หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ระหว่าง วันที่ .23-24 กันยายน 2556 และ..8 - 9 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้องเรียนอัจฉริยะ อาคาร IPP 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00น.
-
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้องเรียนอัจฉริยะ อาคาร IPP 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 น.
-
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 223 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้องเรียนสีเขียว อาคารเกื้อกูลมิตร 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00น.
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้องเรียนสีเขียว อาคารเกื้อกูลมิตร 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 น.
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 221 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 221 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 213 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.4/1 ,ป.4/2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00น.
-
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) รักอ่านเขียน 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 น.
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 213 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 211 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ชั้น ห้อง 4/3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00น.
-
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้อง ป.4/3 8 ต.ค. 2556 13.00 น.
-
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 211 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
-
16 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
-
-
17 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
-
18 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
-
-
19 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
-
20 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
-
-
21 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
-
22 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 9 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
-
23 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
-
24 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 9 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
-
25 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง 314 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
26 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
27 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง 314 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
-
28 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
-
-
29 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน โชว์เวทีใหญ๋ 1 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
30 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
31 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน โชว์เวทีใหญ๋ 1 23 ก.ย. 2556
-
32 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
33 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง 315 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
34 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 9 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
-
35 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง 315 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
-
36 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
-
-
37 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคน่าน โชว์เวทีใหญ๋ 1 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
38 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 9 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
-
39 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
-
-
40 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
-
-
41 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
-
-
42 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
-
-
43 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคน่าน โชว์เวทีใหญ๋ 1 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
44 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
-
-
45 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคน่าน โชว์เวทีใหญ๋ 1 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
46 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 8 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป หลังเสร็จพิธีแข่งขัน
47 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน ห้อง เวทีใหญ่ 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
-
48 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 ห้อง ห้องประชุม 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป หลังจากเสร็จพิธีเปิดการแข่งขัน
49 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีใหญ่ 1 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
50 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป หลังจากเสร็จพิธีเปิดการแข่งขัน
51 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป หลังจากเสร็จพิธีเปิดการแข่งขัน
52 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีลานต้นไม้ 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
-
53 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีลานต้นไม้ 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
54 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป หลังจากเสร็จพิธีเปิดการแข่งขัน
55 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีใหญ่ 1 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
-
56 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 8 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
-
57 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีใหญ่ 1 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
58 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 8 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป หลังจากเสร็จพิธีเปิดการแข่งขัน
59 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีใต้ถุนห้องประชุมวิษนุรักษ์ 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
-
60 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป หลังจากเสร็จพิธีเปิดการแข่งขัน
61 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีใต้ถุนห้องประชุมวิษนุรักษ์ 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
62 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป หลังจากเสร็จพิธีเปิดการแข่งขัน
63 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีใหญ่ 1 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
-
64 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
65 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีใต้ถุนห้องประชุมวิษนุรักษ์ 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
66 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
-
-
67 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีใหญ่ 1 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
68 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
69 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีใหญ่ 1 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
70 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
71 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีใต้ถุนห้องประชุมวิษนุรักษ์ 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-
72 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีใต้ถุนห้องประชุมวิษนุรักษ์ 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
-
73 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีใหญ่ 1 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 0 5477 1638 , 0827655162ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]