หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ระหว่าง วันที่ .23-24 กันยายน 2556 และ..8 - 9 ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   23 ก.ย. 2556   24 ก.ย. 2556   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) อาคารพิทยา ชั้น 3 ห้อง ป.5 8 ต.ค. 2556 09.00 น เป็นต้นไป
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) พิทยา ชั้น 3 ห้อง ป.6 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) มหาวิทย์ ห้อง ป.1/1 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) มหาวิทย์ ชั้น ป. 1/2 ห้อง วิชาการ 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) ห้อง วิชาการ 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) ห้อง ดนตรี 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
7 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) พิทยา ชั้น 2 ห้อง ป. 2 และ ป.4 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนันทบุรีวิทยา 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนันทบุรีวิทยา 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนันทบุรีวิทยา 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนันทบุรีวิทยา 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนันทบุรีวิทยา 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนันทบุรีวิทยา 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนันทบุรีวิทยา 8 ต.ค. 2556 09.00 น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล อาคารแสงรัชนี ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล อาคารมหามงคล ห้อง ห้องป.2/1 ป.2/2 และ ป2/3 8 ต.ค. 2556 09.00 น เป็นต้นไป
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล อาคารศรีราชา ห้อง ห้อง ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล หอประชุมเอนกประสงค์ ห้อง หอประชุมเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล อาคารมหามงคล ห้อง ห้อง ป.2/4 ห้อง ป.2/5 8 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนซินจง ห้อง ป.3/1 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนซินจง ห้อง ป.3/2 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนซินจง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 1 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนซินจง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 1 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนซินจง ห้อง ดนตรี 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนซินจง ห้อง เวทีใหญ่ 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
7 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนซินจง ห้อง ป.6/1 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
8 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนซินจง ห้อง ป.6/2 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
9 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนซินจง ห้อง ประชุม 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
10 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนซินจง ห้อง ประชุม 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
11 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนซินจง ห้อง จริยธรรม 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) หอประชุม 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
2 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
3 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 8 ต.ค. 2556 09.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้องเรียนอัจฉริยะ อาคาร IPP 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00น.
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้องเรียนอัจฉริยะ อาคาร IPP 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 น.
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้องเรียนสีเขียว อาคารเกื้อกูลมิตร 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00น.
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้องเรียนสีเขียว อาคารเกื้อกูลมิตร 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 น.
5 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.4/1 ,ป.4/2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00น.
6 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) รักอ่านเขียน 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 น.
7 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ชั้น ห้อง 4/3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00น.
8 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้อง ป.4/3 8 ต.ค. 2556 13.00 น.
9 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 8 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
10 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 ห้อง ห้องประชุม 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
11 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
12 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
13 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
14 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 8 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
15 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 8 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
16 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
17 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 8 ต.ค. 2556 09.00
2 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
3 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
4 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 8 ต.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
5 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 8 ต.ค. 2556 09.00
6 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 8 ต.ค. 2556 09.00
7 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 8 ต.ค. 2556 09.00
8 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 8 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 8 ต.ค. 2556 09.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
4 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
5 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
6 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
7 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
8 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
2 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนันทบุรีวิทยา 8 ต.ค. 2556 09.00 น.
3 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) มหาวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ป.2 8 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
4 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนันทบุรีวิทยา 8 ต.ค. 2556 09.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนราชานุบาล ห้องอนุบาล 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00น.
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนราชานุบาล ห้องอนุบาล 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00น.
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนราชานุบาล ห้องอนุบาล 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 0 5477 1638 , 0827655162ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]