หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ระหว่าง วันที่ .23-24 กันยายน 2556 และ..8 - 9 ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   23 ก.ย. 2556   24 ก.ย. 2556   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 23 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารอำนวยการ ห้อง 114 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
2 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารอำนวยการ ห้อง 114 23 ก.ย. 2556
23 ก.ย. 2556
13.00-16.00 น.
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารอำนวยการ ห้อง 116 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
4 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน ห้อง 116 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
5 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารอำนวยการ ห้อง 141 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 211 ห้อง 223 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
2 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 211 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
3 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 213 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โรงยิมฯ 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 642 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 611 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
3 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 644 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
4 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 641 23 ก.ย. 2556 09.00-16.00น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง 314 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
2 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง 314 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
3 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน โชว์เวทีใหญ๋ 1 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
4 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน โชว์เวทีใหญ๋ 1 23 ก.ย. 2556
5 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง 315 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
6 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง 315 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
7 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคน่าน โชว์เวทีใหญ๋ 1 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
8 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคน่าน โชว์เวทีใหญ๋ 1 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
9 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีลานต้นไม้ 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
10 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีลานต้นไม้ 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
11 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีใหญ่ 1 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
12 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีใหญ่ 1 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
13 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีใต้ถุนห้องประชุมวิษนุรักษ์ 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
14 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีใหญ่ 1 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
15 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีใหญ่ 1 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
16 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีใต้ถุนห้องประชุมวิษนุรักษ์ 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
17 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีใต้ถุนห้องประชุมวิษนุรักษ์ 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
18 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เวทีใหญ่ 1 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารแผนกโรงงาน ห้อง 811 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารแผนกโรงงาน ห้อง 821 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
3 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน ระเบียงอาคาร คหกรรมศาสตร์ ชั้น 1 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
4 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน เต้นท์ที่ฝ่ายจัดแข่งขันจัดให้ 23 ก.ย. 2556
5 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารแผนกคหกรรมศาสตร์ ห้อง 713 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
6 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 545 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 542 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
8 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 522 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
9 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน บริหารธุรกิจ ห้อง 545 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 511 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
2 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 512-513 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
3 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 514 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 515 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
5 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 515 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
6 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว 23 ก.ย. 2556
7 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง 541 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ห้อง สนามกีฬา สพป.น่าน 1/2 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 911 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
3 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 912 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
4 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน แผนกช่างเชื่อมโลหะ ชั้น 1 23 ก.ย. 2556 09.00
5 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อาคารสามัญสัมพันธ์ ห้อง 632-633 23 ก.ย. 2556
24 ก.ย. 2556
09.00-12.00น.
6 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำนวยการ ห้อง โสตทัศนศึกษา 23 ก.ย. 2556
24 ก.ย. 2556
09.00-12.00น.
7 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน ตึกอำนวยการ ห้อง 143 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.
8 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำนวยการ ห้อง 144 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 0 5477 1638 , 0827655162ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]