. นางกนกวรรณ  แก้วชัย
2. นางอรพิณ  คำผุย
3. นางอารี  รัญเสวะ
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79.31 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำส่อม 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ต้นมีนา
2. เด็กหญิงวาสนา  ไพรแสนอุดม
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ฐิติอุดมศรี
 
1. นางสาวชนันทรา   ไพรจุฬากุล
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  เตอะเลอมู
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กชายฐนิต  กระบวนสง่า
2. เด็กหญิงณัฐชยา  กระจายกุศล
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ท้องที่
 
1. นายมนตรี  ผิวผัน
2. นางอนงค์  แกนุ
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสา 1. เด็กหญิงนลพรรณ   อภิวันทานนท์
2. เด็กหญิงศุจินทรา   เกียรติสม
3. เด็กหญิงอัญชลี   แกงเขียว
 
1. นางสาวกาญจนา    เชษฐวรรณสิทธิ์
2. นางสาวนิราวรรณ์  กล้าณรงค์ศิลป์
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ก่อนเสียงสังข์
2. เด็กชายสุธิต  มานพมณี
3. เด็กชายอภิชาติ  บูชารัตนตรัยกุล
 
1. นายทวีวัฒน์  พุทธิมา
2. นายทูล  ธนเจริญเวทย์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงแสงจันทร์  เรืองแก้วนพเก้า
 
1. นางณัฏฐกาญจน์  ใสสว่าง
2. นางสาวสุภาวดี  ปัญญาเลิศ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 60 1. เด็กหญิงวนิดา   ปองกิจสุนทร
2. เด็กหญิงอภิรดี  จินดาจรัสวิไล
3. เด็กหญิงเขมอัปสร  ทวีกิจเพิ่มพูน
 
1. นางกัณหา  ชอบเสรียิ่ง
2. นางสาวอภิญญา  กวางทู
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 1. เด็กชายธนากร  อภิรักษ์
2. เด็กชายธนาดล  นันทะเสน
 
1. นายธนพล  หมั่นสกุล
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 1. เด็กหญิงชัชนันท์  สุวรรณะ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ความสัมพันธ์ดี
3. เด็กหญิงสุมิตรา  โนหลี
 
1. นายชาญชัย  ก้อใจ
2. นางพิมล  วงษ์พระจันทร์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัฒนา 1. เด็กหญิงญารินดา  ขจิตกาญจนา
2. เด็กหญิงนารากร  สุขใจ
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ผดุงธีรนนท์
 
1. นายกฤตลักษณ์  หาขุน
2. นางเสาวลักษณ์  วิจิตร
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงจารี  ทอนยุ้น
2. เด็กหญิงจินดา  ทอนยุ้น
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  หมั่นการ
 
1. นางสาวฐิรกานต์  กองคำ
2. นางสาวนันท์นภัส  ยอดสาแล
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 60 1. เด็กหญิงศิริพร  กระแสทองดี
2. เด็กหญิงเสาวนีย์   คีรีปรีชาวิทย์
3. เด็กหญิงเอื้องไพร  มูลรัง
 
1. นางรัฐนันท์  ประชาเรือนรัศมี
2. นางสร้อยสวาท  อินทรพาเพียร
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. นางสาวจันทรา  เมืองเมา
2. เด็กชายทู  -
3. เด็กหญิงสีดา  เฉลิมทวัฒน์วงค์
 
1. นางรัชนี  กิณเสน
2. นางสินีพร  รุ่งสว่าง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายนวพรรษ  ชนมุนี
2. เด็กชายวิศวะ  สุนทรพินิจ
 
1. นายปิ่นเทพ  กิติเลิศ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงปิยเรศ  แก้วอู๊ด
2. เด็กหญิงลืน  บุญมา
 
1. นายถาวร  ชุมสงฆ์
2. นางสาวพัชรีญา  เบ้าจันทึก
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เฉลิมผลวงศ์กุล
2. เด็กหญิงพรปวีร์  ชยุตพงษ์
 
1. นายปิ่นเทพ  กิติเลิศ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงกีรณา  เพ็ญศรี
2. เด็กหญิงจ๋ามคำ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายถาวร  ชุมสงฆ์
2. นางเจริญศรี  รัตนเพ็ญ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1. เด็กชายสงกรานต์  กอบจิตสะอาด
2. เด็กชายเจษฎา  ริยาย
 
1. นายกฤตวัฒน์  คำปา
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. เด็กชายตาหม่อง  -
2. เด็กชายวิชิต  -
 
1. นางสาวสุทธดา  ทองกอบสม
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กหญิงจิราพร    โกวิทย์
2. เด็กหญิงชนม์นิภา   ดิแฮ
 
1. นางสาววิริยา   พลเมฆ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปิง 1. เด็กหญิงปรารถนา  เชื้อหม่น
2. เด็กหญิงปิยนันท์  ก่อรักษาโชค
 
1. นางสาววันวิสา  จอมป้อ
2. นายอาเขต  แซ่ภู่
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายสิทธิชัย  อุตศรี
2. เด็กชายอลงกรณ์  มณีเลิศ
 
1. นายถาวร  ชุมสงฆ์
2. นางเจริญศรี  รัตนเพ็ญ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ 1. เด็กชายนวพล   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายวรพล   ภิรัญญา
3. เด็กชายวีรชัย   ศิริเจริญงาม
 
1. นายสุริยา   ทวีวัฒน์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาห้วยช่างเหล็ก 1. เด็กชายนวพล  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายวรพล  ภิรัญญา
3. เด็กชายวีรชัย  ศิริเจริญงาม
 
1. นายณัฐพงษ์  กิตติรัตน์
2. นายสุริยา  ทวีวัฒน์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปาย 1. เด็กชายคามารอน  ลุนเดย์
 
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงพันพัสสา  กิติเลิศ
 
1. นางชมภู  เอี่ยมอาภรณ์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชูวิไล
 
1. นายบุญโท  ไพศาล
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 1. เด็กชายธีรเดช  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวอรอุมา  เชาว์เลขา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายปราชญ์  ล่องชูผล
 
1. นางชมภู  เอี่ยมอาภรณ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. เด็กชายเล็ก  -
 
1. นางสาวพัชรี  ยิมิสุโท
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 1. เด็กหญิงกุสุมา   ผดุงกิจธารา
 
1. นางอาทิตยาพร  หมั่นการ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงเรืองริน  ปัญญะ
 
1. นายจตุุพร  ภูมิพิงค์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงกมลชนก  เบญจพงศา
 
1. นางชมภู  เอี่ยมอาภรณ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชูวิไล
 
1. นายบุญโท  ไพศาล
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1. เด็กหญิงคำหลี  เรืองเจริญ
2. เด็กชายจุมพล  บุญกิตติ
3. เด็กชายตอน  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงสายน้ำฝน  บุญกิตติ
5. เด็กหญิงหลาวคำ  การจาย
 
1. นายบุญโรจน์  ปัญญาเยาว์
2. นางสาววาสนา  วิมล
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กหญิงสมพร  -
2. เด็กชายอัศวิน  ชัยนิลพันธุ์
 
1. นางกุลธิดา  กิติศรี
2. นายประกาศิต  วงษ์อ้น
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กชายตรีมิตร  คีรีประเสริฐงาม
2. เด็กชายธีรนพ  เมืองเด่น
3. เด็กชายลี  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายสิทธิพล  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กชายส่วย  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กชายโซแหระ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาววราภรณ์  ยุวกติกานนท์
2. นายวสันต์  หมื่นแก้ว
3. นายเกรียงศักดิ์  ชายสืบสกุล
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กชายกิตติพันธุ์  ลุ่งโย่ง
2. เด็กชายธนัส  แซ่ควง
3. เด็กชายนพกร  แซ่หย่าง
4. เด็กชายพงษ์พง  แซ่หยิ่ง
5. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  แซ่หยิ่ง
6. เด็กชายอาไฉ่  แซ่เฉิ่ง
 
1. นายธนวัฒน์  เธียรอำไพพรรณ
2. นายธนวัฒน์  เธียรอำไพพรรณ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. นายก้องภพ  คำปา
2. นายชัชนันท์  ปรมัตถ์ภัทรกุล
3. นายธัญญา  บริรักษ์ศุภกิจ
4. นายธีรัตน์  ใจซอน
5. นายยงยศ  ไม่มีชื่อสกุล
6. นายห่าน  ไม่มีชื่อสกุล
7. นายเคือแดง  ไม่มีชื่อสกุล
8. นายเสี้ยว  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสมคิด  รัตนเพ็ญ
2. นายสรพงศ์  กัมปนาทโชติกุล
3. นางสาวสุชาดา  ทองเขียว
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กหญิงกชกร  รังสรรค์ภิรมย์
2. เด็กชายกิตติพงศ์  ถิ่นพนาสุข
3. เด็กหญิงจารุณี  คีรีประสิทธิ์เวช
4. เด็กชายจีรศักดิ์  คีรีประสิทธิ์เวช
5. เด็กหญิงณัฐจรีย์  ชัยชนะงาน
6. เด็กชายทักษิณ  กัมปนาทสิริกุล
7. เด็กหญิงนิรัชกร  กัมปนาทสิริกุล
8. เด็กชายประสงค์  คีรีวัฒนรัตน์
9. เด็กชายพัชรพล  วิจิตรปรีชา
10. เด็กชายสง่า  แก้วธารากุล
 
1. จ.ส.อ.สัญญา  สอนบุญทอง
2. นางสาวสุภาพร  ปินคำ
3. นางสาวอุรา  ทาสม
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กหญิงสุดา  -
2. เด็กหญิงเกสรา  แซ่หลี่
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ภูทองเพชร
 
1. นางสาวน้ำฝน  ตะมะแก้ว
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่ซือ
2. เด็กหญิงอาผิ่ง  -
3. เด็กหญิงแสงหอม  -
 
1. นางสาวน้ำฝน  ตะมะแก้ว
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ถิ่นพนาสุข
2. เด็กชายพัชรพล  วิจิตรปรีชา
3. เด็กชายสง่า  แก้วธารากุล
 
1. จ.ส.อ.สัญญา  สอนบุญทอง
2. นางสาวอุรา  ทาสม
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กชายปรีชา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายสมศักดิ์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางดวงใจ  ไพศาล
2. นายบุญโท  ไพศาล
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กชายกองมู  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายสมชาย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายจตุุพร  ภูมิพิงค์
2. นางสาววราภรณ์  ยุวกติกานนท์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงดาแหมะ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายไมตรี  ชนาวีร
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  กาวรรณ
2. นางสาวศรีสุข  ชีพพานิชย์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กชายวงศธร  อุทรมณีสว่าง
2. เด็กชายเงิน  -
 
1. นางสาวชนากานต์  แก้วกองบุญ
2. นางสาวอนุสรา  วงศ์ประเสริฐ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1. เด็กหญิงสุจิรา  นิลละออง
2. เด็กหญิงอรณี  กาวิชัย
 
1. นางธัญชนก  ชินิ
2. นางวัลยา  สิทธิธัญญ์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงกนิษฐา   สุทามัน
2. เด็กหญิงพนัชกร    แพน้อย
 
1. นางเมตตา   แสงหน่อ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1. เด็กหญิงนงคราญ  แค่เรือน
 
1. นางสุภารัตน์  ตั๋นแก้ว
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงพิชามญธุ์   สงบสันติสุข
 
1. นางสาวสายใจ  สิทธิหาญ
 
152 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กหญิงพีรนันท์  ประชาเรือนรัศมี
 
1. นางอภิวันท์  ไชยวงค์
 
153 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สะงา 1. เด็กหญิงณิชมน  เย็นเอี่ยม
2. เด็กหญิงประติภา  เหล็กดีเลิศ
3. เด็กชายยศกร  รักทองแท้
 
1. นางสาวสายใจ  บุญทวีเวทย์
 
154 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 1. เด็กหญิงนัชชา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงศรีนวล  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงเพชรใส  แซ่จู
 
1. นางวลัยรัต  พานทอง
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กชายอภินันท์  สนธิกุล
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ไชยา
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายเสกสรรค์  กิ่งเกษ
 
1. นางวันเพียน  ศรีดา
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ทองคำ
 
1. นางวันเพียน  ศรีดา
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขาน 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ดำรงสืบสกุล
 
1. นายวรการณ์  บุุุตรต๊ะ
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 1. เด็กชายวิวัฒน์ชัย  โชคอรุณ
 
1. นางสุวิมล  โชคอรุณ
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกาน 1. เด็กชายวิชัย  สกุลมุกดา
 
1. นายชัยโรจน์  คำธิยะ
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กชายกษพล  จันทรรัตน์
 
1. นางอรอุมา  เจริญพงษ์ศิลป์
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ 1. เด็กชายโคแหมะ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายประสิทธิ์  ตาสี
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กหญิงอภิชญา  ศรานันทวรวงศ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ไชยา
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เยาวลักษณ์เลิศ
 
1. จ.ส.อ.สัญญา  สอนบุญทอง
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขาน 1. เด็กชายจรัล  -
2. เด็กชายณัฐพล  คีรีวิเศษสกุล
3. เด็กชายศุภชัย  ลุงลี
 
1. นางรัตนาภรณ์  แสงหาญ
2. นายสุรศักดิ์  แสงหาญ
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1. เด็กหญิงกชกร  วรรณพนา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ธารทิพย์อนนท์
3. เด็กหญิงศรีรัตน์  วนาวิไลกุล
 
1. นางสาวศิริพร  คาตู
2. นางสายใจ  พลสิงห์
 
167 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีสุุขฤทัย
2. เด็กชายอิทธิพงษ์  หวังที่อยู๋
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ตั๋นแก้ว
2. นางอรีรัตน์  วจีขจรไพศาล
 
168 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กชายธนภัทร  มั่นเขตกิจ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  มังคลาด
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ชมภูราษฎร์
 
169 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาหาน 1. เด็กหญิงศภิสรา  ตระกูลปิจปัญญา
2. เด็กชายสมชาย  -
 
1. นายชยากร  อินธิปวง
2. นางรติมา  มีเหตุผล
 
170 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. เด็กหญิงกันจิรา  -
2. เด็กหญิงกานกนก  -
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  -
4. เด็กหญิงอรณี  -
5. เด็กหญิงเขมนิจ  -
6. เด็กหญิงเหลิน  -
7. เด็กชายเอกรัตน์  -
 
1. นางสาวพัชรี  แวงวรรณ
2. นางสาวสุทธดา  ทองกอบสม
3. นางสาวเมษายน  แก้วทุ่น
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  วิเชียรยอดกุล
 
1. นายชาบาน  ติวัน
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ก่อนเสียงสังข์
 
1. นางศรีจันทร์  ปิงชัย
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงรัฐนันท์  ปัญญาเป็ง
 
1. นางสาวอรทัย  ตินะอุด
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 1. เด็กหญิงกู่  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวจิรภิญญา  ประดุจแก้วกุล
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายชาคริต  พุทธานุเสกสรร
 
1. นางเจริญศรี  รัตนเพ็ญ
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กหญิงแสงอ่อน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายศิริชัย  ศักดิ์ชัยปัญญา
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายปณชัย  จ๊ะใจ
 
1. นางจุรีรัตน์  กันทะวงศ์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ก่อนเสียงสังข์
2. เด็กหญิงดวงสมร  กรองเปี่ยมจิต
3. เด็กหญิงทัตพร  ก้อนกลางสมร
4. เด็กหญิงธัญชนก  พลียังชีพ
 
1. นางศรีจันทร์  ปิงชัย
2. นางสุวิมล  โชคอรุณ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กชายธนัช  -
 
1. นายถนัด  ทุนอินทร์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปาย 1. เด็กชายธนพล  เวทย์สิทธิ์
 
1. นายจตุรงค์  ทาแดง
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กหญิงอภิชญา  ศรานันทวรวงศ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ไชยา
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กชายนพพดล  นุชนันท์
 
1. นางสาวกัลยา  รักจันทร์
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1. เด็กชายธนทัต  ศรีกันทา
2. เด็กชายปีใหม่  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายวีระวัตร  มุงมา
4. เด็กชายสิปปกร  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กชายอัครชัย  จักก่ายี่
 
1. นางสาวนฤนาท  เปียงเรือน
2. นางลลิดา  สุกันธา
3. นางสาวอุดมพร  ไวรักษ์
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กหญิงจันทนา  พัฒนะกิจรัตนะ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ผดุงถิ่นเกิด
3. เด็กหญิงลักษิกา  กอบทับทิมงาม
4. เด็กหญิงศิริพร  กระจ่ายความรู้
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ขจรเกียรติวนาลี
6. เด็กหญิงอารี  -
7. เด็กหญิงไพรพนา  จันทาพูน
 
1. นางสาวกัลยา  รักจันทร์
2. นางฟองจันทร์  ศิริน้อย
3. นายเกียรติศักดิ์  กุณะ
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1. เด็กชายธนกฤษ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายสมบัติ  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายสมพล  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางเพชรรี  ปวงมาโล
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1. เด็กหญิงสุขพรรณ๊  ศรีสุขฤทัย
2. เด็กหญิงสุชานาถ  กิจเจริญชัยกุล
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  กรองอารมณ์
 
1. นางสาวศิริพร  คาตู
2. นางสายใจ  พลสิงห์
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขาน 1. เด็กชายมี  -
2. เด็กชายวินัย  -
3. เด็กชายอภิพัฒน์  -
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หมั่นสอน
2. นางเยาวเรศ  แหวนวัง
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  โนรี
2. เด็กหญิงศิรดา  ธัญญามาศ
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  โป่พอ
 
1. นางสาวพัชณี  จ่ากุ๊
2. นายสมศักดิ์  กันธะลีย์
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 1. เด็กหญิงสุชาวดี  เมืองอนันต์กิจ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เมืองอนันต์กิจ
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  ก้องเกียรติอรุณ
 
1. นางรัตติพร  ส่งเสริมสุขสันต์
2. นายสุชาติ  อุตมะแก้ว
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอแปง 1. เด็กชายชาตรี  สุขเสมอภาค
2. เด็กชายปริพัฒน์  ฐิติวัฒน์สกุล
3. เด็กชายรุจิภาส  ฐิติวัฒน์สกุล
 
1. นายทองสุข  สระศรี
2. นางสาวสุทธิตา  อ่องเหม่ถ่า
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 1. เด็กชายยศพล  เมืองอนันต์กิจ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  คงพนาพันธ์
3. เด็กชายเฉลิมพล  ผาตินันทชัย
 
1. นางรัตติพร  ส่งเสริมสุขสันต์
2. นายสุชาติ  อุตมะแก้ว
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กชายนัทธพงศ์  โยงกู่
2. เด็กชายวิศรุต  จันธิมา
3. เด็กชายโพธิวงค์  เจริญเจ้าสกุล
 
1. นายสรศักดิ์  เอกกุล
2. นายสุวพิชญ์  ไกรภพเจริญจิต
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 1. เด็กชายทรงพล  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงสุรีย์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสุชีวัลย์  วัฒนวิถี
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 1. เด็กชายณัฐพล  เลาต๋า
2. เด็กหญิงเสาวภาพ  เพชรพัฒนา
 
1. นางปาณิสรา  บุญชูคุ้มเกล้า
2. นางพินกมล  สังข์ทอง
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายยุทธสิทธิ์  สุวรรณชมศรี
2. เด็กชายราวี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายถาวร  ชุมสงฆ์
2. นางเจริญศรี  รัตนเพ็ญ
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 1. เด็กชายชัชพงษ์  กิจจำเริญสุข
2. เด็กชายญาณวุฒิ  ยงนันทเดช
3. เด็กชายอนุสรณ์  กรองศรีเลิศ
 
1. นางสาวมยุรี  กอดวิเชียร
2. นายศิรานนท์  พันธ์งามตา
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแปก 1. เด็กชายอะเร  แซ่จัง
2. เด็กชายอะเร  แซ่จัง
3. เด็กชายเตชิต  อมรเลิศศักดิ์
 
1. นายฤทธิชัย  ดำรงค์ชีพ
2. นางสาวลำดวน  ทามูล
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เมืองมา
2. เด็กหญิงจิราพร  ชอบสราญ
3. เด็กหญิงเอ็มวิภา  จมบาน
 
1. นายมนตรี  ผิวผัน
2. นางอนงค์  แกนุ